TBMM B: 108 30.5 .2006 O: 2 Osman Beyin kurduğu, oğlu Orhan

advertisement
TBMM
B: 108
3 0 . 5 .2006
O: 2
Osman Beyin kurduğu, oğlu Orhan Beyin Bursa ve Balıkesir yörelerini de alarak genişlettiği
Osmanlı Beyliği, bundan tam 654 yıl Önce, Marmara Denizinin güney sahillerine ulaşıp, dünyanın
en önemli coğrafyalarına hükmeden İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına dayanmıştır.
Osmanlı Beyliğinin muazzam bir İmparatorlukla dünyaya hâkim olacağının işaretini verdiği bu
dönemde, Bizans ayakta zor duruyordu, Aynı süreçte. Balkanlardaki Bulgarlar ve Sırplar henüz bir
güç olmaktan yoksundu. Osmanlının dizginlenemeyen kudreti sınırlarını aştı ve beklenen oldu. Or­
han Beyin büyük oğlu Süleyman Paşa 1354 yılında, yüreğiyle tarihe meydan okuyan bir avuç akın­
cıyla Çanakkale Boğazım geçerek Rumeli'ye, yani, Balkanlara ayak bastı.
Binlerce kilometre uzaktan, Asya'nın ortalarından gelen Türkler, Balkanlar yoluyla Avrupa'ya
ulaşmışlardır. 1354 yılı, Gelibolu'nun fethi, Rumeli'yi ele geçirme bakımından Balkanlarda yapılan
fetihler ve Osmanlının ilerlemesi bakımından son derece Önemli bir tarihtir. Gelibolu ve Gazi Süley­
man Paşa, tarihte birlikte geçer. Bizans'ın Gelibolu Kalesini elinde bulundurmakla sahip olduğu
bütün avantajlar, 1354 yılı, Türklerin eline geçmiştir.
1912 Balkan Harbiyle, Osmanlı Devleti, Rumeli topraklarının yaklaşık bugünkü sınırlarımız
haricinde kalan yerlerin tamamını kaybetti; ancak, Rumeli'de, Türkler ve akraba topluluklan, kül­
türlerini ve varlıklarını halen devam ettirmektedirler. Bu insanlar, Balkanlarda barışın tesisi ve Bal­
kan ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kültür köprüsü rollerini üstlenebilecek durumdadır­
lar. Gelişmeler göstermektedir ki, Avrupa Birliğinin bölgedeki etkinliğinin artmasına yol açmak
suretiyle, Balkanlarda yeni bir dönemin kapısı artık aralanmaktadır. Bugün, hemen hemen tüm böl­
ge ülkeleri yüzlerini Avnıpa-Atlantik kurumlarına çevirmiştir. Bu hedef, onların Balkanlıktan Av­
rupalılığa geçiş süreciyle özdeşleşmektedir.
Balkanlardaki bu yeni dönemin en önemli sonucu, bölgede elli yıl boyunca katı ve ödünsüz şekil­
de hüküm süren totaliter rejimlerin yerine, insan haklarına saygılı, temelinde çoğulcu demokratik hak­
ların yerleşmesi sayesinde Balkanlarda yaşanmış emik ve ideolojik çatışmaların önünü kesecek ol­
masıdır. Bu süreç, ümit ediyoruz ki, Balkanlarda yaşanan trajedileri, bir daha yaşamamak üzere tarihin
karanlık sayfalarına gömecek ve Balkanlarda hepimizin arzu ettiği istikran gösterecektir.
Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel, sosyal ve kültürel açıdan mirasçısı olduğu Osmanlı İm­
paratorluğu, millet sistemiyle dinsel, dilsel ve etnik açıdan birbirinden farklı topluluklan bir arada
tutabilmiştir. Birbirinden farklı toplulukların sağlanan bir denge çerçevesinde bir arada yaşayabil­
meleri nedeniyle, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinde, farklı topluluklar arasında temel uz­
laşmazlıklar ve sorunlar yaşanmadan ortak bir hareket yaratabihniştir.
Balkanlar, 654 yıl evvel vatanımız olmaya başlamıştı; hatta, bir dönem, Anadolu'dan daha faz­
la Türk vatanıydı. "Evladı fatihan" olarak ifade ettiğimiz fatihlerin çocuklarının vatanı, bize
hatıralar bırakan bir vatan parçası, kültürümüzün ve medeniyetimizin hâlâ devam ettiği bir yer. İş­
te, böyle, anlı şanlı bir coğrafyada. Balkanlarda ve Rumeli'de yaşananları kısa da olsa hüzünle ve
gururla andık.
Bu toprakların güzel insanları, bu topraklarda yaşayıp göçüp gidenleri, şimdi bu toprağın bağ­
rında yatanları Allah'tan rahmetle anıyor, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz. Nazım Hikmetin ölüm yıldönümü münasebetiyle söz is­
teyen, Yalova Milletvekili Muharrem tnce'ye aittir.
Buyurun Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar)
3.- Yalova Milletvekili Muharrem incenin. Nazım Hihnet'in Ölümünün 43 üncü, Necip Fazıl
Kısakürek'in Ölümünün 23 üncü yıldönümünde, eserlerine ve edebî kişiliklerine ilişkin gündemdışı
konuşması
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Nazım Hikmet'in 43 ün­
cü ölüm yıldönümü üzerine söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.
-111-
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards