Slayt 1 - TJOD

advertisement
ANORMAL UTERİN KANAMALARA
GÜNCEL YAKLAŞIM
Doç Dr. İncim Bezircioğlu
İKÇU ATATÜRK Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
• Terminoloji
• Etiyoloji
• Değerlendirme
• Tedavi modaliteleri
Karakteristik
Normal Mens.
Anormal Uterin Kanama
Sıklık
24-38 gün
<24 gün, >38 gün
Düzen
Siklus aralıkları benzer
Sikluslar arası fark >20 gün
Volüm
35-50 ml
>80 ml
Süre
4-8 gün
<4 gün, >8 gün
PALM-COEIN
FIGO, 2011
BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİRME
• Kanamanın kaynağı
• Reprodüktif durum
• Gebelik varlığı
• Hemodinamik stabilite
TANISAL DEĞERLENDİRME
Öykü
• Menstruel kanama paterni
• Etiyolojiye yönelik semptomların sorgulanması
• Genel medikal, jinekolojik ve cerrahi öykü
• Medikasyon
• Endometrial kanser risk faktörleri
• Kanama bozuklukları ile ilgili semptom ve aile
öyküsü
TANISAL DEĞERLENDİRME
Fizik Muayene
• Fizik muayene
• Jinekolojik muayene
• Etiyolojiye yönelik bulguların muayenesi
TANISAL DEĞERLENDİRME
Laboratuar
• hCG
• Hemogram
• TSH
• Koagülasyon testleri (endike ise)
• Chlamydia taraması
İLERİ DEĞERLENDİRME
Koagülasyon değerlendirilmesi
• Anemi varlığı
•
•
•
•
•
•
Menarjdan itibaren HMB
Diş fırçalarken kanama
Epistaksis
Kanama ile ilişkili aile öyküsü
Postpartum kanama
Cerrahi ile ilişkili kanama
İLERİ DEĞERLENDİRME
Koagülasyon değerlendirilmesi için
laboratuar
• Trombosit sayımı
• PTZ
• APTT
• von Willebrand faktör antijen
• von Willebrand ristosetin kofaktör aktivitesi
• Faktör VIII aktivitesi
İLERİ DEĞERLENDİRME
Görüntüleme
• TVUS
• SIS
• Histeroskopi
• MRI
TVUS
• Yapısal anormalliklerin ayırıcı tanısı
• Endometriumun değerlendirilmesinde
premenopozal kadınlarda D4-6 uygun
• İntrakaviter lezyonlar için sensitivite %60-92
spesifite %62-93
Dueholm M, Ultrasound Obstet Gynecol 2001
deVries LD, J Clin Ultrasound 2000
SIS
İntrakaviter lezyonlar için
• Sensitivite %88-92
Spesifite %72-95
• Tanısal değeri histeroskopiyle benzer
Dueholm M, Ultrasound Obstet Gynecol 2001
deVries LD, J Clin Ultrasound 2000
İLERİ DEĞERLENDİRME
Endometriumun örneklenmesi
• Endometrial biopsi
• Histeroskopik biopsi
İLERİ DEĞERLENDİRME
Endometriumun örneklenmesi
• >45 yaş
▫ İntermenstrüel kanama
▫ <24gün epizot
▫ HMB/Uzamış kanama
• <45 yaş
▫ Karşılanmamış estrojen etkisi
▫ Medikal tedavi başarısızlığı
▫ Yüksek endometrial kanser riski
▫ Persiste AUB
ACOG Bulletin 136; 2013
ENDOMETRİAL BİOPSİ
• Endometrial hiperplazi için sensitivite %82
spesifite %91
• Endometrial kanser için sensitivite %98
spesifite %98
Dijkhuizen FP, Cancer 2000
AYIRICI TANI
13-18 yaş
• Anovulasyon
• Hormonal kontraseptif kullanımı
• Gebelik
• Pelvik enfeksiyon
• Koagülopati
• Tümör
AYIRICI TANI
19-39 yaş
• Gebelik
• Yapısal lezyonlar
• Anovulatuar sikluslar
• Hormonal kontraseptif kullanımı
• Endometrial hiperplazi
AYIRICI TANI
40 yaş-menopoz
• Anovulatuar kanamalar
• Yapısal lezyonlar
• Endometrial hiperplazi ve karsinom
• Endometrial atrofi
TEDAVİ SEÇİMİ
• Etiyoloji ve kanamanın şiddeti
• İlişkili semptomlar
• Kontraseptif gereksinim ve gebelik planlaması
• Hormonal ve diğer medikasyonlara kontrendikasyon
• Medikal komorbidite
• Hastanın tercihi (medikal/cerrahi, kısa/uzun tedavi)
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
MEDİKAL
▫ KOK
▫ Progestinler
▫ Antifibrinolitikler
▫ NSAI
CERRAHİ
▫ Endometrial
ablazyon
▫ Cerrahi
KOMBİNE ORAL KONTRASEPTİFLER
• Menstrüel kan kaybını %40-45 azaltır
• Dismenoreyi azaltır
• Faktör VIII ve von Willebrand seviyesini arttırır
• Serbest androjen düzeylerini azaltır
Oral contraceptive pills for heavy menstrual bleeding.
Faraquhar C, Brown J.
• Kanama paternini düzenler, endometriumu inceltir
• Menstrüel kan kaybını azaltır
• Diğer tedavi rejimleri ile karşılaştıran RKÇ yok
Cochrane Database Syst Rev, 2009
PROGESTİNLER
• AUB-O için 10-14g kullanımı önerilir
• HMB te menstruel kanamayı azaltmak için 21g
kullanımı gerekir
• Fertilite istemi varsa doğal progestinler tercih
edilmelidir
Cyclical progestogens for heavy menstrual bleeding.
Lethaby A, Irvine G, Cameron I.
• Luteal fazda siklik Progesteron tedavisi
kanamayı azaltmada Traneksamik asit,
Danazol ve
LNG-IUD’den daha az etkili
Cochrane Database Syst Rev, 2009
Progestogens with or without oestrogen for irregular
menstrual bleeding.
Hickey M, Hicham JM, Fraser I.
• Anovulasyon ile ilişkili düzensiz kanamanın tedavisinde
pregestagenleri tek başına veya estrojen ile birlikte
verilmesini karşılaştıran RKÇ yok
• Hangi tedavinin daha etkin olduğuna ait konsensus
bulunmuyor
Cochrane Database Syst Rev, 2012
Progesterone or progestogen-releasing intrauterine
systems for heavy menstrual bleeding.
Lethaby AE, Cooke I, Rees M.
• LNG-IUS kanamayı azaltmada siklik NETA’dan daha
etkili
• LNG-IUS erken dönem yan etkisi daha sık
• LNG-IUS’in kanamayı azaltıcı etkisi endometrial
ablazyondan daha az
• Yaşam kalitesi ve tedavi memnuniyeti açısından LNG-IUS
ile endometrial ablazyon arasında fark yok
• LNG-IUS’in tedavi maliyeti histerektomiden daha az,
yaşam kalitesi ölçekleri farksız
Cochrane Database Syst Rev, 2010
Danazol is an effective treatment for the reduction of
heavy menstrual bleeding, but the adverse effects
may be unacceptable to women
Beaumont H, Augood C, Duckitt K, Lethaby A.
• Menstrüel kan kaybını azaltmada plasebo,
progestinler, NSAI, KOK’dan daha etkili
• Danazol ile istenmeyen yan etkiler NSAI’dan 7 kat,
progestinlerden 4 kat daha fazla
• Danazol ile Traneksamik asit ve LNG IUD
karşılaştıran çalışma yok
Cochrane Database Syst Rev. 2009
ANTİFİBRİNOLİTİKLER
• Ovulatuar AUB tedavisinde 1.basamak
• Kan kaybını %45-50 azaltır
• Siklusun ilk 4-5 günü alınır
• Semptomatik myomlarda etkisi sınırlı
Acta Obstet Gynecol Scand. 2012
Antifibrinolytics for heavy menstrual bleeding.
Lethaby A, Farquhar C, Cooke I.
• Antifibrinolitik tedavi plaseboya Mefenamik asit, siklik
NETA, Etamsilat tedavilerine göre ortalama kan kaybını
anlamlı azaltır
• Tranexamik asit ile siklik NETA arasında yan etki
açısından fark yok
• Tranexamik asit tedavisinde tromboembolik olay
sıklığını belirten RKÇ yok
Cochrane Database Syst Rev, 2010
NSAI
•
Ovulatuar AUB tedavisinde etkili
•
Menstruasyon süresince alınır
•
Menstrüel kan kaybını %30 azaltır
•
Dismenoreye de etkili
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for heavy
menstrual bleeding.
Lethaby A, Duckitt K, Farquhar C.
• NSAI tedavisi kanamanın şiddetini azaltmada
plasebodan etkin
• Traneksamik asit, danazol ve LNG-IUD’den daha az
etkili
• Etkinlik açısından Naproxen ve Mefenamik asit arasında
fark yok
Cochrane Database Syst Rev, 2013
ENDOMETRİAL ABLAZYON
1.
Birinci jenerasyon: Trans servikal rezeksiyon; wire
loop, roller ball, laser
2. İkinci jenerasyon:
 Termal balon endometrial ablazyon
 Mikrodalga endometrial ablazyon
ENDOMETRİAL ABLAZYON
• Ablazyondan sonra gebelik kontrendike, ablazyon
gebeliği engellemez, kontrasepsiyon gerekir
• Kronik anovulasyon varlığında önerilmez
• Hiperplazi ve kanser için uygulanmaz
• Postmenopozal kadınlarda önerilmez
• Ablazyondan sonrasında postmenopozal HT verilecek ise
progesteron eklenmelidir
Endometrial destruction techniques for heavy
menstrual bleeding using newer global ablation
techniques and established hysteroscopic techniques
Lethaby A, Penninx J, Hickey M, Garry R, Marjoribanks J.
• İkinci jenerasyon ablazyon teknikleri birinci jenerasyona
göre daha kısa zaman alır
• Lokal anestezi altında uygulanabilir
• Yan etkileri benzer
Cochrane Database Syst Rev. 2013
Pre-operative endometrial thinning agents before
endometrial destruction for heavy menstrual bleeding
Tan Y, Lethaby A.
Hem GnRH-a hem Danazol
• Operasyon koşullarını düzeltir
• Postoperatif 24 aya kadar kanama skorlarını düzeltir
• 24 aydan sonraki kanama skorları üzerine etkisiz
• İkinci jenerasyon ablasyon yöntemlerinde endometrium
inceltici medikasyon kullanımının faydası
gösterilmemiştir
Cochrane Database Syst Rev. 2013
Endometrial resection and ablation versus
hysterectomy for heavy menstrual bleeding
Lethaby A, Shepperd S, Farquhar C, Cooke I.
• Hem TCRE hem de ablazyon etkin
• TCRE ve ablazyon ile cerrahi süre hastanede kalış ve
iyileşme süresi daha kısa, maliyet daha düşük
• Tekrar tedavi gereksinimi !
• Histerektomi ile HMB düzelme ve hasta memnuniyeti
daha fazla
Cochrane Database Syst Rev. 2010
HİSTEREKTOMİ
• Definitif tedavi
• Komplikasyon riski
• Uzun iyileşme süresi
• Yüksek maliyet
• Daha erken menopoz
AUB değerlendirilmesi
Başlangıç değerlendirme
Yapılandırılmış öykü
Ovulatuar
fonksiyon
Fertilite
istemi
Fizik muayene
Laboratuar
hCG
Hemogram
Medikal hastalık
Medikasyon
Yaşam tarzı
Kalıtsal koagülopati
Endokrin
değerlendirme
Kalıtsal koagülopati
araştırması
Uterin değerlendirme
Uterin değerlendirilme
Yapısal anormallik riski
evet
Hiperplazi/kanser riski
hayır
TVUS
evet
Ofis EB
Kavite normal
Kavite anormal
Örnek yetersiz
SIS/Histeroskopi
Lezyon yok
Lezyon var
Lezyona ulaşılamıyor
MRI
AUB-O
AUB-E
AUB-L
AUB-P
AUB-A
Örnek
yeterli
Hiperplazi/
kanser
AUB-M
AUB-E
• Yapısal anormalliklerin dışlanması
▫ LNG-IUD
▫ KOK
▫ NSAI
▫ Antifibrinolitik
• Medikal tedavi başarısızlığı veya kontrendikasyonu
varlığında cerrahi tedavi tercih edilmelidir
▫ Endometrial ablazyon
▫ Histerektomi
AUB-O
13-18 yaş
• KOK
• Anemi tedavisi
• Kilo düzenlemesi
19-39 yaş
• Düşük doz KOK
• Siklik progestin
• LNG-IUD
• Kilo düzenlemesi
40 yaş-menopoz
• Siklik progestin
• Düşük doz KOK
• LNG-IUD
• Siklik HRT
ACOG Practical Bulletin 136, 2013
• AUB-O endokrin bir hastalıktır, tedavisi medikaldir.
• Medikal tedavi başarısızlığı, kontrendikasyonu veya
ek patoloji varlığında cerrahi tedavi tercih edilmelidir
ACOG Practical Bulletin 136, 2013
Teşekkürler
Download