senkop - Rasim Enar

advertisement
65
Bölüm 5
SENKOP
Dr. Ayfle SAL‹HO⁄LU – Prof. Dr. Haflim MUTLU
Tan›m ve Patofizyoloji:
Senkop, geçici ve global serebral hipoperfüzyonun sebep oldu¤u, genellikle düflmeyle
sonuçlanan, k›sa süreli ve kendini s›n›rlayan
bilinç kayb› olarak tan›mlayabilece¤imiz bir
semptomdur.
Senkobun bafllang›c› h›zl›d›r ve düzelmesi
de ayn› flekilde h›zl› olup tamd›r. “Presenkop” dedi¤imiz durumda ise hastalarda bilinç kayb› olmaks›z›n k›sa süreli bafl dönmesi, bulant›, terleme, görme bozuklu¤u, sersemlik gibi semptomlar olur.
Framingham çal›flmas›nda erkeklerin
%3'ünün, kad›nlar›n ise %3-5'inin hayatlar›
boyunca bir kez senkop ata¤› geçirdi¤i saptanm›flt›r.1 Yaflla birlikte senkop insidans›n›n
da artt›¤› bilinmektedir.2
Sa¤l›kl› genç bir bireyde 100 gr beyin dokusu bafl›na dakikada 50-60 ml'lik bir serebral kan ak›m› (dinlenme halindeki kalp debisinin %12-15'ine tekabül eder) ile bilinci devam ettirmek için gerekli minimum oksijen
ihtiyac› rahatl›kla karfl›lanabilir.3 Serebral kan
ak›m›nda 6-8 saniyeli¤ine ani bir kesilme tam
fluur kayb› için yeterlidir.
Serebral perfüzyon bas›nc› büyük oranda
sistemik arteriyel bas›nca ba¤l›d›r. Dolay›s›y-
la kalp debisini veya total periferik damar direncini azaltan her olay serebral perfüzyonu
azaltabilir. Serebral vasküler direnci artt›ran
faktörler de (örn. düflük PCO2) senkop nedeni olabilir.
Ay›r›c› Tan› ve S›n›fland›rmas›:
Ani, geçici fluur kayb›yla karfl›m›za gelen
bir hastada ilk yapmam›z gereken gerçekten
fluur kayb›n›n oldu¤u veya olmad›¤› senkop
d›fl› nedenleri ekarte etmektir3 (Tablo 5-1).
TABLO 5-1. Senkop d›fl› ataklar›n nedenleri3
uur kayb›n›n olmad›¤› durumlar
a. fifiu
– Düflmeler (falls)
– Katapleksi
– Düflme ataklar› (drop attacks)
– Psikojenik psödosenkop
– Karotid arter orijinli geçici iskemik atak
uur kayb›yla giden
b. Parsiyel veya komplet flflu
durumlar
– Hipoglisemi, hipoksi, hipokapninin efllik etti¤i
hiperventilasyon gibi metabolik bozukluklar
– Epilepsi
– Zehirlenmeler
– Vertebrobaziler geçici iskemik atak
66
Temel Kardiyoloji
TABLO 5-2. Senkop nedenleri3
1. Nöral nedenlerle oluflan (refleks) senkoplar:
– Vazovagal senkop
• Klasik
• Klasik olmayan
– Karotid sinüs senkobu
– Bir uyar›ya yan›t olarak geliflen senkop
• Akut kanama
• Öksürük, hapfl›rma
• Sindirim sistemi stimülasyonu (yutkunma, d›flk›lama)
• ‹drar yapma (idrar sonras› senkop)
• Egzersiz sonras›
• Yemek sonras›
• Di¤erleri (üflemeli çalg› çalma, a¤›r kald›rma gibi)
– Glossofarengeal ve trigeminal nevralji
2. Ortostatik hipotansiyon :
– Otonom sinir sistemi yetersizli¤i
• Primer otonom yetersizlik sendromlar› (örn. saf otonom yetersizlik, multipl sistem atrofisi, otonomik yetersizlikle giden Parkinson hastal›¤›)
• Sekonder otonom yetersizlik sendromlar› (diyabetik nöropati, amiloid nöropatisi)
• Egzersiz sonras›
• Yemek sonras›
– ‹laç ve alkole ba¤l› ortostatik senkop
– Volüm azalmas› (kanama, diyare, Addison hastal›¤› gibi)
3. Kardiyak aritmiler:
– Sinüs disfonksiyonu (örn. bradikardi/taflikardi sendromu)
– AV iletim bozuklu¤u
– Paroksismal supraventriküler (SVT) ve ventriküler taflikardiler (VT)
– Kal›tsal sendromlar (uzun QT sendromu, Brugada sendromu)
– ‹mplante edilmifl cihaz (pacemaker, ICD) disfonksiyonu
– ‹laca ba¤l› proaritmiler
4. Strüktürel kardiyak veya kardiyopulmoner hastal›klar:
– Kapak hastal›¤›
– Akut miyokard infarkt›, iskemisi
– Obstrüktif kardiyomiyopati
– Atriyal miksoma
– Akut aort disseksiyonu
– Perikardiyal hastal›k/tamponad
– Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon
5. Serebrovasküler nedenler:
– Vasküler çalma (steal) sendromlar›
Senkop
Senkop d›fl› nedenlerin ekarte edilmesinin
ard›ndan senkop patofizyolojik aç›dan Tablo
5-2’de gösterildi¤i gibi s›n›fland›r›labilir.
67
hariç anormal EKG bulgular› ölüm riskinin
artt›¤›n› gösteren parametrelerdir.5
Tan›:
Prognoz
Prognoz aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kardiyak
nedenlere ba¤l› senkopta prognozun daha
kötü oldu¤unu görüyoruz.4 Ancak prognozu
esas belirleyen altta yatan kalp hastal›¤›n›n
türüdür. Örne¤in basit bir supraventriküler
taflikardide (SVT) veya hasta sinüs sendromunda prognoz gayet iyiken ventriküler taflikardide (VT) daha kötüdür. Senkobu olan
hastalarda strüktürel kalp hastal›¤› olmas› ani
ölüm ve mortalite için önemli bir risk faktörüdür. Aort stenozu-senkop beraberli¤inde
kapak replasman› yap›lmazsa ortalama yaflam süresinin iki y›l oldu¤u bilinmektedir.
Benzer flekilde hipertrofik kardiyomiyopatide
genç yafl, teflhis s›ras›nda senkop olmas›, ciddi nefes darl›¤› ve ailede ani ölüm hikayesi
ani ölüm riskinin yüksek oldu¤unu gösterir.
Aritmojenik sa¤ ventrikül displazisinde senkop veya semptomatik VT olmas› da ayn› flekilde kötü prognoz anlam›na gelir. Genç,
kalp hastal›¤› olmayan ve EKG'si normal olan
bir hastada büyük olas›l›kla senkop nöral nedenlere ba¤l› olup prognoz iyidir. Ortostatik
senkopta primer ve sekonder otonom yetersizlikler altta yatan hastal›¤›n ciddiyetine ba¤l› olarak mortaliteyi artt›rabilir. Nedeni bilinmeyen senkop grubundaysa kardiyak ve refleks grupla karfl›laflt›r›ld›¤›nda orta dereceli
bir risk söz konusudur. Genel olarak senkobun tekrarlamas› artm›fl mortalite veya ani
ölüm ile iliflkili de¤ildir ancak bu hastalarda
kronik hastalar›nkine benzer bir performans
azalmas›, fraktürler, yumuflak doku yaralanmalar› olabilir. 45 yafl ve daha büyüklerde,
konjestif kalp yetersizli¤i ile ventriküler aritmi hikayesi ve nonspesifik ST de¤ifliklikleri
Senkoplu hastada ilk de¤erlendirme iyi bir
anamnez, ortostatik kan bas›nc› ölçümlerini
de içeren fizik muayene (FM) ve 12 derivasyonlu EKG'yi mutlaka kapsamal›d›r. ‹lk de¤erlendirme s›ras›nda sorulmas› gereken üç
ana soru vard›r. 1) fiuur kayb› gerçekten senkopla m› iliflkili (Tablo 5-1)? 2) Kalp hastal›¤› var m›? 3) Anamnezde bizi teflhise götürecek önemli klinik özellikler söz konusu mu
(?), (Tablo 5-3).
fiuur kayb› senkoba ba¤land›ktan sonra
unutulmamas› gereken önemli bir nokta aort
disseksiyonu, pulmoner emboli, akut miyokard infarktüsü, ç›k›fl yolu t›kan›kl›klar› gibi
acil müdahale edilmesi gereken hastal›klar›n
da senkopla prezente olabilece¤idir.
‹lk de¤erlendirme bizi semptomlar, bulgular ve EKG verileri do¤rultusunda kesin bir
teflhise götürebilir. Böyle bir durumda daha
fazla tetkik yapmaya gerek yoktur ve e¤er
varsa tedavi planlanabilir. Daha s›kl›kla ilk
de¤erlendirme sonras› flüphelenilen bir tan›
elde edilir. Bu tan›n›n birtak›m testlerle teyit
edilmesi gerekmektedir. Bazen de ilk de¤erlendirme bizi hiçbir teflhise götürmeyebilir.
Bu durumda aç›klanamayan senkoptan söz
edilir. Bu kategorideki tek veya nadir senkoplu hastalar›n ço¤unda refleks senkop söz
konusudur ve genellikle ileri tetkik yapmaya
gerek yoktur.3,5
Anamnez:
‹yi bir anamnez senkop nedenini bulmada
ve isteyece¤imiz testleri belirlemede çok
önemlidir. Senkopla prezente olan hastada
anamnezde sorgulanmas› gereken önemli
noktalar Tablo 5-3'de özetlenmifltir.3
68
Temel Kardiyoloji
TABLO 5-3. Senkopta sorgulama3
A. Atak öncesiyle ilgili sorular:
– Pozisyon (yatarken, otururken veya ayakta)
– Aktivite (dinlenme s›ras›nda, postür de¤iflikli¤i ile birlikte, egzersiz s›ras›nda veya sonras›nda, idrar
yaparken veya hemen sonras›nda, defekasyon, yutkunma veya öksürük ile iliflkisi)
– Yatk›n hale getiren ve tetikleyen olaylar (kalabal›k veya s›cak yerler, uzun süre ayakta durma, yemek
yeme, korku, afl›r› a¤r›, boyun hareketleri)
B. Ata¤›n baflflllang›c›yla ilgili sorular:
– Bulant›, kusma, abdominal rahats›zl›k, so¤ukluk hissetme, terleme, aura, boyun veya omuzlarda a¤r›, görme bozuklu¤u, bafl dönmesi
– Atakla ilgili sorular (görgü tan›klar› sorgulanmal›)
– Düflme flekli (y›¤›l›r tarzda veya önce dizlerinin üstüne düflerek), cilt rengi (solukluk, siyanoz, yüzde
k›zarma), fluur kayb›n›n süresi, nefes alma flekli (horlama), hareketler (tonik, klonik, tonik-klonik veya minimal klonus, otomatizm) ve bu hareketlerin süresi, düflmeyle hareketlerin bafllang›c› aras›ndaki iliflki, dil ›s›rma
C. Ata¤›n sonu ile ilgili sorular:
– Bulant›, kusma, terleme, so¤ukluk hissetme, konfüzyon, kas a¤r›lar›, cilt rengi, yaralanma, gö¤üs a¤r›s›, çarp›nt›, idrar veya d›flk› tutamama
D. Özgeçmifl ve soygeçmifl ile ilgili sorular:
– Ailede ani ölüm, konjenital aritmojenik kalp hastal›¤› veya bay›lma hikayesi
– Daha önce bilinen kalp hastal›¤›
– Nörolojik olay hikayesi (Parkinsonism, epilepsi, narkolepsi)
– Metabolik bozukluklar (diyabet vs)
– ‹laç anamnezi (antihipertansif, antianginal, antidepressan, antiaritmik, diüretik, QT uzatan ilaç kullan›m›)
– Tekrarlayan senkop söz konusuysa ilk senkop ata¤›n›n ne zaman oldu¤u, kaç kez senkop ata¤› geçirildi¤i vs sorgulanmal›d›r.
Fizik muayene:
Senkopla gelen hastada iyi bir kardiyovasküler sistem muayenesi ve nörolojik muayene yap›lmal›d›r. Ortostatik hipotansiyona
mutlaka bak›lmal›d›r. Bunun için hasta 5 dk
yatar pozisyonda bekletildikten ve ayakta 3
dk durduktan sonra TA ölçümleri yap›l›r. Sistolik kan bas›nc›nda ≥ 20 mmHg düflme veya sistolik kan bas›nc›n›n < 90 mmHg olmas› bize semptom olsa da olmasa da ortostatik
hipotansiyon oldu¤unu gösterir.
Laboratuar:
Rutin kan testleri (kan say›m› ile elektrolit
ve glukoz düzeyleri) genelde teflhiste çok
yard›mc› de¤ildir. fiuur kayb›yla birlikte konfüzyon, afl›r› tükrük salg›lanmas›, tremor, açl›k, hiperadrenerjik bir durum varsa kan flekerinin düflük saptanmas› hipoglisemiyi teyit
edebilir. Akut geliflen ciddi anemi ve kanamaya ba¤l› olarak meydana gelen senkopta
tam kan say›m› ile klinik tan› kesinlefltirilebilir.
Senkop
EKG:
Senkoplu hastalarda ilk çekilen EKG genellikle normaldir. EKG daki herhangi bir
anormallik kardiyak senkop veya artm›fl mortalitenin habercisi olabilir ve kardiyak aç›dan
hastan›n tetkik edilmesini gerektirir. Aritmik
senkop düflündüren EKG bulgular› Tablo 54’de gösterilmifltir. Bazen düflük ihtimalle de
olsa normal bir EKG da kardiyak senkopla
iliflkili olabilir (örne¤in paroksismal atriyal tafliaritmiler).
Ekokardiyografi:
Senkop teflhisinde ekokardiyografi kardiyak bir anormallikten flüpheleniliyorsa yap›lmal›d›r. Senkop veya presenkoplu FM'de bir
özelli¤i olmayan hastalarda en s›k eko bulgusu mitral kapak prolapsusudur (MVP). MVP
TABLO 5-4. Aritmik senkop düflündüren EKG
Bulgular› (3)
1. Bifasiküler blok (sol veya sa¤ dal blo¤u ile
kombine sol ön veya sol arka fasiküler blok)
– Di¤er intraventriküler iletim anormallikleri
(QRS süresi ≥ 0.12 sn)
2. Mobitz I 2. derece AV blok.
3. Negatif kronotropik ilaç kullan›m› olmadan
asemptomatik sinüs bradikardisi (<50 vurum
/dk), sinoatriyal blok veya ≥ 3 sn sinüs duraklamas›.
4. Preeksite QRS kompleksleri.
– Uzam›fl QT aral›¤›
– V1-V3'de sa¤ dal blo¤u ve ST elevasyonu
(Brugada sendromu)
– Aritmojenik sa¤ ventriküler displaziyi düflündüren sa¤ prekordiyal derivasyonlarda
negatif T dalgalar›, epsilon dalgalar› ve
ventriküler geç potansiyeller
5. Miyokard infarkt›n› düflündüren Q dalgalar›
6. H›zl› paroksismal SVT veya VT
7. Kardiyak duraklamalarla giden pacemaker disfonksiyonu
69
s›k görüldü¤ünden tesadüfi bir birliktelik söz
konusu olabilir. Ekokardiyografi ile saptanabilen di¤er kardiyak patolojiler aras›nda kapak hastal›klar› (en s›k aort stenozu), kardiyomiyopatiler, MI düflündüren bölgesel duvar hareketi bozukluklar›, amiloidoz gibi infiltratif kalp hastal›klar›, kardiyak tümörler,
anevrizmalar, atriyal tromboembolizm ve di¤er anormallikler say›labilir.
Karotid sinüs masaj›:
Karotid arterdeki mekanoreseptörlerden
bafllayan afferent yollar orta beyinde vagus
çekirde¤i ve vazomotor merkezde sonlan›rlar. Efferent uyar›lar ise vagus siniri ve parasempatik gangliyonlar arac›l›¤›yla sinüs ve
AV noda; sempatik sinir sistemi yoluyla da
kalp ve kan damarlar›na ulafl›rlar. Karotid sinüs sendromu özellikle yafll›larda s›k karfl›lafl›lan bir senkop nedenidir. ‹lk de¤erlendirme
sonras› etiyolojinin tam saptanamad›¤› 40 yafl
üstü hastalarda karotid sinüs masaj› önerilmektedir.3 Test süresince hasta EKG ve kan
bas›nc› ölçümleri aç›s›ndan monitörize edilmelidir. Masaj süresi en az 5, en çok 10 sn olmal›; masaj hem yatar hem de dik pozisyonda yap›lmal›d›r (7). Masaj s›ras›nda veya hemen sonras›nda ≥ 3 sn asistoli ve/veya sistolik kan bas›nc›nda ≥ 50 mmHg düflmenin efllik etti¤i senkop oluflursa test pozitif kabul
edilir. Test s›ras›nda en s›k nörolojik komplikasyonlar görülebilir. Karotis arteri hastal›¤›na ba¤l› inme riski mevcutsa test yap›lmamal›d›r. Nadiren kendini s›n›rlayan, klinik olarak
çok önemli olmayan atriyal fibrilasyon görülebilir.
Tilt Testi:
Ço¤u kez anamnez ve klinik bulgularla
nörokardiyojenik senkop tan›s› konulabilirse
de bazen hastalar›n iyi anamnez verememe-
70
Temel Kardiyoloji
leri veya atipik bir flekilde prezente olmalar›
nedeniyle bu olgular›n de¤erlendirilmesinde
tilt testi (TT) tan›sal aç›dan önemlidir. Aç›klanamam›fl tek bir senkop ata¤› geçiren ancak
yüksek riskli hastalar (örn. fiziksel hasar
meydana gelmesi, mesleki aç›dan risk faktörlerinin olmas›) ile organik kalp hastal›¤› olmayan veya organik kalp hastal›¤› olmas›na
ra¤men kardiyak nedenli senkobun ekarte
edildi¤i tekrarlayan senkop ataklar› olan hastalarda TT endikasyonu vard›r. Bu testte vazovagal senkobun oluflumunu kolaylaflt›ran
ortostatik bir ortam sa¤lanmaktad›r. Test sessiz ve fazla ayd›nlat›lmam›fl bir odada uygulanmal›, hastalar en az iki saat öncesinden aç
kalmal›d›r. E¤er venöz kanül takma gibi invazif ifllemler yap›lacaksa instrumentasyona
ba¤l› vazovagal reaksiyon olas›l›¤›n› azaltmak için hasta test öncesi 20-45 dk yatar pozisyonda kalmal›d›r. Uygun bir tilt masas›
60°-70° aras›nda de¤iflen yukar› do¤ru tilt
aç›lar›n› sa¤layabilmeli, yatay ve dikey duruma geçifller h›zl› ve yumuflak olmal›d›r. S›kl›kla iki aflamal› olarak uygulanan testte birinci dönemdeki ilaçs›z uzam›fl tilt periyodunu
(pasif dönem) provokatif farmakolojik bir
ajan›n kullan›ld›¤› daha k›sa süreli bir ikinci
dönem izler. En de¤erli bilgi ilaçs›z test s›ras›nda edinilece¤inden bu dönemi mümkün
oldu¤unca uzatmak (optimum 45 dk) önerilmektedir. Test s›ras›nda venöz vazodilatasyon özelliklerinden dolay› ortostatik hipotansiyon ve vazovagal senkobun geliflme ihtimalini artt›ran provokatif ajanlar olarak intravenöz isoproterenol/isoprenalin veya sublingual nitrogliserin kullan›labilir. Nitrogliserin
kullan›m›n›n isoprenaline üstün oldu¤una
dair çal›flmalar vard›r.8
TT s›ras›nda görülebilecek bafll›ca üç tip
senkop tablosu tan›mlanm›flt›r. Tip-1: (kar›fl›k tip): vazovagal senkopta test s›ras›nda
hem kalp h›z› hem de kan bas›nc›nda düflme
görülür. Kan bas›nc›ndaki düflme daha önce
meydana gelir ve genellikle kalp h›z› dakikada 40'›n alt›na inmez, inse bile bu 10 sn'yi
geçmez. 3 sn'den k›sa süreli asistoli görülebilir (Bölüm 23).
Tip-2 (kardiyoinhibitör): vazovagal senkop tablosundaysa ciddi bradikardi veya
asistoli söz konusudur. ‹ki s›n›fa ayr›labilir.
Tip 2A dedi¤imiz alt grupta 3 sn'den uzun
asistoli görülmez ancak kalp h›z› 10 sn'den
daha uzun süre 40 /dk'n›n alt›na inebilir. Tip
2B alt grubunda ise 3 sn'den uzun süreli asistoli söz konusudur. Bu hastalarda pacemaker
tedavisinin yararl› olabilece¤i düflünülmektedir.
Tip-3 (saf): vazovagal senkop cevab› al›nan hastalarda bradikardi olmaks›z›n hipotansiyon vard›r. Bu üç senkop cevab› d›fl›nda
ayr›ca tilt testi s›ras›nda ortostatik hipotansiyon, disotonomik yan›t, postural ortostatik
taflikardi sendromu ve kronotropik inkompetans gibi klinik durumlar da görülebilir.9 Klinik olarak ciddi sol ventrikül d›fla ak›m yolu
obstrüksiyonu, ciddi mitral darl›¤›, bilinen
kritik proksimal koroner arter darl›¤›, serebrovasküler darl›klarla iliflkili senkop ataklar›nda TT rölatif olarak kontrendikedir.
Ambulatuvar EKG
(Holter monitörizasyonu):
K›sa süreli, geçici bir semptom olmas›ndan dolay› senkop tan›s›nda uzun süreli EKG
kayd›ndan yararlan›lmaktad›r. Kay›t s›ras›nda
bafl dönmesi, presenkop veya senkop oluflursa ve bu s›rada bu tabloyu aç›klayacak bir
ritm bozuklu¤u da (bradikardi, AV blok, taflikardi vs) saptan›rsa Holter ile tan› konulmufl
olur. Ço¤u hastada haftalar, aylar veya y›llar
ile ölçülen senkopsuz bir dönem söz konu-
Senkop
sudur. Bu nedenle Holter monitörizasyonu
ile semptom-EKG iliflkisi ço¤u kez kurulamayabilir. Senkop vakalar›n›n ancak %4-5'inde
Holter ile etyoloji hakk›nda fikir sahibi olunaca¤› bildirilmifltir.10 Özellikle altta yatan kalp
hastal›¤› olanlarda, anormal EKG'› olanlarda,
aritmiden flüphelenilen s›k senkop veya presenkop tarif eden (≥ 1/hafta) hastalarda senkobun araflt›r›lmas›nda Holter'in yeri vard›r.
Kuflkulan›lan aritmi bradiaritmi ise takiaritmi
ile k›yasland›¤›nda Holter tetkikinin daha
faydal› oldu¤u düflünülmektedir.9
External Loop Recorder
(Olay Kaydedici) Kullan›m›:
Küçük, tafl›nabilir EKG kaydedici bu cihazlar daha çok nispeten s›k (ayda 1-2 kez)
senkop ata¤› olan, s›kl›kla altta yatan kalp
hastal›¤› olmayan, senkop etyolojisi ortaya ç›kar›lamam›fl aritmi flüphesi yüksek olan hastalarda endikedir. Bu cihazlar Holter'den
farkl› olarak semptom olmad›¤› dönemde görülebilecek önemli aritmiler hakk›nda fikir
vermezler (9).
Insertable (‹mplantable)
Loop Recorder (ILR):
Lokal anestezi alt›nda 2 cm'lik bir kesi ile
sol pektoral bölgeye deri alt›na yerlefltirilen
bu uzun süreli (18-24 ay) EKG kay›t cihazlar› özellikle her türlü incelemeye (TT ve elektrofizyolojik çal›flma) ra¤men nedeni belirlenemeyen senkoplar›n araflt›r›lmas›nda kullan›lmaktad›r. Organik kalp hastal›¤› olmayan,
nörokardiyojenik senkobu TT ile ekarte edilmifl, senkop ata¤› seyrek olan hastalarda tan›sal verimlilik yüksektir. fiüpheli veya kesin
refleks senkop tan›s› olan ve s›k veya travmatik epizodlarla prezente olan hastalarda pacemaker tak›lmadan önce bradikardinin olaya etkisini de¤erlendirmek için de ILR'dan
yararlan›labilir.9,10
71
Elektrofizyolojik çal›flmalar:
Elektrofizyolojik çal›flmalar kalbin elektriksel yap›s›, kalp içinde aritmilere zemin haz›rlayan ortamlar ile hastada klinik olarak gözlenmifl veya gözlenebilecek aritmilerin de¤erlendirilebilece¤i senkop nedenini belirlemede ve daha önemlisi senkoplar›n potansiyel
riskini belirlemede kullan›lan yöntemlerdir.
Transözofageal (noninvazif) elektrofizyolojik
de¤erlendirme daha çok çarp›nt›n›n efllik etti¤i senkop hikayesi olan ve istirahat EKG'›
normal olan h›zl› SVT'li hastalar› taramada ve
bradikardiye ba¤l› senkobu oldu¤undan flüphelenilen hastalarda sinüs nodu disfonksiyonunu de¤erlendirmede kullan›l›r. ‹nvazif
elektrofizyolojik çal›flmalar atriyum, his demeti, sa¤ ventrikül apeksi ve bazen koroner
sinüs içine perkütan yerlefltirilen kateterlerle
yap›l›r. Öncelikle bazal durumdaki intrakardiyak ileti zamanlar› ölçülüp sinüs ve AV dü¤ümü fonksiyonlar› de¤erlendirilir. Daha
sonra ise gerekli olgularda atriyal ve/veya
ventriküler programl› stimülasyon ile SVT ve
VT'ler oluflturulmaya çal›fl›l›r. Gerekti¤inde
otonom sinir sistemini etkileyen atropin,
propranolol gibi ajanlar da kullan›labilir. ‹lk
de¤erlendirme sonras› aritmojenik bir senkop düflünülüyorsa (anormal EKG, strüktürel
kalp hastal›¤›, çarp›nt›yla iliflkili senkop, ailede ani ölüm hikayesi) invazif elektrofizyolojik çal›flmalar endikedir. Koroner arter hastal›¤›, belirgin bask›lanm›fl kardiyak fonksiyonu olan ve aç›klanamayan senkobu olan hastalarda da bu testler yararl›d›r. Sürekli ve monomorfik VT'lerin indüklenebilirli¤i ve/veya
oldukça bask›lanm›fl bir fonksiyonun söz konusu olmas› hayat› tehdit eden aritmik bir
senkop aç›s›ndan önemlidir.3,9
ATP testi:
ATP (adenozin trifosfat) injeksiyon sonras› h›zla adenozine katabolize olur. Adenozin
72
Temel Kardiyoloji
pürinoseptörler üzerinden etki ederek aç›klanamayan senkoplu, meyilli hastalarda spontan ataklar› aç›klayabilecek AV blok yapabilen bir ajand›r. Test s›ras›nda elektrokardiyografik monitörizasyon alt›nda 20 mg ATP
bolus fleklinde h›zla injekte edilir. 6 sn'den
uzun asistoli veya 10 sn'den uzun AV blok
anormal olarak kabul edilir.11 ATP testi pozitif olan senkoplu hastalarda prognoz genellikle iyidir. Bronkospazm yapabilece¤inden
ast›ml› kiflilerde, koroner çalma yapabilece¤inden de ciddi koroner hastal›¤› olanlarda
test kontrendikedir.
Egzersiz (efor) testi:
Senkoplar›n ~ %1'inde egzersiz testi ile etiyoloji hakk›nda fikir edinilebilir.10 Egzersiz
s›ras›nda senkop aort darl›¤› ve hipertrofik
obstrüktif kardiyomiyopatilerdeki gibi mekanik engele ba¤l› hipotansiyon sonucu oluflabilece¤i gibi egzersiz s›ras›nda oluflabilen AV
bloklar ile özellikle katekolamin duyarl›
VT'lere de ba¤l› olabilir.9 Egzersiz testi öncesi ekokardiyografi yap›lmal›d›r. Egzersiz s›ras›nda veya hemen sonras›nda olan senkoplar›n, altta yatan koroner arter hastal›¤›n, hasta
sinüs sendromunda görülen kronotropik yetersizli¤in, egzersiz ile oluflabilen AV bloklar›n, SVT ve VT'lerin, uzun QT sendromunun
araflt›r›lmas›nda egzersiz testi kullan›labilir.
Egzersiz s›ras›nda senkop olmaks›z›n Mobitz
II 2. veya 3. derece AV blok geliflmesi diyagnostiktir.
Kardiyak Kateterizasyon ve
Anjiyografi:
‹nvazif bir tetkik olan anjiyografi sadece
senkobun miyokardiyal iskemiye ba¤l› oldu¤u düflünülüyorsa önerilmektedir.3
Nörolojik ve Psikiyatrik
De¤erlendirme:
Nörolojik hastal›klar otonom sinir sistemi
bozuklu¤u veya çalma sendromlar›nda oldu¤u gibi serebrovasküler bozukluklar yaparak
senkoba neden olabilirler. Ayr›ca birçok nörolojik hastal›k geçici fluur kayb› veya fluur
kayb›na benzeyen ataklar yapabilece¤inden
ay›r›c› tan›da göz önünde bulundurulmal›d›r.
Otonom sinir sistemi yetersizlikleri üç
grupta toplanabilir. Primer otonom yetersizliklerde merkezi sinir sisteminin primer dejeneratif hastal›¤› söz konusudur. Bu grup hastal›klar genellikle orta ve ileri yafllarda görülür. Sadece otonom yetersizlikte di¤er nörolojik sistemler etkilenmemifltir. Shy-Drager
sendromu, striatonigral ve olivopontoserebellar dejenerasyonu kapsayan multipl sistem atrofilerindeyse parkinsonyan, piramidal
ve/veya serebellar semptomlar mevcuttur.
Bazen Parkinson hastal›¤›n›n bir formunda
da otonom yetersizlik ön planda olabilir. Sekonder otonom yetersizliklerde otonom sinir
sistemine zarar veren baflka hastal›klar söz
konusudur. Diyabet, böbrek ve karaci¤er yetersizli¤i ile alkol kullan›m› bu grupta say›labilir. Çok s›k karfl›lafl›lan bir di¤er otonom
yetersizlik nedeni de ilaç kullan›m›d›r. Özellikle trisiklik antidepressanlar, fenotiyazinler,
antihistaminikler, levodopa ve MAO inhibitörlerinin bu tür etkileri oldu¤u bilinmektedir. Ortostatik hipotansiyon veya empotans
ve idrar yapmada bozukluk gibi otonom yetersizlik düflündüren durumlarda hastalar
mutlaka nörolojik aç›dan de¤erlendirilmelidir.
Serebrovasküler hastal›klar çalma sendromlar›, geçici iskemik ataklar ve migren olarak grupland›r›labilir. Çalma sendromlar›nda
a¤›r kol aktivitesi s›ras›nda beyin sap›n›n yetersiz perfüzyonu söz konusudur. ‹ki kol aras›nda kan bas›nc› fark› olmas› çalma sendro-
Senkop
mu için önemli bir bulgudur. Geçici iskemik
ataklara bakt›¤›m›zda sadece vertebrobaziler
sirkülasyondaki ataklar›n fluur kayb› yapt›¤›n› ve bu tabloya ataksi, göz hareketi bozukluklar›, vertigonun efllik etti¤i görülmektedir.
Migren de atak s›ras›nda veya atak d›fl›nda
senkopla iliflkili olabilir.
Epilepsi fluur kayb› yapabilen bir di¤er nörolojik bozukluktur. Genellikle atak s›ras›ndaki semptomlar senkop-epilepsi ay›r›m› için
yeterlidir.12 Kar›n bölgesinden bir fley yükseliyormufl gibi hissetme ve/veya hofl olmayan
bir koku gibi bulgulardan oluflan aura sorgulanmal›d›r. Aura flekilleri genellikle tekrarlay›c› oldu¤undan hastalar zaman içinde bunu
ö¤renirler. Bilinç geri geldi¤ine hastan›n nas›l hissetti¤i ay›r›c› tan›da önemlidir. Birkaç
dakikadan uzun süren konfüzyon veya uyku
hali, dil ›s›rma, saatler hatta günler süren kas
a¤r›s› epilepsi lehinedir. ‹drar tutamama belirleyici bir bulgu de¤ildir. Hiçbir hareketin
efllik etmedi¤i bir fluur kayb› bizi epilepsiden
uzaklaflt›r›r. Bazen ise senkop s›ras›nda birtak›m hareketler olabilir (konvulsif senkop).
Bu hareketler senkop s›ras›ndaki beyin iskemisi nedeniyle meydana gelirler, asenkronize
ve miyoklonik olup düflmeyi takip ederler.
fiizofreni ve depresyon tedavisinde kullan›lan birçok ilaç ortostatik yetersizlik ve senkop yapabilir. Ayr›ca panik atak ve konversiyon gibi psikiyatrik hastal›klarda psikojenik
psödosenkop meydana gelebilir. S›k, tekrarlayan senkobun yan›s›ra birçok baflka somatik flikayeti de olan ve hikayesinde anksiyete,
stres, olas› psikiyatrik bozukluklara iliflkin
bulgular olan hastalarda psikiyatrik de¤erlendirme yararl›d›r.
EEG:
Geçici fluur kayb› nedeni olarak senkop
düflündü¤ümüz olgularda elektroensefalogram (EEG) tavsiye edilmemekle birlikte fluur
73
kayb›n›n nedeninin bilinmedi¤i veya epilepsiden flüphelenilen durumlarda EEG endikedir.3
Serebral BT ve MRI:
Komplike olmayan senkopta bilgisayarl›
tomografi ve manyetik rezonans görüntülemesi önerilmemektedir. Nörolojik de¤erlendirme sonucunda santral sinir sistemi disfonksiyonuna ait bulgular (taraf seçen bulgu
vs) saptan›rsa görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.3
Nörovasküler testler:
Karotid orijinli geçici iskemik atakta fluur
kayb› olmaz. Bu nedenle karotid Doppler
USG'nin senkop tetkikinde yeri yoktur.
Tedavi
Senkop tedavisinde genel prensip; “tekrar layan ataklar› önlemek ve mortalite riskini
azaltmakt›r.3”
1. Refleks senkoplu hastalar›n tedavisinde hasta e¤itmi ilk s›rada gelir. Hastalara tetikleyici faktörlerden (s›cak ve kalabal›k ortamlar,
volüm eksikli¤i, dar yakalar vs) uzak durmalar›, ata¤›n gelmekte oldu¤unu fark edip
önlem almalar› (yatay pozisyona geçmek gibi) anlat›l›r. Tetikleyici faktörlerin ortadan
kald›r›lmas› (örn. öksürükle iliflkili senkopta
antitussif tedavi) bir di¤er tedavi yaklafl›m›d›r. Hastan›n kulland›¤› ilaçlar sorgulanmal›, bunlar aras›nda vazodilatör ilaçlar gibi
senkoba meyili artt›ran varsa kesilmelidir.
2. Senkop yaflam kalitesini bozacak kadar
s›ksa, premonitör semptomlar›n yoklu¤u
nedeniyle önceden kestirilemiyorsa ve bu
durum hastalar için travma riski oluflturuyorsa, hasta ifli gere¤i risk alt›ndaysa ek tedaviler verilmelidir. Hastalara tuz ve su al›m›n›n artt›r›lmas› ile birtak›m izometrik fizik egzersizler önerilebilir.
74
Temel Kardiyoloji
3. Beta blokerler vazovagal senkop tedavisinde s›k kullan›lan ajanlard›r (son y›llarda
SSRI antagonistleri etkili bulunmufltur). Di¤er senkop türlerinde kullan›m› önerilmemektedir. Midodrin ve etilefrin gibi vazokonstriktör ilaçlar daha ziyade ortostatik
senkobun tedavisinde kullan›l›rlar. Ortostatik hipotansiyon mutlaka tedavi edilmelidir. Ço¤u zaman birtak›m ilaç modifikasyonlar› tedavi için yeterlidir.
4. Yap›lan çal›flmalarda nörokardiyojenik senkop geçiren hastalarda kal›c› kalp pili tedavisinin senkop ataklar›n› anlaml› olarak
azaltt›¤› görülmüfltür. Ancak bu tedavi ile
presenkop önlenememektedir. Ço¤u hastada presenkop döneminde pacing ile artan
kalp h›z›n›n serebral kan ak›m›n› artt›rarak
hastaya senkobu önleyici tedbirler için zaman kazand›rd›¤› düflünülmektedir. Kal›c›
kalp pili endikasyonu konulmadan önce
hastalar›n senkop riski iyi belirlenmelidir.
Hayat›nda alt›dan fazla, y›lda birden çok
senkop geçirmifl ve prodrom belirtiler göstermeyenler yüksek riskli olarak kabul edilebilir. Tilt testinde özellikle tip 2B veya tip
2A kardiyoinhibitör tipte yan›t görülen hastalar kalp pili tedavisinden yarar sa¤layan
bir hasta popülasyonunu olufltururlar.9
5. Hayat› tehdit eden ventriküler aritmiler veya indüklenebilir, sürekli, monomorfik
ventriküler taflikardileri olan hastalar için
implantabl defibrilatörler iyi bir tedavi seçene¤idir. Özellikle koroner arter hastal›¤›
hikayesi ve ciddi sol ventrikül disfonksiyonu olan aç›klanamayan senkoplu hastalar
bu tedavi için uygundur.
6. Senkoplu hastalarda hipertrofik obstrüktif
kardiyomiyopati, valvüler aort stenozu, atriyal miksoma, konjenital kardiyak anomaliler gibi durumlar söz konusu oldu¤unda
veya miyokard iskemisinin neden oldu¤u
ciddi aritmiler varl›¤›nda cerrahi önemli
bir tedavi seçene¤idir.
KAYNAKLAR:
1. Savage DD, Corwin L Mc Gee DL, et al. Epidemiologic features of isolated syncope: The
Framingham Study. Stroke 1985; 16: 626-629.
2. Lipsitz LA, Pluchino FC, Wei JY, et al. Syncope in an elderly instituzionalized population:
prevalence,incidence and associated risk. Q J
Med 1985; 55: 45-54.
3. Guidelines on management of syncope -update 2004, The task force on syncope, European Society of Cardiology.
4. Kapoor W, Karpf M, Wieand S, et al. A prospective evaluation and follow-up of patients
with syncope. N Eng J Med 1983;309:197204.
5. Martin TP, Hanusa BH, Kapoor WN. Risk
stratification of patients with syncope. Ann
Emerg Med 1997; 29:459-466.
6. Munro N, Mcintosh S, Lawson J, et al. The incidence of complications after carotid sinus
massage in older patients with syncope. J Am
Geriatr Soc 1994; 42:1248-1251.
7. Puggioni E, Guiducci V, Brignole M, et al.
Results and complications of the carotid sinus massage performed according to the
‘Methods of Symptoms’. Am J Cardiol 2002;
89: 599-601.
8. Graham LA, Gray JC, Kenny RA. Comparison
of provocative tests for unexplained syncope: isoprenaline and glyceryl trinitrate for diagnosing vasovagal syncope. Eur Heart J
2001; 22: 497-503.
9. Türk kardiyoloji seminerleri; may›s 2001, say› 1.
10. Schnipper JL, Kapoor WN. Diagnostic evaluation and management of patients with
syncope. Medical Clinics of North America;
2001:85 (2).
11. Brignole M, GaggioliG, Menozzi C, et al.
Adenosine-induced atrioventricular block in
patients with unexplained syncope. The diagnostic value of ATP test. Circulation 1997;
96: 3921-3927.
12. Sheldon R, Rose S, Ritchie D, et al. Historical
criteria that distinguish syncope from seizures. J Am Coll Cardiol 2002; 40: 142-148.
Download