Guncel Pediatri Kongre Sayisi

advertisement
Senkop ve Ani Ölüm
Nazmi Narin
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dal›, Kayseri, Prof.Dr.
Tonus kayb› ile karakterize kendili¤inden sonlanan ani bilinç kayb›d›r. Beyin fonksiyonlar›n›n yayg›n ve geçici bozuklu¤u söz
konusudur. Senkobun genel popülasyonda görülme s›kl›¤› % 3-3.5 aras›nda de¤iflir. Görülme s›kl›¤› yaflla beraber artma gösterir.
Nöbet öncesi görülen bulgular, bafl dönmesi, yüzde k›zarma, halsizlik, solukluk, bulant›, so¤uk terleme, çarp›nt›, bulan›k görme ve
iflitme kayb›d›r. Senkop selim nöbetten ani ölüme kadar farkl›l›k gösteren klinikte olabilir. Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda senkop
nedenlerinin çok çeflitli olabilece¤i gösterilmifltir.
Etiyoloji
GüncelPediatri
1. Otonomik
Vasovagal senkop: Vasovagal senkop en s›k görülen senkop nedenidir. Vasodepresör veya nörokardiyojenik senkop olarak da
adland›r›l›r. Vasovagal senkopta hassas kifliler uzun süreli ayakta durma sürecinde adaptif nörokardiyovasküler cevapta yetersiz
olurlar. Ani tonus kayb›, sistemik hipotansiyon ve paradoks bradikardi nöbet s›ras›nda saptan›r. Nörokardiyojenik senkobu bafllatan
uyar›lar do¤rudan santral sinir sisteminden veya mekanik, kimyasal a¤r› ve ›s› de¤iflikliklerine duyarl› reseptörlerden kaynaklan›r.
Olay birkaç dakikada sonlan›r.
Ortostatik: Eriflkinlerde s›k görülür ayakta iken tansiyon düflebilir.
Karotis sinüs hassasiyeti
Durumsal: Öksürük, kusma, valsalva, miksiyon, defekasyon.
2. Kardiyovasküler
A. Obstrüktif nedenler
Sol ventrikül ç›k›fl yolu obstrüksiyonlar›. Aort stenozu
Sa¤ ventrikül ç›k›fl yolu obstrüksiyonlar›. Pulmoner stenoz
Pompa yetersizli¤i Kardiyomiyopati
Kalp tamponad›
B. Ritim bozukluklar›
Bradiaritmiler: A-V bloklar, Hasta sinüs sendromu
Tafliaritmiler: VT
3. Di¤er nedenler
Metobolik: Hipoglisemi, hipoksi,
Nörolojik: Konvulsiyon, serebrovasküler olaylar
Psikojenik
‹laçlar
Tan›sal de¤erlendirme
Anamnez
Tilt testi
‹nvazif olmayan EKG
‹stirahat EKG si
Holter monitorizasyonu
Efor testi
Olay kaydedici (Event rekorder)
Tedavi
Volüm yüklenmesi
Beta bloker
Antikolinerjikler
Serotonin inhibitörleri
Alfa agonistler
Kardiyak pacing
Kardiyak sorunlar›n giderilmesi
Metobolik sorunlar›n giderilmesi
171
Ani Ölüm
Ani ölüm t›bb› durumu stabil iken semptomlar›n bafllang›c›ndan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleflen gürültüsüz beklenmeyen
ölüm olarak de¤erlendirilir. Ani kardiyak ölümler tüm ani ölümlerin yaklafl›k % 50 ni oluflturur. En s›k görülme yafllar› 6-18 ayd›r.
Nedenleri
Yap›sal kalp hastal›klar›
Aritmiler
Miyokardit
Kalp tamponad›
A¤›r kalp yetersizli¤i
A¤›r kapak yetersizli¤i
Vasovagal manevralar
Kardiyomiyopatiler
Kardiyomiyopatilerde ani ölüm oran› Hipertrofik KMP de en yüksektir %5-12. Dilate KMD de %2-5, Restriktif KMD de % 1 oran›nda
görülür.
Aritmiler içerisinde en s›k görülen ani ölüm nedeni uzun QT sendromudur. Herediter geçifl gösteren sendrom QT intervalinin uzamas› ile karakterizedir. Polimorfik ventriküler taflikardi (torsades de pointes) ile seyreder. Heterojenite gösteren sendrom senkop ve
ani ölüm ad›na oldukça yüksek risk tafl›r. Tan›da aile hikâyesi önemlidir. Tan›da en önemli tetkik EKG ve yetersiz olmas› halinde stres
EKG dir. Spesifik tedavisi olmayan sendromda en uygun tedavi beta bloker kullan›m› ve implantabl kardiyoverter defibrilatördür. Ani
ölüm oran› oldukça yüksektir.
Kaynaklar
GüncelPediatri
1.
2.
3.
172
Washington R. Syncope and sudden death in the athlete. Clin Ped Emerg Med 8;54-58:2007.
Çil E. Çocuklarda senkop nedenleri Uluda¤ Üni Ped Kard Ders notlar›.
Silka M. Sudden Cardiac Death. In Moss ans Adams Heart disease in infants, children and adolescants Allen H, Driscoll D, Gutgesell HP, Clark EB.
Lipppincott Williams USA 2001, 534-547.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards