1912-1913 Yıllarında Baklanlardan Anadolu`ya Yapılan Türk Göçleri

advertisement
1912-1913 Yıllarında Baklanlardan Anadolu’ya Yapılan Türk Göçleri ve Yaşanılan Katliamlar
1912-1913 Yıllarında Baklanlardan Anadolu’ya Yapılan Türk Göçleri ve Yaşanılan
Katliamlar
Soykırımlar ideolojik bir güdü temelinde gerçekleştirilir. Balkanlarda Türklere uygulanan
soykırımın temelinde kökeni Haçlı Seferlerine kadar uzanan Türk düşmanlığı mevcuttur. Ali
Özsoy, Türk düşmanlığını Anti-Türkizm (Türkofobi) olarak terimlendirmiştir.
Balkanlardaki Türk varlığı Hunlara kadar dayanmaktadır. Hunlar, Avarlar ve Peçenekler
gibi Türk kavimlerinin ardından Osmanlı Devleti 550 yıl sürecek bir Balkan birliğini
sağlamıştır.
Osmanlı’dan önce bölgede bulunan Türk kavimlerinin yardımları Osmanlı’nın bölgeye
kolay yerleşmesini sağlamıştır. Fakat Osmanlı’nın dağılmaya yakın dönemlerinde, dış
güçlerin de etkisiyle Balkanlarda çözülmeler başlamıştır. Sırbistan’ın bağımsızlığını
kazanarak topraklarını genişletmeye devam etmek istemesi, Yunanlıların Osmanlı aleyhine
faaliyetleri gibi sebepler Balkan Savaşlarının (1912-1913) arka planını oluşturmuştur.
Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan
Balkan Birliğinin Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği bu savaş. ile Balkan Devletleri, Osmanlı
Devleti'nin Balkanlardaki topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Bu savaş
sonucunda Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli'ne kadar olan tüm topraklarını Balkan
Devletleri'ne bırakmak zorunda kalmıştır.
Birinci Balkan Savaşının sonunda Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri alması ve diğer
devletlerin savaş sonucundaki hoşnutsuzlukları sebebiyle İkinci Balkan Savaşı yaşanmış ve
Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’ni zor kurtarmıştır. Savaşlardan sonra Balkanlardan
Anadolu’ya devamlı olarak göç hareketleri başlamıştır. Göçlerin en büyük nedenini ise Rum
ve Bulgar komitacılarının baskıları oluşturmuştur.
Büyük kitlelerin ani göçleri sonucu Bulgar ekonomisi felce uğramış, bu nedenle göç
yasaklanarak Müslüman ve Türklere zulümler uygulanmıştır. Bulgar komitacıları göç eden
kafilelere sürekli olarak saldırmış ve katliamlar yapmıştır. Sadece Üsküp ve Komanova
arasında 3000 kişi katledilmiştir.
Göçlerin yaşanmasının bir diğer sebebi de dini baskılardır. Osmanlı’da gayri Müslümlere
tanınan kolaylıkların aksine savaştan sonra Müslümanlara dini baskılar yapılmış, din
değiştirmeye zorlanmışlardır.
Katliama uğrayan Türklerin kesin sayısı bilinmemekle birlikte Bilal Şimşir’in tahminlerine
göre bu sayı 200.000’den aşağı değildir.[1]
Türklerin birçoğu kendilerince emin saydıkları Osmanlı Devleti topraklarına, özellikle
İstanbul’a göç etmişlerdir. İstanbul’a göç edenlerin sayısı yüzbinleri bulduğundan bir kısmı
Anadolu’da çeşitli yerlere sevk edilmişlerdir. En büyük problemleri barınak olan göçmenler
için boş bina, han ve köşkler ayrılmış, İstanbul dışında barakalar inşa edilmiştir.
Gerek Yunanistan gerekse Bulgaristan, göçe mecbur kalan Türklerin topraklarına, büyük
ölçüde Osmanlı Devleti'nden gelen Rum ve Bulgarları yerleştirmeye başlamışlardır.
Nitekim Bulgaristan, Batı Trakya'daki Müslüman ve Rum ahalinin içine 120.000 Bulgar
göçmeni yerleştirmiştir.
Bu arada adı geçen devletler işgal ettikleri yerlerdeki Hıristiyanların başka bölgelere göç
etmesini de yasaklamıştır. Böylece barış için masaya oturduklarında, Avrupa kamuoyuna
buralarda Türklerin azınlıkta kaldığını ispatlamayı ve işgal ettikleri toprakların kendilerine
bırakılmasını sağlamayı hedeflemişlerdi.
Bunda da bir ölçüde başarıya ulaştıkları söylenebilir. Hatta aynı oyun Osmanlı Devleti'nin
elinde kalan Trakya bölgesi ile İzmir'de de oynanmak istenmiş, bunun için kendi sınırlarına
yakın bu bölgelerde iskân çalışmalarında bulunmuşlardır.
Öte yandan I. Dünya Savaşı sonrasında, buna benzer bir durum doğuda Ermeniler, batıda
Rumlar tarafından tatbik edilmek istenmiştir.
Bugün Türkiye ve Türk Milleti, sözde Ermeni soykırım yalanıyla karşı karşıyadır ancak bu
iddiayı ileri sürenler Balkanlarda öldürülen milyonlarca Türk'ü görmekten çok uzaktır.
Bu noktasa küresel siyaset HAÇLI-MÜSLÜMAN ve TÜRK-BİZANS savaşlarının rövanşına işi
dökmek istemektedir.
Uyanık olmalı...
Kaynakça
Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913), Yard. Doç. Dr. Ahmet
Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu, 1994
Balkanlar’da Türk Soykırımı, Ali Özsoy, İleri Yayınları
Balkan Savaşları Sonrası Rumeli’den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti’nde İskanları, Sezer
Arslan, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu, Bulgaristan’da Türk Varlığı 1, Ankara, 1987
[1] Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu, Bulgaristan’da Türk Varlığı 1, Ankara,
1987
BİLGETÜRK
[status publish]
[geotag on]
[publicize off|twitter|facebook]
[category araştırma]
[tags TARİH, BALKAN SAVAŞLARI, TÜRK]
Download