Eleştirel Bakış Dergisi

advertisement
Eleştirel Bakış Dergisi (Journal of Critical Analysis)
Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt/Volume: 1, Sayı/Issue: 1, Bahar/Spring 2016
Yayın Kurulu / Editorial Board
Mahmut Kaplan
Mehmet Ünal
Menderes Coşkun
Muhammet Kuzubaş
Muhittin Eliaçık
Nurettin Çalışkan
Tashih / Redaction
Âdem Gök
Metin Aydoğdu
Web Sayfası / Web Page Designer
Mehmet Pektaş
Adres / Contact
Dr. Menderes Coşkun
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Isparta/Türkiye
[email protected]
0535 246 5173
Tanım ve Kapsam
Eleştirel Bakış Dergisi edebiyat, dil, tarih, kültür ve inanç konularındaki akademik, fikrî ve
kültürel yazıları yayınlayan hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Bahar ve Güz olmak üzere
yılda iki sayı olarak yayınlanır. Elektronik bir dergidir.
Misyon veya Gaye
Eleştirel Bakış Dergisi’nin iki hedefi veya misyonu vardır. Birincisi öğrencileri ve bilim
adamlarını tezli makaleler yazmaya teşvik etmek, onların eleştirel düşünme yeteneklerini
geliştirmektir. İkincisi 18. asırdan itibaren yerli ve yabancı oryantalistlerin gayretleriyle ortaya
çıkan tarihî bilgi ve eserlerimizi sahihlik, güvenirlik ve inandırıcılık bakımından sorgulamaktır.
Bundan dolayı bu dergide “kaynak tenkidi” ile ilgili makalelere daha fazla yer verilecektir.
Ancak bu makalelerde serdedilen fikirlerin hakikati temsil ettiğini söyleyemeyiz. Bu, başka bir
skolastizmi doğurur. Söz konusu makalelerde iddia edilen tez ve fikirleri ciddiyetle eleştiren
yazılar da bizim için önemlidir. Hakikatin müsademe-i efkârdan çıkacağı aşikârdır. Bize göre
tenkit, maksat değildir, araçtır.
Makale Yazarının Bilmesi Gereken Hususlar
1. Dergiye gönderilen bir yazının bütün ahlâkî ve hukukî sorumlulukları yazarına aittir.
2. Yazıda bütün alıntıların kaynakları gösterilmelidir. İbare alıntıları sadece “tırnak” içinde,
cümle ve paragraf alıntıları ise hem “tırnak” içinde hem de italik olarak yazılmalıdır.
Paragraflara doğrudan alıntıyla başlanmamalıdır. Alıntılardan önce açıklayıcı bir ifade
kullanılmalıdır.
3. Yazara telif hakkı ödenmez ve ondan herhangi bir ücret talep edilmez.
4. Editör veya yayın kurulu yazı üzerinde küçük tasarruflar yapabilir, ifade yanlışlarını
düzeltebilir.
5. Makale daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
6. Makale hâlihazırda herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.
7. Makalede nesnel ve akıcı bir üslup kullanılmalıdır.
8. Makale belirli bir plân çerçevesinde, tez ve konu bütünlüğü içinde yazılmalıdır. Ana başlık
ve alt başlıklar arasında uyum olmalıdır.
9. Makalede kendi içinde tutarlı bilimsel bir referans veya dipnot sistemi kullanılmalıdır.
10. Makalede Türkçe ve İngilizce yaklaşık 100-200 kelimelik bir özet bulunmalıdır. Özette
makalenin konusu, maksadı veya tezi, içeriği (alt başlıklarda ele alınan mevzular) ve
ulaşılan sonuç hakkında kısaca bilgi verilmelidir.
11. Yazar dergide daha önce yayınlanmış bir makalenin formatını kullanmalıdır.
12. Makale, Times News Roman yazı tipiyle, 11 punto ile yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto
olmalıdır. Üst 4 cm, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 3 cm; satır aralığı “tek”, paragraf aralığı
“önce 6, sonra 0”olmalıdır.
13. Yazar, ad soyad, adres ve e-mailini yazmalıdır. Yararlandığı kişileri belirtmelidir.
14. Makaleler [email protected] adresine gönderilmelidir.
15. Hakemle yazarın birbirlerini bilmelerinde, kendi aralarında irtibata geçmelerinde bir sakınca
yoktur. Önemli olan hakemin yazıya katkı sağlamasıdır.
Download