ödev değerlendirme formu

advertisement
AKİDERGİ Yayın Kuralları
Dergide yer alacak yazılar, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:
1.
AKİDERGİ, yalnızca www.akide.org web sayfası üzerinden erişilebilen 3 ayda bir yayınlanan
yazıların yer aldığı bir e-dergidir. Gerekli hallerde Akide Yürütme Kurulunun salt
çoğunluğunun onayıyla Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak
yayınlanabilir.
2.
Dergide yayınlanacak yazıların İslam ahlakı, kültür ve medeniyetini ekseninde özgün yazılar
olması gerekmektedir. Gönderilecek yazılar 1000 kelimeyi aşmayacak şekilde Word
formatında olmalıdır.
3.
“Zorlaştırmayıp kolaylaştırmak, nefret ettirmeyip sevdirmek” mantığı perspektifinde
bir
yayın ilkesi izleyen dergiye gönderilecek yazılarda ikinci maddede sözü edilen değerlere katkı
sağlayan, bu değerlerin insanlara etkin biçimde ulaşmasını ya da bu değerler hakkında
farkındalık uyandırmasını sağlayan yazılara yer verilmektedir.
4.
Dergi toplumda eksikliği gittikçe daha fazla hissedilen çerçeve değerlerin inşasına İslam Dini
ve Sünneti Senniyyeyi referans noktası kabul ederek hizmet etmeyi hedeflemektedir.
5.
Yazılarda başta güncel konular olmak üzere her türlü tarafgirliği perçinleyecek, bölünmelere
yol açabilecek siyasi görüşler içermemeli ve hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş
hedef
gösterilmemelidir.
6.
Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak
üzere gönderilmemiş olmalıdır.
7.
Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar:
a. Orijinal çalışma: İslami dünya görüşüne yenilik getiren, daha önceki çalışmaları çürüten veya
yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan çalışma,
b. Derleme: Tartışmalı veya muğlak halde olan bir konuda, bütün çalışmaları tenkit ederek bir
sonuca bağlayan çalışma,
c. Kitap tanıtımı: Dergi, kendi yayım alanlarıyla ilgili güncel ve yeni yayımlanmış kitapların
tanıtımına ilişkin çalışma,
ç. Kitap İncelemesi: Dergi, kendi yayım alanlarıyla ilgili güncel ve yeni yayımlanmış kitapların
incelemesine yönelik çalışma,
d. Edebi eserler: Dergi temasına uygun, şiir, deneme, makale, öykü vb edebi eserlerden
oluşabilir.
8.
Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, dergide yayımlanmasına onay
verilen yazısının her türlü telif hakkını devretmiş olduğunu kabul eder. Yayınlanmış yazının
başka bir yayımda tekrar yayımlanması derginin iznine bağlıdır.
9.
Dergiye gönderilen tercüme edilmiş yazılar için, yazının sahibinin yayın izni ve metnin
orijinali gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına
gönderilir.
10.
Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Akide grubu ve
dergi kurullarının resmi görüşleri niteliğini taşımaz. Yazıların tüm hukuki sorumluluğu yazara
aittir.
11.
Dergide, AKİDE grubu dışında yazarların da makaleleri yayınlanabilecektir.
12.
Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltinin en geç 7 gün içinde yapılarak, Yayın
Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir.
13.
Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını
ve elektronik posta adreslerini mutlaka bildirmelidir.
14.
Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan düzeltmeler Yazı Kurulunca yapılabilir.
15.
İslam Medeniyetine dair umudu daima diri tutan ve toplumda İslamiyet’in daha fazla yaşana
bilinir kılınmasına hizmet eden özgün çalışmalar Akide Yürütme Kurulu’nun önerisiyle
AKİDE grubu kararı doğrultusunda grubun uygun gördüğü şekilde ödüllendirilebilecektir.
Tüm yazarlara duyurulur.
Akide E-dergi Editörlüğü
Download