Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Jia Meclis`te

advertisement
Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı
Başkanı Jia Meclis'te
B
in yıldan f a z l a antik İpek Y o l u ' n u n iki ülkeyi sıkı
bir şekilde bağladığını dile getiren J i a , B u kül­
tür değişimi, insanlığın gelişimine büyük katkılarda
b u l u n m u ş t u r " dedi.
u
Meclis B ü l t e n i - T B M M Başkanı Koksal Toptan,
Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Başkanı
J i a Qinhglin ve beraberindeki heyet, 27 K a s ı m ' d a
T B M M Başkanı Koksal Toptan'ı ziyaret etti.
T B M M Başkanı Koksal Toptan, Çin Halkı Siyasi
Danışma Konferansı Başkanı J i a Qinhglin arasında
makamda gerçekleşen başbaşa görüşmenin ar­
dından heyetlerarası görüşmelere geçildi. Toptan,
burada yaptığı konuşmada, J i a ve beraberindeki
heyeti Türkiye'de ve T B M M ' d e ağırlamaktan duy­
duğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye ile Çin'in ekonomik ve kültür bakımından
birbirlerine yakın dost iki ülke olduğunu belirten
Toptan, " B ü y ü k A s y a kıtasının en doğusunda siz,
en batısında biz bulunuyoruz. Coğrafi uzaklık,
ilişkilerimizin çok yakınlaşmasına engel olmamış­
tır. Hem siyasi, hem ticari bakımdan ilişkilerimiz
mükemmel düzeydedir. Dış ticaret hacminde
14 milyar dolar olan r a k a m ı n , Türkiye aleyhine
olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte olabil­
32
Haber
diği kadarıyla dengeli olması için ç a l ı ş ı y o r u z "
diye konuştu. T B M M Başkanı Koksal Toptan,
Çin'in, Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği seçiminde,
Türkiye'ye tam destek verdiğini, Türkiye'nin geçici
üye seçilmesi için de a y r ı c a gayret serf ettiğini
anımsatarak, " G ü v e n l i k Konseyinin Daimi Üyesi
olan Çin ile önümüzdeki 2 sene içinde dünya ve
insanlık için çok y a r a r l ı hizmetler yapabileceğimize
inanıyoruz" dedi.
"Geleneksel Dostluğumuz Çok Sağlam"
Konuşmasına Toptan'ı a l k ı ş l a y a r a k başlayan Çin
Halkının Siyasi Danışma Konferansı Başkanı J i a
Qinhglin de Türkiye ile ülkesi arasındaki geleneksel
dostluğun çok sağlam olduğunu belirtti. Bin yıldan
f a z l a antik İpek Yolu'nun iki ülkeyi sıkı bir şekilde
bağladığını dile getiren J i a , " B u kültür değişimi,
insanlığın gelişimine büyük k a t k ı l a r d a bulunmuş­
t u r " dedi.
Kendisiyle birlikte T i c a r e t B a k a n yardımcısı ve bir
alım heyetinin de Türkiye'de bulunduğunu belirten
J i a , " B u ziyaretimde 200 milyon dolarlık bir alım
sözleşmesi imzalanabilir. B i z , Çin'in güçlü ve gü­
venilir şirketlerinin Türkiye'de iş yapmasını teşvik
ediyoruz" diye konuştu.
Download