T.B.M.M. B : 98 26 . 3 . 1991 0 : 1 1990 yılında ise, tarımda, 1971

advertisement
T.B.M.M.
B : 98
26 . 3 . 1991
0:1
1990 yılında ise, tarımda, 1971 yılından sonra, yüzde 11,3 olarak en büyük büyüme ger­
çekleşmiş bulunmaktadır. Bu sonuca rağmen, tarım sektörünün dışlandığını söylemek, her­
halde gerçek bir değerlendirme değildir.
Bir ülkede sektörel bazda bir değerlendirme yapılacak ise, bu çalışmanın, ülkenin genel
ekonomik seviyesi ve ilgili sektörün dünya ekonomik şartları içerisindeki yeri göz önüne alına­
rak yapılması gerekir. Aksi halde, gelişmişliğin bir göstergesi olarak, gayri safi millî hâsıla içinde
tarımın payının nispî düşüşünü, 'tarımın dışlandığı' tarzında bir ifade ile yorumlamak, ger­
çeklerin siyasî maksatlarla saptırıldığı anlamına gelmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1984 yılından sonra gayri safi millî hâsılada meydana
gelen önemli artış yanında, serbest pazar şartlarının geliştirilmesi de, ihracat gibi, ithalatı da
bir derecede etkilemiştir. Bu sebeple, geçim standardı yükselen halkımızın, çeşit bakımından
ihtiyacı ölçüsünde ithalat yapılmış bulunmaktadır. Bu yapılan ithalat, hem üreticiler için çeşit
bakımından yönlendirici olmuş, hem de dünya pazarlarındaki fiyat şartlarını yansıtması bakı­
mından tüketiciyi koruyan sonuçlar doğurmuş bulunmaktadır.
Serbest piyasa ekonomisi uygulamasıyla ekonominin kademeli olarak dışa açılmasında,
ithalattaki bürokrasinin azaltılması amaçlanmış ve bunda da başarı sağlanmıştır. Bu sebeple,
1984 yılında kotalar kaldırılmış, ithalat rejiminde üç liste getirilmiş bulunmaktadır.
Korumacılık politikasının en önemli araçlarından sayılan sabit döviz kuru uygulamasının
daha önce terk edilmesi yanında, son olarak kotaların da kaldırılmasıyla, ekonominin dışa açıl­
masında bir adım daha atılmış bulunmaktadır. Bu uygulamanın başladığı 1984 yılından itiba­
ren, tarım ürünleri ithalatının toplam ithalat içindeki payı 1984'te yüzde 3,9, yani yaklaşık yüzde
4'ten, 1990 da -U aylık periyot- 6,2 gibi bir rakama ulaşmış bulunmaktadır. 1984-1990 periyo­
dunda ülkemizde tarım ürünleri, çeşit bakımından zenginleşmesine ve her türlü tarım ürünü­
nün piyasada bulunur duruma getirilmesine rağmen, tarım ürünleri ithalatının, toplam ithalat
içindeki payında önemli bir değişme olmadığı, biraz önce verdiğim rakamlardan da açıkça gö­
rülmektedir.
Sayın milletvekilleri, tarım ürünleri destekleme alım fiyatlannda 1984 yılında, bir önceki
yıla göre, ortalama yüzde 45, 1985'te yüzde 40, 1986'da da yüzde 25, 1987'de de yüzde 40 ol­
mak üzere, 1988 de yüzde 86,3, 1989'4a da yüzde 82,5 oranında bir artış sağlanmış bulun­
maktadır.
1984-1989 periyodu içinde tarım ürünleri desteklemefiyatlarında,yılda ortalama artış, yüzde
53; buna karşılık, aynı dönemde toptan eşya fiyatlarında yıllık ortalama artış ise, yüzde 48,6
olarak gerçekleşmiştir.
Görüldüğü gibi, 1984-1989 periyodu içinde toptan eşya fiyat endeksindeki artışın üzerin­
de ortalama destekleme alım fiyatı verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 1990 yılında buğdayın baş- •
langıç fiyatında yüzde 60, arpada yüzde 59, şeker pancarında yüzde 62, yaş çayda da yüzde
64 artış sağlanmış bulunmaktadır. Buna mukabil, toptan eşya fiyat endeksinde -şubattan şubatayüzde 49,2 artış olmuştur. Bunları incelediğimizde, 1990 yılında da, genel olarak, verilen fiyat­
ların, toptan eşya fiyat endeksindeki artışın üzerinde gerçekleştiği açıkça görülmektedir.
Burada bir hususu daha, açıklıkla ifade etmekte fayda vardır; o da şudur : özellikle, ge­
çirdiğimiz yıl buğday fiyatlarına uygulanan ortalama fiyat, dünyada aynı kalitedeki buğday fiyat— 212 —
Download