sbs-10

advertisement
8. SBS DENEME SINAVI- 10
1. Şimdi bakıyorum da herkes değişmiş, bir ben aynı
kalmışım.
Bu cümledeki altı çizili sözün ifade ettiği anlam
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A )Düşünmek
B )Tahmin etmek
C )Anlamak
D )Farkına varmak
2. "Sonra" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde "Aylardan
sonra ilk kez ayağa kalkabilmişti." cümlesindeki anlamıyla
kullanılmıştır?
A )Beni dinle sonra sınıfta kalırsın.
B )Otelden sonra karşınıza banka çıkacak.
C )Siz gittikten sonra hiç susmadı.
D )Yetki, benden sonra ondadır.
3. "Bu işte de yüzümüzü kara çıkarmadı." cümlesinde altı
çizili kelimenin yerine cümle dışındaki anlamdaşı "siyah"
kelimesi getirilemez. Bir kelimenin cümle dışında eş anlamlısı,
cümle içinde o kelimeyi karşılamayabilir.
Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangisinde bu
açıklamayı örnekleyen bir kullanım söz konusudur?
A )Doğruları söylemek de yürek ister.
B )Bu yıl onca sıkıntıya katlanmışlardı.
C )Fotoğraflara bakınca o günleri anımsadım.
D )Kuşlar güz mevsiminde göç eder.
4. Bu resme başlamadan önce hiçbir hazırlık yapmadım.
Çünkü ortaya her şeyiyle doğal bir eser çıkarmak
niyetindeydim. Ancak ister istemez ufak tefek de olsa
kafamda bir şeyler planladım. İşte herkesin beğendiği bu
tablonun başlangıç aşaması böyleydi. Umarım anlattıklarım
bu konudaki merakınızı gidermiştir.
Bu parçadaki altı çizili kelimelerden hangisi, iki cümle
arasında amaç ilişkisi kurmuştur?
A )Çünkü
B )Ancak
C )İşte
D )Umarım
5. Altın kafes idi benim durağım
Dost elinden yaralandı yüreğim
Evvel yakın idim şimdi ırağım
Felek beni nazlı yârdan ayırdı
Karacaoğlan
Bu dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A )Yakınma
B )Umut
C )Üzüntü
D )Ayrılık
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin iki kez yapıldığı
kesindir?
A )Seninle bir daha görüşmek isterim.
B )Bundan sonra her maça galibiyet için çıkacak.
C )Yine Sezen Aksu'nun konserine gidelim.
D )Bu yıl da okulda şiir dinletisi yaptık.
7.
Kelaynak, verilen parçada numaralandırılmış cümlelerin
hangilerinde gerekçeye dayalı bir yargıya yer vermiştir?
A )1 ve 2
B )2 ve 5
C )3 ve 4
D )4 ve 5
8. Gerçek yolculuk, aynı gözlerle yüz değişik ülkeyi dolaşmak
değil; aynı ülkeyi, yüz değişik gözle görebilmektir.
Bu cümlede anlatılmak isteneni içeren yargı aşağıdakilerden
hangisidir?
A )Aynı şeylere farklı gözlerle ve farklı açılardan bakarak
onları bütün ayrıntılarıyla görmeliyiz.
B )Önemli olan insanların çok şey görmesi değil, gördüklerini
anlatmasıdır.
C )İnsan bir taraftan çok şey görürken bir taraftan da onları
başkalarına sevdirmelidir.
D )Bazı şeyler her insanın kolayca kavrayıp yerine
getirebileceği kadar basit değildir.
9.
Bu çocuklardan hangisi şart (koşul) cümlesi kurmuştur?
A )Seçil
B )Serap
C )Semra
D )Serpil
10.
Bu halk ozanının aktardığı hikâyede anlatılmak isteneni
aşağıdakilerden hangisi özetler?
A )Üzüm üzüme baka baka kararır.
B )Kedi uzanamadığı ciğere mundar der.
C )Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
D )Bal tutan parmağını yalar.
11.
Dağcımızın hedefi, dağın zirvesine
üzerinde nesnel anlamlı cümlenin
bulunduğu bir bayrak dikmektir.
Buna göre, dağcımız hangi bayrağı
tercih etmelidir?
A)
B)
C)
oldukça zor. Peki sinema için filmin niteliği mi yoksa niceliği
mi önemli? Bunun kararını seyirci zaman içinde verecektir.
Yazar parçada aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
A )Türk sinemasının yükselişe geçtiğine
B )Seyircinin Türk filmlerine ilgi gösterdiğine
C )"Eşkıya" ve "Issız Adam"ın nitelikli filmler olduğuna
D )Bazı soruların henüz cevap bulamadığına
15. Aşağıdaki grafik; okuma yarışmasında Aydın, Arda, İlknur
ve Yeliz'in dakikada kaç kelime okuduğunu göstermektedir.
D)
12.
Yazar, konuşmasında
sanatın hangi özelliğini
vurgulamıştır?
A )Evrenselliğini
B )Özgünlüğünü
C )Kalıcılığını
D )Bireyselliğini
13. Kuyruğu var
Canlı değil
Konuşur
Ama insan değil
Camı var
Ama pencere değil
Şiir biçiminde yazılmış bu bilmecede verilen bilgiler,
aşağıdaki nesnelerden hangisine yöneliktir?
A)
B)
Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A )Yeliz ve İlknur; Arda ve Aydın'dan daha çalışkan
öğrencilerdir.
B )İlknur'un okuduğu kelime sayısı Arda'dan fazladır.
C )Kız öğrenciler daha fazla sayıda kelime okumuştur.
D )Erkek öğrenciler arasındaki fark ile kız öğrenciler
arasındaki fark aynıdır.
16. Çukurova'ya ............. geldiğinde iklimin nasırlı elleri
kadife gibi yumuşar. Yüzümüzü okşayan bu kadife el içimize
tarifsiz bir huzur salar. Yöre halkı, ............ ile birlikte binbir
rengiyle fışkıran çiçeklerin, kokuların arasında sevinç yumağı
oluşturur.
Boş bırakılan yerlere resimle anlatılan mevsimlerden
hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
C)
D)
D)
17. Konuştuğumuz gibi yazmak olacak iş midir? Yazıda hani
14. Türk sineması günümüzde ikinci baharını yaşıyor. "Eşkıya"
ile başlayan ve şimdilerde "Issız Adam"a kadar gelen baharın
rüzgârı herkesi sardı. Artık Türk filmlerine bilet bulmak
bizim konuşmamızın ateşi? Sesimizi de kâğıt üstünde gösterebilir
miyiz? Yazı, hiçbir zaman konuşmanın yerini tutamaz.
Konuşurken karşımızdakine ellerimizin hareketiyle, sesimizin
türlü yükselmeleri, alçalmalarıyla anlatabileceğimiz şeyleri, yazı
ile anlatamaz, duyuramayız.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A )Yazmanın konuşmaya, konuşmanın da yazmaya göre üstün
yanları vardır.
B )Yazıdaki noktalama işaretleri, konuşmadaki jestleri ve
mimikleri gösterir.
C )Konuşmak, her zaman yazmaktan daha kolaydır.
D )Konuşma, yazıya göre daha etkili bir iletişim şeklidir.
18. (1) Oyuncular, oyundan önce meydana gelirler. (2) Seyirciler
bu meydanın etrafını çepeçevre kuşatırlar. (3) Bu ana karakterler
dışında ayrıca "Rum", "Frenk" ve "Zenne" tipleri de
bulunmaktadır. (4) Orta oyunu, açık bir meydanda oynanır. (5)
Bu oyuncular arasındaki en ünlü tipler Kavuklu ve Pişekâr'dır. (6)
Ancak bir tarafını açık bırakırlar.
Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturması için numaralanmış
cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
21.
A ) 1 ve 2
3 ve 5
C ) 2 ve 5
4 ve 6
19.
22.
B ) 1 ve 4
3 ve 6
D ) 3 ve 4
5 ve 6
Zeynep, okuduğu bu metnin anahtar kelimelerini "umut,
yaşam ve insan" olarak belirlemiştir. Bu kelimeleri belirlerken
Zeynep ne düşünmüştür?
A )Bu kelimeler olumlu anlamlar çağrıştırıyor.
B )Bunlar oldukça geniş kapsamlı kelimelerdir.
C )Paragrafın özünü en iyi bunlar oluşturuyor.
D )Birçok kişi bu kelimeleri seçerdi.
20.
Sevda ve Kübra'nın konuşmalarında kullandıkları cümlelerle
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A )Her ikisinin de cümlelerinde anlatım bozukluğu vardır.
B )Kübra'nın cümlelerin hepsinde gereksiz kelime kullanılmıştır.
C )Sevda'nın cümlesinde kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır.
D )Kübra cümlelerinin sadece birinde anlatım bozukluğu
yapmıştır.
Penguen ailesinin arasında geçen bu konuşmada ortaya çıkan
soru cümleleri aşağıdaki öğelerden hangisini buldurmaya
yönelik değildir?
A )Dolaylı tümleç
B )Nesne
C )Zarf tümleci
D )Özne
Futbol Federasyonu stadlarda "spor" konusunda takımların
mesaj vermesini istemektedir. Ayrıca federasyon, takım mesajı
fiil cümlesi olan stadyumda millî maç oynanacağını belirtmiştir.
Yukarıdaki açıklamaya göre, millî maç hangi statta
oynanmalıdır?
A )Olimpiyat Stadı
B )Ali Sami Yen Stadı
C )İnönü Stadı
D )Şükrü Saraçoğlu Stadı
23.
Aşağıdakilerden hangisine ait cümlenin yüklemi edilgen
çatılıdır?
A )Güneş
B )Ay
C )Yıldız
D )Bulut
Download