İş güvenliği ve çevre

advertisement
Đş güvenliği ve çevre
“Safety - Health – Environment”
Sürekli karmaşıklaşan teknoloji ve artan üretim rakamları insan sağlığı ve iş güvenliğini sağlamayı
zorlaştırdığı gibi doğal kaynak tüketimini arttırmış ve çevresel birtakım riskleri de arttırmıştır.
Đşletmeler Đş güvenliği ve çevre çalışmalarında aşağıdaki maddeler üzerinde yoğunlaşırlar;
•
Emniyetsiz koşulların ve meslek hastalığı yaratabilecek noktaların tespit edilmesi ve önlem
alınması (Risk analizleri ve kaizen)
•
Dikkatsiz davranışlar belirlenmiş standartlara uymama sonucunda ortaya çıkan kazaların
tespit edilip önlem alınması (Davranışsal risk analizleri ve kaizen)
•
Çevreye zararlı atıkların oranının ve etkilerinin minimum seviyeye indirilmesi
•
Doğal kaynak tüketimini minimum seviyeye indirilmesi
TPM uygulamalarında hedef “0” iş kazasıdır. Đşletme içerisinde mutlaka Risk analizlerinin yapılıyor
olması ve her makine veya proses değişiminde tekrarlanıyor olması gereklidir.
Risk analizleri belli birtakım kriterler göz önünde bulundurularak bir kılavuz üzerinden yapılır.
•
Tehlike Potansiyelleri :
• Mekanik Faktörler
• Elektriksel Faktörler
• Malzeme/Madde kaynaklı Faktörler
• Patlama/Yangın Faktörleri
• Fiziksel faktörler
• Çevresel faktörler
• Ergonomik Faktörler
• Zihinsel Faktörler
• Đnsan Davranışları
Risk Nedir?
Risk bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bu tehlikenin ortaya çıktığı anda sebeb olacağı etkinin
ciddiyeti arasındaki bağdır.
Risk = Olasılık x Şiddet
Risk Analizi Nedir?
Risk analizi riskin büyüklüğünü hesaplayarak riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar vermektir.
Kinney Risk Analizi Nedir?
(Mathematical Evaluations for Controlling Hazards Method)
Kaza kontrolü için matematiksel değerlendirme anlamına gelir. Bu yöntem G.F. Kinney and A.D Wiruth
tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir.
Risk Öncelik Sayısı Hesaplama;
Olayın meydana gelme ihtimali x Tehlike maruziyet sıklığı x Şiddet
KINNEY RĐSK DEĞERLENDĐRME FORMLARI
KĐNNEY RĐSK DEĞERLENDĐRME MATRĐSĐ
FREKANS X OLASILIK TABLOSU
SONUÇ
Đnsan
Yatırım lar, m al
varlığı (YTL)
Çevre
Firm a Adı,
Prestij
Đ
Y
Ç
P
Olum suz etkisi yok
Hasar yok
Olumsuz etkisi
yok
olumsuz etkisi yok
A
B
C
D
E
F
<1
1-3
5-9
10-18
30-60
60-100
ŞĐDDET
(Ş)
0
ÇOK DÜŞÜK RİSK
Đlk Yardım ,
Đş kaybı yok
Đş kaybı var
(Çok Kısa süreli)
(1-3 gün)
Đş kaybı
( Kısa süreli)
(4-20 gün)
1000 YTL ile 5000 Kısa Süreli etkili,
YTL
1 günden az.
Duyulur Fakat
etkisi olmaz
1
5000 YTL ile
25.000 YTL arası
Orta Süreli etkili
(1 ile 5 gün)
Dar bir bölgede
prestij kaybı
2
25.000 YTL ile
Uzun Süreli etkili
50.000 YTL arası (5 günden fazla)
Bölgesel prestij
kaybı
3
DÜŞÜK RİSK
ORTA RİSK
Đş kaybı var
(Uzun Süreli)
(21 + )
50.000 YTL ile
250.000 YTL
arası
Uzun Süreli etkili
(1 yıldan az)
Ulusal prestij
kaybı
4
Kalıcı hasar,
uzuv kaybı,
Meslek Hastalığı
250.000 YTL ile
500 000 YTL
arası
Uzun Süreli etkili
(1 yıldan f azla)
Uluslar arası
prestij kaybı
5
Ölüm
500.000 YTL
3.000.000 arası
Çevre Felaketi
Uluslar arası
prestij kaybı
6
Ölüm
(Çoklu Ölüm )
3.000.000' YTL
dan fazla
Çevre Felaketi
Uluslar arası
prestij kaybı
7
YÜKSEK RİSK
ÇOK YÜKSEK RİSK
ZARARIN
GERÇEKLEŞME
ĐHTĐMALĐ
DEĞERĐ
ARALIĞI
Zararın gerçekleşmesi
beklenir, neredeyse kesin
10
p>10-1
Gerçekleşme ihtimali yüksek
/ oldukça mümkün
6
10-1≥ p >10-2
Gerçekleşme ihtimali olası
3
10-2≥ p >10-3
1
10-3≥ p >10-4
1/2
10-4≥ p >10-5
1/5
10-5≥ p >10-6
Gerçekleşme ihtimali
mümkün, fakat oldukça
düşük
Zararın gerçekleşmesi
beklenmez fakat yine de
mümkün
Zararın gerçekleşmesi
beklenmez, imkansıza yakın
TEHLĐKEYE MARUZ
KALMA SIKLIĞI
DEĞERĐ
ARALIĞI
Hemen hemen sürekli
10
≥ 100/100
Sık Sık
6
10-99/100
Ara Sıra
3
1.0-9.9/100
Sık Değil
1
0.1-0.99/100
Seyrek
1/2
0.1-0.99/100
Çok seyrek
1/5
≤ 0.1/100
Risk derecelendirme formu;
Bu form örneğini TPM Formları sayfasında bulabilirsiniz.
Risk değerlendirme örneği;
Torna Tezgahı
a)-
b)-
c)-
d)-
e)-
f)-
g)-
h)-
I)-
j)-
Download