DOSYA: GASPIRALI VE KIRIM İngiltere elçisine açtı ve “Hasta Adam

advertisement
İngiltere elçisine açtı ve “Hasta
Adam’ın” paylaşmak konusunda teklifte bulundu. Fakat
bu, o günün İngiltere’si tarafından kabul edilebilecek bir teklif değildi. Hadiseden Osmanlı
diplomatları haberdar edildi ve
önlem almaları sağlandı. Çünkü
o, 1845-50’ lerde Avrupa’da bir
Rus karşıtlığı başlamıştı bunun
sebebi de, yayılımcı politikasının
Avrupa içlerine kadar ulaşabileceği endişesiydi.
İngiltere Osmanlı Devleti’nin
yanında duruş sergilerken,
Avusturya’nın tercihi ise Rusya tarafı oldu. İlber Ortaylı “İmparatorluğun Son Nefesi” adlı
kitabında Avusturya’nın Rusya
tarafında saf almasına rağmen
Balkanlardaki Rus emellerinden
ciddi endişe duyduğunu anlatır.
Avrupa’da Rus fobisinin geçiş
tarihi olarak ise 1878’i işaret
eder.
DOSYA: GASPIRALI VE KIRIM
Avrupa’nın söz sahibi dev-
28 | Gökkubbe | Sayı:2 | Yıl:1
letlerinden olan Fransa ise Türk
diplomatların telkinleri ile bu
kutuplaşmaya müdahil olmuştur. Türk diplomatlar usta bir
diplomasi örneği sergileyerek
İngiltere’nin tek başına Rusya’ya
karşı cihanın düzeninin sağlamasının hoş olmayacağını ve bu
gelişmelerden Fransa’nın hisse
alamayacağını telkin etmiştir.
Prof. Dr. Ortaylı bu olayı “tarih
yapanlar ve yapacaklar” kervanına Fransa’da katıldı olarak
açıklar.
Kutsal Yerler Sorunu, Kiliseler
Sorunu, Kudüs Meselesi gibi
isimlerle adlandırılan sorunun
ortaya çıkmasına sebep oldu.
Rusya kutsal yıldızın yerine koyulması için duruma müdahil
olmak istediyse de Osmanlı
Devleti bu benim iç meselem
diyerek isteği reddetti. Bu restleşmenin ardından Rusya elçilik
heyetini Osmanlı topraklarından
çekti. Rusya’nın hamlesi artık
geri dönülmez bir çatışmanın
başlangıcıydı. Kısa süre sonra
Rusya Eflak ve Boğdan’ı işgal
Kutsal Yerler Sorununun etti. Bu olay Kırım savaşının fiBüyümesi
ili başlangıcı olarak da kabul
Bunun yanı sıra Fransa’nın edilmektedir. Saflar artık kesin
Osmanlı üzerinde emelleri oldu- olarak çizildiğinden Osmanlı,
ğu da aşikardır. Rusya’nın Or- İngiltere ve Fransa’nın desteğitodokslar üzerinden politika yü- ni alarak Ruslara karşı net tavır
rütmesinin yanında, Fransa’da sergiledi. Bu sırada İngiliz ve
Katolikler üzerinden himaye po- Fransız donanmaları da Çanakkale Boğazı yakınlarına demirlelitikası yürütüyordu.
mişti ve teyakkuzda bekliyorlarKudüs’teki Hz. İsa’nın do- dı. Çar I. Nikola işgal hareketiğum hücresinin üzerinde bulu- nin protesto amaçlı olduğunu
nan ‘’kutsal yıldızın’’ çalınması,
Download