marmara üniversitesi i.i.bf iktisat bölümü ders içerikleri

advertisement
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
İKTİSADA GİRİŞ - I
Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro
Ekonomik Analiz içinde Genel Tüketici ve Üretici Teorisi, Genel Denge ve Refah Teorisi ve
Gelirler Politikası işlenmektedir.
İKTİSADA GİRİŞ - II
Makro Ekonomik Analiz içinde İktisadi Doktrinler ve Gelişimi, sistemler içindeki İktisat
Politikaları uyarlamaları, milli gelir teorisiyle beraber kalkınma ekonomisi kuramları
işlenmektedir.
MATEMATİK
Sayısal sistemler ve temel özellikleri, olasılık, fonksiyonlar, türev ve türev olma kuralları,
Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, MacLaurin ve Taylor formülleri, L’Hopital kuralı, fonksiyon çizimleri, çok değişkenli
fonksiyonlar, seriler ve integrale giriş integral olma yöntemleri, integralin geometrik
uygulaması, integralin ekonomiye uygulanamsı, birinci merkebeden diferensiyel denklemler,
matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri.
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (I.EĞİTİM)
Toplumsal hayatı düzeyleyen kurallar ve özellikle hukuk kuralları hukukun bölümler ve alt
dalları hukuk kaynakları, hukuk sistemleri ve yasalaştırma haklar, mutlak haklar, nisbi
haklar mutlak haklardan sınırlı mutlak haklardan yükmünün ve taşınmaz yükümü, sınırlı
mutlak haklardan taşınmaz ve taşınır rehin hakkı, elmenlik ve ekmenlik türleri, kazanılması,
sona ermesi ve hukuki koruma yolları, tapu kütüğü, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hukuki
sonuçları, hak süjesi olarak yetenek iyi niyet kavramı, borcun doğması ve borç ilişkisi
kavramı, borçlanma, egenim ve kazandırma işlemleri, hukuki işlemin geçerliliği ve
hükümsüzlük hukukda zaman hukuki güç.
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (II.EĞİTİM)
Toplumu düzenleyen kurallar içinde hukuk kurallarının yeri hukuku ve hak kavramları,
hukuki olay, hukuki işlem kavramları, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici,
tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları hakimin boşluk doldurma, yorum ve takdir
yetkisi, hakların kanazılmasında iyiniyetin rolü, dürsütlük kuralı, kişiler hukuku, gerçek ve
tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve kat mülkiyeti
yargı sistemi adli, idari yargı anayasa yargısı.
GENEL MUHASEBE
“Tekdüzen Muhasebe Sistemi” esasına göre işletmelerdi dönem içi işlemlerin
muhasebeleştirilmesi, gelir tablosu ve genel geçici mizanın düzenlenmesi.
GENEL MUHASEBE II.EĞİTİM
Muhasebe tanımı, muhasebenin temel kavramları, temel mali tablolar, bilanço ve gelir
tablosu, muhasebe hesabı, aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir, gider hesapları mizanlar,
tekdüzen hesap planı, muhasebede defter tutma uygulamaları, muhasebe belgeleri, nazım
hesaplar.
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
İşletmecilikle ilgili genel bilgilerin verilmesi ve daha sonraki yıllarda alacakları derslere temel
oluşturulmasını sağlamaktadır.
İKTİSAT SOSYOLOJİSİ
Toplumsal sistem ve toplumun özellikleri, toplumların geçirdiği sosyo-ekonomik gelişme
aşamaları ve mekana yansıyışı: köy, kasaba, şehir toplumları
ATATÜRK İLKE VE İNK.TARİHİ
Türk Milli Kurtuluş Savaşı,nedenleri başlaması, gelişmeleri ve sonuçları Atatürk İlkeleriCumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik, Atatürk’ün Devrimleri.
TÜRKÇE
Ana dille kültürel iletişim kurmada öğrencilerin bugüne kadar uğradıkları başarısızlıklar ile
nedenleri öğretim kültürüleri ile toplumda yer edinmelerinde ana dil eğitiminden
bekledikleri bilgi, beceri, başarı amaç ve düzeyleri toplumun yaşadığı siyasi nitelik taşımayan
iktisadi ve idari olayların birey-aile-yöre-bölge-kent-köy gibi ortamlarda öğrencilerin
edindikleri bilimsel kültüre göre incelenip içerdikleri sorunların tanımlanıp çözüm
önerilerinin belirtilmesi.
Y.DİL - İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA
İKTİSAT TARİHİ I. EĞİTİM
Bu derste, ilkçağdan yirminci yüzyılın başlarına kadar Avrupa iktisat tarihi anlatılmakla
birlikte, Doğu Akdeniz, Mısır, Mezopotamya, Selçuklu ve Osmanlı iktisat tarihlerini de
kapsamaktadır. Ders iktisadi eğilimlerin izlenmesine, bazı teorik yaklaşımlar ve bölgesel
ekonomik yapıların değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu çerçevede ziraat ve sanayi
devrimleri, ekonomik kurumlar (manoryalizm, ikta ve mukataa), ekonomik düşünce
(fizyokrasi, merkantilizm ve liberalizm), makro ekonomik trendler (demografi, para ve fiyat)
ve iktisadi sektörler (tarım, ticaret, finans ve sanayi) ele alınan başlıca konular arasındadır.
İKTİSAT TARİHİ II.EĞİTİM
Bu ders ilk çağlardan itibaren yirminci yüzyıl ikinci yarısına kadarki iktisat tarihini,
ekonomik, sosyal ve politik yapıların çeşitli örnekleri ele almaktadır. Ders Mısır,
Mezopotamya ve Ortadoğu bölgesine genel bir bakışla başlamaktadır. Ortaçağ dönemini
Selçuklu, Bizans ve Osmanlı-Türk dönemi Anadolusunu da içine alacak şekilde devam
etmektedir. Son olarak da Endüstri devriminden küresel ekonomik sistemde yeni uluslararası
oyuncuların ortaya çıkışına -ki bunlar ABD ve Japonyadır- kadarki son dönemi ele
almaktadır. Ders, medeniyetler ve dönemler boyunca ekonomik düşüncede meydana gelen
değişiklikleri izlerken, bir taraftan da sosyo-politik, sosyoekonomik yapıları, makro ekonomik
trendleri (arz-talep, demografi, para, fiyatlar vs.) ve sektörler bazında (tarım, ticaret, finans,
endüstri vs.) ekonomik gelişmeyi ele almaktadır.
İŞLETME YÖNETİMİ
Dersin amacı; lisans seviyesindeki öğrencilere, işletme yönetiminde temel olacak kavram,
ilkelerin ve yöntemlerin kavratılması; günümüzde ve gelecekte işletme yönetiminin nasıl
değişim göstereceği ve ortaya çıkan problemlerin nasıl çözülüp başarının sağlanacağı ile ilgili
bilgilerin verilmesidir.
ANASAYA HUKUKU
Türkiye’de anayasal gelişimin genel bir değerlendirmesi, 1961 ve 1982 anayasalarının temel
özellikleri ve hükümet fonksiyonlarının anayasa çerçevesinde ele alınması oluşturmaktadır.
2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
MİKRO İKTİSAT
İlk olarak giriş niteliğinde, birinci sınıftaki temel kavramları da içeren bilgiler verilmektedir.
Daha sonra sırasıyla tüketici kuramı mevcut fayda yaklaşımlarına göre incelenmektedir.
Arkasından talep teorisi ve konu ile ilgili problemler ele alınmaktadır. Talep teorisinin
ardından üretici teorisi, maliyet teorisi, arz teorisi ve bu konulara dair problemlere yer
verilmektedir. Piyasalar gruplandırılarak anlatıldıktan sonra faktör piyasası, genel denge ve
refah ekonomisi ile ders programı tamamlanmaktadır.
MAKRO İKTİSAT - I
*Makro Ekonomi'nin tanıtılması ve mikro iktisadi temelleri,
*GSYİH, işsizlik, enflasyon ile ekonomik büyüme kavramlarının tanıtılması ve bu kavramlar
arası ilişkiler,
*Talep yanlı ve arz yanlı makro iktisadi politikalar,
*Başlıca iktisat okullarının tanıtılması
*GSYİH yöntemleri, GSYİH ile ilgili diğer kavramlar
*Klasik makro iktisadi modelin incelenmesi
*Planlanan toplam harcama ve reel GSYİH düzeyi; tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları
*Basit Keynesyen Makro model ve çarpan mekanizması
*Enflasyonist ve deflasyonist açıklar, bu açıkları çözüm yöntemleri
*Para ve maliye politikaları,
*Devletin dâhil edildiği Keynesyen model ve çarpan mekanizması,
*Açık ekonomi Keynesyen makro ekonomik model,
*Açık ekonomi çarpan mekanizması,
*Planlanan toplam harcama, reel GSYİH düzeyi ve faiz haddi.
MAKRO İKTİSAT – II
*Planlanan toplam harcama, faiz hadleri reel GSYİH düzeyi: IS-LM modeli,
*IS-LM analizi, para ve maliye politikaları,
*Para ve maliye politikalarının etkinlikleri,
*Toplam talep ve toplam arz,
*Klasik, Keynesyen, parasalcı, yeni klasik ve yeni Keynesyen toplam arz eğrileri,
*Alternatif makro iktisadi modeller: klasik, parasalcı, yeni klasik ve yeni Keynesyen modeller,
*Dinamik AD-AS modeli: Uyarlayıcı ve akılcı beklentiler modelleri,
*Döviz kurları, devalüasyon ve J eğrisi,
*Açık ekonomi IS-LM analizi: IS-LM-BP modeli,
*Tüketim modelleri: Mutlak, nispi, ömür boyu ve sürekli gelir hipotezleri,
*Para talebi modelleri,
*Para arzı ve para politikaları,
*Bütçe açıkları,
*Başlıca iktisadi büyüme modelleri.
İSTATİSTİK I
İstatistiğin tanımı, konusu ve çeşitli bilim dalları ile ilişkisi, verilerin toplanması ve
düzenlenmesi, ortalamalar, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, toplanma oranı ve lorenz eğrisi,
basit regresyon ve korelasyon, iktisadi uygulamalar.
ENVANTER VE BİLANÇO
Konu ile ilgili temel kavramlar, Dönem Varlıkları envanter ve değerlemesi duran varlıkların
envanter ve değerlemesi, kısa ve uzun yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, öz
kaynakların envanter ve değerlemesi, gelir tablosunun hesaplarının envanter ve değerlemesi,
maliyet hesaplarının envanter ve değerlemesi ve uygulamalar.
ENVANTER VE BİLANÇO (II.EĞİTİM)
Giriş, Envanter ve Değerleme kavramları, Envanter kavramı, Değerleme Kavramı Dönem
Varlıklarının envanter ve değerlemesi, Dönem Varlıklarının envanter ve değerlemesi, Duran
Varlıkların envanter ve değerlemesi, Kısa süreli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi,
Uzun süreli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, Uzun süreli yabancı kaynakların
envanter ve değerlemesi, Öz kaynakların envanter ve değerlemesi, Gelir ve gider hesaplarının
envanter ve değerlemesi, Maliyet hesaplarının envanter ve değerlemesi.
KAMU MALİYESİ
Kamu kesimi ile özel kesim arasındaki farkların neler olduğu, kamu kesimi üretici birimleri,
kamu kesiminin iktisadi hedefleri, özellikleri kaynak dağılımında etkinlik konusu ayrıntılı bir
biçimde anlatılmıştır. Bu konuda, tam kamusal mal ve hizmetler, yarı kamusal mal ve
hizmetler ile ilgili tercihlerin siyasal süreç aracılığı ile yorumlanması arzın devlet tarafından
yapılması ve maliyetinin cebri vergilerle finansmanın nasıl olacağı hakkında güncel olaylarla
bağlantı kurularak açıklamalar yapılmıştır. Kamu hizmetleri, Kamu harcamaları bağlamında
bu harcamaların sınıflandırılması reel harcamalar ve transfer harcamalar biçiminde kamu
harcamalarının artış nedenleri, kamu kesiminin optimum büyüklüğünün ne olması gerektiği
konusunda bilgiler verilmiştir.
BORÇLAR HUKUKU (I. EĞİTİM)
Borçların sonuçları genel olarak borcun yerine getirilmesi, taraflar konusu borcun yerine
getirilme yeri, borcun ne zaman yerine getirileceği, alacaklının direnmesi, genel olarak
koşulları, sonuçları, borçların yerine getirilmemesinin sonuçları, sözleşme öncesi kusurlu
davranış, B.Y, madde 100 ve madde 55 ile olan ilişkisi, borçlunun direnmesi, hukuka aykırı
eylem sorumluluğu ile sözleşmeye aykırı davranıştı doğan sorumluğun birlikte varlığı ve
karışlaştırması.
BORÇLAR HUKUKU (II. EĞİTİM)
Borçların genel hükümleri işlenmekte olup, borçlar kanunun 1–172 md. Hükümleri çerisinde
kalan düzenlemesi, yasal sistematik doğrultusunda incelenmektedir. Temel kavramlar
işlendikten sonra, borç kaynakları, sırası ile sözleşmeler, haksız fiiller ve nedensiz
zenginleşmeler ele alınıp incelenmekte, borçların ifası, ifa ile ilgili problemler ve buna bağlı
kavramlar ifa etmeme, kötü ifa ve geç ifa (Temerrüt) halleri, borçlunun sorumluluğu
borçların sona ermesi ele alınmaktadır. Şartlı borçlar, müteselsil borçlar gibi özel durumlar
ve borcun üçüncü kişilere ilgili bağlamında, borcun nakdi kurumları incelenmektedir.
MATEMATİKSEL İKTİSAT
Matematiksel yöntemlerinin iktisada uygulanmasında bir giriş niteliği taşımaktadır, bu
çerçevede denge modelleri, karşılaştırmalı durağanlık modelleri ve dinamik modeller
incelenmektedir.
İSTATİSTİK
Zaman Serileri Analizi, trendin belirlenmesi, mevsimsellik dalgalanmalarının belirlenmesi,
konjonktürel dalgalanmaların belirlenmesi, çoklu regresyon ve korelasyon, Ki-kae Analizi,
Varyans Analizi, iktisadi uygulamalar.
TÜRK İKTİSAT TARİHİ
İktisat Tarihi inceleme yöntemleri ile ilkçağ-ortaçağ-yakınçağ anlatılmaktadır.
3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
İKTİSAT POLİTİKASI
İktisat Politikasıyla ulaşılmak istenen amaçlar amaçlara ulaşmada uygulanabilecek
politikalar, mali politikalar, parasal politikalar, harcama kaydırıcı politikalar döviz ve dış
ticaret politikaları gelir ve fiyat politikaları, arz yönetimi politikaları, borç yönetimi
politikaları üzerinde durulmaktadır.
TİCARET HUKUKU I
Adi Şirket, Tanımı ve Özellikleri, Ticaret şirketleriyle benzer ve farklı yönleri; ticaret
şirketlerinin genel özellikleri, koll.şti. tanımı ve unsurları kuruluş, organları, faaliyetleri,
tasfiye ve sonuçları kom.şti tanımı ve unsurları., kuruluş, organlar, faaliyetleri, tasfiye ve
sonuçları, a.ş. tanımı ve unsurları kuruluş organlar, faaliyetleri tasfiye ve sonuçları hissel
kom.şti tanımı ve unsurları, kuruluş organlar, tasfiye ve sonuçlar ltd.şti. tanımı ve unsurları
kuruluş organlar faaliyetleri, tasfiye ve sonuçlar.
TİCARET HUKUKU I
Ticaret ve Ticaret Hukuku, uygulama alanı, tarihçesi ticari işletmenin tanımı ve unsurları
devri ve rehni ticari işler, ticari hükümler, ticari yargı tacir sıfatının kazanılması ve
kaybedilmesi, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet markalar, ticari defterler, cari
hesap, tacir yardımları.
ULUSLARARASI İKTİSAT
Uluslararası İktisat, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri tüm yönleriyle inceleyen bir bilim
dalıdır.
Uluslararası ekonomik olayların kapsamına ise; dış ticaret işlemler, üretim faktörlerinin
politikaları, dış ekonomik ilişkilerin kalkınma üzerindeki etkileri, uluslararası ekonomik
birleşmeler ve dünya para sistemi gibi konular girmektedir.
PARA TEORİSİ
— Para, Finans ve Kriz konusunda seçilmiş metinlerin okunması ve tartışılması
— Ortodoks Para Teorisinin temel kavram, ilişki ve yaklaşımları
— Marxist Para Kuramına giriş
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
İlkçağlardan, yüzyılımızın sonlarına kadar “İktisadi Düşünce Tarihi”nin kronolojik gelişimi
incelenmektedir.
MALİYET MUHASEBESİ (I.EĞİTİM)
Maliyet Muhasebesinin amacı ve yararlar; maliyet kavramları, maliyet türleri; madde
giderleri; işçilik giderleri; genel üretim giderleri; sipariş maliyeti sistemi; safha maliyeti
sistemi; birim maliyetlerinin hesaplanması; yan ve ortak mamuller.
MALİYET MUHASEBESİ
Maliyet ve muhasebe kavramları ile genel olarak muhasebe içinde maliyet muhasebesinin
yeri ve önemi üretim giderleri direkt madde hakkında genel bilgiler madde giderlerinin
muhasebeleştirilmesi hammadde fiyatlandırma yöntemleri madde stok politikaları direkt
işçilik giderleri genel üretim giderleri maliyet sistemleri fire ve özürlü mamüller müşterek
mamuller işletmelerde miktar dengesi tekdüzen hesap planı ve maliyet muhasebesi .
BÜYÜME KURAMLARI
Büyüme Klasik İktisadın en tartışmalı alanlarından biridir. Bu derste Klasik, Marksist, PostKeynesyen ve Neo-Klasik büyüme teorileri tartışılacaktır.
MATEMATİKSEL İKTİSAT
İktisat dersinde; temel iktisat teorisi ve para ve mali ve politikalarına ilişkin konular
matematiksel boyutuna ağırlık verilerek incelenmektedir.
İSTİKRAR POLİTİKALARI ve ÜLKE ÖRNEKLERİ
İstikrarsızlık nedir, fiyat mekanizmasına dayalı ve merkezi planlı ekonomilerde istikrarsızlığa
yol açan nedenler, istikrar politikaları uygulamasında karşılaşılan güçlükler; gecikmeler,
bakılması gereken ekonomik göstergeler, İstikrar politikaları nelerdir, ortodoks ve
heterodoks programlar. İstikrar programlarına örnek olarak ülke uygulamaları muhtelif ülke
uygulamaları dersin içeriğini teşkil etmektedir.
EKONOMİK GÖSTERGELER
Ekonomik göstergeler dersi, iktisat formasyonunu tamamlamakta olan öğrencilere, iktisadi
analiz yaparken karşılaştıkları ekonomik göstergeleri tanıtmak ve bu göstergelerden mümkün
çözümleri öngörmek ve buna göre çeşitli düzeylerde kararlar alabilmelerini kolaylaştırmak
amacını güder.
İKTİSAT POLİTİKASI
İktisat Politikasıyla ulaşılmak istenen amaçlar Amaçlara ulaşmada uygulanabilecek
politikalar, mali politikalar, parasal politikalar, harcama kaydırıcı politikalar, döviz ve dış
ticaret politikaları, gelir ve fiyat politikaları, arz yönetimi politikaları, borç yönetimi
politikaları üzerinde durulmaktadır.
PARA POLİTİKASI
1-Para Politikasının Tanımı ve Kapsamı
2-Para Politikasının Amaçları
3-Para Politikasının Araçları
4-Para Politikasının Göstergeleri
5-Denge Para Stokunun Belirlenmesi
6-Döviz Kuru Sistemleri ve Para Politikası
7-Türkiye’de Para Politikasının Sorunları
8-Türkiye’de Hazine-Merkez Bankası İlişkileri
9-T.C.M.B’nın Bağımsızlığı
10-Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyonu
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
Anayasal Vergileme İlkeleri (Genel esaslar)
Gelir Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu
MALİ TABLOLAR ANALİZİ (II.EĞİTİM)
Mali tablolar tür, nitelik ve muhasebe ilkelerine uygunluğu bakamından incelenmektedir.
Mali tablolar analizi kavramı bu konuda yapılması gereken ön çalışmalar ve bu analiz
sonuçlarının değerlemesi ve rapor yazma konusunda bilgi verilmektedir. Bunun yanında
fiyatlar genel düzeyindeki yükselişler konusunda mali tabloların düzeltilmesi ve analizi
incelenmektedir.
PROJE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Temel kavramlar yatırım projelerinin düzenlenmesinde iktisadi yönden yapılacak çalışma ve
değerlendirmeler iktisadi yönden yapılacak çalışma ve değerlendirmeler yatırım projelerinin
seçimine özendirme ve yönlendirme önlemlerinin etkileri yatırım projelerinin
düzenlenmesinde teknik yönden yapılacak çalışma ve değerlendirmeler yatırım projelerinin
düzenlenmesinde mali yönden yapılacak çalışma ve değerlendirmemeler örnek olay
çözümlemeleri.
DEVLET VE EKONOMİ
*“İktisat Bilimi”nin devlet ve ekonomi ayrımının eleştirisi
*Devlet Kuramı
*Tarihsel Olarak Devlet
*Kapitalist Devlet ve Temel Özellikleri
*Genel Olarak Modern Kapitalist Devlete Dair Liberal, Sosyal Demokrat ve Marxist Görüşler
*Devlet Yapımı Toplumlar
*Toplum Yapımı Devletler
*Devletin Ekonomideki Rolü ve Türkiye
*Türkiye'de Devlet Yapısı
*Tarihsel Olarak Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Devlet
*Türkiye'de Devlet ve Sınıflar
*1980 Sonrası Türkiye'de Devlet – Ekonomi İlişkileri
SERMAYE PİYASASI VE PORTFÖY YÖNETİMİ
Finansal piyasaların işleyişi ve finansal varlıklar hakkında temel bilgiler verildikten sonra
finansal varlıklarda getiri ve risk kavramları ile bunların ölçülmesi anlatılmakta. Hisse
senetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan “temel analiz” yöntemleri, temel analiz
kapsamında hisse senedinin gerçek değerinin hesaplanmasında kullanılan modeller ele
alınmaktadır. Ayrıca sabit getirili finansal varlıklarda değer kavramları ve değerleme
yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Son olarak, modern portföy kuramı anlatılmakta,
çeşitlendirmenin nasıl yapılacağı ve portföyün beklenen getiri ve riskinin nasıl ölçüldüğü
anlatılmaktadır.
4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
BANKACILIK (I.EĞİTİM)
Ekonomi içerisinde spesifik bir disiplin olan bankacılık ekonomisi, özel bir işletme tipi olarak
bankalarla ilgilidir. Öğrenciler, bankacılığın iktisadi ve örgütsel temellerinden, bankacılık
kavramından, banka yükümlülüklerinin yapısından, bankacılık hizmetlerinden ve
piyasalarından, banka yönetim araçlarından haberdar edilmektedir. Bu derste öğrencilere
bankaların yönetim ve organizasyonu hakkında temel bilgiler verilmektedir. Ayrıca konular
para teorisi, para sistemleri ve finans piyasası ile de ilişkilendirilmektedir. Genel olarak konu
başlıkları şöyledir:
- Faiz oranları ve faiz oranlarının vade yapısı
- Bankaların mikroekonomik analizi
- Bankaların kaydi para yaratma süreci
- Bankacılıkta yönetim ve performans
- Parasal büyüklüklerin analizi
- Merkez Bankacılığı
KALKINMA EKONOMİSİ
Kalkınma Ekonomi dersinin kapsamında AGÜ’lerin kalkınma problemleri tarihsel bir
yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu çerçevede ithal ikameci strateji ve dışa açık büyüme
stratejileri toplumsal sonuçlarıyla değerlendirilmektedir.
İKTİSADİ ANALİZ
Ekonomik Analiz dersi iktisadi düşünce okullarının temel teorik çerçeveleri üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede Klasik Okul, Neo Klasik Okul, Keynes’çi ve Post Keynes’çi
yaklaşımlar ve Marksist okullar genel çerçeveleri ile işlenmektedir.
İKTİSADİ ENTEGRASYON
Bu ders ulusal ekonomilerin uluslararası sistem ile bütünleşme biçim ve süreçlerini bütünsel
bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu anlamda, yaşanılan tarihsel bütünleşme süreçleri, bu
süreçlerin ortaya çıkardığı etki ve sonuçlar gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler açısından
değerlendirilmektedir.
MALİYE POLİTİKASI
Makro Ekonomik Teori ve Maliye Politikası Dışa Açık Bir Ekonomide Maliye, para ve Kur
Politikalarının Etkinlik Koşulları Temel Ekonomik Amaçlar Açısından Maliye Politikasının
Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar Maliye Politikası Yöntemleri Gelişmekte Olan Ülkelerde
Vergi Harcama ve Borçlanma Politikaları, İstikrar Politikaları içinde Maliye Politikasının rolü
Dış ve İç Borç Yönetimine İlşkin Teknik Yaklaşımlar.
EKONOMETRİ
Çoklu Regresyon kısa bir genel tekrar, uygun modelin seçimi, varsayımlardan sapmalar,
otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans otoregresif modeller, dağıtılımış
gecikmeli modeller, kukla değişken, eşanlı denklem sistemleri.
İŞ HUKUKU
İş hukukunun konusu, iş hukukundaki temel ilke ve düşünceler, iş hukukun temel kavramları
(işçi, işveren, işyeri), iş kanunun kapsamı, hizmet akdi (hizmet akdinin yapılması, hükümleri
sona ermesi), işin düzenlenmesi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, toplu iş hukuku
(sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev lokavt).
TURİZM EKONOMİSİ
Turizmin İktisadi Etkileri Ve Bağımlılık Paradigması
Turizmin İktisadi Etkileri Üzerine Genel Bir Yaklaşım: Turizm Faaliyeti; Tanımı ve
Unsurları, Kitle Turizminin Gelişimi ve Özellikleri.
Uluslararası Turizmde İktisadi Yapılar ve Turizmin Olumlu ve Olumsuz İktisadi Etkileri.
Bağımlılık Perspektifinden Turizmin İktisadi Etkileri
Turizmde Bağımlılık: Kavramsal Temelleri ve Özellikleri, Turizmde Bağımlılık İlişkisinin
Dinamikleri ve Sonuçları, Literatürden Olumsuz İktisadi Etkilere Yönelik Bazı Örnekler.
Dünyada Ve Türkiye’de Turizm Sektörünün Gelişimi: Bağımlılığın Oluşum Süreci.
Dünyada Ve Avrupa’da Turizmin Gelişimi Ve Türkiye’ye Yansımaları: Dünyada ve Avrupa’da
Turizm Pazarı, Avrupa Turizm-Seyahat Endüstrisinde Yapılanmalar ve Gelişmeler,
Türkiye’ye Yönelik Yansımalar
Türkiye’de Turizm Sektörünün Gelişimi Ve Yapısal Analizi: Türkiye’de Uygulanan Turizm
Politikaları ve Teşvikler; Planlı Dönem Öncesi, Planlı Dönem (1960–1980), 1980 Sonrası
Neoliberal Dönem.
Türkiye Turizm Sektörünün Yapısal Analizi ve Bağımlılığı Güçlendirebilecek İlave Unsurlar.
REFAH EKONOMİSİ
Refah ekonomisini pozitif iktisat olarak ele alıp, ekonomik refah tüketiciler arasında (Mal
piyasasında optimum) ve üretim faktörlerinin mallar arasında optimumum dağılımı (faktör
piyasasında optimum) nasıl sağlanacak olduğunu ortaya koyar.
Bunun için, pareto optimumu ile sosyal refah fonksiyonunun sağlanabilmesini değerlendirir.
Refah ekonomisi için bazı düşünürlerin görüşlerine başvurur. Bunlardan bazıları da
N.Kaldor, Hiks, Scitovsky, P.Samuelson’dur.
GELİŞME SOSYOLOJİSİ
Gelişme Kavramı ve toplumsal gelişme sanayi toplularının özellikleri ve mekana yansıması
olarak “metropol” olgusu. Konuya ilişkini makaleler.
DÜNYA EKONOMİSİ
1945’den günümüze yaşanan iktisadi dalgalanmaların neden ve sonuçları bu süreçte faaliyet
gösteren uluslararası ekonomik kuruluşların kuruluş amaçları, yapıları ve izlediği iktisadi
politikalar. Dünya Ekonomisinde bu dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye Ekonomisine
olan etkileri. Dünya ekonomisindeki güncel gelişmeler ve beklenen etkilerinin tartışılması.
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
Bu dersin seminerleri boyunca; onsekizinci yüzyılın sonundan günümze kadar geçen
kapitalist ilişkilerin uluslararası iktisat politikalarına getirdiği yeni açılımlar irdelenmektedir.
Bu irdelemede, özellikle mali sermaye ve üretken sermaye bağlantısı ele alınmaktadır. Mali
sermayenin gelişim çizgisinin üretken sermayeden kopuk olmadığı ve bu çizginin de dünya
ekonomisini analiz ederken iktisat politikalarına nasıl yön verdiği anlatılmaktadır. Bu
yönelimin dünya ekonomisinde somut belirlenimi Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Japonya
gibi ülkelerin merkezi konumu ele alınarak yapılmaktadır. Kuşkusuz, IMF ve Dünya Bankası
gibi uluslararası kuruluşların bu ilişkiler içindeki yeri vurgulanmaktadır. Ayrıca, kapitalizmin
dünya ölçüsündeki gelişim çizgisi belirli dönemlere indirgenerek analiz edilmektedir. Böylece
1790’lardan 1990’ların sonuna, hatta 2000’in ilk iki çeyreğine kadar uluslararası iktisat
politikalarındaki değişimler, öğrenciye yeni sorular uyandıracak bir biçimde ve
karşılaştırmalı olarak, sunulmaktadır.
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Türkiye Ekonomisinin özellikleri kuruluş yıllarına ilişkin değerlendirmelerin sağlıklı
yapılabilmesi için Osmanlı ekonomisinin son yılları ele alınmaktadır. Daha sonra Türkiye
Ekonomisi, ilk olarak Atatürk, İnönü, Demokrat Parti ve planlı dönem ve 1980 sonrası ayrımı
yapılıp bu dönemlere ilişkin sektörel gelişmeler ve iktisadi-mali politikaların
değerlendirilmesine yönelinmektedir.
İKTİSADİ SİSTEMLER
Bu derste toplumların en temel iktisadi organizasyonu olan iktisadi sistemler, karşılaştırmalı
bir yaklaşımla tarihi, teorik ve pratik yönleriyle ele alınmaktadır. Dersin ağırlığını kapitalizm
ve sosyalizm gibi çağdaş iktisadi sistemler teşkil ediyor ise de feodalizm ve merkantilizm gibi
tarihi sistemler ile iktisadi sistemler alanıyla yakın ilgisi olan sistem yakınlaşması
(convergence) çevre sorunları ve küreselleşme (Globalization) gibi çağdaş gelişmelere de
imkân ölçüsünde yer verilmektedir.
İKTİSADİ PLANLAMA
Ulusal Planlamanın Tanımı, Amaçları ve Tarihsel Gelişimi
—Tanımı, Niteliği, Amaçları, Dünyada ilk Planlama Deneyimleri
— II. Dünya Savaşı Sonrası Kalkınma, Planlama ve GOÜ’ler
—1980 Sonrası Yapısal Uyum Programları ve Kalkınma planlamasında Gerileme
İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar: Sosyalist Model, Piyasa Başarısızlıkları, GOÜ’lerin
Kalkınma Sorunları.
İktisadı Kalkınma ve Planlama: Ortodoks yaklaşımlar, Bağımlılık Ekolu, Teknolojiye Dayalı
Kalkınma Anlayışı ve Doğu Asya Kalkınma Deneyimi
İktisadi Planlamanın Amaçları ve Araçları, Planlama Anlayışları ve Plan Çeşitleri (Yaşanan
Dönüşümlerle birlikte)
Kalkınma Planlamasında Temel Sorunlar: Üretim Tekniği Seçimi, Sektör Seçimi, Yatırım
Modeli Seçimi ve Proje Seçimi.
Planlama Teknikleri: Basit Teknikler (Harrod-Domar Modeli ve Sermaye-Hâsıla Oranı),
Formel Modeller (Input-output modeli, Doğrusal Programlama Modeli ve Ekonometrik
modeller).
Tinbergen Tipi Aşamalı Planlama Yaklaşımı: Makro Planlama, Sektör Analizleri ve Proje
Seçimi.
Proje Planlama: Yatırım Öncesi Proje Analizi ve Seçimi, Temel Ölçütler (Net Bugünkü Değer,
İç Karlılık Oranı, Fayda-Maliyet Oranı, Geri Ödeme Süresi).
Ulusaldan Uluslarüstüne Türkiye’de Planlama
Türkiye’de İktisat Politikalarının Gelişimi Sürecinde Kalkınma Planlamasının ve DPT’nin
Evrimi
Türkiye’de Ekonomik Modelleme Deneyimi ve DPT-MAKRO’nun İşleyişi
DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ
1-Dış Ticarette Riskler ve Anlaşma Türleri
2-Dış Ticarette teslim şekilleri
3-Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
4-Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı
5-Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
6-Gümrük Mevzuatının İhracat ve İthalata İlişkin Hükümleri ve Açıklamaları
7-İhracat Mevzuatı ve Uygulaması
8-İthalat Mevzuatı ve Uygulaması
9-Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon
10-İthalatta Koruma Önlemleri
11-Eximbank Uygulamalı
12-Factoring Uygulamaları
VERGİ UYGULAMALARI
Genel Vergi Hukuku
Giriş ve Tarihi Gelişim
Vergi Hukukunu Kaynakları ve Yorum
Vergilendirme Yetkisi
Vergi Ödevi
Vergilendirme İşlemleri
Vergi Borcunun Sona Ermesi
Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
Vergi Suç ve Cezaları
Giriş ve Tarihi Gelişim
Gelirden Alınan Vergiler
Kurumlar Vergisi
Servetten Alınan Vergiler
Veraset ve İntikal Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Harcamalardan Alınan Vergiler
Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi
Taşıt Alım Vergisi
Akaryakıt Tüketim Vergisi
Damga Vergisi ve Değerli Kâğıtlar
Harçlar
KAMU EKONOMİSİ
Kamu ekonomisinin fonksiyonları, kamu ekonomisi sektörleri, savunma, adalet, sağlık,
eğitim, çevre sorunları ve çözümleri konuları etkinlik ve adalet açılarından incelenmekte;
ayrıca siyasal karar alma mekanizması ile gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan
vergilerin iktisat analizleri yapılmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI
*Temel Kavramlar
*İnsan Kaynakları Yönetimi’ni ve Yöneticisinin Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi .
*İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Kapsamı ve Temel İlkeleri
*İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Temel İşlevleri:
-Personel Seçimi ve İşe Alma İşlevi
-Kariyer Planlaması
-İşe Alıştırma ve Yetiştirme İşlevi
-İş Değerlemesi İşlevi
-Personel Değerlemesi İşlevi
-Ücretleme İşlevi
-Moral ve Güdüleme İşlevi
-Sosyal Hizmetler ve Güvenlik İşlevi
-Endüstriyel İlişkiler İşlevi
-Disiplin İşlevi
-İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Araştırma Geliştirme ve Değişim İşlevi.
*İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Strateji ve Politika
*Araştırma Ödevleri
*Örnek Olay Uygulamaları
ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASASI
1-Uluslararası mali akımlar
2-Mali ve reel akım ilişkisi.
3-Bretton Woods ve uluslararası parasal ilişkiler.
4-Euro-dolar piyasaları.
5-Euro-tahvil piyasaları
6-Uluslararası türev piyasalar
7-Uluslararası finansal krediler
8-IMF
SANAYİ VE TEKNOLOJİ EKONOMİSİ
Tanım ve Kavramsal Açıklamalar: Farklı İktisadi Perspektiflerden Teknoloji ve Teknolojik
Gelişme Meselesine Bakış
GOÜ’lerin Kalkınma Sorunları ve Sanayileşme: Teknolojik Gelişmenin Sanayileşme ve
Kalkınmada Önemi ve Rolü
Sanayi ve Teknoloji Politikaları: Gerekli Kılan Unsurlar, Amaçlar ve Araçlar.
GOÜ’lerde Sanayide Teknolojik Değişim ve Teknoloji Politikaları: Teknolojik Eğilimler,
Eğilimlerin GOÜ’lere Etkileri, GOÜ’lere Yönelik Stratejiler
Bazı YSÜ’lerin Uyguladıkları Sanayi ve Teknoloji Politikaları Üzerine Tartışmalar; G.Kore,
Tayvan, Singapur, Hong Kong vs...
Türkiye’de Sanayileşme ve Bilim-Teknoloji Politikalarının Gelişimi
Türkiye’de Stratejik Sanayilere İlişkin Alan Çalışmalarından Örnekler: Telekomünikasyon,
Otomotiv Vs.
Download