Hastal›klar› Dergisi - Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

advertisement
Official Journal of
The Turkish Society Colon and Rectal Surgery
Official Journal of
The Turkish Society Colon
and Rectal Surgery
Hastal›klar› Dergisi
Hastal›klar› Dergisi
&
VOLÜM:20
&
www.tkrcd.org
SAYI: 4
Özgün Makaleler
Original Articles
Hastal›klar› Dergisi
Journal of Diseases of the Colon and Rectum
Temel Konu - Güncelleme
Main Topic - Update
Anal / Perianal Kondiloma Akuminata .............................................................................................................153
Volüm 20 • Say› 4 • Aral›k 2010
Türk Kolon ve Rektum
Cerrahisi Derne¤i’nin
Resmi Yay›n Organ›
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derne¤i’nin
Resmi Yay›n Organ›
Pilonidal Sinüs Hastal›¤› ile Banyo Yapma S›kl›¤› Aras›ndaki ‹liflki ...............................................................162
III. ve IV. Derece Hemoroid Tedavisinde Sirküler Stapler Kullan›m›..............................................................172
Teknik Not
Technical Note
ARALIK 2010
Synchronous Tumours of the Colon and Rectum..............................................................................................166
Temel Konu - Güncelleme
Tek Kesiden Laparoskopi Yard›ml› Sa¤ Hemikolektomi .................................................................................177
Anal / Perianal Kondiloma Akuminata
Olgu Sunumlar›
Case Reports
Özgün Makaleler
Pilonidal Sinüs ve Banyo S›kl›¤›
Perianal Fistülü Taklit Eden Pilonidal Sinüs ve Limberg Flep Yöntemiyle Tedavisi: Olgu Sunumu ..............182
Synchronous Colorectal Cancer
Rektumda Nadir Olarak Görülen Bir Yabanc› Cisim Olgusu ...........................................................................185
Hemoroidal Hastal›kta Sirküler Stapler Kullan›m›
Apendektomi Sonras› Akut Güdük Apandisit ...................................................................................................188
Teknik Not
Seçilmifl Özetler..........................................................................................................................................................192
Selected Abstracts
Olgu Sunumlar›
Seçilmifl Özetler
ISSN 1300-6835 (Print)
S A Y F A : 153-198
ini
›p Diz
Türk T
TKRCD
EK‹M • KASIM • ARALIK 2010
ÜK RI
ÖP SLA
K
AL SA
KT IM E’si
E
R AN D
C
LL
U
K
Hafif fliddetli distal ülseratif kolit tedavisinde
Salofalk
FALK’IN FARKI
Düflük hacim 1
H›zl› ve homojen yay›l›m 2
Kolay uygulama 1
Salofalk
Rektal Köpük
Yüksek hasta uyumu 1
H›zl› etkinlik 1
KISA PROSPEKTÜS B‹LG‹S‹: FORMÜLÜ: Salofalk® 1 g Rektal Köpük, birim dozunda etkin madde olarak 1.0 g Mesalazin içerir. TERAPÖT‹K SINIFI: A07E ‹ntestinal anti-inflamatuvar. END‹KASYONLARI: Sigmoid kolon ve rektumun hafif dereceli ülseratif kolit ataklar›n›n tedavisinde kullan›l›r. KULLANIM
fiEKL‹ VE DOZAJ: Yetiflkinler ve 12 yafl üzerindeki ergenler: Günde tek doz olarak rektal yoldan 2 uygulama yap›l›r. Bir defada kullan›mda köpük miktar› fazla gelirse, doz ikiye bölünür ve biri gece yatarken, di¤er yar›s› sabah erken saatlerde uygulanabilir. Normal doz ile istenen etki sa¤lanamazsa,
yatarken 2, sabah 2 uygulama olmak üzere doz iki kat›na ç›kar›labilir. Tedaviden iyi sonuç al›nabilmesi için uygulama öncesinde barsaklar›n boflalt›lmas› önerilir. Tedavi süresine hekim taraf›ndan karar verilir. Genellikle hafif ülseratif kolitin akut ataklar› 4-6 hafta içinde kaybolur. YAN ETK‹LER/ADVERS
ETK‹LER: Gastrointestinal yan etkiler: Nadiren kar›n a¤r›s›, diyare, gaz, mide bulant›s› ve kusma. Merkezi sinir sistemi: Nadiren bafl a¤r›s› ve bafl dönmesi. Böbrek ifllevleri: Çok nadir olarak akut ve kronik interstisyal nefrit ve böbrek yetmezli¤ini içeren böbrek bozukluklar›. Afl›r› duyarl›l›k reaksiyonlar›:
Doza ba¤l› olmayarak ortaya ç›kabilen bronkospazm, perikardit, miyokardit, akut pankreatit, nadir olguda alerjik alveolit ve pankolit bildirilmifltir. Kimyasal yap›s› meselazine benzer ilaçlarla nadir olarak lupus eritomatozus sendromu (kelebek biçiminde rafl) ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir. Di¤er yan etkiler:
Nadiren miyalji, artralji, methemoglobin yükselmesi, çok nadir olarak da aplastik anemi, agranülositoz, pansitopeni, nötropeni, lökopeni, trombositopeni, transaminazlar›n yükselmesi, hepatit ve alopesi bildirilmifltir. ‹LAÇ ETK‹LEfi‹M‹: Antikoagülanlar: Antikoagülanlar›n etkisini art›rabilir (gastrointestinal
sistem kanama riskini art›rabilir). Glukokortikoidler: Glukokortikoidlerin gastrointestinal yan etki olas›l›¤›n› art›rabilir. Sülfonilüre: Hipoglisemik etkilerini artt›rabilir. Metotreksat: Metotreksat›n toksisitesini artt›rabilir. Probenesid/ sülfinpirazon: Ürikozürik etkilerini azaltabilir. Spironolakton/furosemid: Diüretik
etkilerini azaltabilir. Rifampisin:Tüberkülostatik etkisini azaltabilir. Azotiyopirin ya da 6-merkaptopürin: Bu ilaçlar›n miyelosupresif etkisi artabilir. KONTREND‹KASYONLARI: Salisilik asit ve türevlerine ve di¤er bileflenlerine karfl› afl›r› duyarl›l›k, fliddetli hepatik ve renal ifllev bozuklu¤u, gastrik veya duedonal
ülser ve kanama e¤iliminde kontrendikedir. 12 yafl alt› çocuklarda kullan›lmamal›d›r. UYARILAR/ÖNLEMLER: Doktor önerisine uygun olarak, tedavi öncesi ve tedavi s›ras›nda kan ve idrar muayenesi yap›lmal›d›r ve bu muayenelerin tedavi bafllang›c›ndan 14 gün sonra ve 4 haftal›k aralarla 2-3 kez tekrarlanmas›
önerilir. E¤er bulgular normalse, üç ayda bir kontrol yeterlidir. Böbrek fonksiyonlar›n› izlemek amac›yla idrar sediment analiziyle birlikte serum üre (BUN) ve kreatinin ölçümü yap›lmas› önerilir. Karaci¤er fonksiyonlar›n› izlemek amac›yla da ALT veya AST gibi karaci¤er fonksiyon parametreleri kontrol edilmelidir.
Karaci¤er fonksiyon bozuklu¤u olan hastalarda dikkatli olunmas› gerekmektedir. Methemoglobin düzeylerinin yükselme olas›l›¤› ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Özellikle ast›m gibi solunum yollar› hastal›¤› olan hastalar, Salofalk® Rektal Köpük ile tedavi s›ras›nda yak›ndan izlenmelidir. Sülfit içermesi nedeniyle,
özellikle ast›m ya da alerji öyküsü olan duyarl› kiflilerde, alerjik reaksiyonlar› tetikleyebilir. Sülfasalazin içeren ilaçlara karfl› afl›r› duyarl›l›¤› olan hastalar, Salofalk® Rektal Köpük tedavisine t›bbi denetim alt›nda bafllamal›d›r. Spazm, akut kar›n a¤r›s›, atefl, fliddetli bafl a¤r›s› ve rafl gibi akut intolerans belirtileri
görüldü¤ünde, tedavi derhal sonland›r›lmal›d›r. ‹çerdi¤i propilen glikol laktik asidoz, hiperozmolalite, hemoliz ve santral sinir sistemi depresyonuna neden olabilir. Hafif derecede deri iritasyonu ortaya ç›kabilir. Gebelik kategorisi B'dir. Meselazin sa¤layaca¤› yarar potansiyel riskinden fazla oldu¤unda
gebelikte kullan›labilir. Laktasyonda kullan›m: N-asetil meselazin ve daha az oranda da meselazin anne sütüne geçti¤inden emziren kad›nlarda kullan›lmas› önerilmez. Emzirme döneminde tedavi gerekliyse, bebek sütten kesilmelidir. Araç ve makine kullanmaya etkisi:Mesalazin alan hastalar›n araç sürme
ve makine kullanma yetenekleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemifltir. TAKD‹M fiEKL‹ ve AMBALAJ ‹ÇER‹⁄‹: 80 g (14 uygulama) süspansiyon içeren, ölçülü valfli alüminyum bas›nçl› ambalaj ve beraberinde 14 adet beyaz yumuflak parafin ve likit parafin ile kaplanm›fl PVC aplikatör. RUHSAT
SAH‹B‹: Ali Raif ‹laç San. A.fi. ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.K›s›m No:228 34670 ‹kitelli/‹stanbul. Tel: 0 212 4130400. RUHSAT TAR‹H/NO: 24.05.2007 122/40 L‹SANS SAH‹B‹: Dr. Falk Pharma GmbH Freiburg- Almanya. ‹MAL YER‹: ASM Aerosol Service AG, Industriestrasse 11, CH-4313
Mohlin-‹SV‹ÇRE. PSF: (K.D.V. Dahil) 75,56 TL (Ocak 2010). Reçete ile sat›l›r. Detayl› bilgi için lütfen firmam›z› aray›n›z.
Referanslar: 1. Eliakim et al. Clinical trial: randomized-controlled clinical study comparing efficacy and safety of a low-volume vs. high volume mesalazine foam in active distal ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2007;26:1237-1249. 2. Prospektüs bilgisi.
Download