iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları

advertisement
4 Şubat 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28903
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan 46.72.03, 46.73.02, 46.75.04 ve
95.25.02 kodlarının tehlike sınıfı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
NACE
Rev.2_Altılı
Kod
46.72.03
46.73.02
46.75.04
95.25.02
NACE Rev.2_Altılı Tanım
Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin
vb.)
Boya, vernik ve lak toptan ticareti
Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları,
dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini
düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler)
Mücevherlerin onarımı
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Tehlikeli
Tehlikeli
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Download