32.Filiz “ay Ÿenler/Akci ›er kan

advertisement
Solunum 3, Özel Sayı 2:223-225, 200
AKC‹⁄ER KANSER‹NDE
PS‹KOSOSYAL SORUNLAR VE
TEDAV‹S‹
sürelerinde çok kısa süreli uzama oluütururken, daha
çok destekleyici tedavi yaklaüımlarında baüarı
göstermiütir. Sonuçta, akciùer kanseri ölümcül bir
hastalık olduùu kadar, aynı zamanda kronik bir
hastalıktır. Bu özellikleri nedeniyle, akciùer kanseri ciddi
tıbbi sorunların yanında, psikososyal sorunların da sık
ve önemli olduùu bir hastalıktır.
Son yıllarda geliüen psikoonkoloji ve psikiyatrik onkoloji
alanlarında yapılan çalıümalar, kanserli hastalarda
psikososyal ve psikiyatrik sorunların önemli boyutta
görüldüùünü ve bunların hastaların tedaviye uyumu ile
yaüam kalitelerini olumsuz etkilediùini göstermiütir.
Kanserli hastalarda daha kaliteli bir yaüam saùlamak
için uygulanan destekleyici tedavi yöntemleri arasında,
psikiyatrik tedavi yaklaüımları ve konsültasyon-liyezon
ekibi ile iübirliùi de yer almaktadır. Onkolojideki
multidisipliner yaklaüımlarda yer alan temel
düüüncelerden biri de, hastayı biyopsikososyal bir varlık
olarak kabul eden ve bütüncül bakıüı gerekli gören
anlayıütır.
Kanser hastalarında, diùer organik hastalıklarda
görülenden daha yüksek oranda ruhsal sorunlar
gözlenmektedir. Degoratis ve arkadaüları 983 yılında
yayınladıkları 25 kanserli hastayı içeren bir araütırmada,
hastaların %47'sinde psikiyatrik hastalık tanısı konulacak
düzeyde ruhsal sorunların bulunduùunu göstermiütir.
Bu oran genel hastalıklar için bildirilenden daha yüksek
bulunmuütur. Bu çalıümada belirlenen psikiyatrik tanılar
Tablo I'de özetlenmiütir.
Filiz ÇAY fiENLER*
Akciùer kanseri ölümcül bir hastalık olduùu kadar, kronik
bir hastalıktır ve bu nedenle, ciddi tıbbi sorunların
yanında, psikososyal sorunlar da sık ve önemlidir.
Kanser hastalarında, diùer organik hastalıklarda
görülenden daha yüksek oranda ruhsal sorunlar
gözlenmektedir. Degoratis ve arkadaüları 983 yılında
yayınladıkları 25 kanserli hastayı içeren bir araütırmada,
hastaların %47'sinde psikiyatrik hastalık tanısı konulacak
düzeyde ruhsal sorunların bulunduùunu göstermiütir.
Bu oran genel hastalıklar için bildirilenden daha yüksek
bulunmuütur.
Ölümcül bir hastalıkla karüılaüan kiüide geliüen ruhsal
tepkiler uyum saùlama ve baüa çıkma amaçlıdır. Ancak,
bu aüamada uyuma yönelik tepkiler yanında uyuma
yaramayan davranıülar da ortaya çıkabilir. Hekim ve
tedavi ekibinin her iki tepki türünü tanımaları ve psikiyatrik
hastalıkların erken bulgularını bilmeleri ile gerektiùinde
tanı ve tedavi için psikiyatri ile iübirliùi yapmaları son
derece önemlidir. Bu uyum aüamaları sırasıyla inkar,
öfke, pazarlık ve depresyondur.
Uyum bozuklukları dıüında kanser hastalarında en sık
ortaya çıkan ve her aüamada görülebilen bozukluk
depresyondur. Organik ruhsal bozukluklar içinde delirium
acil bir durumdur. Anksiyete atakları ve sürekli anksiyete
durumu ise daha az görülen bozukluklardır. Hastanın
hastalıùın her aüamasında bilgilendirilmesi çok önemlidir
ve hastanın uyumu için önemli ölçüde belirleyicidir.
Hasta ile iyi bir iletiüim kurulması esastır. Hastalık
hakkındaki bilgiyi hastanın kabul edebileceùi üekilde
söylemek ve umudu korumak gereklidir.
Tablo I: Kanser hastalarındaki psikiyatrik hastalıklar.
Hastal›k
AKC‹⁄ER KANSER‹NDE PS‹KOSOSYAL SORUNLAR
VE TEDAV‹S‹
Akciùer kanseri dünyanın pek çok ülkesinde her iki
cinste, Türkiye'de ise erkek kanserleri içinde en sık
görülen ve ölüme neden olan kanser türüdür. Ciddi bir
halk saùlıùı sorunu olan akciùer kanserinde, son yıllarda
tedavide saùlanan geliümeler, hastaların yaüam
*
Oran (%)
Uyum bozukluùu
68
Depresyon
3
Organik ruhsal bozukluk
8
Kiüilik bozukluùu
7
Anksiyete
4
Ciddi boyutta psikiyatrik sorunların yanı sıra, hastaların
bir kısmında da kansere karüı normal tepki sayılamayacak
emosyonel durumlar da gözlenmektedir. Ayrıca, kronik
aùrı ya da cinsel disfonksiyonun bulunması gibi durumlara
psikiyatrik sorunların eüliùi de sık görülmektedir.
Hastalarla birlikte hasta yakınları da benzer güçlükler
yaüamaktadır.
Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,
ANKARA.
223
Akciùer kanserinde psikososyal sorunlar ve tedavisi
KANSERL‹ HASTALARDA RUHSAL TEPK‹LER VE
UYUM REAKS‹YONLARI
pek çok hastada gözlenir.
Dördüncü aüama depresyondur. Hastada yoùun bir
kayıp duygusu egemendir. Burada hekimin tutumu
gerçek dıüı suçluluk ve utanç duygusunu ortadan
kaldırmak, yasını yaüamasına izin vermek ve paylaümaktır.
Major depresyonda psikiyatrik destek gereklidir.
Terminal döneme yaklaüan bazı hastalarda ölümü
kabullenme gözlenebilir.
Hastanın uyumunu etkileyen çeüitli faktörler
tanımlanmıütır. Bunlar Tablo III'de özetlenmiütir.
Ölümcül bir hastalıkla karüılaüan kiüide geliüen ruhsal
tepkiler, bu yeni ve kabulü çok güç olan, yaüamı ve
geleceùi tehdit eden duruma uyum saùlamak ve baüa
çıkmak amaçlıdır. Ancak, bu aüamada uyuma yönelik
tepkiler yanında uyuma yaramayan davranıülar da ortaya
çıkabilir. Hekim ve tedavi ekibinin her iki tepki türünü
tanımaları ve psikiyatrik hastalıkların erken bulgularını
bilmeleri ile gerektiùinde tanı ve tedavi için psikiyatri ile
iübirliùi yapmaları son derece önemlidir. Tablo II'de ilk
olarak E. Kübler-Ross'un tanımladıùı kanserde uyuma
yönelik olan ve olmayan tepkiler özetlenmiütir.
Tablo III: Kanserli hastanın uyumunu etkileyen faktörler
Hastalıùa ait özellikler
Primer organ, evre, prognoz
ve tedavi olumlu ve olumsuz
yönde de etkiler
Hastanın önceki tıbbi
sorunlara iliükin deneyimi
ve uyum yetisi
Olumlu ve olumsuz yönde
de etkiler
Gelecek planlarının tehdit
derecesi
Gençlerde olumsuz etki
Çevre destek sistemleri (aile)
Olumlu etkiler
Hastalıùa iliükin sosyal ve
kültürel tutum
Olumlu ve olumsuz yönde
de etkiler
Hastanın kiüilik özellikleri
Olumlu ve olumsuz yönde
de etkiler
Tablo II: Kanserde ruhsal tepkiler
Klinik aüamalar
Uyuma yönelik tepki
Uyum dıüı tepki
Tanı öncesi
Kanser olasılıùı ile
ilgili kaygı
Kanser tanısı
konmadan belirti
geliütirme. Kanser
olasılıùının inkarı
Tanı
únkar, kaygı
kızgınlık, isyan,
öfke,
depresif durumlu uyum
Kesin inkar ve
tedaviyi reddetme
aùır depresyonla
tedaviyi ret
Tedavinin geciktirilmesi
Beden algısı ile ilgili
deùiüiklikler
Kaygı, korku
Depresif duygu durumu
Özgeci duygular
Reaktif depresyon
Beden algı ile ilgili
deùiüikler ve uzamıü
yaü durumu
Tedavi sonrası
iyileüme
Hastalık ve tedavi sınırları
içinde yaüama dönüü
Kaygı ve
depresyon
Nüks ya da
progresyon
Bilgi ve yeni tedavi
seçenekleri arayıüı
Major depresyon
Terminal dönem
Korku, varoluüçu endiüeler,,
Yaüamın sorgulanması
Yaü duygusu, bazan
kabulleniü
Major depresyon
Akut delirium
Tedavi
KANSER HASTALARINDA PS‹K‹YATR‹K
HASTALIKLAR
Uyum bozuklukları dıüında kanser hastalarında en sık
ortaya çıkan ve her aüamada görülebilen bozukluk
depresyondur. Depresyon üzüntü gibi bir normal
tepkiden ayrılmalıdır. Major depresyon olasılıùı da
psikiyatrik yönden olumsuz prognostik faktörler içeren
hastalar için dikkatle gözlenmelidir. Kanser hastasında
depresyon tanısında, ölüm , intihar düüünceleri, aüırı
suçluluk duyguları, dikkat daùınıklıùı, uyku bozuklukları
gibi veriler önemlidir. Bu durumda erken dönemde
psikiyatri konsültasyonu yararlıdır.
Organik ruhsal bozukluklar içinde delirium acil bir durumdur.
Delirium daha çok ileri evre hastalıkta, beyin metastazı,
ciddi elektrolit dengesizliùi, hipoksi gibi sorunların olduùu
hastalarda gözlenebilir. Bu tabloda hastada bilinç ve
oryantasyon bozukluùu, ajitasyon görülür. Tedavide etyolojik
faktörlerin giderilmesinin yanı sıra, haloperidol uygulaması
semptomatik yarar saùlar. Ayrıca delirium açısından yüksek
riskli hastalarda erken psikiyatrik destek önleyici olabilir.
Anksiyete atakları ve sürekli anksiyete durumu, kendisini
únkar dönemi ilk aüamada yer alır ve genellikle geçicidir.
Bu tepkinin sürmesi her zaman sorun oluüturmaz. úlginç
olarak, akciùer kanserli hastalarda çok sıktır; hasta
hastalıùını iltihap, kist gibi baüka adlarla adlandırma gayreti
içindedir. Bu aüamada hekimin hasta ile iletiüimi,
bilgilendirme yaklaüımı son derece önemlidir. Hastanın
inkar isteùine saygı duymak, gerektiùi kadar inkara izin
vermek, sabırlı olmak ve hastayı tanımak için çaba
harcamak pek çok hastada sorunu çözümler. Ancak, ciddi
depresyona giren hastalar için psikiyatrik destek gereklidir.
úkinci dönem olarak inkarı öfke izler. Aile ve tedavi ekibi
yönünden çok güçlük taüıyan bu dönemde, hekimin
tutumu destekleyici öneme sahiptir. Hastanın öfkesini
kiüisel olarak algılamamak, hoügörülü olmak,
savunmaya geçmemek, hastanın öfkesini açıùa
vurmasına olanak tanımak ve hastayı dıülamamak
sorunu büyük ölçüde çözecektir.
Üçüncü aüamada pazarlık yer alır ve tedavi sırasında
224
F Ç ûENLER
huzursuzluk, uyku bozuklukları, iütahsızlık, zayıflama gibi
belirtilerle gösterebilir. Tedavisinde psikoterapinin yanında
benzodiyazepinler ve anksiyolitik diùer ajanlar yararlıdır.
Çaùdaü tıbbın tüm bilimsel ve teknik olanaklarının
kullanılmasına karüın, tedavinin baüarısız kaldıùı ve ölümün
beklendiùi terminal dönemde pek çok sorun yaüanır.
Depresyon ve organik beyin sendromu baüta olmak üzere,
psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkabilir. Ayrıca, hasta ve
hasta yakınlarında kaygı, korku, kayıp ve üzüntü duyguları
yoùun olarak gözlenir. Bu aüamada ciddi tıbbi ve
psikososyal sorunlarla uùraüan hekim ve tedavi ekibini
de ruhsal sıkıntılar bekler. Hekim alıüılmıü, beklenen ve
öùrenilen iyileütirici rolünü yerine getiremez. Bunun yerine
hastanın ölümüne dek rahatlatılması ve destek tedavisinin
uygulanması görevini üstlenir.
Kanserli hasta ile ilgilenen hekimler için iki ayrı olumsuz
tutum tanımlanmıütır. úlki, aüırı kollayıcı, koruyucu
paternalistik tavır; diùeri ise hastadan uzaklaüan, kaçan
ilgisiz hekim davranıüıdır.
Hastanın hastalıùın her aüamasında bilgilendirilmesi
çok önemlidir ve hastanın uyumu için önemli ölçüde
belirleyicidir. Hasta ile aktif dinleme ve empatinin yer
aldıùı iyi bir iletiüim kurulması esastır. Kötü haberi,
hastalık hakkındaki bilgiyi hastanın kabul edebileceùi
üekilde söylemek ve umudu korumak gereklidir. Hekimin
konuümaya istekli olduùu mesajını vermesi, hastayı
tanıması ve hasta gerçeùi öùrenmeye hazır olduùu
zaman ve hazır olduùu kadar bilgi vermek hasta
tarafından en kolay kabul edilebilecek tarzdır. Hekiminin
sabırlı ve hoügörülü olması, kendisi ile ilgilenmesi,
dürüst olması, kendisini anlaması ve terk edilmeyeceùini
bilmek hastanın hekimden beklediùi temel taleplerdir.
KAYNAKLAR
.
2.
3.
4.
5-
225
Özkan S. Psikiyatrik Tıp:Konsültasyon- Liyezon
Psikiyatrisi. 993:53-75.
Degoratis LR, Morrow GR, Fettinng J, et al. The
prevalence of psychiatric disorders among cancer
patients. JAMA 983;249:75-757.
Spiegel D. Health caring psychsocial support fo
patients with cancer. Cancer 994;74:453-457.
Massie MJ, Chertkov L, Roth AJ. Psychological
issues.In: Cancer Principles and Practice of
Oncology. DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA..
6th ed. Philadelphia: Lippincott-Williams-Wilkins,
200: 3058-3065.
Elisabeth Kübler-Ross. Ölüm ve Ölmek Üzerine.
Boyner Holding Yayınları,997.
Download