İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

advertisement
T.C.
ALİAĞA BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILANMA, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
AMAÇ:
Madde 1: Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, Aliağa Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün çalışmalarında ve diğer birimlerle ilişkilerinde izlenecek usul ve
esasları düzenleme amacını taşımaktadır.
KAPSAM:
Madde 2: Bu yönetmelik Aliağa Belediyesi sınırları içinde,

5393 sayılı Belediyeler Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu

2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

2981/ 3290/ 3360 sayılı İmar Affı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Planlı alanlar tip imar yönetmeliği

Arşiv Yönetmeliği
İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünde; İlgili yasa ve yönetmelikler kapsamında, mevcut İmar Planlarına uygun
olarak parsellere İmar Durumu Belgesi düzenlenerek, bu parselde yapılacak olan yapının
proje ve eklerine uygunluğu kontrol edilerek İnşaat Ruhsatının düzenlenmesi, yapının devam
eden inşaatı sırasında yerinde tetkikinin yapılması ve inşaat tamamlandıktan sonra Yapı
Kullanma İzin Belgesinin düzenlenmesi için bütün kontrollerinin yapılmasını içerir.
TANIMLAR
Madde 3: Bu yönetmelikte sözü geçen
BELEDİYE: Aliağa Belediyesi’ni
BAŞKANLIK: Aliağa Belediye Başkanlığı’nı
MÜDÜRLÜK: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE YAPILANMA
KURULUŞ
Madde 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili teknik Başkan Yardımcısı’na bağlı
müdürlüktür. Müdür, Servis Sorumluları, Servislerde çalışan teknik personel ve diğer kamu
görevlerinden oluşur.
YAPILANMA:
Madde 5: Müdürlük Yönetimi;
1. Müdür
2. Servis sorumluları ve servislerde çalışan teknik personel
1.1. İdari İşler
1.1.1. Sekreter
1.1.2. Odacılar
1.1.3. Genel Kayıt
1.1.4. Şöför
1.2. Yapı Ruhsat Servisi
1.3. Hakediş Servisi
1.4. Yapı Kullanma Servisi
1.5. Arşiv Servisi
1.6. Numarataj servisi
1.7. Yapı kontrol servisi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVLER, SORUMLULUKLAR VE YETKİLER
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ:
Madde 6:
A)BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Belediye Başkanı ve Teknik Birimlerden Sorumlu
ilgili Başkan Yardımcısı
B)SORUMLULUK ALANI: Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen yasa ve
yönetmeliklerin
bütününde;
Kamu
kurumları
ve vatandaş
taleplerinin
incelenerek
cevaplandırılması ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen
görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasıdır.
C)GÖREV TANIMI: Servislerin uyum içinde çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek.
İşlemlerin yasal süreleri içerisinde tamamlanmasını kontrol etmek, mevzuat gereği yapılması
gereken diğer konular ile Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen görevlerin
yapılmasını sağlamaktır.
D)GÖREV VE YETKİLER:
1. Müdürlüğüne yasa ve yönetmelikle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak
yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri alır.
2. Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personel özlük hakları ile ilgili (sicil
raporları, sosyal haklar, izin, terfi, disiplin cezası vb.) yetkisi dahilindeki işlemleri yürütür.
4. Her türlü görev ve faaliyetlerden dolayı bağlı bulunduğu Başkan ve Başkan Yardımcısına
karşı sorumludur.
5. Müdürlüğü’ne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve
denetimini sağlar.
6. Bağlı bulunduğu amirin kendisine vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirir.
7. Belediyemizde ve Büyükşehir Belediyesinde Müdürlüğümüzü ilgilendiren konulardaki
toplantılara katılır.
8. Diğer Müdürlüklere ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası
sağlıklı bilgi alışverişini sağlar.
9. Alt birimlerce hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetler, yönlendirir ve onaylar.
10. Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale
getirilmesini sağlar.
11. Personelin eğitim gereksinimlerini tespit eder ve yeni personelin eğitilmesini sağlar.
12. Günün gelişen teknolojisinden de yararlanarak Müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini
geliştirme çalışmalarında bulunur.
13. Müdürlüğünde kullanılan talimatların hazırlanmasını sağlar. Bu dokümanlardaki
değişiklikleri yapar, ilgililere iletir.
14. Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirmesini sağlar.
15. Aksayan hizmetin düzeltilmesi için aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle
beraber araştırır, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır. Bu çalışmalarla ilgili kayıtların
tutulmasını ve takibini sağlar.
16. Müdürlüğünde yapılan istatistiksel çalışmaları takip eder.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS SORUMLULARI:
Madde 7:
A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdürün emir ve direktiflerinin ve bu yönetmeliğin 2.
maddesinde belirtilen yasa ve yönetmeliklerin bütününde yerine getirilmesi ile üst
makamlarca verilen görev ve yetkilerin kullanılmasıdır.
C) GÖREV VE YETKİLER:
1. Müdürün verdiği emir ve direktifleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
2. Müdür tarafından kendisine havale edilen evrakları inceler, dağıtımını ve takibini yaparak,
zamanında ve eksiksiz olarak sonuçlandırılmasını sağlar. Ayrıca konu ile ilgili tüm
yazışmaları parafe ederek Müdürlük Makamına sunar.
3. Müdürün katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılır.
4. Servisinde personelin uyum içinde ve verimli çalışmasını sağlar.
5. Tüm şikayetlerin cevaplandırılması ve şikayet nedeninin tekrar etmesini önleyici
tedbirlerin alınmasını sağlar.
6. Serviste bulunan Müdürlük demirbaşına kayıtlı bilgisayar, dijital fotoğraf makinası, yazıcı
ve çizicinin korunması ile bunların kullanma kılavuzlarına uygun kullanılmalarını sağlar.
Ayrıca bu aletlerin periyodik bakımları için Müdürlük makamına talepte bulunur.
7. Belediye içi ve dışı kurum ve müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir, ilgili birime
yazılacak yazıyı hazırlar ve parafe ederek Müdürlük Makamına sunar.
8. Bağlı bulunduğu amirin kendisine vermiş olduğu benzer görevleri de yerine getirir.
9. Servisinde üretilen tüm bilgi ve belgelerin Müdürlüğün arşivine aktarılmasına sağlar.
İDARİ İŞLER SERVİSİ
Madde 8:
Madde 8.1: SEKRETERLİK
A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdürlüğün kadrosunda ve ayrıca fiilen çalışan tüm
personelin özlük hakları ile ilgili yazışmaların, demirbaş, ayniyat, ödenek işlemlerinin
yapılmasını Müdürlük emir ve direktiflerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili
diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.
C) GÖREV TANIMI: Müdürlüğe ait yazışmaları yapmak, müdürlük personeli ile ilgili
yazışmalar yapmak ve dosyalamayı oluşturmak, Yapı kullanma izin belgesi müracaatı dosyası
ve evraklarını incelemek ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemektir.
D) GÖREVLERİ:
1. Müdürün verdiği talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. Müdürlük yazışmalarını ve dosyalamasını yapar.
3. Müdürlüğümüzde bulunan personelin dosyalarını düzenler.
4. Müdürlüğümüz servislerinde de yapılan Mimari Proje Suretinin yapılması.
5. Yapı Kullanma İzin Belgesi müracaatlarında evrak kontrolünün yapılması, Yapı Kullanma
İzin Belgesi düzenlenmesi ve aslı gibidir yapılması.
Madde 8.2: GENEL KAYIT
A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdürün emir ve direktiflerinin, 3194 Sayılı imar Kanunu,
İzmir Büyükşehir İmar Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunun
yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.
C)GÖREV TANIMI: Müdürlüğe gelen tüm başvuruların ve resmi yazışmaların bilgisayar
yardımıyla evrak kayıt programı kullanarak kaydının yapılmasını sağlamak ve evrakların
havalesini Müdüre parafe ettirerek ilgili servislere zimmet defteri ile iletmektir.
D) GÖREVLERİ:
1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. Vatandaş başvuru dilekçelerini kayda alır ve ilgili servislere havalesini sağlar.
3. Resmi kurumlardan gelen evrakları kayda alır ve ilgili servise havalesini sağlar.
4. Resmi kurumlara yazılmış olan yazıların kurumlara zimmetle gönderilmesini sağlar.
5. Vatandaş ve müdürlükler arasında yapılan yazışmaların durumu hakkında bilgi verir.
6. Müdürlükte sonuçlanmış tüm başvuruların çıkış işlemlerini gerçekleştirir.
Madde 8.3: ODACILAR
A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdürün emir ve direktiflerinin, 3194 Sayılı imar Kanunu,
İzmir Büyükşehir İmar Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunun
yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.
C)GÖREV TANIMI: Müdürlüğe gelen tüm evrakları ilgili servislere zimmet defteri ile
iletmek, müdürlük yazışmalarını ilgili müdürlüklere iletmek ve servislerde çalışan teknik
elemanların arşiv dosyası taleplerini yerine getirmektir.
D) GÖREVLERİ:
1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. Arşiv servisinden talep edilen dosyaları ilgili teknik elemanlara iletmek.
3. Genel kayıttan zimmet defteri ile evrakları alarak ilgili servis ya da müdürlüklere iletmek.
Madde 8.4: ŞÖFÖR
A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdürün emir ve direktiflerinin, 3194 Sayılı imar Kanunu,
İzmir Büyükşehir İmar Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunun
yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.
C)GÖREV TANIMI: Müdürlüğün aracını kullanarak evrak dağıtımını yapmak ve göreve
çıkan personeli görev yerine araçla götürmektir.
D) GÖREVLERİ:
1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. Müdürlük tarafından ilgili kurumlara (İBŞB, Bayındırlık İl Müd., Valilik, Kaymakamlık,
Tapu Müdürlüğü, ilgili meslek odaları vs.) zimmetle evrak iletmek.
3. Müdürlükte çalışan teknik personelin dış görevleri için ilgili yerlere götürmek.
YAPI RUHSAT SERVİSİ:
Madde 9:
A)BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdürün emir ve direktiflerinin, bu yönetmeliğin 2.
Maddesinde belirtilen kanun ve yönetmelikler kapsamında vatandaş ve Resmi Kurum
taleplerinin yerine getirilmesi.
C)GÖREV TANIMI: Bu yönetmeliğin 2. Maddesinde belirtilen kanun ve yönetmelikler
kapsamında, vatandaş ya da resmi kurum başvurularında teknik elemanlar tarafından dilekçe
eki proje ve eklerini kontrol etmek, resmi kurum ya da kuruluşlardan gelen yazıları
cevaplandırmak ve değerlendirmektir.
D) GÖREVLER:
1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. Vatandaş ve Resmi Kurumların talepleri doğrultusunda hazırlanan mimari projelerin
incelemesini yapmak ve ön olur vermek.
3. Vatandaş ve Resmi Kurumların talepleri doğrultusunda hazırlanan projelerin incelemesini
yapmak ve Yeni İnşaat Ruhsatı hazırlamak.
4. Vatandaş ve Resmi Kurumların talepleri doğrultusunda hazırlanan projelerin incelemesini
yapmak ve Ruhsat Yenilemesi hazırlamak.
5. Vatandaş ve Resmi Kurumların talepleri doğrultusunda hazırlanan projelerin incelemesini
yapmak, proje üzerindeki değişiklikleri kontrol etmek ve gerekirse Tadilat Ruhsatı
hazırlamak.
6. Yapı Denetim Firmalarının başvurularına istinaden İş Yeri Teslim Tutanağının
onaylanması.
7. Kat İrtifakı Belgesi hazırlar.
8. Kitle Tastiği yapılması.
9. Yapı Denetim Firmalarının denetledikleri İnşaatlar için YİBF değişiklikleri (m²
değişikliği, proje müellifi değişikliği, müteahhit değişikliği, şantiye şefi değişikliği v.s.)
düzenlemek.
10. Talepler doğrultusunda İnşaat Ruhsatı ve Mimari proje Tasdiği yapmak.
11. Talepler doğrultusunda inşaatlar için net brüt hesabı yapmak.
12. Geçici inşaat izni ve buna istinaden başvurular doğrultusunda geçici inşaat ruhsatı
düzenlemek.
13. Tamirat izni düzenlemek.
14. Sözleşmesi fesih olan inşaatlar için Yapı denetim değişikliği düzenlemek.
15. 4708 sayılı kanun kapsamında Yapı Denetim Sisteminde bulunan ve ruhsat
düzenlenmeyecek olan YİBF’ ler için YİBF iptali hazırlamak.
16. Daha önce çeşitli nedenlerle parsel üzerine düşülen şerhlerin kaldırılması için yazışmalar
yapmak.
HAKEDİŞ SERVİSİ:
Madde 10:
A)BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdürün emir ve direktiflerinin, bu yönetmeliğin 2.
Maddesinde belirtilen kanun ve yönetmelikler kapsamında vatandaş ve Resmi Kurum
taleplerinin yerine getirilmesi.
C)GÖREV TANIMI: Bu yönetmeliğin 2. Maddesinde belirtilen kanun ve yönetmelikler ve
4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında, Yapı denetim firmalarının Hakediş
dosyalarının serviste kayda alınarak incelenmesi, seviye tespitlerinin yapılması, Yapı Denetim
Sistemine veri girişlerinin yapılması, İnşaatların yerinde tetkiki ve buna bağlı olarak ısı
yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin yapılmasıdır.
D) GÖREVLER:
1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. Denetim Firmasının Yapı denetimi Uygulama Esasları ve Yönetmeliği Eklerine istinaden
düzenlediği hakediş dosyalarını incelemek, inşaatı yerinde kontrol etmek ve hakediş
dosyalarını onaylayarak ödemelerinin yapılmasını sağlamak.
3. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa istinaden Yapı Denetim Sisteminde Ruhsat onayı
yapılması, İşyeri Teslim Tutanağı girilmesi, Hakediş Seviye Onaylarının yapılması,
Hakediş ödemelerinin yapılması, yapılan YİBF değişikliklerinin sisteme işlenmesi, İş
Bitirme Tutanağının sisteme işlenmesi ve YİBF’in düşülmesi.
4. Diğer müdürlüklerden ve Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap verilmesi.
5. Yapı denetim Firmalarının Denetçi ve Kontrol Elemanı değişikliklerine ait evrak
kontrollerinin yapılarak onaylanması.
6. İnşaatların yerinde tetkiki ve ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin yapılması
7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Yapı denetimli İnşaatların her yılsonunda
yapılması gereken Yıl Sonu Seviye Tespiti’nin onaylanması
8. Yapı Denetim Firmalarının denetledikleri İnşaatlar için YİBF değişiklikleri (müteahhit
değişikliği, şantiye şefi değişikliği v.s.) için Seviye tespit tutanakları düzenlemek.
9. Mal sahibi değişikliklerini yapmak ve sistemde bu verileri değiştirmek.
YAPI KULLANMA SERVİSİ:
Madde 11:
A)BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdürün emir ve direktiflerinin, bu yönetmeliğin 2.
Maddesinde belirtilen kanun ve yönetmelikler kapsamında vatandaş ve Resmi Kurum
taleplerinin yerine getirilmesi.
C)GÖREV TANIMI: Bu yönetmeliğin 2. Maddesinde belirtilen kanun ve yönetmelikler ve
4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında, Vatandaş ve resmi kurumların biten
binalarının onaylı proje ve eklerine uygun olarak planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin yapı
kullanma izin belgesini düzenleyen hükümleri doğrultusunda Yapı Kullanma İzin Belgesinin
düzenlenmesi ve talep sahibine verilmesidir.
D) GÖREVLER:
1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan Yapı Denetimli ve Yapı Denetimsiz bütün
binalarının planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde tanımlandığı şekli ile Yapı kullanma
izin belgesinin düzenlemesi için onay verilmesi.
3. Yapı kullanma izin belgesi alacak olan talep sahiplerinin dilekçe ve ekindeki evrakların
kontrolünün yapılması.
4. Diğer müdürlüklerden ve Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap verilmesi ve Yapı
kullanma izin belgesi için gerekli olan bazı evrakların gerekli resmi kurumlardan
(Kaymakamlık, Gediz elektrik, İZSU v.s.) yazı ile talep edilmesi.
5. Yapı Denetimli inşaatlar için Yapı Denetim Firmasının Yapı denetimi Uygulama Esasları
ve Yönetmeliği Eklerine istinaden düzenlediği Sertifikaların onaylanması, Yapı denetim
sicillerinin verilmesi.
6. Enerji kimlik belgelerinin her bina için alınmasını kontrol etmek
ARŞİV SERVİSİ:
Madde 12:
A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B)SORUMLULUK ALANI: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı olarak belediyemiz
sınırları içerisinde olan bütün parsellerle ilgili oluşturulan arşiv oluşturulmasının müdür ve
şefinin vereceği emir ve direktiflerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Arşiv yönetmeliği
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesi.
C)GÖREV TANIMI: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bütün parseller için
oluşturulan ve daha önce oluşturulmuş olan arşiv dosyalarının güncel tutulması, arşiv
servisine zimmetlenen evrakların dosyalarına yerleştirilmesi ve dosyaların güvenliğinin
sağlanmasıdır.
D)GÖREVLER:
1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. Yeni işlem görmüş parsellere dosya oluşturulması.
3. Arşiv servisine zimmetlenen evrakların arşiv dosyalarına eklenmesi.
4. Belediyemiz müdürlüklerinde çalışan teknik personelin istediği arşivin müdürlüklerde
çalışan arşiv görevlileri ile ulaştırılmasının sağlanması ve arşiv takip sistemine giriş
yapılması.
5. Arşiv dosyalarının iyileştirilmesinin yapılması.
6. Arşiv Takip Sisteminin güncellenmesi.
NUMARALAMA SERVİSİ:
Madde 13:
A)BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdür’ün emir ve direktiflerinin, Numaralama Yönetmeliği,
5216 sayılı kanun, 5442 sayılı İl İdare Kanunu, 4734 sayılı ihale Kanunu 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve İlgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesi.
C)GÖREV TANIMI: Numaralama yönetmeliğine göre, numarataj belgesi ve numarataj
krokisi olmak üzere numaralama çalışmaları yapmak ve bunları bilgisayar ortamına aktarmak,
UAVT’ ye girmek.
D) GÖREVLER:
1. Müdür’ün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.
2. İlçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi, anılan
yerler üzerindeki mevcut binalara kapı numarası verir, ruhsatlı yapılacak bina yerlerine
numara tahsisini yapar.
3. Adres bilgi sisteminin kurulması için numaralama ile ilgili mahalle revizyon
(güncelleştirme) çalışmaları yapar. Yapılan tüm bu çalışmaları bilgisayar ortamına aktarır.
4. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini oluşturur.
5. Müdürlüklerin ve vatandaşların talebi doğrultusunda taşınmazlarla ilgili adres, pafta ada ve
parsel bilgilerini verir.
1. Numaralama ve yapı tespitlerini veri ortamında oluşturur ve A.D.N.K. sisteminde
günceller.
2. Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.
3. Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirir.
YAPI KONTROL SERVİSİ
Madde 14:
A)BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM: Müdür
B) SORUMLULUK ALANI: Müdür’ün emir ve direktiflerinin, Numaralama Yönetmeliği,
5216 sayılı kanun, 5442 sayılı İl İdare Kanunu, 4734 sayılı ihale Kanunu 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve İlgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesi.
C)GÖREV TANIMI:
1. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti sonucunda,
Yapının fotoğrafı çekilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre Yapı Tatil zaptı
düzenlenerek mahalle muhtarına imzalatılıp bir nüshasının muhtara bir nüshasının da inşaata
asılması
2.Ruhsat ve eki mimari projeye aykırı imalat yapanlar ile ruhsatsız inşaata başlayanlar
hakkında ,tutulan yapı tatil zaptında belirlenen m2 büyüklüğü,yapının cinsi vb.kriterlere göre
imar kanununun 42. Maddesine göre cezai işlemlerin karara bağlanması için encümene
sevkinin sağlanması
3. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının uygun hale getirilmesi için bir ay süre
verilir. Bu süre içinde uygun hale getirmediği takdirde 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi
gereği karar alınması için Encümene yazılması ve alınan Encümen Kararının vatandaşa
tebligat ile bildirilmesi,
4.Belediye Encümeninin almış olduğu yıkım kararının uygulanması için Belediye Fen İşleri
Müdürlüğüne bildirilmesi
5.Ruhsatsız veya ruhsat ve eki projesine aykırı olarak inşa edilen yapılar için, İmar Kanunun
32.maddesine göre düzenlenen yapı tatil zaptı sonrasında verilen bir aylık süre
içerisinde,gerekli ruhsat alınması gerçekleşmemişse veya ruhsata aykırılıklar giderilmemişse
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması
6.Ayrıca İmar Kanunun32. maddesine göre yapı tatil zaptı düzenlenmesinden sonra; süresi
içinde aykırılığın giderilmesi veya ruhsat alınması durumunda da, ruhsatsız veya ruhsat ve
eklerine aykırı yapı yapma nedeniyle mühürlenen yapılar ile ilgili mühürün kaldırılması
işlemini gerçekleştirmek
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜK:
Madde 15: Bu yönetmelik Aliağa Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yayınladığı
tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 16: Bu yönetmelik hükümlerini Aliağa Belediye Başkanı yürütür
Selma ORHAN
Meclis Başkan Vekili
Bahar DENİZ
Katip Üye
Fuat ÖZER
Katip Üye
Download