ismini ref haberini nasb eden harfler

advertisement
İSMİNİ NASB HABERİNİ REF EDEN HARFLER
1
2
Tahkik için;
Şüphesiz Allahu
Subhanehu ve
Teala her şeyi
bilicidir.
Tahkik için;
Allahu Subhanehu
ve Teala’nın,
Muhakkak her şeye
gücü yetici
3
olduğuna itikad
ettim.
Teşbih İçin;
Haram ateş gibidir.
4
İstidrak İçin;
Cahil kurtulmadı
lakin ,alim
kurtulucudur.
5
Temenni İçin;
Keşke , her kişi, ilimle
rızıklanmış olsaydı.
6
Teracci İçin;
Allahu Subhanehu
ve Teala’nın,
günahımı
bağışlayıcı olması
ümid edilir.
Munkati’ İstisna
İçin;
Günah, cennetten
uzaklaştırıcıdır,
ancak taat bundan
müstesnadır, yani ,
taat, cennete
yaklaştırıcıdır.
7
8
Cinsini Nefy Etmek
İçin;
Şer işleyen hiç kimse
, yani bütün şer
işleyiciler gurubu,
(topluluğu,cinsi)
kurtulucu olmadı.
‫ل َﺸ ْﻲ ٍء‬ ‫ﻪَ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ َﻋ ِﺎﻝ ُم ُﻜ‬‫ن اﻝﻠ‬ ‫ ِا‬:‫ن‬ ِ‫إ‬
ِ ‫أ‬
‫ل َﺸ ْﻲ ٍء‬ ‫ َﻪ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ ﻗَ ِﺎدٌرَﻋﻠَﻰ ُﻜ‬‫ن اﻝﻠ‬ َ‫ت أ‬
ُ ‫ ا ْﻋﺘَﻘَ ْد‬:‫َن‬
‫ﻝﺤ َر َام َﻨ ٌﺎر‬
 ‫َﻜﺄ‬
َ ‫ن ْا‬ َ‫ﻜﺄ‬:‫َن‬
ِ ِ ‫ ﻤﺎ ﻓَ َﺎز ْا‬:‫ن‬ ‫ﻝَ ِﻜ‬
‫ﻝﻌ ِﺎﻝ َم ﻓَﺎﺌٌِز‬
َ
َ ‫ن ْا‬ ‫ﻝﺠﺎﻫ ُل ﻝَﻜ‬
َ
ِ ‫ ﻝَ ْﻴ َت ْا‬:‫ﻝَ ْﻴ َت‬
‫ل أَ َﺤٍد‬ ‫وق ِﻝ ُﻜ‬
ٌ ‫ﻝﻌْﻠ َم َﻤ ْرُز‬
‫ﻪَ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ َﻏ ِﺎﻓ ُر ذَ ْﻨﺒِﻲ‬‫ل اﻝﻠ‬ ‫ ﻝَ َﻌ‬:‫ل‬ ‫ﻝَ َﻌ‬
ِ ‫ اَْﻝﻤﻌ‬:(‫إﻻ )ﻓﻲ اﻹﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﻨﻘطﻊ‬
ٌ‫ﻌ َدة‬ ‫ﻴﺔُ ُﻤَﺒ‬‫ﺼ‬
َْ
‫ﻻ اﻝط‬‫ﻨ ِﺔ ِا‬‫ﻋ ِن ْاﻝﺠ‬
‫رَﺒﺔٌ ِﻤ ْﻨ َﻪ‬َ‫ﺎﻋﺔَ ُﻤﻘ‬
َ
َ
َ
ِ َ‫ َﻻ ﻓ‬:(‫َﻻ )ﻨﻔﻲ اﻝﺠﻨس‬
‫ر ﻓَﺎﺌٌِز‬‫ﺎﻋ َل َﺸ‬
20
İSMİNİ REF HABERİNİ NASB EDEN HARFLER
1
Leyse’ ye benzeyen
ma;
Allahu Subhanehu
ve Teala , her hangi
bir mekanda
mütemekkin
değildir.
ٍ ‫ﻜًﻨﺎ ﺒِ َﻤ َﻜ‬ ‫ﻪُ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ ُﻤﺘَ َﻤ‬‫ َﻤﺎ اﻝﻠ‬:(‫ﺒﻬَﺔٌ ﺒِﻠَْﻴ َس‬‫َﻤﺎ )اَ ُﻝﻤ َﺸ‬
‫ﺎن‬
2
Leyse’ ye benzeyen
La;
hiçbir şey , Allahu
Subhanehu ve
Teala’ya müşabih
değildir
‫ ِﻪ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ‬‫ َو َﻻ َﺸ ْﻲ ٌء ُﻤ َﺸﺎﺒِﻬًﺎِ ﻝﻠ‬:(‫ﺒﻬَﺔٌ ﺒِﻠَْﻴ َس‬‫َﻻ )اَ ُﻝﻤ َﺸ‬
21
‫( إِن‬İnne) Okunan Yerler
‫إِن زيــدا قائ ٌم‬
1
Kelamın öncesinde
2
Kasem’in
Cevabında
3
Sıla Makamında
4
İsmi Ayn dan haber
makamında
5
Haberine, ibtida
Lamı dahil olan
cümle makamında
6
Zandan ârî olan
‘kavl’ maddesinden
sonra
7
İbtidada gelen
Hatta’dan sonra
8
Tasdik Harflerinden
sonra
‫ إِن زيدا قائ ٌم‬,‫نع ْم‬
َ
9
Başlangıç
Harflerinden sonra
‫ إِن زيدا قائ ٌم‬,‫أآل‬
10
Hal vavı’ndan
sonra
‫وِ إِن زيدا قائ ٌم‬
‫نوز ما إِن َمفات َِحه‬
ِ ‫وأ َت ْيناهُ من ال ُك‬
‫زي ٌد إِنه قائ ٌم‬
ُ
‫علمت إِن زيدا ﻟقائ ٌم‬
‫ تعاﻟى واحد‬
َ ‫ إِن‬,‫قُ ْل‬
‫أَقُو ُل ذاﻟك حتى إِن زيدا َيقوﻟُ ُه‬
‫وإِن فريقا من اﻟمؤمنين ﻟكارھون‬
22
‫( أن‬Enne) okunan yerler
1
Fail makamında( Fail vaki
olursa)
‫بلغنى أَنك قاء ٌم‬
2
Mef’ul makamında (meful
vaki olursa)
‫علمت أن زيدا قاء ٌم‬
3
Mübteda Makamında
(Mübteda vaki olursa)
4
Muzafun ileyh makamında
(Muzafun ileyh vaki olursa)
5
Lev’ den sonra gelirse
6
Levlâ’dan sonra sonra
gelirse
7
Vakit bildiren ‘Mastariyet
Mâ’sından sonra gelirse
8
Harfi Cerlerden sonra
gelirse
9
Atıf için gelen ‘Hatta’ dan
sonra gelirse
10
‘Müz’ ve ‘Münzü’den
sonra gelirse
‫عندى أَنك قاء ٌم‬
ُ
ٌ
ْ‫إجْ لِس‬
‫جاﻟس‬
‫حيث أن زيدا‬
‫ﻟكان كذا‬
َ ‫ﻟو أَنك قاء ٌم‬
ٌ
‫ذاھب ﻟكن كذا‬
‫ﻟوال أَنك‬
‫إجْ لِسْ ما أَن زيداً قاء ٌم‬
ُ ‫َع ِجب‬
‫ْت من أَنك قاء ٌم‬
ُ ‫َع َر ْف‬
‫ت امورك حتى أَنك صاﻟ ٌح‬
‫ما رأيته مذ أَنك قاء ٌم‬
23
‫ ان‬, Aşağıki mevkilerde
( inne) veya (enne) olarak
okunabilir.
1-Ceza ‘fa’sında sonra
Ben, O’na ikram ederim (İnne Okunursa)
İkramım O’na sabittir (enne okunursa)
2-Mufacee ‘iza’ sından sonra
‫ ان‬, nerelerde
‫من ي ُْك ِرمْ ِنى فـــــاني اكرمه‬
‫فانــــا اكرمه‬
‫فــــاكرامي ايــاه ثابـــــت‬
‫من يكرمْ نى إذاً اني ا ُ ْك ِرمُه‬
( in) olarak okunur ?
‫ ان‬harfi, burada, mübteda ve haber
fiillerinden olan nakıs fiil ‘kane’ye dahil
oldu. ‫ ان‬harfinin haberi olan ‘kebira’ üzerine
‘le’ harfi dahil oldu.Ve bu şartlar içinde
bulunan ‫ ان‬harfi ‘in’ olarak okundu
‫ ان‬harfi, burada, mübteda ve haber
fiillerinden olan kalb fiili ‘ezunnu’ye dahil
oldu. ‫ ان‬harfinin haberi olan ‘minelkazibiyn’
üzerine ‘le’ harfi dahil oldu.Ve bu şartlar
içinde bulunan ‫ ان‬harfi ‘in’ olarak okundu
‫بسم اﻟرحمن اﻟرحيم‬
‫وان كانت ﻟكبيرة‬
‫بسم اﻟرحمن اﻟرحيم‬
‫وان نظ ّنك ﻟمن اﻟكازبين‬
24
‫ ان‬, nerelerde
( en) olarak okunur ?
‫ ان‬harfinin öncesinde tahkik fiili olan ‘alime’
var. ‫ ان‬harfi mukadder bir şan zamirinde amel
etti. Bu şartlar altında ‫ ان‬harfi , ‘en’ olarak
okundu.
‫ ان‬harfi, herhangi bir fiile (mutlak fiile)
dahil oldu. Bu fiilin önünde, ‘la,se, sevfe
,qad’ harflerinde biri var.Bu şartlar altında
‫ ان‬harfi , ‘en’ olarak okundu.
‫ ان‬harfi, çekimli olmayan bir fiile dahil
oldu.‘la,se, sevfe ,qad’ harflerine ihtiyaç
kalmadan , ‘en’ olarak okundu.
‫ ان‬harfi, şart fiillerinden birine dahil
oldu.‘la,se, sevfe ,qad’ harflerine ihtiyaç
kalmadan , ‘en’ olarak okundu.
‫ ان‬harfi, dua fiillerinden birine dahil
oldu.‘la,se, sevfe ,qad’ harflerine ihtiyaç
kalmadan , ‘en’ olarak okundu.
ُ
‫علمت ان زيدا قائ ٌم‬
(‫)ا نه‬
ُ
‫علمت ان ال تقوم‬
(‫ ال‬-‫)قــد – س – ســوف‬
‫بسم اﻟرحمن اﻟرحيم‬
‫وان عسي ان يكون‬
‫بسم اﻟرحمن اﻟرحيم‬
‫تبينت اﻟجن ان ﻟو كانو يعلمون اﻟغيب‬
‫بسم اﻟرحمن اﻟرحيم‬
‫ان غضب عليھا‬
25
‫( كان‬keen)
‫كان سدياه حقان‬
‫ كان‬harfinin (keen) olarak okunduğu
bazı yerlerde , onun amel etmemesi ,
yani ismini nasb haberini ref
etmemesi daha fasihdir.
‫( ﻟكن‬lakin)
‫ما جاءني زيد و ﻟكن عمرو خاضر‬
‫ﻟكن‬
harfinin, (lakin) olarak
okunduğu bazı yerlerde , ‘lakin’ harfi
amel edemez yani , asla ismini nasb ,
haberini ref edemez.
‫كان ﻟكن‬
(keen - lakin)
Amel etmeyen bu iki harf den her biri ,
bir fiil üzerine dahil olabilir.
‫كان قام زيد‬
‫وما قام زيد وﻟكن قعد‬
26
‫( اال‬illa)
Bu cümlede ‘illa’ nın ismi ‘hımaren’
olup ‘illa’ tarafından nasb edildi ancak
görünüşte ‘illa’ nın ref edeceği bir
haberi bulunmamaktadır. Cümleye
anlam verirken ‘lem yeci’, ‘illa’ nın
haberi olarak takdir edildi.
Çünkü ‘İlla’ harfi ‘lakinne’
anlamındadır.
‫جاءني اﻟقوم اال حمارا‬
‫)اال حمارا ﻟم يجيء= ﻟكن حمارا ﻟم‬
(‫يجيء‬
‫( ال‬cinsini nefy eder)
Bu cümlede , Cinsini nefyeden ‘la’
harfi , ‘ğulame’ kelimesini isim alıp,
sonunu nasb etti, ‘calisun’ kelimesini
haber alıp sonunu ref etti. Ancak bu
ameli işleyebilmesi için,’La’ nın ismi
olan ‘ğulame’ kelimesinin , nekre ve
muzaf olması gerekir, ‘ğulame
raculin’ terkibi bu şartı
sağlamaktadır. Ve de ‘la’ ile , ‘la’nın
ismi olan ‘ğulame’ arasında herhangi
bir kelimenin bulunmaması gerekir.
Bu iki şartı sağlayan , ‘la’ , bu
cümlede amel etmiştir.
‫ال غالم رجل جاﻟس عندنا‬
27
‫ ما‬- ‫( ال‬Leyse ‘ye benzeyen ‘ma’ ve ‘la’ harfleri)
Bu harfler isimlerini ref, haberlerini nasb ederler.
Ma ve la harfleri leyse’ye iki yönden
benzemektedir.
1-Her üçü de nefiy manası taşırlar
2- Her üçü de mübteda ve habere
dahil olurlar.
Burada , ma harfi , zeyd kelimesini
isim alarak sonunu ref etti, qaim
kelimesini haber alarak sonunu nasb
etti.
La harfi, racul kelimesini isim alarak
sonunu ref etti, hadır kelimesini haber
alarak sonunu nasb etti.
‫ما زيد قاءما‬
‫ال رجل خاضرا‬
‘ma’ ve ‘la’ nın amel etmeleri için bazı şartlar gerekir. Bu şartlar
sağlanamazsa , ma ve la amel edemezler.
Bu örnekte , ma ile ma’nın ismi
olmaya aday olan ‘racul’ arasına
‘enne’ harfi girdiğinden, ‘ma ‘ harfi
amel edemedi. Yani ismini ref ,
haberini nasb edemedi.’zeydün
qaimun’ terkibi, mübteda ve haber
olarak kaldı. Ma’nın mamulu olmadı.
Bu örnekte , ma ile ma’nın ismi
olamaya aday olan ‘racul’ arasına,
‘ma’ nın haberi olmaya aday olan
‘kaim’ kelimesi girdiğinden ,‘ma ‘
harfi amel edemmedi
Bu örnekte , ma ile oluşan nefy
anlamı, ‘illa’ harfi ile
bozulduğundan,‘ma ‘ harfi amel
edemedi.
‫ما ان زيد قاءم‬
‫ما قاءم زيد‬
‫ما ان زيد اال قاءم‬
28
MUZARİ FİİLİ NASB EDEN HARFLER
Allah Subhanehu ve Teala’ya itaat etmeyi
severim.
Allah Subhanehu ve Teala, kafirleri, asla
affetmeyecektir.
Uzun ömrü severim, niçin ?
İlim tahsil edebilmem için .
Birisi sana, “Allah Teala’ya itaat
ediyorum” dediği zaman , sen ona;
“Öyleyse cennete girersin” dersin
ِ
 ‫ اُ ِﺤ‬:‫َن‬
‫ﻪَ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ‬‫ﻴﻊ اﻝﻠ‬
ْ‫أ‬
َ ‫ب اَ ْن اُط‬
ِ ِ
 ِ
‫ﻴن‬
َ ‫ ﻝَ ْن َﻴ ْﻐﻔ َراﻝﻠﻪُ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ ﻝْﻠ َﻜﺎﻓ ِر‬:‫ﻝَ ْن‬
 ‫ اُ ِﺤ‬:‫َﻜﻰ‬
‫ل اْﻝ ِﻌْﻠ َم‬
َ ‫ﻝﻌ ْﻤ ِر َﻜ ْﻰ اُ َﺤﺼ‬
َ ُ‫ب ط‬
ُ ‫ول ْا‬
ْ
"َ‫ﻨﺔ‬‫ ﻗَ ْوﻝُ َك "إِ َذ ْن ﺘَ ْد ُﺨ َل اْﻝ َﺠ‬:‫إِ َذ ْن‬
ِ َ َ‫ﻝِﻤن ﻗ‬
َْ
ُ‫ "أُطﻴﻊ‬:‫ﺎل‬
TEK BİR MUZARİ FİİLİ CEZM EDEN HARFLER
Allah Subhanehu ve Teala doğurmadı ve
doğrulmadı.
Ömrüm fayda vermedi
(O’na Söyleyin!) Salih amel işlesin!
Günah işleme!
Mazide nefy için
Talep için
‫ ﻝَ ْم َﻴِﻠ ْد َوﻝَم ُﻴوﻝَد‬:‫ﻝَ ْم‬
‫ﻤﺎ َﻴ ْﻨﻔَ ْﻊ ُﻋ ْﻤ ِري‬ َ‫ ﻝ‬:‫ﻤﺎ‬ َ‫ﻝ‬
ِ
‫ﺼ ِﺎﻝ ًﺤﺎ‬
َ ‫ ﻝ َﻴ ْﻌ َﻤ ْل َﻋ َﻤ ًﻼ‬:‫َﻻ ُم ْاﻷ َْﻤ ِر‬
‫ب‬
ْ ِ‫ َﻻ ﺘُ ْذﻨ‬:‫ﻨ ْﻬ ِﻲ‬ ‫َﻻ ِﻓﻲ اﻝ‬
‫ﻤﺎ‬ َ‫ﻝَ ْم ﻝ‬
‫ﻨ ْﻬ ِﻲ‬ ‫َﻻ ُم ْاﻷ َْﻤ ِر َﻻ ِﻓﻲ اﻝ‬
29
İKİ MUZARİ FİİLİ CEZM EDEN HARFLER (ŞART VE CEZA HARFLERİ)
Eğer tövbe edersen günahların bağışlanır.
Her ne yaparsan ondan sorulursun
‫وﺒ َك‬
ْ ُ‫ إِ ْن ﺘَﺘ‬:‫إِ ْن‬
ُ ‫ب ُﻴ ْﻐ َﻔ ْر ُذ ُﻨ‬
ِ
ُ‫ َﻤ ْﻬ َﻤﺎ ﺘَ ْﻔ َﻌ ْل ﺘُ ْﺴَﺌ ُل ﻤ ْﻨﻪ‬:‫َﻤ ْﻬ َﻤﺎ‬
Hayırdan her ne işlersen, Allahu Subhanehu ve
Teala indinde onu bulursun
‫ ِﻪ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ‬‫ َﻤﺎ ﺘَ ْﻔ َﻌ ْل ِﻤ ْن َﺨ ْﻴ ٍر ﺘَ ِﺠ ْدﻩُ ِﻋ ْﻨد اﻝﻠ‬:‫َﻤﺎ‬
Kim salih amel işlerse, o, kurtulucu olur.
‫ﺼﺎﻝِ ًﺤﺎ َﻴ ُﻜ ْن َﻨﺎ ِﺠًﻴﺎ‬
َ ‫ َﻤ ْن َﻴ ْﻌ َﻤ ْل َﻋ َﻤ ًﻼ‬:‫َﻤ ْن‬
Her nerede olursan ol, ölüm sana ulaşır.
Her ne zaman hased edersen , helak
olursun.
Her nerede günah işlersen işle , Allahu
Subhanehu ve Teala, seni bilir.
Hangi alim ki kibirlenir, Allahu
Subhanehu ve Teala, O’na gazap eder.
Her nerede (bir iş) işlersen, o işin yazılır.
Her ne zaman tövbe edersen, tövben
kabul edilir.
Her ne zaman İlminle amel edersin, o
zaman, insanların en hayırlısı olursun.
Zaman için
Mekan için
İstifham (soru) için
‫ت‬
ُ ‫ﻝﻤ ْو‬
َ ‫ اَ ْﻴ َن ﺘَ ُﻜ ْن ُﻴ ْد ِرْﻜ َك ْا‬:‫أ َْﻴ َن‬
‫ َﻤﺘَﻰ ﺘَ ْﺤ ُﺴ ْد ﺘَ ْﻬِﻠ ْك‬:‫َﻤﺘَﻰ‬
‫ﻪُ ﺘَ َﻌﺎَﻝﻰ‬‫ب َﻴ ْﻌَﻠ ْﻤ َك اﻝﻠ‬
ْ ِ‫ﻨﻰ ﺘُ ْذﻨ‬َ‫ ا‬:‫ﻨﻰ‬َ‫أ‬
‫ﻪُ ﺘَ َﻌﺎﻝَﻰ‬‫ﻀﻪُ اﻝﻠ‬
 َ‫ ا‬:‫ي‬
‫أ‬
ْ ‫ﺒ ْر ُﻴ ْﺒ ِﻐ‬‫ى َﻋﺎﻝٍِم َﻴﺘَ َﻜ‬
‫ب ِﻓ ْﻌﻠُ َك‬
ْ َ‫ َﺤ ْﻴﺜُ َﻤﺎ ﺘَ ْﻔ َﻌ ْل ُﻴ ْﻜﺘ‬:‫َﺤ ْﻴﺜُ َﻤﺎ‬
ِ
‫ب ﺘُ ْﻘَﺒ ْل ﺘَ ْوَﺒﺘُك‬
ْ ُ‫ ا ْذ َﻤﺎ ﺘَﺘ‬:‫إِ ْذ َﻤﺎ‬
ِ ‫إِ َذ‬
ِ ‫ﻨ‬‫ك ﺘَ ُﻜ ْن َﺨ ْﻴ َر اﻝ‬
‫ﺎس‬
َ ‫اﻤﺎ ﺘَ ْﻌ َﻤ ْل ﺒِ ِﻌْﻠ ِﻤ‬
َ ‫ ا َذ‬:‫اﻤﺎ‬
َ
ِ
‫اﻤﺎ إِ ْذ َﻤﺎ َﻤﺘَﻰ‬
َ ‫إ َذ‬
‫ﻨﻰ‬َ‫أ َْﻴ َن َﺤ ْﻴﺜُ َﻤﺎ أ‬
‫أي‬
ّ
‫َﻤ ْن‬
Mevsul
şey
‫َﻤ ْﻬ َﻤﺎ َﻤﺎ‬
30
(izen) ‫اذا‬
‘İzen’ harfinin amel etmesi için bazı şartlar lazımdır.
u
Bu örnekte, ‘izen’ harfi ezunn muzari fiilinde amel
etmedi, yani onu nasb edip , fiilin sonunu fetha ile
e
harekelemedi.Nasb etse idi, ezunn diye
okuyacaktık. Niçin amel etmedi ? Çünkü ezunnu
muzari fiili, burada şimdiki zamanı gösteriyor,
cümlenin manasından böyle anlaşılıyor.’ Birisi, ‘ bu
sözü ben söyledim der de, sen de , ‘o halde ,
zannederim sen yalancısın’ diye karşılık verirsen,
zannetmek fiilinin şimdiki zamanı gösterdiği aşikar
olur.
Halbuki izen harfinin, muzari fiili nasbedebilmesi için,
muzari fiil, gelecek zamanı göstermelidir.
‫اذن اض ّنك كاذبا‬
‫ قلت ھاذا اﻟقول‬:‫ﻟمن قال‬
u
Bu örnekte, ‘izen’ harfi ukrim muzari fiilinde amel
etmedi, yani onu nasb edip , fiilin sonunu fetha ile
e
‫اكرمك‬
‫جءتك‬
‫انا اذا‬
harekelemedi.Nasb etse idi, ukrim diye
okuyacaktık. Niçin amel etmedi? Çünkü, izen harfi,
kensinden önce gelen , ene kelimesine itimad etti,
dayandı.Halbuki izen harfinin fiili muzariyi
nasbedebilmesi için kendinden öncesine itimad
etmemesi gerekir idi. Cümlenin anlamı; ‘Ben sana
geldim’ diyen birine, senin, ‘o halde sana ikram
ederim ‘ diye söylemendir.
31
(en) ‫ان‬
Bazan , lafızda görülmeyen , ancak takdir edilmiş
(mukadder) bir en harfi ile de muzari fiil nasbolabilir.
e
Birinci örnekte , muzari fiili, ukrim ke diye
okuyoruz. Niçin fetha ile okuduk da , zamme ile
‫زرني فاكرمك‬
‫زرني فان اكرمك‬
ukrimuke diye okumadık? Çünkü, ikinci örnekte
görüldüğü gibi, muzari fiilin önüne , gizli bir en takdir
edilerek, muzari fiil nasb edilmiştir.
(İn) ‫ان‬
Bazan , lafızda görülmeyen , ancak takdir edilmiş
(mukadder) bir in (şart ve ceza harfi) harfi ile de
muzari fiil cezm olabilir.
Birinci örnekte , muzari fiili, mim harfinin sükunu ile
m
ukri
ke diye okuyoruz. Niçin ? Çünkü, ikinci
örnekte görüldüğü gibi, iki muzari fiilin önüne şart ve
ceza harflerinden bir
cezm edilmiştir.
‫زرني اكرمك‬
‫ان تزرني اكرمك‬
in takdir edilerek, muzari fiil
32
Download