Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
FELSEFE 1. 2. HAFTA SORULARI
1- Felsefe insanın merak etme, öğrenme , düşünme, sorgulama ve
anlama çabalarının ürünüdür. Bu nedenle felsefe dogmaları, tabuları
ve bunlarla temellendirilen geleneksel inançları sorgular. Bu
amaçla düşünceye yön veren sorular yöneltilerek bilgiye ulaşma
yolları geliştirilir ve bu yolla yeni ve özgün çözümlere ulaşılır.
• Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
•
A) Felsefenin sorguladığı kavramlar zamana bağlı olarak değişim
gösterir
B) Felsefenin gündelik yaşam üzerindeki etkisini görmek güçtür
C) Felsefe eleştirilerle sonuca varan bir etkinliktir
D) Felsefede bitmişliğin olmaması , onun önünü açar
E) Felsefe içinde yaşanılan toplumun geleneklerine bağlıdır
2- Felsefe ; insanı, evreni ve değerleri öğrenmek için
yapılan akla ve eleştiriye dayalı, sorgulayıcı, birleştirici,
bütünleştirici bir çabadır.
• Aşağıdakilerden hangisi felsefenin sorduğu sorulardan
biri değildir?
•
A) İnsan mutlak anlamda özgür müdür?
B) Evrenin ilk ana maddesi nedir?
C) Ahlaki değerler değişken midir?
D) Doğa olayları nasıl meydana gelmektedir?
E) Güzel nedir?
3- Felsefenin Yunanistan’ın en zengin kenti Milet’te
doğması rastlantı değildir. Bu filozoflar rahat koşullarda
yaşıyorlardı. Günlük ihtiyaçlarını sorunsuz karşılamanın
rahatlığı ile felsefeyle ilgilenebiliyorlardı.
• Bu parçaya göre felsefenin doğuşunda etkili olan faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refah düzeyinin yüksek olması
B) Bilimlerin gelişmesi
C) Coğrafi koşulların uygun olması
D) Kültürel temasın yaşanması
E) Toplumda düşünceye önem verilmesi
4- Mitoloji insanlar üzerinde egemenlik sürdürüyorken, onlar “Bilgelik
nedir?” sorusunu kendi kendilerine sormayı asla düşünmüyorlardı.
Çünkü mitoloji bu soruyu ve başka bir çoklarını açık biçimde
yanıtlıyordu. Mitos veya kehanetin yerini insanın kendi düşüncesi
almasıyla felsefe doğdu. İlk filozoflar mitolojik dünya görüşü ile
çatışmaya girdikleri için filozof idiler.
• Bu parçada felsefenin doğuşu aşağıdakilerden hangisine
dayandırılmaktadır?
A) Özgürlükçü yönetimlerin oluşmasına
B) Metafizik düşüncelerden yararlanılmasına
C) Gelir düzeyinin yüksek olmasına
D) Geleneklerle oluşan bilgi birikiminin sorgulanmasına
E) Bilimsel yöntemlerin gelişmesine
5- Felsefe var olanlar bilinçli, planlı bir düşünmeden
doğmuştur. Öteden beri cevapları birtakım efsanelerde
aranan evrenle ilgili sorunlar bir zaman gelip de eleştirel bir
düşünmenin konusu yapılınca felsefe tarihi de başlamıştır.
• Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi felsefe
tarihini başlatan sorulardan biri olamaz?
A) Evrenin ilk ana maddesi nedir?
B) Evrenin bir başlangıcı ve sonu var mıdır?
C) Evrende bir amaçlılık var mıdır?
D) Evrende bir düzenlilik var mıdır?
E) Evrendeki en iyi yönetim biçimi hangisidir?
6- Aşağıdaki sorulardan hangisi felsefenin alanı
içerisinde yer alamaz?
A) İktidarın kaynağı nedir?
B) İnsan mutluluğa nasıl ulaşır?
C) İnsan özgür olabilir mi?
D) Doğru bilgi olanaklı mıdır?
E) Hangi bilim insanları bilime katkı yapmıştır
7- Felsefe sadece düşünmeye ve varlık üzerine bilgi edinmeye yönelik
bir faaliyet değildir. İnsan felsefi yaşamdan haz duymayı , mutlu
olmayı, doğadan, insanlardan, yaşamdan hoşlanmayı da öğrenir.
Kısacası insan felsefeden dolu dolu yaşamayı da öğrenir.
• Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Felsefe yerleşik inançlara ters düşmekten çekinmez
B) Felsefe ancak filozofların ne yaptıklarına bakarak anlaşılabilir
C) Felsefe yığılan mama ilerlemeyen bir bilgi türüdür
D) Felsefe sadece teorik değil aynı zamanda yaşamda
kullanılacakbilgiler de sunar
E) Felsefenin kendine özgü kavramları bulunur
8-ilk Çağ felsefesinin gelişmesine konular açısından bakıldığında, ilk
dönemin doğaya, cisimler dünyasına yönelmiş bir doğa felsefesi
olduğu görülür. Bundan sonra doğa yanında insana yönelme başlar.
Daha sonraki dönemlerde Doğu’dan ve Hristiyanlık’tan gelen dini
unsurların felsefesi düşünceyi etkilemesiyle de İlk Çağ felsefesi sona
erer.
• Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Felsefenin ilgi alanı belli dönemlerde belli konular üzerinde
yoğunlaşmıştır
B) Felsefede ele alınan konular filozofların kişisel görüşlerini yansıtır
C) Felsefe insana eleştirel bir bakış açısı kazandırır
D) Bilimsel gelişmelerle felsefe arasında bir ilişki vardır
E) Felsefe kazanılmış bilgiler üzerine bir bilgidir
9- Felsefi bilgi, önceden kazanılmış bilgilerin üzerinde bir
bilgidir. Felsefi bilgide zihin, elde etmiş olduğu bilgileri
yeniden tenkit ve değerlendirme süzgecinden geçirir;
var olan bilgileri bütünü içinde ele alır.
• Bu parçaya dayanarak felsefeyle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Akla dayalı bir bilgidir
B) Yığılır fakat ilerlemez
C) Olguları deney yöntemiyle açıklar
D) Genelin bilgisini araştırır
E) Sorgulayıcı bir yapısı vardır.
10- Felsefe hakkında ne tür belirlemeler yapılırsa yapılsın,
onun anlamlandırılmasında tarihinden yararlanılmaktadır.
Bu durum felsefenin, felsefe dışında kalınarak anlamının
belirlenemeyeceği her şeyi konu edinebildiğine göre, onu
ancak kendi tarihiyle birlikte belirlemek mümkün
görünmektedir.
• Bu parçada felsefenin hangi özelliği dile getirilmektedir?
A) Kuşkucu bir bakış açısının bulunması
B) Görüşlerin düşünürün yaşadığı zamana bağlı olması
C) Bilgiye ulaşmanın amaç değil araç olması
D) Eğitimle her insana öğretebilmesi
E) Görüşlerin tarihsel bağlamından uzak olması
11-Felsefe, dini temellendirirken tutarlı olmak zorundadır. Aynı
konuda farklı iki iddia savunulmamalıdır. Örneğin insan
eylemlerinin önceden belirlendiğini ileri süren dini görüşle,
eylemlerinde özgür olduğunu ileri süren başka bir görüş
birlikte savunulamaz.
• Bu parçaya göre felsefenin tutarlı olmasının koşulu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı konuda çelişkiye düşülmemesi
B) Düşünürlerin kendi deneyimlerinden yararlanması
C) Tarafsız bir tavrın benimsenmesi
D) Soruların cevaplardan daha önemli olması
E) Düşüncelerin günlük yaşamda uygulanması
12-Felsefe bizi yanlış olanı onaylamaktan, önemsiz eften
püften şeylerle yetinmekten korur. Bu korunmayı sağlayan
şey, belirlenmiş, değişmez yanıtları körü körüne kabul
etmek ya da sorgulayıp yargılamadan çoğunluğun görüşüne
uymak değildir.
• Parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Felsefe ile seçkin insanlar uğraşır
B) Felsefe yaşamdan kopuk bir bilgidir
C) Felsefe insana ahlaki değerler kazandırır
D) Gerçeğin bilgisini filozoflar ortaya koyar
E) Felsefe insana eleştirel bir bakış açısı kazandırır
13-“Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. Birincisinin acısı
bir an, diğerinin vicdan azabı ömür boyu sürer. Bazı idealler
o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olmak bile zafer
sayılır. Bu dünyada bırakacağın en büyük miras
dürüstlüktür.”
• Bu düşünür aşağıdaki felsefe alanlarından hangisiyle
görüşlerini açıklamaktadır?
A) Estetik
B) Etik
C) Epistemoloji
D) Ontoloji
E) Metafizik
14- insan başka bir şekilde yaratılabilirdi. Öyle olmadığına
göre, varlıkların gördüğümüz gibi olmasını isteyen ve
onları bir amaç için düzenleyen bir kuvvet sahibi vardır.
• Bu açıklama aşağıdaki felsefe disiplinlerinden
hangisinin konusudur?
A) Ahlak felsefesi
B) Din felsefesi
C) Siyaset felsefesi
D) Bilgi felsefesi
E) Varlık felsefesi
Download