1 çağdaş türk ve dünya tarihi

advertisement
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 01
(Küreselleşen Dünya)
4. Aşağıdakilerden hangisi, Türk parlamenter
sisteminin özelliklerinden birisidir?
1. Türkiye'de çok partili siyasal yaşam aşağıdaki
partilerden hangisinin kurulmasıyla kesin olarak
başlamıştır
A) Hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olması
A) Cumhuriyet Halk Partisi
B) Demokrat Parti
B) Yürütmenin yasama organını istediği zaman
feshedebilmesi
C) Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
C) Parlamentonun iki meclisli olması
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Cumhurbaşkanının bütün işlerinin yargı denetimine
tabi olması
E) Adalet Partisi
E) Cumhurbaşkanının yalnızca meclis tarafından
seçilebilmesi
2. 1975 Helsinki Nihai Senedi, Batı ve Doğu Blokları
arasında Yumuşama (Detant) Politikası'nın en önemli
aşamasını oluşturur.
5. Ülkemize yönelik tehditlerden bazıları
vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak hedeflerine
ulaşma amacındadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi 1975 Helsinki Nihai
Senedi'nde yer alan kararlardan biri değildir?
A) Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen tehditlere
örnek olarak gösterilebilir?
B) Ülkelerin iç işlerine dışardan müdahale edilmemesi
A) İrtica - Misyonerlik
C) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygı
gösterilmesi
B) Terör - Bölücülük
C) Bölücülük - Ermeni iddiaları
D) İlk silahsızlanma önerisinin getirilmesi
D) Misyonerlik - Terör
E) Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin kurulması
E) Bölücülük – Misyonerlik
3. Türkiye'de İncirlik üssü ve yakınlarında Amerikan,
İngiliz, Fransız ve Türk hava birliklerinden oluşan
uluslar arası "Çevik Güç” (yaygın adıyla "Çekiç Güç")
kurulması;
6. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye-Avrupa birliği
ilişkilerinin gelişme sürecini belirleyen aşamalardan
biri değildir?
I. Lübnan Sorunu,
II. İran-Irak Savaşı,
III. Körfez Savaşı
A) 31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin, Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na ortaklık için başvurması
gelişmelerinden hangisinin sonucunda
gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
B) 12 Eylül 1963'te İlk Mali Protokol’ün imzalanması
C) Yalnız III
C) 30 Haziran 1973'te I. Genişleme Antlaşması’nın
Ankara'da imzalanması
E) II ve III
D) 22 Ocak 1928'de Avrupa Topluluğu’nun Türkiye ile
ilişkilerini dondurma kararı alması
E) 14 Nisan 1987'de Türkiye'nin Avrupa Topluluğu’na,
tam üyeliğinin kabul edilmesi
1
7. Türkiye, Avrupa Birliği’ne ilk üyelik başvurusunu
hangi iktidar döneminde yapmıştır?
11. Aşağıdakilerden hangisi, Yugoslavya’nın
dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden devletlerden biri
değildir?
A) Cumhuriyet Halk Partisi
A) Slovenya
B) Makedonya
C) Moldova
B) Demokrat Parti
D) Bosna – Hersek
E) Hırvatistan
C) Anavatan Partisi
D) AK Parti
E) Refah Partisi - Doğru Yol Partisi Koalisyonu
12. Ekonomik ilişkilerimizin kuvvetli olduğu, Bakü –
Ceyhan boru hattı aracılığı ile de petrol aldığımız Türk
Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırgızistan
8. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne karşı
bağımsızlığını ilan eden ilk Türk devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazakistan
B) Türkmenistan
D) Azerbaycan
B) Kazakistan
D) Türkmenistan
C) KKTC
E) Azerbaycan
C) Özbekistan
E) Kırgızistan
13. • İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na sahip olunması
• Orta Doğu petrollerine komşu olunması
9. 24 Mart 1999’da Yugoslavya’nın bombalanması
aşağıdaki savaşlardan hangisine neden olmuştur?
Yukarıda belirtilen özellikler Türkiye'nin hangi
yönünü ön plana çıkarmaktadır?
A) Somali Savaşı
A) Jeopolitik konumunu
B) Körfez Savaşı
B) İnsan gücünü
C) Bosna - Hersek Savaşı
C) Ekonomik gelişmişliğini
D) Balkan Savaşı
D) Siyasi gücünü
E) Kosova Savaşı
E) Askeri düzenini
10. I. Orta Doğu’da gerginliğin tırmanması
II. Kuzey ve Orta Asya’da Türk devletlerinin
kurulması
14. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku'nun
yıkılmasıyla ilgili bir süreç değildir?
III. Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi
A) Doğu ve batı Almanya'nın birleşmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Körfez Savaşı’nın
sonuçları arasında yer almaz?
B) Yugoslavya'nın dağılması
A) Yalnız I
C) Türk topluluklarının bağımsızlıklarını kazanması
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
D) Kıta Sahanlığı Sorunu’nun ortaya çıkması
E) Bosna - Hersek Sorunu’nun ortaya çıkması
2
15. Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen aday
devletlerden yerine getirilmesi istenen kriterlerin
genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Truman Doktrini
B) Kopenhag Kriterleri
C) Marshall Esasları
D) Kellog Kriterleri
E) NATO istekleri
16. I. Meşrutiyet'in ilanından itibaren ülkemizde iki
dereceli seçim sistemi uygulanmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisiyle ilk defa tek dereceli seçim
sistemine geçilmiştir?
A) 1904 seçimleriyle
B) 1912 seçimleriyle
C) 1923 seçimleriyle
D) 1927 seçimleriyle
E) 1946 seçimleriyle
17. Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği'nin
dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden devletlerden biri
değildir?
A) Estonya
B) Letonya
D) Litvanya
C) Romanya
E) Türkmenistan
18. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda,
ABD Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştır?
A) 1974 Kıbrıs Harekâtı’yla
B) 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulmasıyla
C) 1983 KKTC'nin kurulmasıyla
D) 1991 I. Körfez Harekâtı’yla
Cevapları Kontrol Ediniz
E) 2003 II. Körfez Harekâtı’yla
1.B
7.B
13.A
3
2.D
8.D
14.D
3.C
9.E
15.B
4.A
10.E
16.E
LYS / Test 01
5.A
11.C
17.C
6.E
12.E
18.A
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 02
(Küreselleşen Dünya)
1. SSCB ve Doğu Bloku’nun dağılmasıyla dünyadaki
dengeler altüst olmuştur.
5. 1989 yılının sonlarına doğru Doğu Avrupa’daki
sosyalist rejimler sona ermiş ve Berlin Duvarı yıkılmıştır.
Bu durum;
I. Yeni devletlerin kurulması,
II. ABD’nin tek güç olarak kalması,
III. Komünist rejimlerin çökmesi
Berlin Duvarı’nın yıkılmasının en önemli sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili
olmuştur?
B) Doğu Bloku’nun etkinliğinin artması
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
A) Almanya’nın birleşme sürecine girmesi
C) Sınırların güvenliğinin sağlanması
C) I ve III
D) NATO’nun giderek zayıflaması
E) I, II ve III
E) Yeni siyasi akımların ortaya çıkması
2. SSCB’nin dağılması Asya Kıtasının siyasi haritasının
değişmesine, cumhuriyet yönetimlerinin kurulmasına yol
açmıştır.
Bu gelişme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
6. I. Maastricht Antlaşması
II. Kopenhag Siyasi Kriterleri
III. Helsinki Nihai Senedi
A) Kafkasların siyasi yapısı değişmiştir.
Bu gelişmelerden hangileri, Avrupa Birliği’nin
genişleme süreci ile ilgilidir?
B) Orta Asya’da yeni Türk devletleri kurulmuştur.
C) Komünist rejimin gücü kırılmıştır.
A) Yalnız I
D) Demokratik yapıda olan devletler kurulmuştur.
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
E) Türkiye’nin Kafkasya’daki etkinliği sona ermiştir.
3. Bağımsız Devletler Topluluğu;
I. Maastricht Antlaşması’nın imzalanması,
II. Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü’nün kurulması,
III. Alma-Ata Deklarasyonu’nun yayımlanması
7. 1980'lerden itibaren ekonomik tıkanma yaşayan
SSCB'nin nükleer silahlanma ve uzay çalışmalarına
büyük miktarlarda ödenek ayırmaya devam etmesi
Soğuk Savaş'ta SSCB'nin duraklamasına neden oldu.
Bunu önlemek için ortaya atılan Perestroyka ve Glasnost
politikaları ise SSCB'ye bağlı ülkelerin bağımsızlıklarını
ilan etmesine ortam hazırladı.
gelişmelerinden hangilerinin sonucunda
kurulmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Bu gelişmeler SSCB'yle ilgili aşağıdakilerden
hangisinin bir göstergesi değildir?
4. SSCB’nin dağılması üzerine Türkiye,
bağımsızlıklarını kazanan yeni Türk Cumhuriyetleri ile
yakın bir ilişki kurmak amacıyla,
A) Siyasi ve ekonomik gücünü koruyamadığının
I. KEİK,
II. TİKA,
III. BDT
C) Soğuk Savaşın getirdiği yükleri finanse edemediğinin
teşkilatlarından hangilerini kurmuştur?
E) Dağılmayı önleme politikalarının dış baskıların etkisiyle
ortaya atıldığının
A) Yalnız I
D) I ve II
B) ABD ile rekabette geride kaldığının
D) Doğu Bloku'nun çökmesini engelleyemediğinin
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
4
8. Yugoslavya’nın dağılması sonucunda kurulan
devletlerarasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
12. Türkiye’nin dünya üzerinde konumu nedeni ile
Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu’da meydana gelen
gelişmelerle yakından ilgilenmiştir. Türkiye, NATO ve
Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan barış gücüne
asker göndererek dünya barışına katkı sağlamak
istemiştir.
A) Hırvatistan
B) Bosna-Hersek
C) Bulgaristan
Bu bilgilere göre, Türkiye ile ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi söylenemez?
D) Kosova
A) Yurtta barış, cihanda barış anlayışıyla hareket etmiştir.
E) Sırbistan
B) Bağlı olduğu teşkilatlarla birlikte yaşanan gelişmelerle
ilgilenmiştir.
C) Askerî ilişkiler dışında NATO ile ilgili bir ilişkisi yoktur.
9. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler arasında yer alan;
D) Jeopolitik konumu açısından önemli bir yerdedir.
I. Filistin Sorunu’nun çözülememesi,
II. Irak’ın yayılmacı politika izlemesi,
III. Su sorununun giderek artması
E) Güçlü bir orduya sahiptir.
durumlarından hangileri bölgenin istikrarsızlık içine
girmesine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
13. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP)
aşağıdakilerden hangisine ulaşmak amacıyla hayata
geçirildiği söylenemez?
E) I, II ve III
A) Bölge halkının gelir seviyesini artırmak
B) Tarımsal verimliliği geliştirmek
C) İstihdam imkânlarını artırmak
10. SSCB'nin dağılmasının ardından BDT'nin güçlü bir
yapı oluşturamaması üzerine 1996'da Çin, Rusya,
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan "Şanghay
Beşlisi" adı ile iş birliği yapılanması kurdu. 2001'de
Özbekistan'ın da katılımıyla bu örgüt "Şanghay İş
Birliği Örgütü" adına aldı.
D) Bölgenin dışarıya göç vermesini engellemek
E) Bölgenin sanayi ve hizmet sektöründeki payını
azaltmak
Buna göre Rusya'nın;
I. siyasi ve ekonomik etkinliğini artırma,
14. NATO'ya yaptığı üyelik başvurusu Türkiye
tarafından veto edilen ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
II. Batı Bloku lehine değişen dengelere karşı yeni siyasi
dengeler kurma,
III. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlık
arayışına son verme
A) Kıbrıs Rum Kesimi
B) İran
gelişmelerinden hangilerine yönelik hareket ettiği
söylenebilir?
C) İsrail
A) Yalnız I
D) Pakistan
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
E) Macaristan
11. I. Küresel ısınmanın artması
II. Radyoaktif atıkların çoğalması
III. Doğal gaz rezervlerinin ortaya çıkması
Bu durumlardan hangileri, dünyamızın içinde
bulunduğu çevresel riskler arasındadır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Cevapları Kontrol Ediniz
E) II ve III
1. E
8. C
5
2. E 3. C 4. B
9. E 10. C 11. D
5. A
12. C
LYS / Test 02
6. C
13. E
7. E
14. A
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 03
(Küreselleşen Dünya)
1. Kyoto Protokolü,
I. Rusya,
5. Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) amaçları
arasında;
I. Enerji,
II. Sulama,
III. Ekonomi
II. Avustralya,
III. ABD
alanlarının hangilerindeki sıkıntıları gidermek
yer alır?
devletlerinden hangileri tarafından imzalanmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) II ve III
D) I ve III
B) FAO
D) WHO
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6. 12 Eylül 1990'da ABD, Sovyetler Birliği, Büyük
Britanya ve Fransa'nın imzaladığı İki Artı Dört
Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
2. Dünya Sağlık Örgütü’nün kısa yazılışı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ILO
B) Yalnız II
C) FİFA
A) Nükleer silahlanmaya son verilmesi
E) NATO
B) Varşova Paktı'nın dağılması
C) Almanya'nın tek devlete dönüşmesi
D) Avrupa Birliği'nin genişlemesi
E) NATO'ya yeni üyelerin kabul edilmesi
3. 1986 yılında Rusya’da yaşanan ve çevreye yaydığı
radyasyonla yaklaşık üç milyon insanı olumsuz
yönden etkileyen ve Karadeniz kıyılarını etkisi altına
alan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
7. Birinci Körfez Savaşı sırasında yaşanan;
I. Birleşmiş Milletlerin Irak’a ambargo uygulaması,
A) Küresel ısınma
II. Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı’nın kapatılması,
B) Kyoto Protokolü
III. Irak’ın kuzeyinde bir otorite boşluğunun yaşanması
C) Çernobil’de Nükleer Patlama
D) Nagazaki Olayı
durumlarından hangileri, özellikle Türkiye’nin
ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?
E) Asya Depremi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
4. Türkiye SSCB'nin dağılmasından sonra "Biz bir
millet, iki devletiz." anlayışı çerçevesinde ilişkilerini
güçlendirdiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
8. I. Olimpiyatlar
II. Dünya Kupası Maçları
III. Silahlanma Yarışı
A) Özbekistan
Bu gelişmelerden hangilerinin, küreselleşme sürecini
olumsuz yönde etkilediği söylenemez?
B) Azerbaycan
A) Yalnız I
C) Kazakistan
D) I ve II
D) Kırım
E) Kırgızistan
6
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
9.
SSCB’nin dağılması;
I. Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kurulması,
13. SSCB'nin dağılmasından sonra Doğu Bloku ülkeleri
güvenlik arayışı içine girmişlerdir. 1999'da ilan edilen
"Barış İçin Ortaklık” adıyla bir ortaklık programı
uygulamaya konularak NATO ile yakınlaşmaları ve farklı
tarihlerde üye olma imkânı sağlanmıştır.
II. Varşova Paktı’nın yıkılması,
III. I. Körfez Savaşı’nın yaşanması
Bu gelişme;
I. NATO'nun genişleme sürecine girdiği,
II. Varşova Paktı'nın siyasi otoritesini kaybettiği,
III. Siyasi güç dengelerinde önemli değişimler
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
yaşandığı durumlarından hangilerinin bir
göstergesidir?
10. Avrupa Birliği’nin aday ülkelerden istediği siyasi
koşullar aşağıdakilerden hangisi ile karar altına
alınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Kopenhag Kriterleri
B) Maastricht Kriterleri
C) Helsinki Nihai Senedi
14. Avrupa Birliğine üye olmak isteyen ülkelerin kabul
etmesi gereken kriterler arasında;
D) Barış İçin Ortaklık Antlaşması
I. Kopenhag siyasi kararlarını kabul etmek,
II. Serbest piyasa ekonomisini benimsemek,
III. İnsan hakları ve özgürlüklerine önem vermek
E) Kyoto Protokolü
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I
11. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği süreciyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
A) 1959 yılında Türkiye, AET’ye katılım için başvuru
yapmıştır.
B) 1960 yılında Türkiye, AB arasında Gümrük Antlaşması
imzalanmıştır.
C) 1980 yılında AB, Türkiye ile olan ilişkileri dondurma
kararı almıştır.
D) 1987 yılında Türkiye, AB’ye tam üye olmak üzere
müracaat etmiştir.
E) 1999 yılı Helsinki Zirvesi ile Türkiye’ye adaylık statüsü
verilmiştir.
12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Bosna Savaşı
sona ermiştir?
A) Dayton Antlaşması
B) Washington Antlaşması
C) Kyoto Protokolü
D) Balkan Paktı
E) Schuman Planı
Cevapları Kontrol Ediniz
1. C
8. D
7
2. D 3. C
9. D 10. A
4. B
11. B
LYS / Test 03
5. E 6. C
12. A 13. E
7. D
14. E
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 04
(Küreselleşen Dünya)
5. Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan’da
Cumhurbaşkanlık görevinde bulunmuştur?
1. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri sonucunda
Avrupa Topluluğu AB adını almıştır?
A) Bahtiyar Vahapzade
A) Maastricht Antlaşması
B) Ebulfez Elçibey
B) Kopenhag Zirvesi
C) Mehmet Emin Resulzade
C) Nice Antlaşması
D) Cengiz Aytmatov
D) Paris Antlaşması
E) İslam Kerimov
E) Helsinki kararları
2. Glasnost ve Perestroyka aşağıdakilerden hangisi
tarafından ortaya atılmıştır?
6. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerle ilgili
olarak verilen;
I. Gümrük Birliğinin imzalanması,
II. Helsinki Zirvesinin düzenlenmesi,
III. Ankara Antlaşması’nın yapılması
A) Josef Stalin
B) Mihail Gorbaçov
gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) Boris Yeltsin
D) Nehru
A) III - II - I
E) İslam Kerimov
B) I - II - III
D) I - III - II
C) II - III - I
E) III - I - II
7. • Mavi Kelebeğin İzinde
3. SSCB’nin dağılması sonucunda kurulan Türk
Cumhuriyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
• Dayton Antlaşması
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Azerbaycan
A) Kosova ve Arnavutluk’taki gelişmelerle
B) Kazakistan
B) Yugoslavya’nın güçlenmesiyle
C) Yakutistan
C) Bosna-Hersek Devleti’nin kurulmasıyla
D) Türkmenistan
D) II. Körfez Savaşı’nın sona ermesiyle
E) Özbekistan
E) İsrail-Filistin Sorununun çözüme kavuşmasıyla
8. Irak’ın daha fazla petrol kaynağına sahip olmak
istemesi nedeni ile Kuveyt’i işgal etmesi aşağıdaki
hangi savaşın yaşanmasına yol açmıştır?
4. I. TİKA
II. TÜRKSOY
III. BDT
A) Vietnam Savaşı
Bu teşkilatlardan hangileri, Alma-Ata Deklarasyonu
sonucunda kurulmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
B) Irak-İran Savaşı
C) Kore Savaşı
C) Yalnız III
D) Körfez Savaşı
E) II ve III
E) Altı Gün Savaşı
8
9. Türkiye aşağıdakilerden hangisine hem NATO
bünyesinde hem de insani yardım amaçlı olarak
destekte bulunmamıştır?
13. Küreselleşme dönemiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam
hazırladığı savunulamaz?
A) Somali
I.
--------------------A) Doğu Blokunun
dağılması
II.
----------------------Küreselleşmenin hız
kazanması
B) Varşova Paktının
yıkılması
NATO’nun etkinliğinin
artması
C) Berlin duvarının
yıkılması
Almanya’nın birleşmesi
D) Yugoslavya’nın
dağılması
Bosna-Hersek ve Kosova
sorunlarının ortaya çıkması
B) Bosna Hersek
D) Lübnan
C) Kosova
E) Filistin
10. 12–13 Aralık 1997 tarihlerinde Lüksemburg'da
yapılan Avrupa Biriliği Zirvesi'nde Türkiye'nin tam üyeliğe
ehliyeti bir kez daha teyit edilmiştir. Buna karşılık, Türkiye
ile AB arasındaki ilişkilerin gelişmesinin Türkiye'nin siyasi
ve ekonomik reformları sürdürmesine, Yunanistan ile iyi
ve istikrarlı ilişkilere sahip olmasına ve Kıbrıs sorununun
çözümü için BM gözetimindeki müzakereleri
desteklemesine bağlı olduğu vurgulanmıştır.
Bu duruma bakarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye
olma sürecinin;
I. komşularıyla sorunlarını çözümlemesi,
II. demokrasi ve temel haklar konusunda iyileştirmelerin
devam etmesi,
III. BM'ye üyelik sürecinin başlatılması
E) Kyoto Protokolü’nün
İmzalanması
Nükleer silahlanmaya son
verilmesi
gelişmelerinden hangilerinin çözülmesine bağlı
olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
14. Balkanlarda yeni siyasi oluşumlara yol açan
gelişmeler arasında;
I. Yugoslavya’nın dağılması,
II. Bosna Savaşı’nın yaşanması,
III. Dağlık Karabağ Sorununun ortaya çıkması
E) I, II ve III
11. 2006 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ünlü
Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir?
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yaşar Kemal
A) Yalnız I
B) Orhan Pamuk
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
C) Orhan Kemal
D) Adalet Ağaoğlu
E) Cemil Meriç
12. Varşova Paktı'nın dağılmasından sonra Türkiye
Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'da etkin bir dış politika
izlemeye başlamıştır.
Türkiye'yle ilgili bu politika değişikliğinde
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
savunulabilir?
A) Doğu Bloku'nun dağılmasıyla Türkiye’nin önündeki
siyasi engellerin azalması
B) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin
başlatılması
C) Türkiye'nin İran-Irak ve Körfez savaşları'ndan olumsuz
yönde etkilenmesi
D) SSCB'nin dağılmasından sonra BDT'nin kurulması
E) Türkiye'nin NATO ve İKÖ'ye üye olan bir devlet
konumunda bulunması
Cevapları Kontrol Ediniz
1. A
8. D
9
2. B
9. E
3. C
10. C
4. C
11. B
LYS / Test 04
5. B
12. A
6. E 7. C
13. E 14. C
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 05
(Küreselleşen Dünya)
5. 11 Eylül saldırıları sonucunda ABD’nin askerî
operasyon düzenlediği ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
1. • Küresel ısınmanın artması
• Sera gazı salınımının artması
A) Irak
gelişmelerinin ortak sonucunun aşağıdakilerden
hangisi olduğu söylenebilir?
B) Suriye
D) Afganistan
C) İran
E) Ürdün
A) Nükleer enerji kullanımına son verilmesi
B) Kyoto Protokolü’nün imzalanması
C) Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulması
6. • Filistin Kurtuluş Örgütü’nün önemli liderlerinden
biridir.
D) Çevresel felaketlerin önüne geçilmesi
• İzak Rabin ve kendisine barışa yönelik çabalarından
dolayı Nobel Barış Ödülü verilmiştir.
E) Nüfus artışı ve işsizliğin yoğunlaşması
Buna göre, sözü edilen devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mahmut Akbas
2. Kıbrıs Sorununda son dönemde;
I. Lokmacı Sınır Kapısı'nın açılması,
II. Annan Planı'nın kabul edilmesi,
III. BM'nin arabulucu rolünün reddedilmesi
B) Şimon Peres
C) Usame bin Ladin
gelişmelerinden hangileri Kıbrıs sorununun çözümü
için Türk tarafının gerçekleştirdiği faaliyetler arasında
gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
D) Ariel Şaron
E) Yaser Arafat
C) I ve II
E) I, II ve III
7. 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de;
I. serbest piyasa şartlarının iyileştirilmesi,
II. Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusu yapılması,
III. altyapı çalışmalarına önem verilmesi
3. Türkiye'de aşağıdaki sorunlardan hangisinin
çözümünün ekonomik kalkınmayı hızlandıracağı gibi
aynı zamanda birlik ve bütünlüğün sağlanmasına da
olumlu katkısı olacağı savunulabilir?
A) Çevre kirliliği
faaliyetlerinden hangilerinin Türkiye'nin ekonomide
kalkınma sürecine girmesine ortam hazırladığı
savunulabilir?
B) Salgın hastalıklar
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Terör
C) I ve II
E) I, II ve III
D) Nüfus artışı
E) Dış ticaret açığı
8. Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya üye olmaları
aşağıdakilerden hangisinin sonucunda hız
kazanmıştır?
A) Küba Krizi’nin sona ermesi
4. Türkiye’nin öncülüğünde 1992 yılında kurulan
Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’na bağlı
ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Arnavutluk
B) Gürcistan
D) Yunanistan
B) Körfez Savaşlarının yaşanması
C) SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi
C) Kazakistan
D) Doğu Bloku’nun dağılması
E) Ukrayna
E) Bosna Savaşı’nın sona ermesi
10
9. 2008 yılında Güney Osetya Savaşı ve Rusya ile
yaşadığı sorun nedeni ile Bağımsız Devletler
Topluluğu’ndan ayrılan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
13. Dağlık Karabağ Sorunu;
I. Azerbaycan,
II. Ermenistan,
III. Türkiye
A) Arnavutluk
devletlerinden hangileri arasında yaşanmaktadır?
B) Gürcistan
D) Ermenistan
C) Azerbaycan
E) Ukrayna
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
10. • Ünlü Kırgız yazarıdır.
• Cemile, Selvi Boylum Al Boylum, Gün Olur Asra
Bedel önemli eserleri arasındadır.
14. Küreselleşeme döneminde ortaya çıkan;
I. Almanya'nın birleşmesi,
II. Küresel ısınmanın artması,
III. Dünyada benzer müzik ve giyim tarzlarının
benimsenmesi
Buna göre sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bahtiyar Vahapzade
B) Yaser Arafat
gelişmelerinin siyasal, kültürel ve iklim alanlarına
göre sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
C) Aliya İzzetbegoviç
A) I, II, III
D) Cengiz Aytmatov
B) II, III, I
D) III, I, II
C) III, II, I
E) I, III, II
E) İslam Kerimov
15. Günümüzde ülkeler arası düzenlenen kültür,
sanat, spor etkinliklerinin amaçları arasında;
I. Kültürlerin kaynaşmasını sağlamak,
II. Dünya barışına katkıda bulunmak,
III. Belli ülkelerin ön plana çıkmasına ortam oluşturmak
11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Avrupa
Birliği'ne üyeliğiyle ilgili gerçekleştirdiği
düzenlemelerden biri değildir?
durumlarından hangileri yer alır?
A) Anayasa da değişikliklerin yapılması
A) Yalnız I
B) Hak ve özgürlüklerin artırılması
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Serbest piyasa şartlarının geliştirilmesi
D) Demokratik uygulamaların yaygınlaşması
E) Terör ve işsizlik gibi sorunlara karşı önlemlerin
alınması
12. Günümüzde;
I. Sinema,
II. İnternet,
III. Olimpiyat
faktörlerinden hangilerinin küreselleşme olgusunu
güçlendirici bir etkisinin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Cevapları Kontrol Ediniz
1. B 2. C 3. C
9. B 10. D 11. E
11
LYS / Test 05
4. A 5. D 6. E 7. D 8. D
12. E 13. D 14. E 15. D
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards