2014-2015 eğitim-öğretim yılı erzurum

advertisement
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERZURUM/PALANDÖKEN-MEHMETÇİK ORTAOKULU
7/C SINIFI KUR’AN-I KERİM DERSİ I.DÖNEM YAZILI SINAVI
Öğrencinin Adı-Soyadı : ………………………………………………
29/12/2014
SORULAR
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in İslam
dinindeki yeri ve önemi arasında değildir ?
a) İnanç esaslarımızı Kur’an’dan öğreniriz.
b) Toplumsal hayatla ilgili kuralları ve Ahlak
kurallarını Kur’an’dan öğreniriz
c) İbadetlerimizi Kur’an’dan öğreniriz.
d) Okul kurallarını Kur’an’dan öğreniriz.
2. “Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını
bağışlamaz. ondan başka her şeyi dilediği kimse
için bağışlar. Allah’a şirk (ortak) koşan büyük bir
günah ile sapıtmıştır.” (Nisa suresi, 116.ayet)
Yukarıdaki ayete dayanarak aşağıdakilerden
hangisini çıkarabiliriz?
a) Günah işleyen kişiler mutlaka cezalarını
çekecektir.
b) Allah’ın gazabı , rahmetini geçmiştir.
c) Allah, şirk dışındaki günahları bağışlayabilir.
d) Kullar, istedikleri günahı işleyebilirler. Nasıl
olsa Allah onları bağışlayacaktır.
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kur’an’da geçen
İnsan sınıflamalarından değildir ?
a) Mü’minler-Münafıklar
b) Kafirler – Münafıklar
c) Yaratılmışlar-Varlıklar
d) İnkarcılar-İnananlar
4.
“Muhakkak ki Allah, adaletli olmayı, iyilik
yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder.
Ahlaksız ve çirkin davranışları, kötülükleri, zulüm
ve haksızlıkları yasaklar. O, düşünüp tutasınız
diye size öğüt verir.”
Bu ayete uygun davranmak isteyen birisi
aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) İnsanlara eşit davranmak
b) Yakınlarla ilgilenmek
c) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
d) Kendi çıkarları için taraf tutmak
5. Davut aleyhisselam hakkında aşağıda
söylenenlerden hangisi doğrudur?
a) Düzgün konuşmakta güçlük çekerdi.
b) Yeryüzünün ilk terzisidir.
c) İlk kral peygamberdir.
d) Mucize eseri asası yılan olurdu.
6. Kur’an’ın birçok ayeti yönetim, eğitim, devletler
arası ilişkiler, toplum düzeni, evlilik, boşanma,
miras, ticaret, borç alıp verme, şahitlik, ortaklık,
insanlar arası iletişim gibi sosyal hayatı düzenleyen
kuralları içermektedir.
Yukarıdaki metne bir başlık konulursa
aşağıdakilerden hangisi en uygunu olur?
a) Kur’an’da inanç esasları
b) Önceki kavimler ve peygamberler
c) Hz.Muhammed ve İslam
d) Kur’an’da toplumsal hayat
7. Kur’andan öğrendiğimiz “Amentü billahi ve
melaiketihi ve kutubihi ve rusuluhive’l yevmil ahirive
bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi ….” ifadesi neyi ifade
etmektedir?
a) Allah’ın emrine uymayı.
b) Ahlak esaslarının neler olduğunu.
c) İman esaslarımızın neler olduğu.
d) İbadetlerimiz neler olduğu.
8. Aşağıdaki şahıslardan hangisi Kur’an hakkında
yanlış bilgiye sahiptir?
a) Kadir: “Kur’an, son ilahi kitaptır.”
b) Feyza: “Kur’an, vahiy ürünüdür.”
c) Kerem: “Kur’an’ın bildirileri sadece Arap
toplumunu ilgilendirir.”
d) Sema: “Kur’an müminler için bir hayat
rehberidir.”
9. Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı vardır. Tıpkı
bunun gibi insanın da bazı konularda doğru bilgi sahibi
olabilmesi için vahye ihtiyacı vardır. Kur’an bu
anlamda bizim hayatımız için “aydınlatıcı” bir rol
oynamaktadır.Yukarıda anlatılanlar Kur’an’ın hangi
ismine işaret eder?
a) El-Beyan(açıklama)
b) Eş-Şifa
c) En-Nur
d) El-Kitab
10. İsrailoğulları “Ey Peygamberimiz! Düşmanlarımız
bizi yendiler ve Tâbût’u ele geçirdiler. Bizi perişan
edip dağıttılar. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı
ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster.”
diye peygamberden yardım istediklerinde Allah
onlara aralarından kimi hükümdar yapmalarını
tavsiye etmiştir?
a) Hz.Adem
b) Hz.Davut
b) Hz.Süleyman
d) Hz.İbrahim
11. Hz.Davud’a verilen kutsal kitap aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kur’an
b) Tevrat
c) İncil
d) Zebur
12. Hz.Davud’a özgü olan ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Teheccüd (Gece namazı) kılmak
b) Gün aşırı oruç tutmak
c) Kabe’yi tavaf etmek
d) Kurban kesmek
B- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları “D”
yanlış olanları “Y” ile işaretleyiniz. 10p
E- Aşagıdaki soruları cevaplayınız?
1- Aşagıdaki kelimelerin hangisinde med harfi
olan elif …. vardır? 5p
(….) Harekesiz
vav harfi kendinden önceki
esreli harfi uzatır.
(….) ---- Şeddeli harf, aslında iki harften oluşur.
(….) , , , dan sonra başka bir harf bitişmez.
(….)
kelimesindeki uzatma “çeker”dir.
(….) , , , harfleri med harfleridir.
(….)
, harfi kalın okunan harflerdendir
(….) Bitişik uzatmaya “Meddi Muttasıl” denir.
(….)
kelimesi 4 elif miktarı uzatılır.
(….)
kelimesinde med vav vardır.
(….) Tecvit,Kur’an-ı güzel okuma ilmidir.
B)
C)
D)
2- Aşağıdaki kelimelerin hangisindekalın sesle
okunan harf vardır? 5p
C- Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun
kelimelerle tamamlayınız. 4p
( hareke, Huruf-u Mukatta, hu zamiri, kasr )
A)
B)
B)
D)
3- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Medd-i
Muttasıl yoktur?5p
Kendinden önceki harf harekeli olduğunda
…. …………… uzatılarak okunur.
Kur’an-ı Kerim’in yirmi dokuz suresi …..………..
………………. ile başlar.
A)
A)
B)
C)
D)
4-Aşağıdaki kelimelerden hangisinde Medd-i
Tabii yoktur? 5p
Kur’an Kerim harflerini seslendiren işaretlere
…………….. denir.
……………, kelimesi altında bulunduğu harfin
uzatılmadan okunacağını gösterir.
A)
B)
C)
D)
D- Aşağıda isimleri verilen Tecvit kavramlarının
tanımını yazarak birer tane örnek veriniz? 15p
F- Aşagıdaki kelimelerin okunuşlarını karşıl arına
hareke ve med durumlarına göre yazınız? 15p
Meddi Tabii:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Medd-i Muttasıl:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Medd-i Munfasıl
:………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Medd-i Arız:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Medd-i Lazım:
………………………………..........................................
……………………………………………………………
……………………………………………………………
*
*
*
*
*
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı ,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.. (M.Akif)
.
.
İdris ALTINIŞIK
DİKAB Öğrt.
Download