Cihad Baban

advertisement
a
cy
pe
AKİS
Haftalık Aktüalite Mecmuan
Sene: 3, Cilt: VII, Sayı: 110
Rüzgârlı Sok. Ovehan
Kat: 3 Daire: 7
P\ K. 582 — Ankara
Tel: 15221 (Başyazar)
18992 (Yazı İşleri ve İdare)
Fiatı :
Neşriyat
Metin
60 Kuruş
Müşaviri
TOKER
İmtiyaz sahibi ve fazı işlerini fiilen
idare eden mesul müdür :
Yusuf Z i y a A D E M H A N
Umumî Neşriyat Müdürü :
Hamdi AVCIOĞLU
*
Teknik Sekreter :
M. Nevzat ÜNLÜ
Karikatür ;
*
Fotoğraf :
Hüseyin EZER
Osman ÖZCAN
. ASSOCIATED PRESS
TÜRK HABERLER AJANSI
*
Klişe :
Doğan Klişe ATELYESİ
*
Mûessese Müdürü :
Mübin TOKER
*
3 aylık
6 aylık
1 senelik
Sevgili AKİS Okuyucuları
eki, resmi makam
sahiplerini
küçük düşürebilecek, onlara
P
gösterilmesi gerekli saygıyı sarsa­
bilecek neşriyat yapmak, katta ya­
bancı muhabirlerin bu neviden ha­
vadisleri kendi gazetelerine bildir­
meleri yasaktır da Türkiyenin dı­
şında Türk basınım topyekûn kö­
tülemek vatandaşlar için hak, mil­
letvekilleri için de vazife midir?
Bilhassa milletvekilleri için vazife
midir ki iktidarın orsanı, D.P. nin
İzmir milletvekili Nuriye Pınarı
hizaya davet edecek bir tek satırı
esirgemiştir? Zafer gazetesinin
böyle mevzularda ne derece has­
sas olduğunu bilmiyen yoktur. Bi­
zim hakkımızda bir yabancı gaze­
tede en ufak tenkid yazısı çıktı mı,
yahut C.H.P. nin Genel Sekreteri
B.B.C. nin mikrofonunda kendisine
Türkiyede radyoda konuşmak hak­
kının verilmediğini belirtti mi Za­
fer gazetesinin başyazarları kor­
kunç bir yaylım ateşi açarlar. Böy­
la davranan satılmıştır, alçaktır,
vatan hainidir, yahudi ajanıdır, su­
iniyet erbabıdır. Böyle davrananın
maksadı, Türkiyeyi küçük düşür­
mektir. Biz, kendi işlerimizi kendi
aramızda hallederiz. Dışarıya çı­
kıp da jurnalde bulunmak, bize ya­
kışmaz.
pe
cy
a
TURHAN
-Kendi A r a m ı z d a
Abone Şartları :
(12
nüsha) : 6 lira
(25
nüsha) : 12 lira
(52 nüsha) : 34 lira
İlân Şartları :
4 renkli arka kapak (Tam sayfa) :
350 lira
Kapak içi 300 lira metin sayfaları
Santimi 4 lira
*
Dizildiği ve Basıldığı Yer :
Yeni Matbaa — Ankara
Denizciler Cad. 23/B.
Basıldığı tarih:14.6.1956
Kapak resmimiz:
Cihad Baban
İki aşk arasında
Fakat günlerdir bakıyoruz, Za­
fer gazetesinde Nuriye Pınarın ağ­
zından dünyanın en büyük ajan­
sıyla yeryüzünün dört köşesine ya­
yılan parlak fikirlerden bir tek sa­
tırla dahi bahis yok. Nuriye Pınar,
ayağının tozuyla Amerikaya var­
dığında gazeteciler etrafım sarı­
yor. Bütün Amerika için, Türkiye­
de cereyan eden en mühim hadise
basınla alakalı kanunlarda yapı­
lan tadilat ve konulan tahditlerdir.
O bakımdan muhabirler sayın mil­
letvekilinin fikrini öğrenmek isti­
yorlar. Sayın milletvekili de Türk
gazetecilerinin tahsilsiz, kültürsüz,
sorumsuz çocuklar olduğunu söy­
lüyor ve bunların şereflere, itibar­
lara tecavüz ettiklerini belirtiyor.
Amerikalı muhabirlerin
ağızları
bir karış açık kalmışsa, mazur
görmek lazımdır. Buradaki o "tah­
silsiz, kültürsüz, sorumsuz çocuk­
lar" dahi bir Amerikalı milletve­
kili gelip de kendi memleketinin
basınını kötüleseydi şaşıp kalmak­
tan başka şey yapamazlardı. Ame­
rikalı gazeteciler de, bizimkiler de
hayatlarında çok kadın milletveki­
li görmüşlerdir. Ama her halde hiç
birinin kulağı Nuriye Pınarın ağ­
zından çıkan sözler neviinden söz­
leri duymamıştır. Bu bakımdan
D. P. nin İzmir milletvekili basın
tarihinde kendisine bir yer yap­
mıştır ve her halde unutulmazlığı
sağlamıştır.
*
A ma doğrusu istenilirse, kabaha­
ti dışarda sarfedilen o sözler­
den ziyade, içerde sarfedilen bazı
başka sözlerde aramak daha doğ­
ru olmaz mı? Nuriye Pınarı tanı-
yanlar onun hangi saikle böyle ko­
nuştuğunu anlamakta elbette ki
güçlük çekmemişlerdir. Sayın mil­
letvekili, partisinin yüksek kade­
melerinde esen havaya kendisini
intibak ettirmeye daima itina gös­
termemiş inidir? Bizim kanaati­
mizce Başbakan Adnan Menderes
gazetecileri son zamanda yaptığı
şekilde kötülememeliydi. Bizim
kanaatimizce Başbakan
Adnan
Menderes hakimleri bir gece yarı­
sı Meclis kürsüsünden itham etme­
meliydi. Gazetecilerden de, hakim­
lerden de şikâyeti olması son de­
rece tabiiydi. Bizim de kendisin­
den şikâyetlerimiz vardır. Ama o
nasıl kendisi hakkındaki tenkidlerin bir muayyen şekilde, bir mu­
ayyen seviyede yapılmasını isti­
yorsa - ki bunda haklı olmadığını
söylemek imkânsızdır - aynı şekil­
de kendi şikâyetlerini de iltibasa
mahal vermiyecek tarzda yapma­
lıydı. Bakınız, iltibas nasıl vuku
buluyor? Bakınız, Menderesten
fazla Menderesciler ne yolda be­
yanat yapmaya başlıyorlar? Yarın,
bir başka milletvekilinin Ameri­
kaya gittiğinde kendisine hâkim­
lerin tekaüde sevkedilmesi hadise­
si sorulduğunda "bırakınız onları,
bizim hakimlerimiz tahsilsiz, kül­
türsüz, sorumsuz, partizan kimse­
lerdir" diye cevap vermiyeceğinden emin olunabilir mi?
Mesele, Türkiyede yolu açma­
maktır. Bir hükümet başkanının,
istediği kanunları Meclise getirir­
ken taraftarları arasında bazı
zümre ve meslekler aleyhinde bir
hava varmış hissini yaratması
şart değildir. Hattâ kendisini o
zümre ve meslekler mensuplarının
aleyhindeymiş gibi göstermesi da­
hi zararlıda*. Su dakikada Adnan
Menderesin Nuriye Pınar tarafın­
dan düşünülmeksizin sarfedilmiş
sözlerden dolayı memnuniyet duy­
duğu akla gelebilir mi? Ama o
sözlerin kaynağının, kendisi tara­
fından memleketin dahilinde söy­
lenmiş başka sözler olduğunu his­
setmesi elbette ki Başbakanı daha
fazla üzecektir. Adnan Mendere­
sin Başbakanlıktan başka D.P.
Genel Başkanlığı sıfatı vardır. O
sıfatla D.P. milletvekili sayın ba­
yandan izahat istemesi ve gelecek
izahat karşısında bir vaziyet al­
ması son derece faydalı olacaktır.
Bunu yapmasını kendisine hara­
retle tavsiye ederiz.
D.P. içinde bir çok kimse, his­
lerine kapılarak "yalan mı söyle­
miş" diye düşünmüş olabilir. Yalan
mı, bilinmez. Fakat bizce tamamiyle yanlıştır. Türk gazetecileri
Nuriye Pınarın tarif ettiği kimse­
ler değildir. Zaten bugün, bahis
mevzuu hadise karşısında sorula­
cak sual şudur: "Doğru mu yap­
mış?" Bunun cevabını en ziyade
selâhiyetle D.P. Genel Başkanı ve­
rebilir.
Saygılarımızla
AKİS
3
U L A Ş T I R M A
a
İnönünün Çankayadaki evi
Telefonu televizyona benziyor
Kayıptan gelen sesler
süye geldi, basın hürriyetinin kısıl­
masını bütün kalbiyle tasvip ettiği
anlaşılan ve gazeteci olduğunu söy­
leyen bir başka demokrat milletve­
kili nutuk irat etti, muhalifler cevap­
lar verdiler. Sanki 21540 numaralı
telefon o gece bir nevi televizyon ha­
line gelmişti. Eğer kürsüye çıkanla­
rın yüzleri de görülebilseydi, evdekilerin keyfine diyecek olmıyacaktı.
Bu, geceye kadar böylece devam
etti, fakat sonra büyü bozuldu. Sade­
ce büyü bozulmadı, telefon toptan
bozuldu ve konuşulmaz hal aldı. Za­
ten 21540 numaralı telefon, pek şa­
kacı bir telefondu. Zaman zaman arızaya uğruyor, zaman zaman garip;
sesler karışıyor, müdahaleler oluyor,
tamirler ediliyor, gene bozukluk baş­
lıyor, numara dışardan aranılabiliyor,
fakat evden dışarısı aranamıyor, el­
hasıl bir keşmekeştir gidiyordu. Fa­
kat Mecliste Basın Kanunlariyle il­
gili tadilatın müzakere edildiği gece
olanlar şimdiye kadar hiç olmamıştı.
Evdekiler, telefonlarının böyle bir
hassa da taşıdığım o gece anladılar;
Bu muhakkak ki telefon abonelerinin
karşılaştığı hadiselerin en tuhafı idi.
cy
Telefonlar
pe
Geçen haftanın ortasında Ankarada, harikulade bir hadise cereyan
etti. Hadise şu anda bütün garabeti­
ni muhafaza ediyordu ve zihinlerde
bir izah şekli bulunamamıştı. Çar­
şamba günü öğleden sonra, hattâ
akşam üzeri İsmet İnönünün Çanka­
yadaki evinden biri telefon etmek is­
temişti. Ahizeyi kaldırdı, her zaman­
ki gibi "çevir" işareti olan uzun dü­
dük sesi geldi. Fakat düdüğün arka­
sında bazı konuşmalar seziliyordu.
Telefon etmek isteyen kimse ilk ra­
kamı çevirdi. Düdük sesi tabiatiyle
durdu. O zaman, sanki kulaktaki bir
hoparlörmüş gibi konuşmalar bü­
tün berraklığı ile işitilmeye başlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
müzakereler duyuluyordu. Sanki har
tipler evin içinde konuşuyorlardı. Ses
o kadar temiz geliyordu.
Evdekiler şaşırdılar. İçlerinden
bazıları müzakerelerin başım takip
etmişler,- sonra Çankayaya dönmüş­
lerdi.. Tecrübeyi tekrarladılar. Hep
aynı netice elde ediliyordu. Düdük
sesi işitildiği zaman bir rakam çev­
rildiğinde telefon Türkiye
Büyük
Mililet Meclisinin kürsüsündeki mik­
rofona bağlanıyordu. Yalnız hatip­
lerin sesi değil, salondaki gürültüler
de rahat rahat işitiliyordu. İsmet İnönünün evinden bu suretle müzake­
reler gece geç vakte kadar takip edilebildi. Hüseyin Balık konuştu, Adnan Menderesle karşılıklı birbirleri­
ne laf attılar, sonra Başbakan kür­
4
Fişten çekilen telefon
Evlerinde
telefon olanların numa­
ra benzerlikleri yüzünden yahut
kasten uğadıkları azizliklerin hele abone siyasi bir şahsiyetse ardı arası
kesilmezdi. Gece yarısı uyandırılıp
kendilerinden §u veya. bu mesele hak­
kında fikirleri sorulur, istifa edip et-'
medikleri tahkik olunurdu. Bir defasında istifa edip etmediği sualine bir.
bakan, geç vakit telefonla uyandırı­
lışına çok kızmış olacak ki; bilimi
yorum, Başbakana sorun" diye cevap vermişti. Siyasi şahsiyetlerin ço­
ğu ve umumiyetle iktidar mensupla­
rı telefonla rahatsız edilmemek için
fisi çekmekten başka çare bulama­
mışlardı. Menderes IV. Kabinesi Ba­
kanlarından birinin istifa ettiği şayi­
aları ortaya çıkınca bu haberi tah­
kik etmek isteyen bir gazeteci Baka­
nı evinde arıyordu. Telefon uzun uzun çalıyor, cevap verilmiyordu. Ga­
zeteci, Bakanın evde olduğunu gara­
ja telefon edip öğrenmişti. Bakanın
şoförü "beyfendiyi" biraz önce bırak­
mıştı. 02 numaralı telefon (arıza)
21904 numaralı telefonun bozuk ol­
madığını söylüyordu. Demek ki Ba­
kan o gece rahatsız edilmek istemi­
yordu. Bir başka Bakan bir gece kan*
disinden mühim bir husus hakkında
izahat isteyen gazetecilere telefonda
şöyle bir cevap vermişti: "Bu saatte
beni ne için rahatsız ediyorsunuz?"
Saat 11 i geçmemişti. Telefon siyasi
şahsiyetler için belki can sıkıcı, asap
bozucu bir vasıta olabilirdi. Fakat
hakikatte insanların en çok isine ya­
rayan medeni vasıtalardan biriydi.
Gazetecilik ve telefon
Siyaset adamlarının zaman zaman
çok canlarım sıkmasına rağmen
telefon gazetecilerin mesleki faali­
yetlerinde en çok istifade ettikleri
vasıtaydı. Haberlerin büyük Ur kıs­
mı telefonla alınıp veriliyordu. 08 nu­
marayı en çok arayan, İstanbul hal­
tım en fazla işgal eden gazeteciler,
yurtta olup bitenleri de bütün teferruatiyle öğrenmek imkânına sahip olanlar da 03 operatörleriydi. Muha­
birlerin gazeteleriyle yaptıkları ko­
nuşmaları 03 operatörleri isterlerse
dinliyebilirler veya başka bir numa­
raya dinletebilirlerdi. Telefonun ga­
zetecilik bakımından faydaları ya­
nında en büyük mahzuru buydu. Bu­
na mukabil gazeteci de bazan tesadü­
fi olarak mühim hadiseleri telefonla
öğrenebilirdi. Bunun en güzel örnek­
lerinden biri İkinci Dünya Harbinde
İkinci Cephenin açılısında olmuştu.
Taarruzun başlıyacağı gün, son de­
rece gizli tutuluyordu. Bütün dünya
ajansları ve belli başlı gazeteler en
usta muhabirlerini londraya gönder­
mişlerdi. İkinci Cephenin açılacağı
gün Müttefik Kuvvetler Kumandan­
lığı karargâhı bir arı kovam gibiydi.
Yüzlerce muhabir yayınlanacak olan
resmi tebliği bekliyordu. Fakat o da­
kikalarda Reuter Ajansı İkinci Cep­
he hareketinin muvaffak olduğunu
ve müttefik kuvvetlerin süratle iler­
lediklerini bütün dünyaya yayıyordu.
Muhabirler tebliğ yayınlanıp da ga­
zetelerine telefon ettikleri zaman bu
hakikati öğrenmişlerdi. Reuter Ajan­
sının bir "Monitoring" radyo dinleme
servisi vardı. Burada bütün radyo ve
radyo telefon konuşmaları dinleni­
yordu. O gün de "Monitoring" servisi
iki Alman karargahı arasındaki rad­
yo telefon konuşmasını yakalamış
ve dinlemiş, bu suretle Reuter bu
mühim haberi dünyaya yayan ilk ajans olmuştu. Yabancı muhabirler
bazan telefonu meslekdaşlarının ha­
ber vermelerine mani olmak için de
AKİS, 19 HAZİRAN 1956
ULAŞTIRMA
Bu sıkıntı Ankaranın da
bazı
semtlerinde görülüyordu. Meselâ Yenişehirde, Ulus meydanında, Bahçelievlerde telefon almağa imkan yok­
tu. Telefon almak zorunda olanlar
İstanbuldaki gibi bir miktar hava
parası ödemekten başka çare bula­
mıyorlardı. Fakat bu "hava parası"
İstanbuldaki kadar yüksek değildi.
Zaten Ankaranın telefon şebekesi
muntazam ve genişlemeğe müsaitti.
Şehir büyüdükçe ve nüfus arttıkça
şebekeye ilâveler yapılabiliyordu. Asıl mesele İstanbulun telefonlarım
düzeltmek meselesiydi. İstanbul için
bazı tedbirler düşünülüyordu. Apart­
manlara, iş hanlarına otomatik sant­
ral konacak ve bunlara bir numara
verilecekti. Bu suretle bu gibi yerler­
den alınacak diğer numaralar da ih-
pe
cy
Telefon derdi
Bütün medeni vasıtalar gibi telefon da Türkiyeye İstanbuldan girmiş ve yayılmıstı. Bu yüzden en eski
şebeke de İstânbuldaydı. Şehrin nü­
fusu defalarca arttığı halde şebeke­
ye pak cüz'i ilâveler yapılmıştı. Hat­
lar adamakıllı eskimişti. Şebeke, kaldıramıyacağı kadar ağır bir yük al­
tında çalışmak zorundaydı. Bu yüz­
den telefon konuşmaları biribirine
karışıyor, insan karşısındakine bir
türlü meram anlatamıyordu. Meselâ
Heybeliada ile konuşmak İstanbullu­
lar için bir mesele oluyordu. Tele­
fonla Heybeliyi bulmak için sarfedilen zaman zarfında oraya gidilebi­
liri!. Bu vaziyet senelerden beri böy­
le devam edip' gidiyor, İstanbul halkı
bu telefon derdinden bir türlü kurtulamıyordu. Fakat asıl-derdin büyüğü
telefona ihtiyacı olanların telefon bulamamasıydı. Bunlar her telefon al­
mak isteyen vatandaş gibi telefon
müdürlüğüne
müracaat ediyorlar,
kendilerine bir sıra numarası verili­
yor ve böylece telefonlarım bekleme­
ğe başlıyorlardı. Bu beklemenin ne
kadar devam edeceği hakkında ilgi­
liler hiç bir şey söyliyemiyorlardı.
Çünkü bu bekleme telefonun yerine
başka bir âletin icad edileceği güne
kadar da sürebilirdi. Sabırla dört beş
sene bekliyenlerin sayısı çoktu. Bunların en dayanıklısı Üsküdarda otu­
ran ve 14 seneden beri telefon bek-
liyen Nail .Kırâli'ydi. İlk . müracaat
edşinde sırada 470 inciydi. Kendisin­
den sonra müracaat ederek telefon
'alanların sayısı 80 den fazlaydı. Fa-,
kat o sabırla bekliyordu. Bir gün
na da sıra gelecekti.
Bu sıkıntı İstanbulda belki dün­
yanın başka yerlerinde esi bulunma­
yan bir alışverişin ortaya çıkmasına
sebep oldu. Telefonlar yüksek hava
paraları ile devredilmeğe başlandı.
Meselâ İstanbulda yeni muayeneha­
ne açan bir doktorun telefona ne ka­
dar ihtiyacı olduğunu tekinin etmek
zer değildir. Böyle müşkül durum­
da kalan ve mesleği icabı muhakkak
telefon almak zorunda olanlar, enin­
de sonunda kesenin ağzım açmağa
mecbur oluyorlardı. İlk zamanlar bir
devir işi 700-800 liraya hallediliyor­
du. Sonra fiatlar yavaş yavaş yük­
seldi. Son zamanlarda İstanbulda
semt durumuna göre, 2500-3000 lira
hava parası ödeyenlere bile rastlan­
dı.
a
kullanırlardı. Böyle bir hadise de İkinei Dünya Harbinin ilk yıllarında
olmuştu. Bir muhabir kendi-gazetesine" mühim bir haberi ulaştırdıktan
sonra telefonla karşı tarafa İncilden
parçalar okumak suretiyle tak tele­
fon hattını saatlerce işgal etmiş ve
rakiplerini bu suretle atlatmıştı.
Graham Bell'in faydalı icadı
Bazan eğlenceli de oluyor
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
tiyas sahiplerine tahsis. olunacaktı.
Bu karar tatbik mevkiine konursa
şehirde 30 binden fazla telefon nu­
marasının açılacağı ileri sürülüyor­
du. Halbuki telefon için sıra bekliyenlerin sayısı. 80.000 civarındaydı.
Bu suretle hiç değilse bekleyenler­
den üçte birinden fazlasının ihtiyacı
karşılanmış olacaktı.
İstanbul için düşünülen tedbirler,
telefon şebekesini halkın ihtiyacı nisbetinde genişletmek gibi normal ted­
birler değil, telefon tesislerinin kul­
lanılış şeklinde değişiklik yapılması
esasına dayanan tedbirlerdi, Haki­
katte bu tedbirler geçici olmaktan ileri gidemezdi. Meselenin şehrin ge­
lecekteki genişleme imkânları da
göz Önünde tutularak bir plân çerçe­
vesinde ele alınması lâzımdı. Bu iş­
ler batı memleketlerinde öteden beri
beşer yıllık, onar yıllık inkişaf plân­
ları ile halledilirdi. Bu meselenin bir
de yedek parça tarafı vardı. Davanın
toptan halledilebilmesi için memle­
kette telefon şebekelerinin yedek
parça ve malzeme ihtiyacım karşıla­
yacak sanayiin kurulması lâzımdı.
İstanbulda tatbiki düşünülen üçten
çok dairesi olan apartman ve hanla­
ra tek numara verilmesi usulü, Fransada malzeme ve kredi sıkıntısı çe­
kildiği senelerde tatbik edilmişti. Bu
abone usulü ile yüzde seksen bir ta­
sarruf sağlayabiliyordu. Fakat çok
konuşma yapan aboneler bu usulden
memnun kalmamışlardı. Çünkü sıra
beklemeleri icap ediyordu. Abone üc­
retlerinde bir değişiklik yapılmamış,
hat masrafı beş abone arasında tak­
sim edilerek alınmıştı.
Bell'in torunu
Geçen ay ortalarında İstanbul'a ge­
len bir turist "İstanbulluların te­
lefonla konuşmasını bilmediklerini'
iddia ediyordu. Bu turist, telefonun
mucidi Graham Bell'in torunu Lihan
Coville'di. Graham Bell'in damadı olan babası tanınmış coğrafya âlimi
Dr. Gilbert Grosvenor seksen yıl önce İstanbulda Rumelihisarında' doğmuştu. Onbeş onaltı yaşlarında Türkiyeden ayrılan Gilbert 64 yıl sonra
[doğduğu şehri görmeğe geliyordu.
(Kızını, karısını da yanına almıştı. Kızı Lilian büyük babasını gayet iyi ha­
­ırlıyordu. Büyükannesi sağırdı. Gra­
ham Bell karısının kulaklarının duy­
masını sağlıyacak bir âlet icad et­
meğe çalışıyordu. Nihayet bir âlet
bulmuştu: Bu yalnız sağırların de­
ğil bütün insanların isine yarayan,
zamandan büyük tasarruf sağlayan
telefondu.
Yeni bir buluş
Son zamanlarda, Paris telefon şebekesinde arızanın yerini ve ne­
vini tayin, ve tesbit eden bir. cihaz
kullanılmağa başlandı. "Pentaconta"
ismi verilen bu-âlet geniş bir telefon
şebekesinin binlerce teferruatı ara­
sında bir arızanın nerede olduğunu
ilgili memuruna bir fiş üzerinde gös­
teriyor ve arızanın süratle giderilme­
sini temin ediyordu.
5
YURTTA OLUP BİTENLER
Adalet
Yeni tasarruflar
Bu
hafta çarşamba günü, Zafer gazetesinin okuyucuları Türkiyenin
eh mühim havadisini gazetelerinde
bulabilmek için hayli aramak zorun­
da kaldılar. Bir gün evvel Ankara
radyosu saat 19 ajansında Adalet
Bakanlığının bir tebliğini okumuştu.
Tebliğde bildirildiğine göre Temyi­
zin yedi azası dana emekliye sevkedilmişlerdi Bu yedi azadan (biri Baş­
kan Bedri Köker, diğeri Cumhuriyet
Başsavcısı Rifat Alabay idi. Bakan­
lık, tıpkı bundan evvel 16 hakime
yaptığı gibi Emeklilik Kanununun bir
maddesini tatbik etmişti. Madde, gö­
rülen lüzum üzerine bakana, Tem­
yiz Başkam dahil 25 hizmet yılını
veya 60 yaşım doldurmuş her hangi
bir hakimi tekaüde sevketmek hak­
kim veriyordu ve tekaüd edilenlerin
itiraz hakkı yoktu. Bu sefer hakla­
rında lüzum görülenler arasında
Temyiz ikinci başkanlarından Hay­
dar Yücekök ve azalardan Kâmil
Coşkunoğlu, Melâhat Ruacan, Faik
Uras, İlhan Dizdar vardı.
a
Rifat Alabay makamından ayrılıyor
Göç hazırlığı
raftarıydı. Fakat havadis, daha du­
yulduğu anda çok geniş akisler uyan­
dırdı.
pe
cy
Zafer gazetesi okuyucularının aranması boşuna değildi. Haber, birin­
ci sayfanın en altonda' tek sütunluk
bir başlıkla verilmişti. Halbuki aynı
gün, hemen bütün -diğer gazeteler
hadiseyi manşetlerle bildiriyorlardı.
Gazeteciliğin icabı da bundan başka
bir şey değildi. En tarafsız gözle, bir
memleketin Temyiz Başkanının gö­
rülen lüzum üzerine Başsavcıyla bir­
likte tekaüde sevkedilmesi büyült
başlıklara lâyık bir hadiseydi. Fakat
anlaşılıyordu ki D.P. nin yarı resmi
organı hadisenin küçümsenmesi ta-
Melâhat Ruacan
İlk ve Son
Kanuni bir tasarruf
On
altı hakimin emekliye ayrılması
hadisesi sırasında cereyan eden­
ler hafızalardan henüz silinmemişti.
Temyiz Başkam ve azalan Adalet
Bakanım toplu halde görmek iste»
misler, Adalet Bakam kendilerini kar
bul etmemiş, hareketin suç teşkil et­
tiğini belirtmiş, sonra Temyiz Başka­
nı Bakanla ve Başbakanla görüşmüş­
tü. O sırada AKİS söyle yazıyordu:
"Malûm hadiselerden sonra Başba­
kan Adnan Menderes Temyiz Başka­
nı Bedri Kökeri ve Teniyiz âzasından
Suad Bertanı Başbakanlıkta kabul
etmişti. Nasıl, Temyizdeki tasarruf­
lar hakkında Temyiz Başkanının fik­
ri alınmamış, kendisine danışılma­
mış mıydı? Buna Başbakanın ne ka­
dar üzüldüğü anlatılamazdı. Fakat
icra öyle hareket mecburiyetinde kat­
mıştı; başka çare yoktu". Bedri Kö­
ker o gün Başbakanlıktan çıkarken,
bir daha Öyle davranılmıyacağına
kaniydi. Nitekim, icranın tasarrufu­
nun "tamamiyle" kanuni olduğunu
belirtmeyi kabul etmişti. O sıralarda
Temyiz Başkanının istifa etmek ni­
yetinde bulunduğu rivayetleri Tem­
yizin içinde dolaşıyordu. Fakat me­
sele kapanmış sayılmıştı. İşte simdi,
icra, bizzat emekliye sevkedilen Tem­
yiz Başkanının tabiriyle tekrar "tâmamiyie kanuni" bir tasarruf yapıyor ve Emeklilik Kanununun meşhur
maddesini yeniden tatbik ediyordu.
Meselenin hayret uyandıran bir ta­
rafı yoktu. Bunu beklemek lâzımdı.
Alâkanın sebebi
"Tasarrufun büyük alâka toplama­
sının başka bir sebebi vardı. Ba­
zı bakanlar hakkında Meclis tahkikatı açılmıştı. Meclis, bir Yüce Di­
vanın kurulmasını kararlaştırabilirdi. O takdirde Yüce Divana Temyiz
Birinci Başkam başkanlık edecekti.
Acaba bu mevkie Meclis kimi seçe­
cekti? Zira, Temyiz Birinci Başkanları bizzat Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafındaki seçiliyordu. Halkı,
isimler alakadar ediyordu. Yüce Di­
vanın bir kısım azalarının da Tem­
yizden geleceği malûmdu. Bu bakım­
dan icranın tasarrufu, merakla süslü
bir alakaya yol açtı.
Bunun haricinde, Adalet Bakanı­
nın bugün tatbik ettiği Emeklilik
Kanununun bahis mevzuu maddesini
tenkid ettiği, doğru bulmadığı ve ta­
dili yoluna gidileceğini vaad ettiği de
hatırlardaydı. Hakikaten Menderes
IV. kabinesinin programında bu yol­
da yapılmış sarih taahhüt mevcuttu
Hattâ bu haftanın başında Mecliste
Hür. P. milletvekillerinden Selâhattin Toker söz almış ve tadilâtın ne
zaman getirileceğini sormuştu. Selahattin Toker bir de takrir vermiş ve
komisyonunun kanun süreyi geçirdiğini belirterek Meclisin resen karar
almasını teklif etmişti. Fakat ko­
misyon başkanı İzzet'Akçal kürsüye
gelmiş. komisyonunun en geç cuma
günü tasarıyı getireceğini bildirmiş,
bunun üzerine de Selâhattin Toker
takririni geri almıştı. KomisyonAKİS, 16 HAZİRAN 1956
FAYDADAN
kadar nara cezası ve üç seneye ka­
dar hapis cezasına maruz kalmak.
Cezalar hükümet tarafından
Türk halkının devlete karşı saygı­
sını sarsacak, onun siyasi ve malt
itibarım kıracak mahiyette görüle­
cek her hangi bir neşriyatta bulun­
muş gazetecilere tatbik edilecektir.
Eğer bir gazete kalka kapalı bîr
toplantıdan havadis verir, hattâ bu­
na ima yoluyla yaparsa üç aya ka­
dar bir müddet için kapatılabilecektir ve mensupları bu devre zarfında
başka bir mevkuteye yazamıyacak.
lardır. Bir mevkutede hücuma uğ­
ramış olan şahıslar tekzip için bir
misli yer talep edebileceklerdir.
Hattâ müvezzi çocuklara bile hü­
kümet hakkında, dolayısiyle şüphe
uyandıracak havadisleri bağırmak
yasak edilmektedir.
Müteakiben yazıda yeni tadilâ­
tın hakiki mucip sebebi Türkiyenin
iyi olmayan ekonomik vaziyetine
bağlandıktan, bir çok maddenin
yokluğu belirtildikten ve doların
karaborsada 12 lira üzerinden mu­
amele gördüğü ifade edildikten
sonra denilmektedir ki:
Memleketin hali İstanbul ve Ankaranın ağızlarına sokulmak istenen tıkaca karşı şiddetle itiraz eden muhalif (Cumhuriyetçi) ve
müstakil gazeteler tarafından açıkça belirtilmiştir. Muhalefet lide
ri, Türkiyenin eski Cumhurbaşkan
General İsmet İnönü ikaz etmekte­
dir: "Totaliterliğe doğru gidiyo­
ruz." Tek ümid 1954 ün daha az
sıkı basın kanunundan cesaretle ve
zekice yakasını kurtaran Türk ga
zetecilerinin yeni tahditleri tatbik
edilmez kılacak yola bulabilmele­
ridir.
pe
cy
a
Adnan Menderesin, basın kanunlariyle alâkalı tadilâtın müzake­
re edildiği gece, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin kürsüsünden ya­
lan haber ve havadisler mevzuunda
ettiği şikâyetlere katılmıyacak ak­
lı başında vatandaş elbette ki yok­
tur. Basın, dünyanın hiç bir demok­
rasisinde yalan imal eden bir ma­
kine değildir. Adnan Menderes bu
gibi haberlerin doğurduğu mahzur­
ları o gece gayet güzel şekilde,
şöyle anlatıyordu:
Seyhan Barajı açılıyor, iki bin
koza kesilmiş, 3 vagon istakoz git­
miş, şu yapılmış, bu yapılmış diye
yazdılar. Bunların doğru olmadığı­
na dair şiddetli neşriyat yapıldı, ne
okra? Amerika efkârı umumiyesine hitap eden çok geniş tirajlı Time
Mecmuası, kebap yiyen Türkler,
sevk için baraj yapan Türkler
diye bizim gazetelerden alıp bu ya-\
lan haberleri kendi sayfalarına nak­
letti. Bize yardan için karar vere­
cek Amerika efkarı umumiyesine
yaydı. Bir defa 2 bin koyan da ya­
lan, iki bin koza da yalan, iki yüz
kuzu da yalan.. İstakoz baştan başa yalan. Kim uyduruyor banları?
Yok mu doğruya yazacak?
Time mecmuasının bahis mev­
zuu yazısının milletvekillerine nak­
ledilişinde bir küçük hata vardı.
Yazının aslında kebap yediği, zevk
için baraj yaptırdığı
bildirilen
"Türkler" değil. "Menderes" lal
Mecmua şahsen Menderesi tenkid
ediyordu. Fakat ne olursa olsun bi­
zim gazetelerimizde çıkan bu-mü­
balâğalı haberin, sanki doğruymuş
gibi Amerika umumi efkârına ya
yılması hepimiz için talihsizlikti.
Ama, böyle neşriyatı önliyeceğ
mucip sebebiyle basın hürriyetin
temelinden zedeleyen, son derece
şiddetli tadilâtın getirilmesi talihlilik mi olmuştu? Bakınız,
ayn
Time mecmuası aynı Amerika umumi efkârına geçen hafta hangi
haberi yayıyordu.
Yazı, mecmuanın "Basın" baş­
lığını taşıyan kısmında çıkmıştır
ve başlık olarak "Türkiyede dar
gömlek" cümlesi seçilmiştir. Yazı
da bu dar gömleğin Türk basım için Başbakan Adnan Menderes ta
rafından hazırlandığı belirtildikten
sonra şöyle denilmektedir:
Hükümet yeni bir basın kanunu
tasarısını kendi Demokrat Parti'
Meclis Grubundan bir çırpıda geçirdi
ve Büyük Millet Meclisinin bir komisyonu bono kabul etti. Bu haf­
ta, tasarı demokratların hâkim bu­
lunduğa Meclisten, beklenildiği veç­
hile geçerse yeni kanun Türk ga­
zeteci ve naşirlerini çok müşkül bir
tercih
karşısında
bırakacaktır:
Menderes rejimine karşı her türlü
tenkidden vaz geçmek veya 10.000
araya (resmi kurdan 3.600 dolar)
BÜYÜK
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
Bizzat Başbakanın tabiriyle bi­
­e yardım için karar verecek Ame­
rika umumi efkârına bu haberin
yayılması, "Menderesin zevk için
baraj yaptığı" havadisinin yayılma­
sından daha mı az zararlıdır, lütfen
söyler misiniz? Üstelik, Time'ın
"Basın" kısmı bütün dünya gaze­
tecileri tarafından alâkayla okun­
duğuna göre zararımızın derece­
si daha kolaylıkla anlaşılabilir.
Time'ın havadisi tetkik edildiği
zaman mecmuanın bizde cereyan
eden hadiseleri ne kadar yakından
ve vukufla takip ettiği görülmek­
tedir. Yalan havadis, şahısların şe­
ref ve haysiyetlerine tecavüz... Amerikan basınının bunları tasvip
ettiği nasıl iddia olunabilir? Halbu­
ki hükümet tadil tasarısını bu mucip sebeple Meclise sevketmişti.
Kanunun, mucip sebebinin hududu­
nu aştığı böylece tarafsız bir ölçü­
ye vurulduğunda da ortaya çık­
maktadır. Tadilâtın faydadan bü­
yük zarar doğurduğunu açıkça ya­
zan Cihad Babana hak vermemek
kabil mi? Bugün bütün dünyada
Z AR A R
memleketlerin rejimleri . basınları­
nın hürriyeti teraziye vurularak isimlendirilmektedir. Bilhassa. Ame­
rika umumi efkârının basın hürri­
yetine her şeyden çok ehemmiyet
vermesinin sebebi bundan başka Ur
şey değildir. Yeni tahditlerin Amerikadan yardım alma şansımızı azalttığına bizzat Menderesin Mec­
listeki sözlerinden ve onun bahset­
tiği meşhur Time'ın bu mevzudaki
yazısından daha iyi delil bulunabi­
lir mi?
Fakat hepsi bu kadar değildir.
Meşhur New-York Times, hakkı­
mızda çok ağır bir başyazı yazmış­
tır. Bu gazetenin Amerikalı politi­
kacılar üzerindeki tesiri, Ankarada
hiç kimsenin meçhulü değildir. New
York Times yazısında üzücü keli­
meler kullanmıştır. Nihayet bizzat
Amerika Dışişleri Bakanı John
Foster Dulles bir dostun yapabile­
ceği en munis ikazı yapmaktan
kendini alamamıştır. Dulles Ame­
rikanın basın hürriyeti mevzuunda­
ki, görüsünü bilhassa ehemmiyetle
belirtmiş ve "tatbikatın beklenece­
ği" sözüyle bir açık kapı, bir son
şans bırakmayı Amerikanın Türkiyeye beslediği dostluğa daha uygun
bulmuştur.
Bu
satırları niçin yazıyoruz? Demokrat Partiymiş, Halk Partisiymiş, Hürriyet Partisiymiş.. Bun­
lar bir. kenara, kepimiz her şeyden
evvel Türküz ve bu vatan hepimi­
zindir. Onun menfaatleri her şeyin
üstündedir. Basın hürriyetinin eski
şekliyle • 1950 den hemen sonraki
şekliyle - iadesi elbette ki en büyük
arzumuzdur ve o arzunun gerçek­
leşmesi için gayret sarfetmekten
bîr an geri kalmıyacağız. Ama,
istediğimiz hürriyete hemen yarın
kavuşamıyacağımızı bilecek kadar
da realistiz. Başbakan Adnan Men­
deres, tadilâta itiraz edecek dost
yabancıları tatmin için tadilâttan
evvel basında çıkan ve mer'i ka­
nunlarla önlenemiyen kötü neşri­
yat örneklerinden mürekkep bir
broşürün yayınlanacağım Meclis­
teki konuşmasında bildirmişti. Eğer böyle Örnekler mevcutsa, bun­
lar hemen tercüme edilip yayınlan­
malıdır. Hükümeti ikaz etmeyi, dışarda aleyhimizde havanın gittikçe
ağırlaştığını haber vermeyi bir va­
zife biliyoruz. Bu satırların maksa­
dı budur.
Hem Adnan Menderes emin ola­
bilir ki bahis mevzuu örnekler elin­
de varsa, bu, yabancılardan evvel
bizleri tatmin edecektir. İtiraf ede­
riz ki bu örneklerden bir tek tane­
sinin . dahi müzakereler. sırasında
Meclis kürsüsünden okunmamış olman D.P. için hakikaten talihsizlik olmuştur. Hepimiz, bekliyoruz!
YURTTA OLUP BİTENLER
daki müzakereler sırasında emekli
lik haddinin 30 yıla, yaş haddinin de
65 e çıkarılması kâbul edilmişti.
F a k a t kanun halen yürürlükte bu­
lunduğuna göre, tatbiki, elbette hu­
kuken caiz haldeydi. Şimdi Meclis
yeni bir Temyiz Başkanı seçecekti.
Usûl bazı adayların gösterilmesiydi.
Müteakiben milletvekilleri reylerini
kullanacaklardı.
İlk kadın aza
Emekliliklerine
lüzum görülenler arasında dünyada ilk kadın temyiz
azası olarak bundan sadece birkaç
sene evvel iktidar organları tarafın­
dan methedilen, röportajları yayınla­
nan Melâhat Ruacan da bulunuyordu.
Melâhat Ruacan o mevkie, tabir ca­
izse, bilgisinin ve karakterinin hak­
kıyla- gelmişti. Türk kadınlığı, hem­
cinslerinden birinin Adalet mekaniz­
masının en yüksek organına dahil
olması karşısında topyekûn iftihar
duymuş ve bunu inkilâpların bir ne­
ticesi olarak alkışlamıştı. Fakat Me­
lâhat Ruacanın Temyizden ayrılış
lafza, kendisi için oraya gelişinden
daha az şerefli değildi ve bundan da
İftihar duymak pekâlâ kabildi.
Kasım Gülek
"New-Look"
pe
cy
a
Bir tahkikat talebi daha
İşte, çarşamba günü Türkiye Büyük
H. P. nin ateşli Genel Sekreteri Ka­
Millet Meclisinin gündeminin ilk
sım Güleğe, daha kaza merkezine
maddesini teşkil eden ve Menderes
yaklaşılırken D.P. lilerin bir gösteri­
III. kabinesinin iki sabık bakanı hak­ ­ine hazır bulunması ihtar olunmuş­
kında Çelik Silolar meselesinden do­ tu. Bu, iktidar partisi için bir "mulayı Meclis Tahkikatı isteyen tak­ -kabelei bilmisil" olacaktı. Takaları­
rir ele alındığı zaman da müstakbel
na D.P. ' rozetlerini takacaklar ve
Temyiz Başkanının kim olacağı su- muhalefet liderini öyle karşılıyacakali bu yüzden zihinlerdeydi. Takrir l a r d ı . C.H.P. liler de, Cumhurbaşka­
C.H.P. milletvekillerinden Hasan Er­ nının şehri ziyareti sırasında ayni
doğan tarafından verilmişti. Mesele
şeyi yapmamışlar mıydı?
Aradaki
D.P. grubunda da münakaşa mevzuu
fark şuydu: Muhalefetin hareketi
olmuş, bakanların izahatı orada tat­
sürpriz olduğundan kaza merkezinin
minkâr bulunmamıştı. O tarihlerde
gazeteler Muammer Obuz veya Rüş­ D.P, teşkilâtı gafil avlanmıştı. Hal­
buki Kasım Güleğin ziyareti vesile­
tü Özal gibi D.P. li milletvekilleri­
siyle yapılan hazırlık evvelden dunin de ortaya deliller, koyduklarını
yazmışlardı. Bu dellillerden sonra
D.P. Grubu, kararı Meclis Umumi
Heyetine bırakmış ve . kendi azaları
konuşmakta serbest bırakılmıştı.
Diğer taraftan Muhalefet bu tak­
riri gündeme aldırabilmek için yoru­
cu gayretler sarfetmişti. Hasan Er­
doğan bir çok vesikaya malik bulun­
duğunu bildiriyor ve davasından emin görünüyordu.
Ama köprülerin altından çok su
geçmişti. Meclis müzakereleri sıra­
sında D.P. grubunda vesikalar orta­
ya attıkları gazetelerde yazılmış olan milletvekillerinden hiç biri kür­
süde - hattâ salonda - görünmedi.
Bütün eller Hasan Erdoğan'ın takri­
rinin aleyhinde kalktı - Başbakanınki dahil - ve Meclis tahkikatının açıl­
maması, D.P. milletvekillerinin ittifakiyle kararlaştırıldı.
Muhalefet
Konuşanlar ve konuşmıyanlar
Hadise geçen haftanın sonunda, Çan a k k a l e n i n şirin bir kazasında
cereyan etti. Kaza Biga kazasıydı. C.
Osman Bölükbaşı
Diktafonlu
hatip
yulmustu. Bu bakımdan tesiri C.H.P.
Genel Sekreteri üzerinde büyük olmadı.
Zaten doğrusu istenilirse Kasım
Gülek bu gibi manevraları boşa çıkaracak kadar pişkindi. Şehrin girip
yerinde yakalarında D.E. rozeti taşı­
yan vatandaşlar görünce, memnuni­
yetini izhar etti. Demek karşı parti­
liler de kendisini dinlemiye gelmiş­
lerdi. Tenevvür edecekler, C.H.P. nin
görüşlerim . öğreneceklerdi.. Muhale­
fet için bundan iyi şey bulunurmuydu?
Hakikaten miting büyük bir olgunluk içinde geçti. Kasım Gülek ye­
ni kanunların çerçevesi dahilinde ko­
nuşuyordu. Demokrat Bigalıların ise, parti mücadelesini bir sportmen
görüşle anladıkları ortaya çıktı; zira
rakiplerini sükûnetle dinlediler. Hiç
bir esef verici hadise cereyan etme­
di, bilâkis taraflar miting meydanından dost bir şekilde ayrıldılar. Alâka
uyandırıcı olan cihet, Biga gibi bir
vakitler D.P. nin kalesi olan kazada
Muhalefetin kaydetmiş olduğu büyük
terakkiydi. Kasım Güleğin seyahati­
nin sonunda, sadece . Bigada değil,
aynı şekilde vaktiyle yüzde yüz de­
mokrat olan bölgelerde halkın bu
partiden soğumuş bulunduğu C.H.P.
Genel Sekreterine karşı gösterilen
sıcak ve yakın alâkadan anlaşılıyor-
du.
Zafer'e gelen haberler
Bunu anlamak için D.P. organı Zafer'i okumak kâfiydi. Zafer, Bi­
galıların Güleğe iltifat etmediğini,
mitingin fiyaskoyla neticelendiğini
yazıyordu. Fakat sadece o yazı bile,
hakikatlerin pek de belirtildiği gibi
olmadığım gösteriyordu. Haberin ba­
şında, Gülegin konuşacağı meydanda
2-3 bin kişinin toplandığı, ancak bu­
nun 500 k a d a r ı n ı n Halk Partili oldu­
ğu, mütebakisinin göğüsleri rozetli
demokratlardan müteşekkil bulun­
duğu, bunların da, C.H.P. Genel Sek­
reteri konuşmaya başlayınca meyda­
nı terkettikleri bildiriliyordu. Halk
Partilileri taşıyan otobüslerin adedi
de 4 veya 5 idi.
Fakat gazete, bu haberin altında
Biga'nın D.P. ilçe başkanının bir tel­
grafım koymuştu. Telgrafta şunlar
belirtiliyordu: Gülek 15 otobüs ve
taksiyle karşılanmıştı, miting mey­
danında göğüslerinde D.P. rozeti ta­
şıyan 3 bin kişi vardı, meydanda 5
bin kişi bulunuyordu, bunun ise an­
cak 800 ü C.H.P. liydi, Güleği 3 0 - 4 0
kişi alkışlamıştı!
Birbirini tutmayan iki- yazıdan
anlaşılan, mitingin çok alaka topla­
dığından ibaretti. Bigada bunlar ce­
reyan ederken. Nazilli ve Aydın hal­
kı da C.M.P. Genel Başkam Osman
Bölükbaşının etrafım sarmış, ona
sevgi tezahüratı yapıyordu. Osman
Bölükbaşı yeni bir usul bulmuştu:
Mecliste yaptığı konuşmaları, vatan­
daşlarına telden dinletiyordu. Kendi
tabiriyle bu, 'Diktafonlu demokrasi
Devri" idi. Halk Bölükbaşıya büyük
alaka gösteriyor, onun, yeni kanunAKİS, 16 HAZİRAN 1956
YURTTA OLUP BİTENLER
larla da sesinin kesilmemiş olması
karşısında sevincini belirtiyordu. Bölükbaşı ve Gülek, muhalefetin konu­
şan iki hatibi oldular. Tabii, Hür. P.
nin idealist ve genç milletvekillerin­
den başka..
Dut yiyen bülbüller
pe
cy
a
F a k a t muhalefet demek, Bölükbaşı
ve Gülek mi demekti? Bilhassa
C.H.P. Kurultayı Parti Meclisine kıy­
metli azalarını getirmişti. Millet me­
selâ Şemseddin Günaltayın, meselâ
Faik Ahmet Barutçunun, meselâ İs­
mail Rüştü Aksalın basın kanunla­
rında yapılan tadilât hakkında ne
düşündüklerini öğrenmeyi pek ister­
di. Ancak üstadlar, bir fikir beyan
etmediler.. Köşelerinde, susmuş otu­
ruyorlardı. Konuşan, gene o, beğenilmiyen Kasım Gülekti. C.H.P. Genel
Sekreteri bu suretle tekrar ispat et-
yen şekilde konuşmaya cevaz ver­
mektedir ve tenkid hürriyeti Türkiyeden tamamiyle kalkmış, değildir.
Hattâ Kasım Gülek, yeni kanunlara
uymakta öylesine maharetli davran­
mıştı ki Zafer gazetesinin başyazar­
larından Bahadır Dülger bile kendi­
sim hararetle tebrik etmekten geri
kalmamıştı. Ne var ki bu, D. P. den
ziyade Dülgerin fikrinden ibaretti.
D. P. mitinglerin yeni ölçüler içinde
devamından dahi memnun değildi.
Gazeteler uzun zamandan beri İçtimaatı Umumiye Kanununda da de­
ğişiklikler yapılacağım yazıyorlardı.
Başbakan Adnan Menderesin bu acık
hava toplantılarından ettiği şikâyet­
ler de henüz unutulmamıştı. Mende­
res üç şeyden dert yanmıştı: basın,
hâkimler ve miting hatipleri. Basın­
la alâkalı kanunlar Meclisten geçiril­
miştir bir çok hakim tekaüde sevke-
Ş. Günaltay -İ. R. Aksal - F. A. Barutçu
Bekleyen
ti ki eski parti içinde bir muhalif li­
derin çalışması gerektiği gibi çalışa­
cak tek şahsiyet kendisidir. Onun da
teşrii masuniyeti yoktu, onun da ya­
kasına yapışılabilir ve mahkemeye
verilebilirdi. Ama kanunlar her tür­
lü sözü menedinceye kadar bir mu­
halefet liderinin vazifesi konuşmak­
tı. Şu anda Şemseddin Günaltayın
bir Parti Meclisi heyetinin başında
yurdu dolaşması gerekmez miydi?
Faik Ahmet Barutçu, vatandaşlarım
tenvir etmemeli miydi? V İsmail
Rüştü Aksalın bir konuşma dahi yap­
maması doğru muydu? Ama, hayır!
Devlet adamı vasfı taşıdıkları ümid
edilen bu zevat, maalesef mücadele
kudretinden ve dinamizminden man*
rum bulunduklarını belli ediyorlardı.
C.M.P. için de vaziyet aynıydı.
Gerçi Osman Bölükbaşının teşrii ma­
suniyeti vardı ama, öteki liderler de
pek âlâ seslerini duyurabilirlerdi. Ge­
rek Gülek, gerek Bölükbaşı göster­
mişlerdi ki yeni kanunlar bir muayAKİS, 16 HAZİRAN 1956
dervişler
dilmişti. Şimdi, sıranın mitinglerde
olduğunu tahmin etmek zor değildi.
D.P. Meclis Grubunun basınla alâka­
lı kanunları çıkardığı geceki havası
düşünülünce, 'böyle bir talebe D.P.
milletvekillerinin hayır demiyecekleri ortadaydı.
Bilhassa Meclisin tatile girmesin­
den önce İçtimaatı Umumiye Kanu­
nunda değişiklik yapılması ve yaz
aylarında muhalefetin çalışmalarının
mümkün mertebe kısılmaya gayret
edilmesi hiç kimseyi şaşırtmamalı­
dır. Müzakereler sırasında Nusret
Kirişçioğlunun ve fikir arkadaşları­
nın D.P. milletvekillerini tatmin ede­
cek mucip sebepleri ifadede güçlük
çekmiyecekleri aşikârdır.
Eğer bu tahminler tahakkuk ederse, muhalefetin - frenkçe tabirle"New-look" çalışması da fayda vermiyecek ve Gülekle Bölükbaşı icad
zekâlarını yeni baştan kullanıp baş­
ka yollar bulmak Borunda kalacak­
lardır.
B.M.M.
Yatırımdan ağırlamaya
Geçen haftanın sonunda cuma günü
öğleden sonra, uykusuz geçen bir
gecenin ferdasında - o gece basınla
alâkalı kanunlarda yapılan tadilat
kabul edilmişti - Meclis toplandığın­
da kanun yapma vazifesine devam
etti. Basın kanunlarından sonra ele
alınan ilk tasarı "1956 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hak­
kında kanun lâyihası ve Bütçe En­
cümeni mazbatası" adını taşıyordu.
Tasarı süratle kanunlaştı, üzerinde
ne muhalif ve ne de muvafık bir tek
milletvekili söz almak lüzumunu his­
setmedi. Muhalefet kırmızı oy verdi
ama bu, daha ziyade bir alışkanlığın
neticesiydi.
Halbuki celseye başkanlık eden
Fikri Apaydın tasarının mevzuunu
bildirdiğinde Parlamento muhabirle­
rinden bir çoğunun gözleri kısa boy­
lu, esmer, gözlüklü bir milletvekilini
aramıştı. Aranan milletvekili, Zonguldağı temsil eden D.P. li Sebati Atamandı. Sebati Ataman Bütçe Komisyonunun raporunda, tasarıya mu­
halif olduğunu bildiriyordu. Parla­
mento muhabirleri onun kürsüye çıkıp fikirlerini müdafaa etmesini beklemişlerdi. Fakat Sebati Ataman görünmedi. O görünmeyince de tasarı
beş dakika içinde kanunlaştı.
Tasarıyla bir münakale yapılıyor­
du. Yani bütçeye bağlı cetvellerin bi­
rinden para alınıyor, bu para başka
bir cetvele aktarılıyordu. Cetveller
A-l ve A-2 işaretini taşıyordu. Para­
nın miktarı ise 600 bin liraydı. Böyle
münakaleler her zaman yapılırdı ama bu seferki bir hususiyet arzediyordu ve meselenin müzakeresi şı­
rasında bilhassa demokrat milletvekillerinin söz alması iyi olurdu. Zira
tasarıyla "yatırımlar için Devlet Ha­
va Meydanları İşletmesi Umum Mü­
dürlüğüne" ayrılan fasıldan 600 bin
lira düşülüyor ve bu, nereye ekleni­
yordu biliyor musunuz? "Devlet reis­
leri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlanma masrafları" faslına. Hay­
ret etmemek kabil değildi. Yatırım­
lar için para bulamadığımız bildirili­
yordu, hükümet tasarrufa azami de­
recede riayet edilmesi lüzumunu mü­
dafaa ediyordu, sonra da bütçede
böyle münakaleler yapılıyordu. Evet,
hayret etmemek hakikaten kabil de­
ğildi.
Meclise tasarı 21.4.1956 tarihi ve
Başbakan Vekili Ethem Menderesin
imzasiyle sevkedilmişti. Hükümetin
esbabı mucibesinde sadece şu denil­
mekteydi "Bu yıl memleketimizi zi­
yaret edecek olan İran Şehinşahı ile
Pakistan ve Alman Reisicumhurları­
nın ağırlama masraflarım karşıla­
mak üzere mezkur kanun lâyihası
hazırlanmış bulunmaktadır." Bütçe
Komisyonu ise mazbatasını 39.5.1956
tarihinde yazmıştı. Yani. İran Şehinşahının ziyareti sona erdikten sonra..
Bu suretle masraflar tahsisatın çık-
9
YURTTA OLUP BİTENLER
Kapaktaki Gazeteci
Cihad Baban
denemelerini oralarda yapmışlar­
dır. Hattâ oradan milletvekili çı­
kanlar Mecliste eksik değildir.
1946 ile 1950 arasındaki mücadele
yıllarında Cihad Baban ve onun
başında bulunduğu gazeteler de­
mokrasi davasının en hararetli
müdafileri olmuşlardır. Tasvir'in
ve Son Saat'in başına devamlı fe­
lâketler gelmiş, o zamanki kanun­
lar en sert şekilde bu iki gazeteye
karsı tatbik edilmiştir. Cihad Ba­
banın bugün basın hürriyetini kı­
sıcı bulduğu kanunlar karşısında­
ki reaksiyonunun kaynağını, o za­
man gördüğü muamelede ve uğra­
dığı haksızlıklarda aramak lâzım­
dır. Basın hürriyetinin kıymetini,
zararını görerek anlayanların ko­
lay kolay fikir değiştirmeleri kabil
değildir.
a
Bugün 45 yaşında olan Cihad
Baban, 1946 da İstanbul milletvekili olarak Meclise girmiş, mütea­
kip iki devrede İzmiri temsil et­
miştir. Uzun müddet Dışişleri Ko­
misyona başkanlığı yapmış, Par­
lamentolar Birliğinin İdare heyeti
başkanlığında bulunmuştur. Cihad
Baban, D.P. 1946 ruhundan ayrı­
lınca uzunca müddet bocalamıştır.
Ne yapacağını, nasıl davranacağı­
nı kestirememiş, böylece ne İsayı
memnun edebilmiştir, ne de Musayı. Ama şimdi her şey göstermek­
tedir ki basınla alâkalı mevzuat
Tercüman gazetesi başyazarının
gözlerini açmıştır. Bunun neticesi
olarak İzmir milletvekilinin cephe­
sini seçmiş olduğu ve gayesinin
tıpkı batı demokrasilerinde olduğu
gibi, parti içinde kalarak partiye
hakim olan ve fakat kendisinin
tasvip etmediği gidişle elinden gel­
diği kadar mücadele etmekten ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır.
pe
cy
Basınla alâkalı kanunlarda yapılan tadilât bahis mevzuu oldu­
ğa sırada, görüşüldüğünde ve ka­
bulünden sonra bir gazeteci D.P.
milletvekili bulunduğu halde fik­
rini ısrarla söylemekten caymadı.
Fikri şuydu: D.P. hata etmiştir.
Bahis mevzuu gazeteci bundan iki
sene evvel Menderes hükümeti
meşhur 6334 sayılı kanunu bazı
gazete başyazarlarının tam tasvibiyle geçirirken de bizzat Başba­
kana yapılanın yanlışlığını anlat­
maya çalışmıştı. Hattâ o zaman
Başbakan, müstakil başyazarlar
kanuna taraftarken kendi millet­
vekilinin niçin kraldan fazla kral­
cılık yaptığını anlıyamamıştı. Ama
unutmuştu ki Cihad Baban gaze­
tecidir ve onun milletvekilliği sı­
fatı geçici bir etiketten başka şey
değildir. Eski Tasvir'in, bugünkü
Tercüman'ın başyazarı mürekkep
yalamış olmanın tabii icabından
başka şey yapmıyordu.
Cihad Baban, kendi kendisini
yetiştirmiş bir insandır. Babıâliye
muhabir, sekreter yardımcısı ola­
rak girmiş, az zamanda yükselerek
gazete sahibi olmuştu. Bununla da
kalmamış, bazı arkadaşlarına mes­
leğin kapılarını açmış, onları da
yetiştirmeye çalışmıştı. Meselâ
Bahadır Dülger bunlardan biridir.
Tercüman gazetesinin bugünkü
başyazarı bir yandan hukuk tah­
silini ikmal ederken, diğer taraftan
da gazetelerde gece çalışıyor ve ailesinin geçimini sağlıyordu. Zira iyi. fakat zengin olmayan bir aile­
dendi. Son Posta, Cumhuriyet, Te­
ni Sabah. Tasviri Efkâr Cihad Ba­
banın çalıştığı gazeteler arasında­
dır. Oralarda mesleğin hemen her
sahasiyie ülfet peyda etmiş, iyi
bir gazeteci olmanın vasıflarını
kazanmıştır. Nitekim Tasvir gaze­
tesine ortak olarak girişi de bunun
neticesidir.
Babıâlide Tasvir ve onun yav­
rusu Son Saat bir çok gazeteci için "ilk kapı" olmuştur. Bugünün
tanınmış bir çok siması ilk kalem
masından önce yapılmış oluyordu.
Komisyon münakaleyi kabul etmiş­
ti. Fakat hükümetin - istediği başka
bir şey daha vardı: Bütçeye bağlı R
işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı
kısmma bir formülün
eklenmesi.
Formül şuydu: "Bu ziyaretler dolayısiyle verilecek ziyafet,, hediye, bah­
şiş, nakliye. masrafları ile ziyafetin
gerektirdiği her türlü masraflar ye
misafirlerin, ikametine tahsis edile­
cek saray ve köşklerin tamir ve tef­
riş masrafları bu tertipten ödenir.
Bu suretle yapılacak masraf ve tedi­
yeler 2490 sayılı Artırma, Eksiltme
ve İhale Kanunu hükümlerine tabi
10
Onun tasavvurlarını taşıyan
bir çok hakiki D.P. linin bugün
Hür. P. saflarında çalıştığım ha­
tırlamak, Cihad Babanın müstak­
bel akibeti hakkında da kolayca
fikir verebilir.
tutulmaz."
Komisyon istisnaiyet teşkil ede­
cek bu hükümlerin tedvinine lüzum
olmadığı kararına varmış ve o mad­
deyi tayyetmişti. İşte Meclisin ses­
sizce kabul ettiği münakale huydu.
Büyük bir para
Bütçe
Komisyonunun raporunda
belirtildiğine göre müzakereler şı­
rasında Dışişleri Bakanlığının temsil­
cisi izahat vermişti. İzahata nazaran
"1956 yılı bütçesinin ihzarı turasında
memleketimizi ziyaret edecek Devlet
balkanları hakkında bir işar vaki ol-
madığından dolayı normal sarfiyata
tekabül eden tahsisat vaz'edilmiş ve
bilahare 1956 yılı esnasında vukubulacak ziyaretler için gereken masraf­
ları karşılamak üzere m a l i yıl içinde
mevcut tahsisatın kifayet etmiyeceği cihetle bu fasla tahsisat ilâvesi za­
ruri görülmüş bulunmaktadır". Fa­
kat bu izahata bakıp, bahis mevzuu
fasılda ufak bir paranın bulunduğu
sanılmamalıdır. Dışişleri Bakanlığı­
nın Temsil ve Ağırlama masrafları için bütçede zaten 1 milyon 14 bin
500 lira vardır ve bunun 1 milyon li­
rası Devlet başkanları, misafirleri ve
ecnebi elçileri ağırlama masrafıdır.
Demek ki simdi bu. 1 milyon 600 Un
liraya çıkarılmakta ve ek 600 bin li­
rası yatırım kısmından kesilmekte­
dir.
Gönül isterdi ki bir kaç demokrat
milletvekili hareketi tasvip etmedik­
lerini Meclis kürsüsüne çıkıp ifade
etsinler. Fakat olmadı.
Çok uzayan ziyaretler
Zira son senelerde Devlet ziyaret­
leri delâlet ettikleri mânadan baş­
ka mahiyet almışlardı ve bu hal halk
arasında üzüntü yaratıyordu. Böyle
bir üzüntüden ise, en ziyade D. P.
zarar görüyordu. Devlet başkanları­
nın memleketimizi resmen ziyaret et­
meleri sadece memnunluk uyandırır,
fakat bu ziyaretlerin batı memleket­
lerinde olduğu gibi üç, nihayet dört
güne indirilmesine mutlak zaruret
vardır. İki haftalık devlet ziyareti, oralarda görülmüş şey değildir. Nite­
kim İngiliz Kraliçesi son hafta zar­
fında İsveçi resmen ziyaret etmiştir.
Seyahatin resmi kısmı dört gün sür­
müştür. Kral ailesi o kısmı mütea­
kip daha bir müddet, hususi surette
İsveçte kalmıştır. Usul budur. Sonra,
resmi ziyaret esnasında büyük kafi­
leler teşkiliyle muhtelif şehirlere gi­
dilmesi, geçitler tertip edilmesi, şe­
hirlerin taklarla süslenmesi, ışıklan­
dırılması da doğru değildir.
Zaten iki haftalık devlet ziyaret­
leri de misafirleri sıkmaktan başka
netice vermez. Gelenler buraya şa­
tafatla gezdirilmek maksadiyle değil,
iki millet arasındaki dostluğu artır­
mak maksadiyle gelmektedirler. Eğer İran hükümdarları sade. fakat
vakur bir şekilde ağırlansalardı, bü­
yük masraflar İhtiyar olunmasaydı
ve gelecek olan diğer devlet başkan­
larına da mütevazi programlar ter­
tiplenmesi kararlaşsaydı. yatıranlar
için Devlet Hava Meydanları İşlet­
mesi Umum Müdürlüğüne ayrılan
600 bin lira o islere sarfedilir, Diniş­
leri Bakanlığı bütçesindeki 1 milyon
lira da yeterdi. Hem unutmamak lâ­
zımdır ki gösterişi çok merasimler
de Milli Müdafaa Bakanlığı, Ulaş­
tırma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı
ve muhtelif belediyelerle Devlet İkti­
sadî Teşekküllerinin bütçelerinden
milyonunun çok üstünde paralar sarfedilmektedir.
Sebati Atamanın Meclis kürsüsün­
den bu masum tenkidleri yapması.
hakikaten çok yerinde vs çok fayda­
lı olurdu.
AKİS, İŞ HAZİRAN 1956
B A S I N
Bir vasıta
Günlük gazete okuyucuları •
Parti teşkilâtı tarafından kontrol
edilen Sovyet basım maddi bir
kuvvet olmakla beraber, Sovyet kay­
nakları bu kuvvetin enini boyunu açıklamakta mütereddit davranırlar.
Son yıllar içinde yayınlanan adetler,
gazete sayısını "7000 den fazla" ile
"8000 den fazla", okuyucu sayısını
ise 43 milyon ile 47 milyon arasında
göstermektedir. Bu bilgi gazetelerin
çıkış müddetlerine göre teferruatı ih­
tiva etmemektedir. Günlük, haftada
üç defa, haftada iki defa, haftalık'
gazete ve dergilerin sayıları ve günlük satışları bir arada gösterilmiş­
tir. Son zamanlarda Sovyetler Birli­
ğini ziyaret eden Encyclopedia Britanmica yazarlarından William Benton'a bir konuşma sırasında Tass Ajansı Müdürü Palgunof, "7000 den
fazla gazete arasında 500 kadarının
günlük" olduğunu söylemiştir. Sov­
yet gazetelerinin bazılarının memle-
pe
cy
Sovyet
basın tarihinde en mühim
tarih 5 Mayıs 1912 dir. O gün
St. Petersburg'da Sovyet gazeteleri­
nin en önemlisi, Bolşevik'lerin mer­
kezî organı olan Pravda'nın ilk sa­
yısı çıkıyordu. Gazetenin kurucu başyazarları Lenin, Stalin ve Molotof'tu.
Pravda'nın doğum günü olan 5 mayıs
şimdi bütün Sovyetler Birliğinde "Ba­
sın Günü" olarak kutlanmaktadır.
O gün çıkan gazete ve dergilerde Lenin'in basının vazifelerini özetleyen
şu sözlerine rastlanır: "Basın sadece
kollektif bir propaganda ve uyarma
vasıtası değil, aynı zamanda kollek­
tif bir teşkilâtlandırma organıdır."
Gazete hakkındaki bu dar görüş Sov­
yet gazeteciliğinin amentüsü gibi
muhafaza edilmektedir. Sovyet ba­
sını, bu sebeple haber vermek de dahil olmak üzere bütün vazifelerini bir
yana bırakarak propagandacı, uya­
rıcı ve teşkilâtlandırıcı olmaya çalı­
şır. Varlığının sebebi, Sovyet gazete­
lerinin her "Basın Günü" ilân etmek­
ten bıkıp usanmadıkları gibi, devlete
ve partiye hizmet etmektir. 1860 yılı
"Basın Günü" nde Komünist Partisi
Merkez Komitesi Propaganda ve Uyarma Dairesi Başkan Yardımcısı
Strepukof'un yazdığı makalenin bas­
lığı basının Sovyetlerdeki a n l a m ı n a
uygun bir örnektir: "Parti ve hükü­
met kararlarının tatbiki için kütle­
lerin seferber olmasını sağlayan kuv­
vetli bir vasıta".
Bu vasıta doğrudan doğruya par­
ti hiyerarşisi tarafından kontrol edi­
lir. Sovyet gazetelerinin çoğunluğu
Komünist Partisinin resmî organları­
dır.
Bu gazetelerin yazı işleri mü
dürleri ve başyazarları, o bölgeler­
deki parti teşkilâtının idare heyet­
leri tarafından tayla edilirler. Çoğu
zaman yazı işleri müdürleri ve baş­
yazarlar bizzat idare heyetlerin­
de vazifelidirler. Başyazarların se­
çiminde Komünist Partisinin yetki hudutları, parti organı olmayan
gazeteleri de içine alır. Memleketteki
bütün başyazarların ve yazıişleri mü­
dürlerinin tayini, terfii veya azli, ga­
zetenin bulunduğu bölgedeki parti
teşkilatı idare kurulunun tasvibi ile
olur. Bu islerde parti üst kademele­
rinin kontrolunu sağlamak amaciyle,
bir başyazar tayin edilirken daha üst
kademedeki bir parti teşkilâtı idare
heyetinin muvafakati alınır. Mahallî
gazetelere yapılacak tayinlerin eya­
let veya cumhuriyet parti komiteleri
tarafından tasdiki lâzımdır. Eyalet
veya cumhuriyet gazetelerine yapı­
lacak tayinleri ise bizzat Merkez Ko­
mitesi tasdik eder.
a
Sovyet Rusya
Molotof, Lenin ve Stalin Pravda'nın idarehanesinde
Mezbeleden Kremline
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
ket dışında satılması yasak olduğu işin daha teferruatlı bilgi edinmeğe
imkan yoktur. Bu adetler müphem
olmakla beraber, Sovyetler Birliğin­
de, gazetelerin büyük ölçüde dağılmadığını açıkça göstermektedir. Nü­
fus başına gazete satışında dünyada
yedinci gelen ve Sovyetlere nazaran
nüfusu daha az olan Amerikada 1760
günlük gazete Çıkmaktadır. Bunların
günlük satışlarının toplamı 56.147.359
(1955 de 59.072,480) dur. Bundan
başka geçen yıl Amerikada satışları
toplamı 17.206.936 olan 8428 haftalık
gazete ve dergi çıkmaktaydı.'
Tabiler kimlerdir?
Sovyetlerde
bir gazetenin tirajım
okuyucuların alâkası tayin etmez,.
Kâğıt tahsisi bir gazete için tirajın
en yüksek haddini tesbit etmektedir.
Halihazırda kâğıt, ihtiyacı karşıla­
madığı için tirajın en yüksek haddi
satışı ifade etmektedir. Gazetelerin
kâğıt, mürekkep v.s. ihtiyaçları par­
ti ve hükümet tarafından, gazeteyi
çıkaran teşkilâtın derecesine ve par­
ti programı bakımından gazetenin ehemmiyetine göre tayin edilir. Gaze­
teler, halkın yaşayışında tesirleri olan teşekküller tarafından yayınla-.
nırlar. Bunlar, parti, mahalli hükü­
met organları (Sovyetler), sendika­
lar, Genç Komünistler Birliği, kara,
hava, deniz kuvvetleri, ulaştırma, ta­
rım, eğitim ve çeşitli sanayi bakan­
lıkları ve Yazarlar Sendikası gibi
daha küçük çapta meslek ve ihtisas
teşekkülleridir. Gazeteler yayınlarım
neşreden teşekkülün menfaatleri ve
hitap ettikleri bölgenin tayin ettiği özel saha içinde merkezleştirirler. Bu
saha içinde rekabete müsaade edil­
mez. Günlük veya haftada üç günlük
olan gazeteler arasında ziraat veya
sanayi gibi ihtisas sahalarında neşri­
yat yapan gazeteler, gazete kâğıdı­
nın ihtiyaca yetmemesi sebebiyle umumi mahiyetteki haberleri de ya­
yınlarlar. Gazetelerin tirajlarının ar­
tırılmasını veya düşürülmesini zama­
nın icaplarına göre, parti teşkilâtı
kararlaştırır. Beş Yıllık Plân'ın tat­
bikatı sıralarında memleketin sınai
kalkınması birinci planda tutulduğu
için, şimdi unutulmuş olan Ekonomicheskaia Zhizn (İktisadî Hayat)
ve Za industrializatsiu (Sanayileşme­
ye Doğru) gazetelerinin tirajları bü­
yük ölçüde artırılmıştı. 1939 baha­
rında köylülerin yeter derecede bir­
leştirildiği kanaatine varılınca o za­
mana kadar 300.000 tirajı olan Köylü
Gazetesi (Krestianskaia gazete) ta­
til edilmişti, II. Dünya Harbi başlar
başlamaz Kızıl Yıldız
(Krasnaia
Zvezda) adlı ordu gazetesine büyük
imkânlar sağlanarak tirajda en öne
geçmesi sağlandı. Son zamanlarda
ziraata yeniden önem verilmeğe baş­
landığı için, yeni bir gazete olan "Zi­
raat" (Selskoye khozyaistvo) gaze­
tesine tirajını 1.000.000 a kadar yük­
seltebilecek kadar gazete kâğıdı veril­
di. Böylece gazetelerin önemlilik de­
receleri, geniş ölçüde neşir sahaları­
nın ehemmiyetine göre tayin edil­
mekle beraber, naşirleri arasında olduğu gibi gazeteler arasında pek az
değişikliğe uğrayan bir temel biye­
­­
BASIN
bancı muhabiri vardır. Pravdanın
başyazısı ile başlıca makaleleri bav
gün radyoda okunur ve taşra. gaze­
teleri tarafından iktibas edilir.
Meşhur Yirminci Kongre toplantı halinde
Yumuşama basına de tesir etti
Sovyet gazetelerinin en çok dikkati çeken tarafları meşgul olduk­
ları sahalar, değişik olmasına rağ­
men hepsinin birbirine benzemek zo­
runda oluşlarıdır. Stalin'in ölümün­
den sonra hissedilmeğe başlanan ser­
best hava içinde Strepukof, sebeple­
rine dokunmaksızın bu durumu tenkid etmektedir:
— Önümde aynı gün çıkan vi­
lâyet ve taşra gazetelerinden bir ka­
çı duruyor. Herşeyden önce insanın
dikkatini bu gazetelerin şaşılacak de­
recede birbirine benzeyişleri çekiyor,
Bunlar ikiz kardeşler gibi birbirle­
rinden zor farkedilebilir. Başlıkları
olmasa bu gazetelerden biri diğerinin
yerine geçebilir. Bunu ne okuyucular
ne de gazetenin mensupları anlıyabilirler."
Strepukof
makalesinde bundan
sonra, bütün gazetelerin aynı konu­
daki
başyazılarından bahsediyor;
meselâ, son zamanlarda umumiyetle
tarım kampanyasından bahisle, bu
kampanyanın ehemmiyetini hemen
hemen aynı ifadelerle belirttiklerini,
makalelerin sonunda da aynı hükme
vardıklarım Örneklerle izah ediyor.
Gazeteler arasında esasta olma­
makla beraber ifade şeklinde bazı
farklara rastlanmaktadır. Gazetelerin
teşkil ettikleri
tayfın bir başında
partinin başta gelen organı Pravda
ağır başlı ye kudretli edası ile dur­
maktadır. Öte başta ise Vechernaia
Moskva gibi memleketin ileri gelen
dört beş akşam gazetesi yer alır.
Bunlar bol haberli, canlı ve halkın
12
a
Tek tip gazete
hoşuna giden gazetelerdir. Pravdaya
nazaran hafif telâkki olunurlar. Genç
Komünistler Birliğinin organı Komsomolskaia Pravda genç bir okuyu­
cu kütlesine hitap eder. Şekil bakı­
mından en güzel gazete budur. Dili
de öteki günlük gazetelerin kullandı­
ğı düden daha sadedir. Erkek ve ka­
dın münasebetlerinden, öğrencilerin
ahlâki durumlarından, gençlik ha­
talarından geniş ölçüde bahseder.
Yazarlar Sendikası tarafından haf­
tada üç defa neşredilen Literaturnaia
Gazeta da seçkin bir gazetedir. Ay­
dınları ilgilendiren kültür konuları
ve edebiyattan başka konulara da
geniş ölçüde yer verir.
Bu gazete 1950-54 yılları arasında
büyük şehirlerde kız, erkek öğrenci­
lerin birbirlerinden ayrılmalarım tenkid etmek suretiyle geniş bir kam­
panya açmıştır. Bu kampanya neti­
cesinde 1954 de öğrencilerin cinsiyet­
lerine göre birbirlerinden ayrılmala­
rına nihayet verilmiştir.
pe
cy
rarşi vardır. Parti, hükümet, sendi"
kalar ve Genç Komünistler Birliği en
başta gelirler. Zirai, asker! veya sı­
nai idarelerin geçici bir devre için
önem kazanmalarına bakılmaksızın
yukarda isimleri verilen organizas­
yonların gazeteleri önemlerini muha­
faza ederler.
Birliği gibi Pravda partinin en
üst kademelerinin görüşünü aksetti­
rir. Bu sebeple bütün gazeteler onun­
la ağız birliği etmek zorundadırlar.
Meselâ literaturnaia Gazeta Vera
Panova'nın 1954 de basılan Mevsimler
isimli, Sovyet cemiyetinin bazı husu­
siyetlerini tenkid eden romanım öv­
müştü. Fakat sonradan Pravda bu
romanın değersiz olduğunu yazınca,
Literaturnaia Gazeta da romanı ve
roman hakkında bizzat yaptığı neş­
riyatı inkâr etmiştir. Bu gibi örnek­
leri çoğaltmak mümkündür. Son yıl­
larda Pravda'ya cevap vermeğe cesa­
ret edebilen tek gazete İzvestia ol­
muştur. Pravda memleket içinde
haftada 7 gün çıkan yegâne gazete­
dir. Tirajı 4.900.000 olan Pravdanın
en yakın rakibi hükümet organı olan
1.400.000 t i r ? v e s t i a d ı r . Sovyet
gazeteleri ?alımına yabancı memle­
k e t l e r i n muhbirleri olan bu ikisidir.
Preva 25. izvesatiarun ise 8 Va-
Haber anlayışı
Sovyetlerde Pravda ile şümul bakımından mukayese edilebilecek
tek basın teşekkülü Tasa Ajansıdır.
Sovyetlerde bundan başka haber ajansı yoktur. Tass'ın haber servisin­
den başka, bir fotoğraf servisi, bir
hazır klişe servisi, bir makale servisi
ile partinin ve hükümetin üst ma­
kamlarına ve büyük şehirlerdeki baş
yazarlara mühürlü olarak gönderilen
bir hususi servisi vardır. Tass'ın ha­
ber anlayışı Lenin'in basın tarifine
çok uymaktadır. 1920 de bazı Rus
gazetecileri ve gazetecilik öğretmen­
leri haberleri "gerçeğe uygun haber"
ve "propagandaya yarayan haber"
diye ikiye ayırmışlardı. Moskova Üniversitesinde gazetecilik derslerinde
Tass'ın Müdürü Palgunof haber ma­
hiyetindeki havadislerin mevcudiye­
tini kati bir dille reddetti Ona göre
haberin bir istikameti olmalıydı. Ak­
si halde olayların naklinden öteye
geçemezdi. Bir haber şu veya bu ha­
diseyi yahut gerçeği aydınlatmakla
kalmamalıydı. Haberin kesin bir
maksadı olmalıydı. Haber toplumu
gerçeklerle uyarmak demekti. Habe­
ri yazan, konusunu seçerken her şey­
den önce her havadisin, her hadisenin
basına aksettirilmiyeceğini nazarı
dikkate almalıydı. Haberler yol gös­
terici ve öğretici olmalıydı. Tass ajansı, Palgunof'un Üniversitede ver­
diği öğütleri takip ediyor ve "bütün
gerçekleri" umumi efkâra bildirmiyordu. Gazetelere gönderilen günlük
servisin yanında, partinin ve hükü­
metin ileri gelenlerine ve parti orga­
nı gazetelerin başyazarlarına "özel
haber bültenleri" gidiyordu. Yayın­
lanması doğru görülmeyen haberler
bu bültene giriyordu. Meselâ, Sovyet
liderlerinden biri mühim bir beyanat
verince, Tass ajansı dünyada bu be­
yanat hakkında yapılan tefsirleri ya­
yınlıyordu. Tefsirler arasında lehte
olmıyanlardan ise sadece "bütün
Londra gazeteleri Sovyet deklâras­
yonunu birinci sahifelerinde büyük
başlıklarla vermektedirler" diye bah­
sediyor, tefsirin metnim de sözü ge­
çen "özel bülten" e koyuyordu. Ya­
hut da şöyle bir haber yayınlanıyor­
du: "Fransız gazetelerinin çoğu Sov­
yetlerin beyanatım büyük ölçüde tah­
rif ederek ve iftiralar katarak neş­
retmektedirler." Fransız gazeteleri­
nin neşriyatı ise olduğu gibi gizli bül­
tene giriyordu. Bu usul bilhassa Bir­
leşmiş Milletler müzakerelerinde çok
kullanılıyordu. Sovyet delegelerinin
demeçleri tam metin olarak neşredi­
liyor, yabancı delegelerin konuşma­
ları ise, "bir kaç yabancı delege Sov­
yetlere kabaca hücumlarda bulun­
muşlardır" diye bildiriliyor, delegele­
rin neler söyledikleri sükûtla geçişti­
riliyordu. Yabancı delegelerin ne dedik'lerini, hükümet ve parti ileri ge­
lenleri ancak g i z l i bültenden öğre­
nebiliyorlardı.
AKİS 15 HAZİRAN 1956
HİTABET
Meclisten bir gece
İngiltere'de
Esbabı mucibe lâyihası, ihtiva etti­
ği, hukuka ve Anayasanın temi­
natı altında bulunan matbuat hürri­
yetine külliyen aykırı bir takım hü­
kümleri İsviçre, Fransa, İngiltere gi­
bi memleketlerin mevzuatı ve tatbikatiyle mukayeseye çalışmakta, fa-
pe
cy
Geçen haftanın ortasında bir akşam
üstü, Türkiye Büyük Millet Mec­
lisinin azaları son aylana en güzel
nutuklarından birini dinlemek fırsa­
tını boldular. Kocaeli Milletvekili
Taran Güneş Hür. P. Meclis Grubu
adına Basın Kanunlarında yapılacak
tadilâtla alâkalı t a s a n hakkında gö­
rüşüyordu. Turan Güneş ortada iki
tasarı bulunduğundan iki konuşma
hazırlamıştı. Fakat tasarıların tümü
üzerindeki müzakerenin tevhidi yo­
lunda bir karar alınınca, bunları ar­
ka arkaya okumak zorunda kaldı.
Gerçi o akşam Meclisin dinleyici
sıralan kalabalıktı, çok sayıda millet­
vekili de müzakereleri takip ediyor­
du. F a k a t bütün okuyucularımızın
son derece derin bir tetkikin neticesi
olan konuşmaları öğrenmek istiyeceklerinden zerrece şüphe etmiyoruz.
Bu bakımdan mevzua tamamiyle hâ­
kim olan ve en ince teferruatına ka­
dar her şeyi izah eden Taran Güneşin
bu konuşmasını aşağıda aynen bula­
caksınız.
Bilindiği gibi o gece sabaha kar­
şı Türkiye Büyük Millet Meclisinde
hükümet tarafından getirilen ve ba­
sınla ilgili kanunlarda tadilât yapan
tasarılar D.P. ekseriyetinin reyiyle
kabul edilmiştir.
kanuna rağmen suçsuz, ahlâklı, if­
fetti, masum insanları ve fiilleri töh­
metler, yalan yanlış haberlerle baskı
altında tutuyormuş gibi, insaf ve iz'an sahiplerinin asla kabul edemiyecekleri bahanelerle neşir hayatımız
ve vatandaş ve siyasi partilerin top­
lanma ve fikir hürriyetleri emsali
görülmeyen bir baskının, bir maksa­
dı mahsusun tehdidi altına konulmak
istenmektedir.
a
Siyasi Nutuklar
Nutuk başlıyor
Muhterem arkadaşlar,
Yüksek
Meclisin iki kanun tasarısını beraberce müzakere edeceğini,
sayın Adliye Vekili gibi evvelden keş­
fetmek imkanına sahip olmadığımız
için mütalâalarımızı ayrı ayrı hazır­
ladık. Sırasiyle arzediyoruz:
Gerek Hükümet lâyihasının, ge­
rekse onun ikinci bir nüshası olan
Encümen mazbatasının mucip sebep­
lerinde 6334 sayılı kanunun, adının
ve rolünün, tevsian ve teşdiden ne için değiştirilmek istendiği bir takım
umumi kelimeler ve mefhumlar yanyana getirmek suretiyle anlatılmış­
tır.
Bunlardan, hürriyetin suiistimali­
nin önlenmesi, şeref, haysiyet ve iti­
barın korunması, resmi makam ve
mercilere karşı saygı (hissinin vika­
yesi gibi; âmme ahlâkı, aile nizamı,
halkın iaşesi gibi sözlere her satır
başında rastlanmakta ve sanki bu
memleket bugüne kadar cemiyet za­
bıtasından mahrummuş gibi, içtimai
ve ferdî, resmi ve hususî sahalarda
kıymet hükümlerimiz' ve bunların
müeyyideleri yokmuş gibi, bu Devlet
Menderes Kabineleriyle yeni kuruluyormuş ve bu memleketin ahlâkiyatı
bir hercümerç içindeymiş gibi, basın
bu devletin hak, menfaat ve şeref­
lerine tesahüp hissini paylaşmaktan
uzak kalas yıkıcı ve mukaddesatsız
bir yolun yolcusuymus gibi ve neşir
hayatımız her okunuşta insanın yü­
reğini oynatan şiddetteki 6334 sayılı
Turan Güneş kürsüde
Başarılı bir hatip
kat bu memleketlerdeki hükümleri
zikretmekten katiyen hazer etmekte­
dir.
Zikredilen memleketlerin mevzu­
atım burada teker teker gözden ge­
çirmek hakikaten faydalı olacaktır.
Bunlardan birincisi daha yüz sene
evvel İngilterede kabul edildiği söy­
lenen kanundur. Esbabı mucibe her­
halde 1843 tarihli Lord Campbell
Act'dan bahsetmek istiyor. 1992 ta­
rihli
Defamation
Act kanuniyle
beraber mütalâası gereken bu ka­
nun, Hükümetin görüşünü ve getir­
diği hükümleri desteklemekten tamamiyle uzak
ve demokratik bir
memlekette basından beklenen fay­
dalar üzerinde nasıl bir titizlikle du­
rulduğunu mükemmel bir şekilde
gösteren bir metindir.
İngiliz hukukunda Libel bir sah­
sa, onu halkın nazarında şerefsiz bir
duruma düşürecek hususları yazılı olarak isnat etmektir. Campbell ka­
nunu hakaret sebebiyle takibata başlanılabilmesi için birçok şartlar koyduktan sonra bakınız 6 ncı maddesinde ne diyor:
"Hakareti mutazammın bir ha­
ber veyahut isnat davasında mağdu­
ra atfedilen ithamların doğruluğu id­
diası bunda âmme menfaati olduğu
takdirde kabul edilir."
7 nci maddede gazeteciye, yazının
kendi rızası veya bilgisi hilafına ga­
zeteye girdiğini, yahut bu yazının
dercedilmesinin kendi dikkatsizlik ve
tedbirsizliğinden
ileri gelmediğini
dermeyan imkânım bahsetmektedir.
Ayrıca gazeteci beraat ettiği tak­
dirde mahkeme masraflarım istiyebilmektedir.
Bu hükümlerin kısaca ifade ettiği
mâna şudur: İngilterede hakaret da­
valarında Menderesin şiddetle kaçın­
dığı ispat hakla mevzuunda hususi
hayat dahi ispatın dışında bırakılmış
değildir. Herhangi bir keyfiyetin açıklanmasında âmme menfaati bu­
lunması kafidir.
Lâyihanın mesuliyet ve suçluluk.
hudutlarım genişlettiği iddia olunan
memleketlerden İngilterede bununla
da iktifa edilmemiştir. 1962 tarihli
Defamation Act maznunu isnat et­
tiği fiillerin bütün unsurlarım ispat
külfetinden de kurtarmıştır. 5 inci
madde ispat edilemiyen hususların
neticeyi değiştirmiyeceği hallerde,
yani hasıl olan umumî intibaın isna­
dın doğruluğunu meydana koyduğu
hallerde beraati derpiş etmiştir.
Hakaret suçları hakkında, bu
mevzuu inceliyen Kıraliyet Heyetinin
âzası Prof. Wade "Hakaret mevzua­
tı siyasi hürriyetlerin en mühimini
İlgilendirmektedir." diyor. Bunun ta­
bii 'bir neticesi olarak İngilterede bu
dâvalar jürili mahkemeler tarafın­
dan görülmektedir.
Fransa'da
imdi gene esbabı mucibenin kendi
görüsünü desteklemek için ileriye
sürdüğü Fransız mevzuatının hükü­
metin tabiriyle dikkâte şayan hü­
kümlerine bir göz atalım:
Bu hükümler hakikaten dikkate
şayandır. Fakat ne çare ki, esbabı
mucibeyi tamamiyle reddedici mahi­
yettedir.
Fransız Basın Kanununun 29 un­
cu maddesindeki hakaret suçu Ceza
Kanunumuzdaki hakaret suçunun un­
surlarım ihtiva etmektedir. Daha
1881 tarihli Basın Kanunu bu mev­
zuda âmme vazifesi görenlere yapı­
lan isnatlar hakkında ispat iddiasını
kabul ediyordu.
Fransada bu mevzudaki tekamül
esbabı mucibenin gösterdiğinin tam
aksine olmuştur. 6 Mayıs 1944 tarih­
li Ordonans ispat hakkım şahısların
hususi hayatları dışında bütün hal­
lere ve fertlere teşmil etmiştir. Lâ­
yihada, bu mevzuatın önliyemediği
bazı mahzurlar ve noksanları berta­
raf ettiği iddia edilen içtihatlar da
bakınız hangileridir:
Fransız mahkemeleri siyasi faali­
yetleri; Hükümetin ve idarenin icra­
atını daima hususî hayatın dışında
Ş
HİTABET
addetmektedirler. Bir mahkeme ka­
rarına göre bir mebusun çok içki iç­
tiğini iddia eden gazeteci bunu ispat
edebilecektir. Son tadilâttan evvel bir
mebusun kumar borçlarını ödemek
için karşılıksız çek çekmesi ispatı
caiz olmayan bir husus sayılırken bu­
gün mahkemeler aksi içtihatta bu­
lunmaktadırlar.
Bütün bunlarla da iktifa edilme­
mektedir. Ayrıca suiniyetin mevcu­
diyeti de aranmaktadır. Yani gazete­
cinin yazının haysiyeti sarsıcı mahi­
yetini bilmesi kâfi değildir. Bu yazı­
yı haysiyeti rencide kastiyle yazması
icap etmektedir. Tekamül burada da
durmamıştır. Halen Fransız Mecli­
sinde bulunan ve ilk müzakeresi ya­
pılmış olan Basın Kanunu Tasarısına
göre seçimle âmme vazifelerine gel­
miş veya gelmeye namzet şahıslar
hakkında yapılacak isnatlarda isnat
edilen fiilin on seneden yeni olması
kaydı da kaldırılmıştır. Müellifler
"nüfuz ticareti yapmış bir şahsın bu
fiillerini eski de olsa efkârı umumiyeye bildirmekte fayda vardır" de­
mektedirler.
atta ilgili kararlarına uygun olarak
hakaretin vs sövmenin unsurları pa­
yet sarih, vazıh ve kat'i olarak belir­
tilmiştir. Huzurunuza getirilen tasa­
rıdaki suçların bu unsur ve tariflerle
uzaktan yakından hiçbir alâkası
mevcut değildir.
Esbabı mucibenin gayet geniş vs
ağır olduğunu iddia ettiği, fakat iza­
hatımızın apaçık ortaya koyduğu gi­
bi bunun tamamiyle aksi olan mev­
zuatın, gene esbabı mucibenin bah­
settiği tatbikat ve 'içtihatlarla ne şe­
kilde tamamlandığına da biraz te­
mas etmek yerinde olacaktır.
Bakınız bu mevzuda Birleşmiş
Milletler Unesco Teşkilatının neşri­
yatında neler deniyor:
"Sayısı gittikçe artan memleket­
lerde vs bilhassa hakaret mevzuunda
ağır ve teferruatlı hükümler koymuş
memleketlerde mahkemeler daha zi-
pe
cy
Gene esbabı mucibede zikredilen
İsviçreye geliyoruz. İsviçre Ceza
Kanununun 178 üncü maddesindeki
hakaret sucu tarifleri ve unsurları
bakımından ceza kanunumuzun mad­
delerinden ayrılmamaktadır.
1937 tarihli metin, isbat mevzu­
unda şu hükmü koymuştu. İspat umumun menfaati olduğu ve aile ha­
yatına yahut hususi hayata taallûk
etmediği ve maznunun esas itibariyle
başkası hakkında kötü söylemek
maksadiyle hareket eylemedigi hal­
lerde caizdir.
Esbabı mucibenin söylediğinin ak­
sine bir temayülle bu hüküm de kâfi
görülmemiştir. 5 Ekim 1960 tadilâtı
ile şu şekle sokulmuştur:
"Maznun eğer isnatlarının doğru­
luğunu veya bu isnatları hüsnüniyet­
le doğru sayması için ciddi sebeple­
rin mevcudiyetim ispat ederse ceza
görmez." Cezanın da azami altı ay
hapis olduğuna işaret edelim.
Alman ceza kanununun 186 ve
müteakip maddelerinde de hemen he­
men aynı hükümlere rastlamak ka­
bildir. Belçika ceza kanunu da 443
ve müteakip maddelerinde müşabih
hükümleri ihtiva etmektedir. Huzu­
runuzu fazla işgal etmemek için taf­
sil etmiyoruz.
Bütün bu hükümler, görüldüğü
gibi, âmme vazifesi görenlere karşı
y a p ı l a n isnatları ispat hakkı mihveri
etrafında toplanmıştır. Bütün isnat
mevzuatının temeli olan bu hakkın
memleketimizde ne kabil mülâhaza­
larla red yolunda bulunduğu nazara
alınınca hükümetin hakiki maksadı­
na nüfuz etmek pek kolaylaşmakta­
dır.
a
İsviçre'de
Birleşmiş
Milletler
Zikretmiş
olduğumuz garp memleketlerine ait bütün kanunlarda
ceza hukuku prensiplerine ve Birleş­
miş Milletler teşekküllerinin matbu­
14
Büyük Millet Meclisi
Milletin kalbi
yade sembolik cezalar ve sembolik
tazminatlara hükmetmeğe meyledi­
yorlar. Bunun sebebi bir hakarete
maruz kalan şahsın zararım tazmin
gayesiyle umumî olarak insan hürri­
yetlerinin ana temelim teşkil eden
matbuat ve söz hürriyetim tehlikeye
sokmamak endişesidir. İngilterede de
hakarete taalluk eden kanunlarda
daha liberal bir durum ortaya çık­
mıştır."
Sırası gelmişken lâyihada boşluk­
ları doldurduğu iddia edilen mahke­
me kararlarından misaller de vere­
lim. İsviçre Federal Mahkemesinin
bir kararı:
"Şahsım âmme hizmetine arzla
siyasi bir faaliyete girişen şahıs se­
bebiyet-verdiği vakalardan mütevel­
lit kendisine yapılan mânevi hücum­
lara ve dürüst olmayan hareketlere
tahammül etmek, siyasi hayatta bir
rol ifa edebilmek kabiliyetinde olup
olmadığını ortaya koyarak efkârı umumiyenin bu hususta vereceği ka­
rarı kabul eylemek mecburiyetinde­
dir."
Bir karar daha zikredelim:
"Siyasî hayatta rol oynayan şa­
hıslar hakkında efkârı umumiyeyi
tenvir etmek gazetecilerin sn meşru
hakkıdır. Bu hak bilhassa Federal
Meclis azaları hakkında hususi bir
genişlik kazanır. Zira Meclisin üze­
rinde onu murakabe edecek hiç bir
resmi organ yoktur."
Gene bir karar:
"Aynı zamanda siyasî rakibine bir
darbe indirmek için bir siyaset ada­
mının kusurlarım haber veren şa­
hıs Anayasanın 55 inci maddesindeki
matbuat hürriyetinin himayesi al­
tındadır."
Yine İsviçreden bir karar:
"Amme menfaatini yahut cemi­
yeti pek yakından ilgilendiren bir me­
seleyi bir şahsın şu veya bu şekilde
hareketinden ayırmak mümkün de­
ğilse, demokratik bir devlette mat­
buatın bu mesele üzerine dikkati
çekmesine o şahsa zarar dahi verse
mani olunamaz."
Fransız mahkemesinin iki kara­
rım ve umumi prensibi de daha ev­
vel zikretmiştik. Daha başka karar­
lar zikretmek de mümkündür. Bu
bahsi tamamlamak için gene Unes­
co'nun neşriyatından bir ufak par­
çayı zikredelim:
"Devletin organları ve memurları
ancak, sövmeye ve iftiraya karşı ko­
runmuşlardır. Ammenin menfaati için gazetecinin, kulağına gelen ve bu
müessesenin veya âzalarının şerefine
halel getirebilecek ağır vak'aları
bunların doğruluğunu isbat etmek
şartiyle neşre hakkı vardır."
Ceza hukuku
Bu
durum muvacehesinde huzurunuzda bulunan tasarıya bir güz
atacak olursak şu hakikati görürüz.
Bütün bunlar medenî dünyada, hu­
kuk ve hürriyet âleminde mevcut
değilmiş, 6334 sayılı kanunun, ceza
hukuku esaslarına aykırılığı ve vu­
zuhsuzluğu yetişmiyormuş gibi bu
son kanunla insan zihninde ve dilin­
de mevcut ne kadar fikir ve kelime
varsa suç haline getirilmek isten­
miştir. Hemen hemen kanunun her
maddesi ve her kelimesi birbirinden
daha beter iphamlar ve kasıtlarla do­
lu olduğu için heyeti umumiyesi üzerindeki maruzatımızda sadece es­
ki metinde bulunmayan bir iki nok­
taya temasla iktifa edeceğiz.
Layiha 6334 s a y ı l ı kanunun 1 in­
ci maddesine resmi sıfatı haiz olan­
ları her türlü tenkidi görüşün dışına
çıkaran yem bir hüküm koymakta­
dır. Bu hüküm, şahısların küçük dü­
şürülmesini suç saymış bulunuyor.
Suçun tarifi
Eğer, bu (sözde suç), oeza kanunumuzdaki hakaret ve sövme suç­
larından ve hattâ birinci bendin İti­
bardan düşürme suçundan ayrı bir
AKİS, 16 HAZİRAN 195$
mâna ifade «diyorsa, buradaki saye
muhterem iktidar mensuplarım va­
tandaşların üstünde hususî mevki ve
imtiyazlar sahibi insanlar haline ge­
tirmekten başka bir şey olamaz.
Demin bu kanundaki maddelerin
dünyanın hiç bir yerinde olmadığım
söylemiştim. Bu ifadeyi bir noktada
tasrih etmek lazım gelecektir. Haki­
katen buna benzer bir hükmü Peron
Arjantininin 1944 te tadil edilen ce­
za kanununda biraz daha hafif ola­
rak bulmak mümkündür: Desacato
yahut resmi makamlara hürmetsiz­
lik suçu... La Prenza gazetesinin
mahkûmiyeti bu maddeye göre ol­
muştur. Peron düştükten sonra bu
hükümler Arjantinin ispat hakkım
kabul etmiyen yegâne memleket vas­
fı ile beraber ortadan kalkmıştır.
Bu kabil bir hükmün cenubi Amerikada mevcudiyetine şaşmamak
icap eder. Zira ekseriya orada da si­
yaset adamları bir defa iktidara gel­
diler mi, her ne suretle olursa olsun
bir daha ayrılmamanın yollarım ararlar.
Tasarının garip hükümlerinden
biri de 3 üncü maddedeki "suiniyetle
veya maksadı mahsusla neşriyat" su­
çudur. Telif veya tercüme bir çok eserlerin sahibi olan Adliye Vekili
Profesör Göktürk'ten bu suçun ilmi
tarifini yapmasını ve unsurlarım
göstermesini bilhassa rica etmek is­
teriz. Bu izahatı şüphesiz ilim âle­
mine yeni ve kendi malı olduğu gay­
rı kabili inkâr fikirler ve mefhumlar getirmiş olacaktır. Çünkü bizim
bildiğimiz kadar ne felsefede ne de
hukukta hiçbir fiil ve tasarruf mak­
satsız olamaz. Hattâ arkadaşlar, bu
sözde suçun- maddeye sıkıştırılmış ol­
masının dahi bir maksadı vardır. O
da fıkrada bundan evvel sayılmış bir
alay suçu suiniyet şartından kurtar­
maktır.
Gazetecilere ait bir mesele
pe
cy
a
Zamanımızda haberleri süratle hal­
ka iletmek mecburiyeti ve bir neş­
riyat müdürünün masasına her gün
yığılan yüzlerce hattâ binlerce habe­
rin mevsukiyetinin tesbitindeki im­
kânsızlıklar medeni memleketleri ya­
lan haberler mevzuunda daha liberal
olmağa şevketmiştir. Roger Pinto'nun dediği gibi yalan haber hakkın­
daki müeyyideler muhaliflerin yay­
dığı yalan haberleri önliyebilir, fa­
kat hükümetlerin müsamaha ettikle­
ri veya bizzat yaydıkları yalan ha­
vadislere hiç tesir etmez.
Bu mevzuda İngiliz Hükümeti
Birleşmiş Milletlere verdiği raporda
söyle demektedir: "Majestenin Hükü­
meti bu hususu ilk evvelâ gazeteci­
lerin bizzat kendilerinin uğraşması
lâzım gelen bir mesele telâkki etmek­
tedir."
Nitekim İngiltere dahi bu sebep­
lerle Belçika, Amerika, Danimarka
gibi yalan haberleri, isnat suçunu teş­
kil etmemek şartiyle, suç saymayan
devletler arasındadır. Birleşmiş Mil­
letler de, beynelmilel bir mahkeme­
ye haberin yalan veya doğruluğunu
tesbit ettirmenin güçlüğü karşısında
beynelmilel bir cevap hakkının tesi­
siyle iktifa etmiştir.
Bu metnin müzakeresinde iki nok­
tai nazar çarpışıyordu. Anglosakson
grubu, yalan haberle mücadelede en
emin silahın doğru haberlerin yayıl­
ması olduğu kanaatinde idi. Rusya
ise her halükârda yalan haberin ce­
zalandırılmasını istiyordu.
1946 senesinde bu Meclis kürsü­
sünden konuşan Demokrat Parti Li­
deri Menderes, bu bahsettiğimiz sis­
temlerden yalan haberlerin panzehrini doğru haberde gören fikre taraftar
olmalıydı ki şöyle söylüyordu:
"Dünyanın her tarafında resmi
makamların hakikate uymayan be­
yanlar yaptıkları her gün görülmek­
Yalan haberler
te olan hadiselerdendir. Matbuatta
yalan haberlerin çıkmasına karşı
Tasarının
şeref ve haysiyete vaki
tecavüzler hakkındaki hükümleri­ bunların büyük tehlike olduğu ileri
sürülüyor, tedbirler alınmaktan bah­
nin teferruatını maddelere bırakarak,
derpiş ettiği ikinci kısım suçlara ge­ sediliyor. Hatırdan çıkarılmaması lâ­
zım gelen bir taraf daha vardır arka­
çiyoruz.
daşlar.. Gazeteler yalan havadis neş­
Talan haberlerin methü senasını
rediyorlar. Yalan havadis neşreden
yapmak, hattâ bunları caiz görmek
gazeteler hep muhalif gazeteler mi­
tabiatiyle mümkün değildir. Bu mev­
dir? Bunlardan başka memlekette
zuda esbabı mucibe lâyihası ecnebi
yalan havadis neşreden gazete yok
memleketlerden bahsederek işe bir
ilim çeşnisi katmak istediğinden biz mudur? İşini doğru dürüst ve açık
de kısa bir mukayeseli hukuk tetki­ görmek davasında olan hükümetle­
rin matbuat hürriyetinden korkacak­
ki yapmayı muvafık gürdük.
ları hiçbir şey yoktur. Menderes de*
Bazı memleketler, yalan haberle­
rin suç sayılabilmesi için bunları ga­ vam ediyor.. Çünkü hükümetler ya­
lan, isnat vs iftiralara karşı kendile­
zetecinin suiniyetle, yalan olduğunu
rini müdafaa edecek silâhlarla esa­
bilerek nesrini şart koymuşlar ve
sen kâfi derecede mücehhezdirler.
muayyen mahiyetteki haberler için
kabul etmişlerdir. Bu sistem Fransız Hükümetlerin ellerinde en Kuvvetli
silâh hakikat silâhıdır. Gazeteleri
sistemidir.
radyolar ellerindedir. Bütün
Fransız Matbuat Kanunu 27 nci vardır,
bûnları kullanarak fikirlerini, kana­
maddesinde "Ammenin huzurunu ih­ atlerini emellerini memleketin bir ba­
lal edebilecek veya milletin harp gü­ şından öbür başına sabahtan akşama
cünü köstekliyecek, yahut orduların yaymak imkânına sahiptirler.
kuvvei maneviyesini veya disiplinini
Arkadaşlar, bu sözler bahsettiği­
bozabilecek mahiyette süiniyetle neş­
redilen yalan haberleri" cezalandır­ miz sistemin en veciz bir izahından
başka bîr şey değildir.
mıştır.
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
Okuyucu mektupları
Köprülüler hakkında
Eğer
Türkiyede asalet mevzuubahis olsa idi, muhakkak ki
Köprülüler en mümtaz sırayı işgal
edeceklerdi. Tarih basımızın her
sıkıştığı an, bu aileden bir ferde .
mühim ve asil vazifeler tahmil ey­
lemektedir.
Zaman çarkı dönmüş ve bu ta­
lih yıldızı Köprülü ailesinin ba­
sında yeniden parlamaya bağla­
mıştır, şimdi, bugün bu ailenin
hayattaki fertlerine cedleri ile ay­
nı kanda, aynı kabiliyette ve kalp­
leri aynı vatan sevgisi ile çarp-.
makta olduğunu ispat etmek va­
zifesi düşmektedir.
Lütuf Allahtan, dirayet Köprü­
lülerden.
Bülent Kâhyaoğlu - İstanbul
*
Mecmua hakkında
AKİS'in 108. sayısında bir okuyucu "Mandalinci'ye niye dur­
madan çatıyorsunuz" diye yazıyor.
"Size zarar mı yaptı, babanızı mı
öldürdü?" diye sözlerini bitiriyor.
Bu zata söyle demek istiyorum:
Akis'in tenkidlerinin maddi menfaata dayandığını zannediyorsanız,
onu hiç okumayın. Akis zatıâliniz
için çıkmıyor. Eğer Akis'in tenkidleri hoşunuza gitmiyorsa Zafer okuyun.
Mandalinci'ye gelene kadar baş­
kalarını Akis daha sertçe tenkid etti de niye ağzınızı açmadınız? Yok­
sa Mandal inci, sizin babanız mı?
Mehmet Duygu Ataman • Trabzon
ir okuyucunuz Zeyyad Mandalinci hakkındaki neşriyatınızı
tasvib etmedikten başka bu neşri­
yat için "tecavüzkârane" sıfatını
kollanıyor.. Tecavüzden kasıt ne­
dir, neye tecavüz edilmiştir, belli
değil.
Mevzuatımız arasında gayrimeşru bir fiilin icraına müsamaha göstermiyecek maddelerin mevcut ol­
duğu aşikârdır. O halde sayın okuyucunuzun telâş etmesine, tah­
kir ve istihza karşılığı heyecanlı
sualler sormasına lüzum yoktur.
Taşkın bir asabiyetle karalanan
satırları dahi mütekâmil bir gaze­
tecilik zihniyeti ile sütunlarına alan mecmuanızı kalpten tebrik eder­
ken böyle bir mecmuaya gönderilen
tenkid mektuplarında, sert isnat­
ların sağlam bir temele dayanması,
kullanılan kelimelerin daha ağır­
başlı ve ölçülü olması zaruretini
bizzat o okuyucunuzun takdir bu­
yuracağından eminim.
Ergün Yener • Ankara
B
Hususi hayat hakkında
ir yazınızda "Hattâ hiç âdeti
olmadığı halde bizzat İsmet İnönü, iktidar partisinin organını
birkaç gün için takip etmişti" di­
yorsunuz. Bu, sayın İnönü'nün hu­
susi hayatına karışmak değil midir? Vedat Şerbetcioğlu • Ankara
B
HİTABET
Bir rapor
6336 sayılı kanun hakkında müte­
hassıs üç profesör, üç doçent ve
bir çok ihtisas adamımızın verdiği
hüküm meydandadır. Bu mütehassıs
heyetin verdiği rapordan yüksek
müsaadenizle bir pasajı okumak is­
teriz.
"Komisyonumuz 6334 sayılı kanu­
nu matbuat hürriyeti balonundan
uygun görmemekte ve esasen umu­
mi mevzuat sistemimizle de ahenk­
siz telakki etmektedir. Bu kanunun
ihdas eylemiş bulunduğu devletin
malî ve siyasî itibarını bozacak ya-
pe
cy
Tenkit hürriyeti
Her türlü vuzuhtan mahrum; ve
'- bütün hukukçular tarafından şid­
detle tenkid edilen 6334 sayılı kânu­
nun toplantılara da teşmil edilmesi­
nin manasım anlıyoruz. Hükümet
matbuat kanaliyle vatandaşların ha' kikatleri duymasına mani olmak is­
tediği kadar, söz hürriyetini de tama­
men kaldırmak kasdındadır. Muka­
yeseli hukuktan dem vuran Hüküme­
tin burada meselâ Norveç Anayasa­
sının, "Hükümeti tenkid etmek ser­
besttir" diyen 100 üncü maddesinden
yahut
Amerikan
Anayasasının,
"Kongre, vatandaşların hükümete
tenkid edilen hususların düzeltilmesi
için istidalar vermesi gayesiyle sü­
kûnetle toplanmasına mani olamaz"
diyen hükmünden bahsetmemesi, demokratik düzende tenkid hürriyetinin, vatandaş ve muhalefet haklarının en tabiî ve en zaruri derecelerine,
hattâ alfabesine dahi itibar etmek niyetinden çok uzaklarda bulunduğunun delilidir.
ğı konferansta kabul edilmiş bulunan
konvansiyon projesi 2 nci maddesin­
de hangi haberlerin müeyyideye ta­
bi tutulacağını göstermiştir. Getirilen kanun tasarısındaki hükümlere
orada rastlamak kabil değildir. Bu
hükümler bizi medeni aleniden tecrit
edecektir.
Haberleşme hürriyeti
T a s a r ı d a bununla da iktifa edilme­
mekte, Türkiyenin medeni dün­
yada işgal etmekte' bulunduğu mevkii sarsacak hükümler dahi getiril­
mekten çekinilmemektedir. Vuzuh­
tan ve hukuktan uzak bu hükümler,
yabancı memleketlerde neşredilecek
haberlere de teşmil edilmek isten­
mektedir Birleşmiş Milletlerin ha­
berleşme hürriyeti hakkında topladı
16
pis cezalarına mahkûm edilmelerine
sebebiyet verdiği için Türkiyenin mü­
nevver muhitlerinde ve dünyada namüsait tesirlerin husule gelmesine
sebebiyet vermiştir.'
Tasarının
manası
Mütehassısların
ve efkârı umumiyenin verdiği hüküm bu iken
dünyada eşi, menendi bulunmayan
tabir ve mefhumların mevzuatımız arasına sokulması, yirminci asrın ya­
rısında, medeni insanların diyarı
Türkiyeyi şahsî ihtiraslara, keyfi idareye ve suiistimallere teslim et­
mekten başka bir mâna taşıyamaz.
Siyasî mücadele imkânı
u lâyiha, iktidar ve muhalefet olarak, halk efkârı karşısında de­
mokrasi kaidelerine riayet edilerek
müsavi şartlarla siyasî mücadele im­
kânını ortadan kaldıran çok vahim
bir adımdır.Bu hareket hürriyet. re-
B
a
Totaliter devletlerde
Yalan haberlerin cezalandırılmasın­
da suiniyet veya bilerek neşir un­
surunu aramıyan memleketler Nika­
ragua. İspanya ve Yugoslavyadır.
Yugoslav Basın Kanununun 11 in­
ci maddesinde şöyle diyor: "Milli ve
umumi menfaatlere zararlı ve halkı
tehyiç edici yalan haberlerin yayıl­
ması suçtur."
İspanyada Devletin Emniyeti hak­
kındaki kanun: "Milli sınırlar içinde
veya dışında devletin emniyetine za­
rarlı, yalan veya tarafgirane veya
tahrif edilmiş haberleri" cezalandır­
maktadır.
- Yalan haberler mevzuunda bun­
ların bilerek neşrinden katiyen bahsetmiyen tasarı, Yugoslavya ve İs­
panya gibi herhalde demokratik sa­
yılmayan devletlerin kanunlarındaki
hudutları da aşarak hemen hemen
gazetecinin neşredeceği her yanlış
haberi suç saymaktadır. Bu madde­
nin ihtiva ettiği suçlar hakkında da
maddelerin müzakeresinde teferruatiyle durulacaktır.
Burada şu kadarına işaret edalim ki Menderes yalan haberi mücer­
ret cezalandıran memleketler siste­
mine, bugün takip ettiği yolun zaruri
bir neticesi olarak girmektedir. Me­
deni memleketler mevzuatından dem
vurduktan sonra Hükümetin, totali­
ter memleketlerdeki hükümleri daha
da genişleterek ye ağırlaştırarak hu­
zurunuza getirmesi hazin bir keyfi­
yettir.
Hürriyet Partisi Genel Merkezi
İlimle siyaset bağdaşıyor
lan haber neşri suçları müphem ve
tenkid serbestisini zedeleyen, fikir
ve tenkid etrafında tehlikeli sahalar
yaratan suçlardır. Dünyanın diğer
memleketlerinde tesadüf edilmeyen
bu suçlan Türkiyede ihdası gerekti­
recek memleketimize ait hususi »ir
durum yoktur.
Kanunun ihtiva ettiği suçlardan
dolayı mevkute sahibinin mesuliye­
tini tesis eden hükmü matbuat hür­
riyeti konusunda modern temayülle­
re taban tabana zıttır ve mevzuat
sistemimize aykırıdır. Bu kanunun
ihdas eylemiş bulunduğu ve diğer
dünya. memleketlerinde emsaline te­
sadüf edilmeyen takibatta muvafa­
kat müessesesi içtimaî huzur hala­
mından sadece zararlı olmaktadır.
Tatbikatta bu suretle girişilen ceza
tezyidi hiçbir fiilî önleme tesiri yap-,
mamış. bilâkis birer fikir adamı olan
gazetecilerin bazen pek basit haka­
ret suçlarından dolayı senelerce na-
jimine indirilen pek ağır bir darbe­
dir. Çünkü sözle, ikna yoluyla bu
memlekette iktidar için siyasi müca­
delede galebe temin etmek imkânsız
hale geldiğinin bir ifadesidir.
Demokrasinin tabii ne zaruri kai­
delerine riayet halinde iktidarda kalamıyacaklarını hissedenlerin, zor ve
şiddet yoluna sapması, iç politika­
mızda karanlık bir devrin başlangı­
cında okluğumuzu gösterir. Bunun
mesuliyetinin muhasebesini herke­
sin vicdanında yapması zamanı ar­
tık gelmiştir.
"Biz ekseriyetteyiz bunu böyle istedik binaenaleyh attığımız her adım meşrudur, haklıdır" demek
mümkün olamaz. Çünkü ekseriyetin
yapamıyacağı şey kanun değildir.
Ancak kanun yapmak usullerini mu­
rakabe eden, siyasi mücadele sahne­
sinde ekseriyet ve ekalliyete kendini
kabul ettiren, kamımın da üstünde ah
lak. hukuk ve insan haklan ve kalAKİS, 16 HAZİRAN 1956
HİTABET
vesile ile de tekrar edelim ki,
memlekette şiddet yolunu haklı
gösterecek ne uzak ne yakın bir teh­
like yoktur. "Hürriyetinizi kısıyorum
fakat size maddi refah temin edece­
ğim' diyen diktatörlük rejimleri ka­
dar bile, ortada atılan adımı müdahale edecek bir sebep mevcut değildir.
Mütehassıslar ve bütün müşahitler
memleket iktisadının sürüklendiği
çıkmazdan kolay kolay kurtarılamıyacağını müttefikan tekrar ediyor­
lar. Devam edecek bu sıkıntılar, şid­
det yoluna sapanların tahayyül et­
tikleri emniyet havasım gün geçtik­
çe ortadan kaldıracaktır. Kaldı ki,
polis rejimi ile, en şiddetli baskılarla
insan iz'anının kontrol edilemiyeceği
tesbit edilmiş bir hakikattir. Bir bu­
çuk asra yakın hürriyet mücadelesi
yapan bu memlekette saati tersine
götürmek bir hayaldir. Azası bulun­
duğumuz batı âlemi önünde Türk ce­
miyeti hakkında yanlış fikir verebi­
lecek günlük iktidar hesaplarından
ari olmamız lazımdır.
pe
cy
Bu
nı ile meydana getirilmiş hayırlı bir
hizmetti.
1960 yılının bir gece yarısı, teha­
lük ve iftiharla bu çatının altında ifa edilen bu hizmet, hür matbuatı de­
mokratik idarenin ayrılmaz bir par­
çası saymak ve amme işlerini, âmme­
nin daimi mütalâa ve murakabesine
açık tutmaktaki fayda ve zaruretin
bir ifadesiydi.
Basın kanununun müzakere edil­
diği gece; matbuat hürriyetinin fazileti, umumi efkâr murakabesini te­
minde hür matbuatın oynıyacağı ro­
lün ehemmiyeti, üzerinde yapılan ko­
nuşmaları unutabilmek kabil değil­
dir.
Ve gene mazide matbuat hürriye­
tinin ağır tahditler altına sokulma­
sından milletin neler kaybettiğinin,
yürekler yanarak, o gün nasıl tak­
bih edildiği, ekseriyeti bugün de Me­
bus olan, arkadaşlarımız tarafından
ve bütün millet tarafından unutul­
muş olamaz.
Bu çok yakın mazinin ardından.
Onuncu Büyük Millet Meclisinin mü­
zakeresine arzedilen bu tadil tasarı­
sını ve bu tasarıya hâkim olan geri­
leme zihniyetini ibretle ve elemle
karşılamamak mümkün değildir.
Hür matbuat yolunda göze alınan
bu geri dönüş, hattâ süratli kaçışın
doğurduğu elemlerin yanında insanı
sevindiren değil, müsterih kılan tek
nokta Türk Milletinin bu münase­
betle de kendisine verilmiş sözlerle,
rey ve imzalarla tesbit edilmiş fikir­
lere kimlerin sadık kaldığını, kimle­
rin de artık aşikâr olan tasmimlerle
ricat haline geldiğini bir kere daha
kat'i delilleriyle görmek imkânım
bulmasıdır.
Tarih terazisinin işlemeğe başla­
dığında şüphe yoktur.
a
deleri mevcuttur. Bir demokraside ekalliyet re ekseriyetin değiştiremiyeceği bu kaideler kanunların da üstündedir. Hükümetin getirdiği bu tasarı. Anayasamızın, insan haklarının
özünü teşkil edan adalet ve insafla
hareket etme prensiplerini ihlal etinektedir. Basını yalnız hükümetin
dediğini yapan; yalnız onun hoşlana­
cağı tarzda kalem kullanan, sahte
ve müraî bir propaganda aleti hali­
ne getirmek hür münakaşa rejimi olan demokratik hayat tarzına tam bir
ihanettir.
Günün kısa vadeli mülahazaların­
dan nefislerimizi kurtarmış olarak
mütalaa edelim. Hakikatte böyle ta­
sarılar hiç bir şey halletmiyecektir.
Tarihi, ağır ve muttarit adımlarla ilerlediği istikametten geri çevirmek
kabil değildir. İnsanlara zulmede­
rek, kendini emniyet altına almak
isteyen diktatörleri hatırlıyalım. Bun­
lar da kendilerine yetkili organlar­
dan, ekseriyet usûllerine riayet ede­
rek, insan haklarına aykırı, antide­
mokratik kaideler çıkarmışlardır. Fa­
kat neticede bu kanunları çıkarma­
nın insanlığa karşı işlenmiş suçlar
olduğu meydana çıkmıştır.
İdealistler mevcuttur
Bu memlekette idealist bulunma­
dığını sananlar daima haksız çıkmış­
lardır.
Bir vatan borcu
Son söz olarak, tarihimizin bu mühim anında, Anayasamızın ve in­
san haklarının gösterdiği yoldan, ne
bahasına olursa olsun, inhiraf etme­
mek hususunda azami derecede has­
sasiyet göstermek mecburiyetinde
bulunduğumuzu hatırlatmağı vatani
bir borç sayıyoruz.
İkinci n u t u k
Muhterem arkadaşlar,
Yürürlükte
bulunan Basın Kanunumuz. Demokrat Parti iktidarının
muhalefette iken Türk Milletine yapmış olduğu vaadleri tutmak heyecan
AKİS 16 HAZİRAN 1956
Matbuat hürriyeti
Matbuat hürriyetinin ve bu hürri­
yet nizamım tesbit eden kaidele­
rin mahiyet ve ehemmiyetini 1956
senesinde millet kürsüsünde tekrar­
dan içtinap edeceğiz. Zira, hürriye­
tin tadım bilen ve her sahada, her
gün hürriyet nizamına yeni bir par­
ça ilâve edilme iştiyakım içinde ya­
şattığına inandığımız Türk Milleti­
nin huzurunda bulunduğumuzu müd­
rikiz.
Bu sebeple de, maruzatımız daha
ziyade bu tadil t a s a r ı s ı n ı n sevkine âmil olan zihniyetin ve bu zihniyeti
dile getirmiş bulunan hükümlerin
matbuat hürriyetini tarümar ettiğini
anlatmaktan ibaret kalacaktır.
Tasarının esbabı mucibesini dik­
katle okuduk. Kifayetli bir hüküme­
tin lâyihalarını dayandırması lâzım
gelen sebeplerden ve araştırmalar­
dan hiç birine rastlıyamadık. Bir çok
maddelerin tadil sebepleri bile zikredilmemiştir. Bazılarının mucip sebep­
lerini ise Türkiyenin totaliter rejime
felsefesiyle ve bütün açıklığı ile gir­
diği 1938 senesinde kabul olunan ba­
sın kanununun maddelerinde ve ge­
rekçesinde bulmak mümkündür.
Huzurunuza getirilen lâyiha, bir
mesuliyet vs seza sağnağı altında
basında teminat vs cesaret 'namına
bir iz dahi bırakmamaktadır. Hele bu
kanunu neşir yoliyle veya radyo ile
işlenecek bazı cürümler hakkındaki
6334 saydı kanunda arzu edilen ta­
dillerle beraber mütalâa edecek olursak, Türkiyede bana hürriyetinin
değil basının bile kalmıyacagına
hükmetmemiz icap eder.
Bu lâyiha, 1950 yılında çıkardan
Basın Kanununun kabul ettiği; sıra
ile mesuliyet esasını bırakmakta vs
müteselsil mesuliyet asasına dön­
mektedir. Bir kere bu yeni sistem
başlı başına bir ricatta*. Filhakika
mevcut Basın Kanunumuzun kabul
etmiş olduğu Belçika sistemi yani
"responsabilite par cascade" adı ve­
rilen sıra ile mesuliyet esası, müelliflerce ileri bir sistem olarak kabul edilmekte iken tadil tasarısı bu sis­
temi reddetmektedir. Mesuliyet hu­
dutlarım o kadar genişletiyor ki mev­
kute ile ilgi derecesi ne olursa olsun
herkes içlerinden birinin herhangi
bir suç islemesi halinde suçlu duru­
ma düşebiliyor. Tasan gazetecileri
korkutmak için neşriyat müdürünün
hüsnüniyetle aldanmasına, yanılma­
sına bile cevaz vermemektedir. 16 ncı
maddenin 3 üncü bendi bunun için
kaldırılmıştır. Bu suretle elde edil­
mek istenen hedef, neşriyat müdürü­
nü ağır ceza tehditleri altında daimi
tereddütlere sevketmek ve netice itibariyle resmi merciler tarafından
verilen haberler dışında muhabirlerin
kendi istihbaratiyle elde edebilecek­
leri Havadisleri, şahsi anlayışının teo­
rim edilebileceği endişesiyle gazete­
sinde neşrettirmemek olacaktır: Sa­
hipleri ise, belki de gazeteci olmadık­
ları ve yekinen gazete ile meşgul bulunmadıkları halde, daimi ceza teh­
didi ve muazzam meblâğlar ödemek
tehlikesi karşısında, neşriyat müdür­
lerine hususi kaynaklardan elde edi­
len haberleri koymağı ya men ede­
cekler yahut da gazete çıkarmaktan
vazgeçeceklerdir.
Lâyiha önüne geleni sindirmek ve
çökertmek kasdinde o kadar ileri gi­
diyor ki ne gibi suçlar olacağım tas­
rih etmeden herhangi bir kanuna
muhalefetten dolayı gazete sahipleri­
nin alâka derecesini aramaksızın on­
ların da tayin olunacak para cezası­
nın on misline mahkûm olmasına im­
kân hazırlamaktadır.
Bütün bunlardan sonra gazetele­
rin
Napolyon'un
"Moniteur" üne
dönmemesi ve tek elden ancak hükü­
metin istediğini halka duyuran bir
'Takvimi Vekayi" haline gelmemesi
mümkün değildir.
Zaten hükümetin de istediği bu­
dur. Bunu 16 ncı maddenin 2 nci ben­
dinde bütün açıklığı ve vehametiyle
görmekteyiz. Bu bend, hükümete ga­
zetelerin bütün haber ve fikir kaynaklarına icabında baskı yapmak
imkânını verebilecektir. Filhakika
suç olsun veya olmasın Müddeiumu­
miler, yani Adliye Vekili yoliyle hü­
kümet, her yazıma kimin tarafından
yazıldığını, her haber ve vesikanın
kimin tarafından verildiğini öğrene­
bilecektir, İçinde suç unsuru bulun-
HİTABET
a
ğını da tetkik ederek bir karara varacak ve bu karar gereğince cevap
veya tekziplerde münasip göreceği
değişiklikleri yaparak
gazetelere
gönderecektir.
Bu hal, hükümete bağlı bir me­
mur olmak vasfı - hele böyle bir rol­
de
büsbütün galip olan müddeiu­
mumiler yoliyle yalnız iktidar lehine
nerelere kadar gidilebileceğini açık­
ça gösterir.
Ayrıca bu madde ile müddeiumu­
miler cevap ve tekzibin suç mahiye­
tinin tayininde kat'i ve lâzimülinfaz
bir karar mercii haline getirilmiştir.
Buna rağmen maddenin son fıkrası
cevap ve tekzipte suç teşkil eden bir
mahiyet bulunduğu takdirde alaka­
lılar için bir masuniyet tesis etmek
mantıkiliğine dahi yer vermemiştir.
Cevap ve tekziplerin kazaî bir
merci olmayan ve sadece adil bir sı-
pe
cy
mayan bir yazı veya haber veya ve,
sika sahibinin Savcı tarafından bilin­
mesinde ne fayda olacağını düşün­
mek, hükümetin pek sevdiği bir ta­
birle, maksadı mahsusu anlamak için
kafidir.
Böylece anonimlik hakkı denen
ve matbuat ve haber alma hürriyeti­
nin temel taşlarından biri olan bir
müessese ortadan kaldırılmaktadır.
Dikkate şayan olan cihet şudur
ki, 1981 senesinde, bundan yirmi beş
sene evvel, hükümet böyle bir selahiyeti istediği zaman Encümen bu hük­
mü kabul etmemişti. O zamanki en­
cümen hükümetin teklifini reddeder­
ken diyordu ki: 'Teşkilatı Esasiye
Kanuniyle müeyyet olan bu hürriyet
tahrir esrarının kabulünü bir neticei
mantıkiye olarak iktiza ettirir."
Teşkilâtı Esasiye Kanununa ria­
yette 1931 senesine nazaran hangi
durumda bulunduğumuzun ve mazi­
den hüsnü misal bulmağa mecbur
kalmamızdaki acılığın takdirini siz­
lere ve Türk Milletine bırakıyoruz.
İsveç mevzuatını tetkik ettiği an­
laşılan hükümetin bu memleketteki
anonimlik hakkına dair hükümleri
meskût geçmesi pek manalıdır. Çün­
kü İsveç anonimlik hakkım en ge­
niş şekilde kabul etmiş bir memle­
kettir.
Anonimlik hakkına dair batı
memleketlerinden misaller vermeğe
devam edelim:
İsviçre Ceza Kanununun 27 nci
maddesinde anonimlik hakkı aynı esaslar dahilimle zikredilmektedir.
Fransız Basın Kanunu ise imza­
sız veya remizle yazılmış yazılarda
suc bulunması halinde dahi neşriyat
müdürünü, mesleki sır telâkki ettiği
hususu yani yazanların ismini, açık­
lamaktan men etmiştir. Bu gibi yazı­
lardan dolayı maznun olarak mahke­
meye sevki halinde dahi kendisini
kurtarmak için neşriyat müdürünün
yapabileceği hareket; müdafaa sa­
dedinde ifşa etmek üzere müddeiu­
mumiden müsaade istemek, ancak bu
(müsaade verildiği takdirde suc mev­
zuu olan imzasız yazı muharririnin
adım mahkemeye bildirmektir.
Cevap ve tekzip hakkı
Bütün Türk matbuatı sadece büyük kalkınma hamleleri ve va­
tan şantiyesi edebiyatı dışında, Anadolu Ajansı bültenleriyle iktifaya
mecbur edilmek isteniyor. Lâyihada­
ki bu hükümler yanında hukukçula­
rı hayretlere düşüren daha bîr çok
hükümler de vardır. Bunları mad­
delerde tafsilâtiyle göstereceğiz.
Bir misal olmak üzere cevap hak­
kı üzerinde kısaca durmamıza müsaade ediniz.
Cevap ve tekziplerden bahseden,
tasarının 19 uncu maddesiyle cevap
ve tekziplerin neşrinden evvel müd­
deiumumi kontrolünden geçirilerek
gazetelere o vasıta ile gönderilmesi
usulü ihdas edilmiştir.
Müddeiumumiler,
bu cevap ve
tekziplerin suc mahiyetinde olun ol­
madığım, kanunda yaralı şekil ve
şartlara uygun bulunup bulunmadı­
18
T u r a n G ü n e ş çalışıyor
İlim adamı
fatı bulunan müddeiumumiler tara­
fından, neşirden evvel tetkik ve kont­
role tabi tutulmasının Anayasamızın
matbuatın neşirden evvel teftiş ve
muayeneye tabi tutulmasını, yani
sansürü, katiyetle meneden 77 nci
maddesine mugayir olabileceği dahi
tasarıda nazara alınmamıştır.
Bu lâyihanın 30 uncu maddesin­
deki gazete kapatma hükmü, 6334
sayılı kanunun, yeni tadilleriyle büs­
bütün yaygın, büsbütün gayrivazıh,
büsbütün tahrip edici duruma gele­
cek elan suç ve suçluluk halleriyle
beraber mütalâa edilince, bilhassa
muhalefet gafında gazetecilik yap­
manın, fikri ve şahsi hürriyetler için
de, servetler için de korkunç bir
macera haline getirilmek istendiği
anlaşılacaktır. İlâveten şunu arz ede­
lim ki, . muhalefete meyyal basım
maddî imkânsızlıklar cephesinden
yıldırmak kasdiyle iktidar, politika­
sını e şekilde tertip ve tanzim etmiş­
tir ki, kağıt ve matbaa levamızı tah­
sisleri ve resmî ilân tevziatında bü­
yük payları kendini tutan gazetele­
rin almakta bulunduğunu ve diğer gazetelerin neşre devam imkânlarım
daimî bir emniyetsizlik içinde tutmak
gayretini güttüğünü bu memlekette
bilmeyen yoktur.
Gazete kapatma mevzuunda ba­
tı âleminden misaller vermek gere­
kirse derhal söyliyelim ki; meselâ
ne İşviçrede, ne de İngilterede böyle
(bir ceza mevcut değildir. Fransaya.
gelince ancak çok ağır suçlar neti­
cesi bir gazete kapatılabilir ve bu
suçların da hudutları bellidir. Bun­
lar (cinayet ve cürümlere teşvik, as­
kerleri itaatsizliğe tahrik, milletin
harp gücünü kösteklemek ve ordula­
rın kuvvet maneviyelerini veya disip­
linlerini bozucu veya amme huzuru­
nu bozacak mahiyette haberleri sui­
niyetle neşretmek) gibi devletin tamamiyetini alâkadar eden mevzulara
münhasırdır. Derhal ilâve edelim ki
1944 yılında kabul olunan bu ka­
nun hükümleri tatbik edilerek hiçbir
gazete kapatılmamıştır. .
Kanunumuza yemden sokulmak
istenen tahsil şartına gelince, bu hü­
küm, matbuatta fikirlerin ve kabili­
yetlerin serbest münakaşa ve reka­
betle kıymetlendirilmesi esasını bir
tarafa bırakarak idari mekanizmama
şartlarım aynı hiyerarşi zihniyetiyle
gazeteciliğe de sokmaktan daha baş­
ka bir manaya gelemez. Halbuki mo­
dern idare ilminde dahi bu kabil şek­
li kriterler bugün terkedilmeğe baş­
lanmıştır..'
Amme hürriyetlerinin ayrılmaz
bir parçası olan fikirlerim neşir hak­
kım tahsil şartına bağlamağa çalış­
mak hükümetin ricate ve geriliğe te­
mayülünün, fikir hürriyeti hakkında
bilgi sahibi olmadığının delillerinden
birini teşkil etmektedir.
Matbuat hürriyetinim düşmanları
Daha 1822 senesinde" bir Fransız
mebusu, (Dupont de 1'Eure), mec
liste şöyle diyordu:
"Matbuat hürriyetinin başlıca
düşmanları, kabiliyetsiz nazırlar, selâhiyetlerini kötüye kullanan me­
murlar, iktidarın millet hazinesinden
beslediği sayısız ajanlar, eski ve ye­
ni suiistimallerin taraftarlarıdır. Hep
et efkârı umumiyenin mürakebesinden kaçmak mecburiyetinde oldukla­
rı için matbuatı susturmak isterler."
Gene bir mütefekkirin dediği gi­
bi ehliyetsin hükümetler, büyük iç­
timai meseleler karşısında onları an­
lamak ve çözmek kudretim göstere­
medikleri için matbuatı mahkûm et­
meli suretiyle kendilerim haklı gös­
termeğe calışmışlardır.
Bugünkü hükümetin durumu bun­
dan zerreee farklı değildir.
Tarihin gösterdiği sonsuz misal­
lere ve beşeriyetin bütün tecrübele­
rine rağmen her devirde bazı insan­
ların veya zümrelerin kendilerinde
beşerde bulunması mümkün olmayan
bara hususiyetler ve kabiliyetler veh­
mettikleri görülmemiş bir şey değilAKİS, 16 HAZİRAN 1956
"Muhalefete rey verilmesi şüphe
yok ki demokrasiye olan derin" işti­
yakın ifadesiydi. Demokrat Partinin
başlıca vazifesi, beliren bu inkişafı
kuvvetlendirmek ve hızlandırmak ol­
mak icabederdi. Halkın hepimizden
ve bilhassa demokratlardan bekledi­
ği de bu idi. Halbuki Matbuat Kanu­
nu tasarısiyle geri bir adım atılıyor.
Bu geri adımın daha başka geri adunların destekliğini yapacağından
haklı olarak endişeliyiz. Demokrat
Parti milletvekilleri Meclise herhal­
de geri adımlara şahitlik etmek için
gelmemiş olduklarını en kuvvetli bir
iman halinde biliyorlar. Elemle söyliyelim ki Demokrat Parti bu geri adım karsısında vazifesinin ne olabi­
leceğini düşünmektedir." diyordu.
Milletin azmi
İŞ İŞTEN GEÇTİ
(Jean-Paul Sartre'in romanı. Çe­
viren: Zübeyir Bensan, Varlık Yayınları Cep Kitapları Serisi No. W.
İstanbul Yeni Matbaa. 128 sayfa,
100 kuruş).
ean-Paul Sartre'in adı memleke­
Jcülüğünü
timizde edebî eserlerinden çok ön­
yaptığı bir felsefi cereyan
- ekzistansiyalizm - dolayısiyle du­
yulmuştur. Eserleri dilimize çevrilmediğinden, yabancı dil bilmeyen okuyucular için Sartre'in sanatçı şah­
siyeti tamamen meçhuldür. Doğrusu
istenirse, ekzistansiyalizm de mem­
leketimizde Jean-Paul Sartre'in eser­
leri kadar az tanınmaktadır. Geçen
ay umumi efkârı bir hayli meşgul eden "Maçka âlemleri", ekzistansiyalizmin bazı gençler tarafından pej­
mürdelik,
başıboşluk ve
ayyaşlık
şeklinde anlaşıldığını ortaya koydu
ve "ekzistansiyalizm" den bahse vesile teşkil etti.
İkinci Dünya Harbinin Batı Av­
rupa memleketleri gençliği üzerinde­
ki tesirleriyle ortaya çıkan ruhi yı­
kılışın, bu felsefî cereyanın yayılma­
sına hız verdiği bilinmektedir. JeanPaul Sartre, bu düşünce sisteminin
ışığı altında yazan, bir muharrirdir.
"İş İşten Geçti - Les Jeux Sont Faits"
Sartre'in dilimize çevrilen üçüncü eseridir. Daha önce Orhan Veli Kanık,
muharririn bir piyesini "Saygılı Yos­
ma" adıyla tercüme etmişti. Diğer
eser de "Açık Oturum" adında bir
perdelik bir piyestir.
"İş İşten.Geçti" şekli ve muhte­
vası bakımından yadırgıyacağımız
bir roman. Bir defa,öyle tahlildi, tas­
virdi gibi şeyler yok.. Roman âdeta
bir senaryo gibi yazılmış. Şahıslar
hep hareket halinde. Roman kısa kı­
sa pasajlara bölünmüş. Kitabı okur-
pe
cy
Demokrat Parti liderinin, muha­
lefette söylediklerini biz Hürriyet
Partisi şimdi elemle tekrar etmek
zorundayız.
Türk Milleti bu geri adım karşı­
sında nazarlarım mümessillerine çe­
virmiş bulunmaktadır. Demokratik
düzeni, bütün müesseseleriyle tahak­
kuk ' ettirmek azmine, mümessilleri­
nin de katılıp katılmıyacağını me­
rakla beklemektedir. Her halükarda
son hükmü vermenin kendi selâhiyetinde olduğu şuuru ile bu aziz millet,
on seneden beri bütün güciyle tahak­
kukuna çalıştığı demokratik rejime
doğru azimle, cesaretle yürümesine
devam edecektir. Kendisine ayak uyduramıyanların hüsranlariyle başbaşa kalmaları mukadderdir.
KİTAPLAR
a
dir. Bütün bunları, tarihin seyri içinde, pek kısa süren arızî devirler
olarak kabul etmek lâzımdır.
Serbest düşünce, hür tefekkür ve
demokratik: nizamın inkişafı bütün
engellere rağmen daima kuvvetle ve
emin adımlarla yürümüştür. Türkiyede de muhakkak yürüyecektir.
Demokrat Partinin mesul lideri,
1046 yılında, bu tadiller yanında hiç
mesabesinde kalan Basın Kanunu ta­
dili tasarısı dolayısiyle bu kürsüden
şunları söylemişti:
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
ken insan âdeta bir -film seyreder gi­
bi oluyor. Daima hareket ve sahne­
den sahneye cüretli atlayışlar, Amerikalı romancı Steinbeck'i hatırlatı­
yor. Fakat Sartre, daha hareketli,
daha cesur..
"İş işten Geçti", koyu bir dikta­
törlük, altında yaşayan bir ülkede ha­
zırlanan bir ihtilâli hikâye etmekte­
dir. İhtilalin elebaşısıyla, diktatörlü­
ğün ileri gelenlerinden birinin karısı
arasındaki aşk, romanın iskeletini
teşkil ediyor. Bu aşkın ölümden sonra devamı, ölüler dünyasının insanlariyle canlılar arasındaki münase­
betler okuyucunun alâkasını körük­
lüyor,
-Zübeyir Bensan'ın tercümesi bu
süratli temponun içinde çok zaman
aksıyor, yaya kalıyor. Mütercim ese­
rin kelimelerine sadık kalmak endi­
şesiyle, en mühim unsurdan, akıcı ve
süratli tempodan, fedakârlık yap­
mak zorunda kalmış. Fakat, Sartre
gibi ünlü bir yazarın dilimize çevri­
len ilk romanını, kitaplarımızın ara­
sına katmak küçümsenecek bir hiz­
met değildir.
BİR DÜNYA Kİ..
(Yazan: Suat Taşer. "Üç Duvarlı
Dünya" eserisinin dördüncü kitabı.
Seçilmiş Hikâyeler
24. Ankara
Dergim' Kitapları
Son Havadis Matbaası.
130 sayfa, 100 kuruş).
Ulrich
Damrau tarafından hazırlanmış güzel bir kapak içinde
satışa arzedilen "Bir Dünya Ki.." ile
Suat Taşer, tiyatro mevzuundaki dör­
düncü eserini yayınlamış oluyor.
Suat Taşer, şair olarak, yazar olarak, aktör olarak muhtelif sanat
kollarında gayret sarfeden biridir.
"Üç Duvarlı Dünya" adını verdiği
tiyatroya candan bağlıdır. Bir tiyat­
ro oyuncusu olarak sahneye seneler­
den beri emek verir. Memleketimizde
tiyatronun neden diğer sanat kolları
gibi zaman zaman da olsa bir ilerle­
me, bir parlama göstermediğini araş­
tırmayı kendine dert edinen Suat Ta­
şer bu kitabında muhtelif konferans­
larım ve makalelerini bir araya top­
lamış. "Derken" başlıklı önsözde ya­
zar, 'Tiyatroyu bir millî kültür da­
vası, uygarlık ölçülerinin en sağlam­
larından biri olarak benimsediğimiz
için bu uğurda gücümüz yetesiye ça­
lışmayı, karınca kararınca faydalı
olmayı ilke edindik" diyor.
"Bir Dünya Ki..", tiyatro mevzu­
unda hissedilen bir boşluğu, kısmen
de olsa, dolduruyor. "Tiyatroyu nasıl
kurtarabiliriz?", "Teknik arkadan
gelsin". "Aktörün Çilesi", "Piyes yazarının çilesi", "Tiyatro ve ahlâk"
başlıklı makaleler tiyatromuzun için­
de bulunduğu meselelere ışık tuta­
cak yazılardır.
19
DÜNYADA OLUP BİTENLER
Saar
Conrad Adenauer
İkinci Dünya Harbinden sonra da
Fransızlar ayni saiklerle Saar'ı ele
geçirmeye teşebbüs etmişlerdi. Harbi
müteakip kurulan, Fransızlara mü­
temayil, kukla Hoffman hükümeti,
her fırsattan istifade ederek Saar'ı
Fransaya
bağlamaya çalışıyordu.
Fransa ile Saar arasındaki gümrük
anlaşmaları kaldırılıyor, Saar parası
Fransız frangına bağlanıyor, Fran­
sızlara her türlü kolaylık sağlanıyor­
du. Harpten yeni çıkmış, mağlûp ve
zayıf Almanya bu duruma itiraz edemiyordu. Fakat Almanlar yavaş
yavaş kuvvetlenip Avrupa meselele­
rinde söz sahibi olmaya başlar baş­
lamaz seslerini yükselttiler. Saar'ın
hali hazır statüsünün hiç de kabule
şayan olmadığını ileri sürdüler. Al­
manlara göre, Fransa ve Almanyanın bu mesele hakkında bir anlaşma­
ya varmaları kaçınılmaz bir zaruret­
ti. Aslen Alman olan Saar halkı da
bu gelişen duruma ayak uydurarak
Fransız makamlarım tazyike başla­
mıştı. Almanyanın NATO'ya girme­
sinin mevzuubahis edilmesi Saar me­
selesinin hallini daha süratlendirdi.
Geçen yıl Pariste karşılaşan Alman
ve Fransız başbakanları bir uyuşma
zemini hazırladılar: Saar Avrupalılaştırılacaktı.. Kurulacak Saar hükü­
meti savunma ye dış münasebetler­
den gayrı bütün meselelerde serbest­
çe söz sahibi olabilecek, bu iki mev­
zu ile de Avrupa Birliği Bakanlar
Konseyi tarafından seçilmiş bir ko­
miser ilgilenecekti. Fakat her şey­
den evvel Saar halkının reyini almak
icabediyordu. Tapılan referandumla
Saar'lılar bu projeyi tasvip etmedik­
lerini bildirdiler. Bu durum karşısın­
da Fransaya mütemayil Hoffman is­
tifa etti. Alman taraftarı Dr. Ney
hükümeti- iş başına geçti. Dr. Ney
hükümeti Saar'ı Almanyaya bağla­
mak istiyordu. Bu arazi Alman çevrelerinde de vardı. Fakat Fransanın
buna muhalefet edeceği biliniyordu.
Zira Fransa, ihtiyaç duyduğu kömür
ve demiri bu bölgeden ucuzca elde ediyordu. Saar Almanyaya
geçtiği
takdirde kömür hususunda çekeceği
müşkülât Fransanın meçhulü değil­
di. Bunun için Fransızlar ağzı kendi
topraklarında olan, fakat Saar arazisinin altına tesadüf eden Warmdt
ocaklarından 1980 yılına kadar 90
milyon ton kömür çıkarmak selahiyetinin kendilerine tanınmasını ıs­
rarla istiyorlardı. Bundan başka Lorraine bölgesinde istihsal' edilen mal­
ların ucuza naklini temin için de Mo­
selle nehrine bir kanal açmak isti­
yorlar ve bu işe Almanların da para
yatırmasını arzu ediyorlardı. Fransa
ancak bu şartlar tahakkuk ettikten
pe
cy
a
Usta politikacı
pılacak bir plebisitle Saarın müstak­
bel statüsünü tayine hakkı olacağı
hükmü de konmuştu. Bu hükme gö­
re 1935 de yapılan plebisitte halk,
Almanya ile birleşme arzusunu izhar
etmiş ve Saar, Fransız hakimiyetinden çıkmıştı.
Ortadan k a l d ı r ı l a n d i k e n
Geçen hafta içinde Luxemburg'da
buluşan Fransız ve Alman. Başba­
kanları, Avrupanın dikenli meselele­
rinden birisi daha hallettiler. Saar
meselesinde Fransa ve Almanyanın
bir anlaşma zemini bulmaları ve Guy
Mollet ile Adenauer'in dünya mesele­
leri hakkında fikir teati etmeleri,
görüş birliğine varmaları şüphe yok
ki, dünya sulhu için ferahlatıcı bir işarettir.
Saar meselesinin bugüne kadar
çözülmemesi, Avrupada hakiki manada bir birlik kurulmasına mani ol­
maktaydı. Almanya ile Fransa arası­
na sıkışmış, zengin yeraltı kaynakla­
rına sahip bu küçük endüstri bölgesinde yaşayan ahalinin yüzde 90 ı Al­
man aslındandır. Bölgenin sahip ol­
duğu, zenginlikler öteden beri Fransanın iştahım uyandırmakta ve bu
bölgeyi Fransaya bağlamak arzusu­
nu kuvvetlendirmektedir. Saar'ın Al­
man ahalisi böyle bir yakınlaşmayı
arzu etmemektedir. Bunu, yapılan iki plebisitte de açıkça ifade etmiş­
tir.
Birinci Dünya Harbinin muzaffer
İ devletlerinden biri olan Fransa, har­
bin sonunda hem Saar'ı işgal etmiş,
hem de Almanların harp borçlarına
karşılık bu bölgedeki madenlerin iş­
letme imtiyazım almıştı. Fransanın
Alsace ve. Lorraine'de kurulmuş bu­
lunan endüstri bölgesinin en hayatî
ihtiyacı olan kömürün Saar'da bol
miktarda mevcudiyeti Fransız'ları bu
harekete sevketmişti. Sulh anlaşma­
sına, Saar halkının 15 yıl sonra ya­
sonra Saar'ın Almanya ile birleşme­
sine göz yumacaktı.
Almanya şansölyesi Adenauer,
Fransızların bu arzularım makul bu­
luyordu. Fakat işe bazı tazyik grup­
larının karışması anlaşmayı güçleşti­
riyordu, Saar'lılar kendi toprakların­
da bulunan bir madenin Fransızlar
tarafından işletilmesini hoş karşıla­
mıyorlardı. Demiryolu şirketleri de
bu bölgedeki nakliyat inhisarcılığının
kanal projesiyle ellerinden çıkacağım
düşünerek buna yanaşmaması için
Başbakana tazyiklerde bulunuyorlar­
dı, İnce ve akıllı bir diplomat olan Adenauer, Fransa ile iyi münasebetler
idame ettirmekteki menfaatini hiçbir
zaman göz önünden uzaklaştırmıyordu. Bu sebeple demiryolcuları ikna
etmiş ve Wrandt madeni meselesinde
de bir hal çaresi bulmuştu.
Luxemburg'da imzalanan son an­
laşmaya göre Fransızlar, Wrandt
madeninden 1980 yılına kadar 60 mil­
yon ton kömür çıkarabilecektir.
Fransanın ihtiyacı olan diğer 24 mil­
yon ton Almanya tarafından temin
edilecektir. Bu suretle Saar halkı da
madenden istifade imkânına kavuş­
muş olacaktır. Moselle kanalının açılmasım Almanya kabul etmekte ve
300 milyon markla masraflara katıl­
maktadır. Buna mukabil 1 Ocak 1957
de Saar Almanyaya ilhak olunacak
ve Saar ile Fransa arasındaki güm­
rük ve para anlaşmaları 1960 da yü­
rürlükten kaldırılacaktır.
Şimdiye kadar Fransız - Alman
münasebetlerini daima çıkmaza sü­
rükleyen Saar problemi halledildik­
ten sonra bu iki memleket müşterek
tehlike karşısında birbirlerine daha
Saar referanduma
Fransa'ya "Hayır !."
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
DÜNYADA OLUP BİTENLER
Bir Diktatör Aranıyor!
Dr. Erdoğan METO
Paris,
pe
cy
sıkı bağlarla bağlanmış olacaktır. Bu
anlaşma Rusyanın, Batı Almanyayı
da komünist bloka çekmek gayretle­
rine büyük bir darbe teşkil etmiştir.
Almanyanın Fransa ile anlaşma
gayretlerinin boşa çıkması neticesin­
de kendi blokuna kayacağım ümid eden Ruslar, böylelikle büyük bir ha­
yal kırıklığına uğramışlardır.
Bunda hiç şüphesiz tecrübeli bir
diplomat olan Başbakan Adenauer,
büyük rol oynamıştır. Fransanın ya­
nı başında komünistleşmiş bir Al­
manyanın mevcudiyetinin Avrupa için nasıl bir tehlike teşkil edeceğini
tahmin eden Fransız Başbakanı Guy
Mollet'nin de iyi niyetli davranışı me­
selenin tatlıya bağlanmasında elbet­
te müessir olmuştur.
Luxemburg mülakatında iki baş­
bakan yalnız Saar meselesini görüş­
memişlerdir. Mollet, Moskova seya­
hati intibalarını Adenauer'e naklet­
miş ve Rusların Almanyanın birleş­
tirilmesine taraftar olmadıklarım açıklamıştır.
Luxemburg anlaşmasını mütea­
kip Amerika seyahatine çıkan ve bu
satırların yazıldığı sırada yolda bu­
lunan Başbakan Adenauer'in Washingtonda yapacağı müzakerelere
Saar meselesini halletmiş olarak gi­
rişmesi şüphe yok ki kendisi için
mühim bir koz teşkil edecektir. Amerika, Avrupada Fransa ile anlaş­
mış, kuvvetli bir Almanyayı daima
destekliyecek ve birleşmesini temin için elinden gelen her şeyi yapacak­
tır.
a
Guy Monet
iyi niyet
Fransalılar bir diktatör arıyor:
İşgalinden kurtulduktan
sonra,
hemen on seneden beri sürüp gi­
den sağ sol çalkantısı, yalnız bir­
çok hükümet adamını yıpratmak­
la kalmamış, ayni zamanda reji­
min temellerini kemirmeğe başla­
mıştı. O kadar ki, parti kongrele­
rinde "Cezayir harbini her ne pa­
hasına olursa olsun durduracağız!"
diyen sosyalist başbakan Guy Mol­
let, hâdiselerin zoruyla tamamen
harpçi bir politikaya sürüklenir­
ken; ona en geniş selâhiyeti Mec­
listeki itimad reyleriyle vermiş olan Fransız komünistleri, askere
çağrılan gençlerin maneviyatını
yıkmak için ne lazımsa yapmaktan
çekinmiyorlardı. Bu karışıklık içe­
risinde, birçok tanınmış şahsiyet
Anayasanın değiştirilmesini, ikti­
darın merkezileştirilerek bir ele
tevdi edilmesini istiyor; hattâ or­
taya, "mutedil diktatör" namzedi
olarak De Gaulle veya Mendes France gibi isimler atılıyordu. Yal­
nız bu "zümrüd-ü anka" ya terkedilecek selâhiyetler meselesine
gelince işler çatallaşıyor, bunlar
pek büyük bir kıskançlıkla, nerdeyse miskalle, veriliyordu.
Londrada işçi muhitlerinden
gelmiş bur İngilize, Kral Ailesi
hakkında fikrini sormuş olan genç
bir hariciyecimiz hiç beklemediği
bir cevapla karşılaşmıştı: "Kral
Ailesi mi, bizim alın terimizden
faydalanan tufeyli bur nesil!". Yal­
nız biraz sonra ayni İngilizin lâf
arasında, Kraliçenin geçişini sey­
retmek için Hyde Fark Corner'de
yağmur altında nasıl saatlerce
beklediğini söylemesi, hâdiseleri
bambaşka bir ışıkla aydınlatıvermişti.
Sovyet Komünist Partisinin
meşhur XX. Kongresinin gizli bir
oturumunda, Stalin'in elinden çek­
tiklerini bazı gazetelere göre göz­
yaşları içerisinde anlatan Kruçef,
sözlerini daha da tesirli hale sok­
mak için bazı misaller vermişti:
Bu arada 30 senelik mutlak ve
kanlı bir istibdadın Stalin'i tama­
men delirtmiş olduğunu anlatmak
için, sarayın bahçesine diktirdiği
kendi heykelleri arasında saatler­
ce nasıl dolaştığını söylemesi en
Birleşmiş Milletler
Arap saçı
Geçen hafta, Güvenlik Konseyi Or­
ta Doğu meselelerinin halli için
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
İngiltere tarafından teklif edilen bir
tasarıyı, uzun müzakerelerden sonra
kabul etmiştir. Orta Doğu meselele­
rinde bu suretle anlaşmaya doğru
bir adım atılmasında. Birleşmiş Mil­
letler Genel Sekreteri Dag Hammarakjoeld'un bu bölgedeki uzlaştırma
seyahati müsait bir
zemin teşkil
etmiştir. Hammarskjoeld'un Arap ve
İsrail devlet adamlariyle yaptığı
dikkate lâyık noktalardan biri
addedilebilir: Zira, "şahsiyete tapınılması" nın insanları ve onla­
rın şahsına bağla totaliter rejim­
leri nerelere kadar sürükliyebileceği bundan daha aşikâr surette
gösterilemez.
*
Son 25 senenin siyasi tarihi, bir
memlekette diktatörlüğün nasıl
doğup geliştiğini ve nihayet, kaçı­
nılmaz akıbetine nasıl yuvarlan­
dığını, nerdeyse bir hastalığın kli­
nik hikâyesi kadar katiyetle tarif
etmiştir. İçtimaî müesseseleri he­
men hiç gelişmemiş milletlerde bir­
birini takip eden askeri hükümet
darbeleri, bu hastalığın sadece
başka kalıplara giren şekilleridir.
Muayyen bir medeniyet seviye­
sine erişmiş cemiyetlerde, ekseriya
diktatörü ortaya çıkaran hâdiseler,
meselâ Fransada olduğu gibi bir
istikrar ihtiyacı veya iktisadi bir
hamle mecburiyetidir. Çok defa da,
en geniş hürriyeti vâdederek ikti­
dara gelen partilerin iplerini elle­
rinde tutan adamlar, bu hürriye­
tin pek kısa zamanda, pek rahat­
sız edici olduğu kanaatine varırlar.
Zira "asırları senelere sığdırmak
lâzımdır" veya "bir milletin kade­
rini tayin etmek" gerekmektedir.
Bu gibi devâsâ işler de, ancak âni
ve şahsî kararlara, kanun yolları­
nın hiçe sayılmasına, bir takım
acele tatbiklere, "her ne pahasına
olursa olsun iktidarda tutunmak"
zihniyetine mütevakkıf zannedilir.
Çünkü, bugünün karanlığı içinde,
yarının ne getireceği belli değildir:
Muhakkak addedilen bir şey de
yarının bugünden karanlık olamıyacağıdır!..
Artık bu dönülmez noktaya erişen diktatör namzedi, fildişi ka­
lesinden tâ bu kulenin duvarları
çöküp devrilinceye, tavanı başına
yıkılıncaya kadar çıkamaz: Cezbe
halinde memleket idare etmeğe
kal kısanların en korkunç nümu­
nesi Hitler, kararlarını yıldızlara
soracak kadar ileri gitmişti. Bu
kararların akıbetini Alman nesil­
leri işgal altında ödemektedir. İk­
tisadî esaret ise bundan daha sin­
si, daha uzun vadeli; diktatör tas­
laklarının boynuna bundan da ağır
bir vebaldir.
müsbet temaslara, Sovyet Rusyanın
bu anlaşmazlığın Birleşmiş Milletler
kanaliyle halledilmesine matuf gö­
rüşe iltihakı da eklenince meselenin
hal yoluna girmesi ümidi büsbütün
kuvvet bulmuştur.
Güvenlik Konseyinde kabul edi­
len İngiliz tasarısıyla meselenin Bir­
leşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından
halledilmesi. Arap devletlerin de mu-
21
DÜNYADA OLUP B İ T E N L E R
ler aynı mealde bir cümlenin tebliğ­
de yer almasına ses çıkarmamışlar­
dı. Güvenlik Konseyinde bu iki teb­
liğdeki esasların tam zıddı bir görü­
şü savunmaları, Sovyetlerin sözlerine
sadakatte ne derece kaypak oldukla­
rı bilinmeseydi daha fazla hayret uyandırabilirdi.
Bu hareket Sovyet
Rusyanın bütün sulhçu görünme
gayretlerine rağmen Arap devletle­
riyle alâkayı kesmeye niyeti olmadı­
ğım da ortaya koymuştur. Nitekim
Rusya halen Arap devletlerine yap­
tığı silâh sevkiyatını da kesmemiş­
tir. Halbuki Orta Doğu'da silâhlı bir
çatışmayı önlemenin ilk şartı bu böl­
gedeki devletlerin silâhtan mahrum
bırakılmasıdır.
Arapların
hâmisi
Güvenlik Konseyindeki görüşme­
lerde Sovyetlerin tam bir çark yapa­
rak Arap devletlerine omuz verme­
leri, ancak yeni bakan Şepilof un mu­
vaffakiyetini temin eden ilk göz ağ­
rılarını yalnız bırakmak istememesiyle izah edilebilir.
Şepilof, Arap âlemini yalnız Bir­
leşmiş Milletlerde desteklemekle kalmıyacaktır. Önümüzdeki
günlerde,
İngilizlerin Süveyşi terki ve Nasırın
Cumhurbaşkanlığına gelmesinin yıl­
dönümü münasebetiyle yapılacak törenlerde hazır bulunmak üzere Mı­
İtalya
Belediye seçimleri
Mahallî
seçimler bazan milletlerin,
hükümetleri hakkındaki düşünce­
lerini ifadeye imkân vermesi bakı­
mında ehemmiyet taşır. İki hafta
evvel neticelenen İtalya Belediye se­
çimlerine bu bakımdan büyük alâka
gösterildi.
İtalya halen, ancak üç kişilik bir
ekseriyete sahip bulunan Hristiyan
Demokrat Partinin lideri Segni'nin
başkanlığındaki bir koalisyon hükü­
meti tarafından idare edilmektedir.
Seçim kampanyası sırasındaki ve se­
çimlerden sonraki hadiseler bu ko­
alisyonun uzun ömürlü olamıyacağı
fikrini uyandırmıştır.
Belediye seçimlerinde Hristiyan
Demokratlar kuvvetli bir manzara
göstermişlerdir.
Fakat koalisyonu
teşkil eden Liberallerle Sosyal De­
mokratlar arasındaki görüş ayrılık­
ları seçim sırasında belirti bir şekil­
de ortaya çıkmıştır. Liberaller seç­
menlere parti programlarının muha­
fazakâr karakterini överken Sosyal
Demokratlar da halktan reform ya­
ratacak olan yeni tezlerine rey ver­
mesini istemişlerdir. Bu suretle bir
koalisyona giren bu iki partinin ayrı
iki kutup olduğu iyice anlaşılmıştır.
Bu hadisenin bünyesinde belirli bir
şekilde sağ ve sol kânadları ihtiva eden Hristiyan Demokratlara da te­
sir edeceği muhakkaktır. Bu durum
karşısında koalisyon içindeki anlaş­
mazlığın başgöstermesi ve gelişmesi
bir zaman meselesi haline gelmiştir.
Esasen zayıf bir ekseriyete dayanan
hükümet, her an düşme tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Hükümeti tekrar
kurmak icap ettiği takdirde, yeni hü-
pe
cy
vafık reyleriyle, imkân dahiline gir­
miştir.
Vasıl olunan bu netice Hammarskjoeld'un Nasır ile yaptığı görüş­
melerden eli boş çıkmadığını göster­
mektedir. Genel Sekreter Nasır ve
yardımcılarını İsrail hakkında 1947
de Birleşmiş Milletler tarafından it­
tihaz edilen kararın tatbikini iste­
mekten vazgeçirmiştir.
Bilindiği gibi 19,47 kararı, İsrail
ve Araplar arasında bir sınır tayin
ediyor ve bu sınırın iki tarafında ka­
lan yahudi ve arapların tehcirini der­
piş ediyordu.
Esasen bu karar nüfusunun üçte
ikisi Filistin aslından gelen Ürdün'ün
hiç hoşuna gitmemişti. Suriyenin de
Ürdünü desteklemesi üzerine Şam'­
da toplanan Arap Birliği Konseyinde, Arap devletlerinin bu meselede
en ufak bir tâvizde bulunmamaları
kararlaştırılmıştı. Nitekim son İngi­
liz teklifinin müzakeresinde bu ka­
r a r gözönünden uzak tutulmamış ve
teklifte bulunan "-Birleşmiş Milletler
her iki tarafın da kabul edebileceği
bir anlaşma projesi hazırlıyacaktır'
cümlesi Arap temsilcilerinin şiddet­
li itirazlarına hedef olmuştur. Bu iti­
razlar neticesinde metinden bu cüm­
le çıkarılmıştır. Bu suretle Arapların
bu anlaşmazlığın giderilmesi sırasın­
da en ufak tâvizde bulunmaya yanaşmıyacakları bir defa daha ortaya
çıkmıştır. Bu mevzu üzerindeki mü­
nakaşalar sırasında dikkati en faz­
la çeken husus, Sovyet delegasyonu­
nun Arapları desteklemeleri olmuş­
tur. "B ve K" nın Londrayı ziyaret­
leri sırasında neşredilen tebliğde,
Güvenlik Konseyinde arapların itira­
zına yol açan cümlenin bîr benzeri de
zikredilmişti. Bunu takip eden RusFransız görüşmelerinde de Sovyet-
a
Dimitri Şepilof
Rusyanın Güvenlik Konseyindeki
hareket tarzı ancak Dışişleri Baka­
nının değişmesiyle izah edilebilir.
Titonun Moskova seyahati arife­
sinde, istifa eden Molotof'un yerini iş­
gal eden Pravda'nın eski başyazarı
Şepilof, uzun müddet Dışişleri Ko­
misyonu başkanlığında bulunmuştu.
Yeni bir görüşü ve yeni nesli temsil
ettiği iddia olunuyordu. Daha Dışiş­
leri Bakanlığına gelmeden önce Arap devletlerine silâh vermek husu­
sunda başarı göstermişti. Bu sebeple
"B ve K" nın yeni dış politikasına
Molotof tan daha iyi ayak uydurma­
sı bekleniyordu.
sır'a gidecek, buradan da Suriye'ye
geçerek çok alâka duyduğu Arap âlemini daha yakından tanıyacaktır.
22
General Burns - Dag Hammarskjoeld - Nâsır
O zaman ekilenler, şimdi biçiliyor
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
DÜNYADA OLUP BİTENLER
siyle ifa ediliyordu. Bu yüzden Ame­
rikalılar aylarca evvel vazifesini yapamıyan bu müessesinin ilgasını is­
temişlerdi. Bu görüşe Kore harbine
katılan diğer 15 devlet de iştirak edince komisyonun vazifesine son ve­
rildi.
Maamafih bu komisyon esas vazi­
fesini lâyıkiyle başaramamış olma­
sına rağmen, mevcudiyeti ile Kore
harbini takip eden tehlikeli aylarda
bazı hizmetler görmekten de geri
kalmamıştı.
Başbakan Segni ve seçmenleri
doğru
Kore
Tek taraflı kontrole paydos
Geçen hafta,- Kore'deki Birleşmiş
Milletler Kumandanlığı, Güney
Korede anlaşmanın tatbikini kontrol
eden Bitaraf Komisyonun vazifesine
bilâ müddet son verildiğini açıkla­
mıştır. Amerikan generali Guard, bu­
nun sebebini şöyle izah etmiştir:
"Güney Korede komisyona her
türlü kolaylık ve hareket serbestisi
sağlandığı halde, Korede azami sui­
niyetle hareket edilmektedir. Bunu
Çin hükümeti de 9 Nisanda İngilterenin Pekindeki maslahatgüzarına ver­
diği bir notada teyid etmiş ve vazife
lerinin ifasında bir çok güçlüklerle
karşı karşıya kalan İsveç ve İsviçre
temsilcilerinin şikayet etmekte hak­
lı olduklarım bildirmiştir."
cy
kümete girecek partilerin başında
Nenni'nin liderliğindeki Radikal Sos­
yalist partisi bulunmaktadır. Nenni
taraftarları Belediye seçimlerinden
kuvvetli çıkmışlardır. Sovyet Rusyadaki son değişiklikler Staline bağ­
lı İtalyan komünistlerinin reylerini
kendi partileri yerine Nenni'nin partisine vermelerine yol açmıştır.
Cephe"ye
a
"Cumhuriyetçi
Şimdilik durumda bir değişiklik
olması beklenemez. Kore halkı tek
bir devlet halinde yaşamayı ne kadar
isterse istesin, gene de tıpkı Alman­
ya gibi ikiye bölünmüş bir halde ya­
şamaya devam edecektir. Zira Doğu
ve Batının bu meselede bir anlaşma­
ya varmaları bugün için imkânsız­
dır.
pe
Seçimlerde kuvvetini ortaya koyan
Nenni, hemen taarruza geçerek bazı
şehirlerde Hristiyan Demokratlarla
beraber çalışacaklarım bildirmiş ve
müşterek çalışmaların müstakbel bir
"Cumhuriyetçi Cephe" için zemin
hazırlıyacağını söylemiştir. Bu be­
yanına rağmen Nenni, komünistlerle
olan ittifakını da bozmamıştır. Nen­
ni bu suretle kabineye giremiyen ko­
münistlerin müstakbel bir Hristiyan
Demokrat - Sosyalist koalisyonu des­
teklemesini temin gayesi gütmekte­
dir. Bu tahakkuk ettiği takdirde be­
lediye seçimlerinden pek başarısız
çıkan aşın sağcılar ve monarşistler
ağır bir darbe daha yiyeceklerdir.
itki bitaraf, iki komünist devletin
temsilcilerinden teşekkül eden bu ko­
misyon, sanki harbin bittiğinin ve
tarafların buna razı olduğunun bir
sembolü idi. Şimdi ismi var cismi
yok olan bu kontrolün da kalkmasiyle
statükonun
bozulabileceğini
beklemek yersiz olur. Her ne kadar
Güney Kore Cumhurbaşkanı Sygman-Ree ara sıra harp tehditlerinde
bulunuyorsa da bunu tatbik mevkii­
ne geçirecek kudrette değildir. Zira
Güney Kore ordusu Amerikan vesa­
yeti altındadır ve Amerikalılar harbi
istemedikleri için mütareke şartları­
na riayet edeceklerdir. Ruslar ise Asyada bugün için silâhlı bir çatışma­
ya taraftar değillerdir. Ekonomik alanda kalkınma hareketlerine giriş­
miş Kızıl Çin de böyle bir arzu bes­
lememektedir.
Hadiselerin gelişmesi, yakında İtalyada bir "Cumhuriyetçi Cephe"
koalisyonunu iş başında görmenin
sürpriz sayılmaması lazım geldiğini
ortaya koymaktadır.
Kitap ve Kırtasiyenizi
BİLGİ' den
alınız
SAKARYA
CAD. No. 4/A
YENİŞEHİR
• ANKARA
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
Bu kötü niyetli hareketler ekse­
riya komisyonun içinden gelmektey­
di. Kontrollar esnasında Çekoslovak­
ya ve Polonya delegeleri bitarafane
hareket edecekleri yerde, davranışla­
rını daima Kuzey Kore'nin men­
faatlerine göre tâyin etmişlerdi. Uzun tecrübeler sonunda komünistler
i ç i n bitaraflık kelimesinin bir mâna
ifade etmediği anlaşılmıştı. Kuzey
Korede Çekoslovakya ve Polonya
temsilcileri İsveç ve İsviçrelilerin, iş­
lerini zorlaştırmaktan bir an bile ge­
ri kalmamışlar ve daima mahalli idarecilerin tarafım tutmuşlardı. Me­
selâ Mançuryadan gelen trenlerin
kontrolune mani olmuşlar, Yalu neh­
ri boyunca yapılan silâh kaçakçılığı­
na ete çıkarmamışlar ve silâhların
tayin edilen limanlardan başka li­
manlardan Kuzey Koreye girmesine
göz yummuşlardı.
Bu şerait altında kontrolün deva­
mı fayda yerine zarar verecek hale
geliyordu. Zira kontrol yalnız bir ta­
rafta - Güney Korede - tam mâna-
Syngman - Ree
Keskin sirke
23
KADIN
Ankara
Bir ihtiyaca cevap
Ankara günden güne güzelleşen.
temiz ve rahat bir şehirdir. Anka­
ralılar, Ankarayı severler, yalnız sı­
caklar basınca, Atatürk Bulvarına
dökülen Ankaralıların şaşkına dön­
müş bir halleri vardır. Geniş bir yer­
de oturup, bir bardak buzlu bira ve­
ya dondurma ile ferahlamak imkanı­
nı bulamazlar. Caddenin üzerindeki
kahveler hep hıncahınç doludur. Ama, şehrin göbeğinde otomobil ve
insan gürültüsü içinde dinlenmek
cidden imkansızdır. Baraj, Çiftlik,
Gölbaşı, ancak hafta sonu tatillerin­
de gidilebilecek uzak yerlerdir. An­
karalı senelerden beri, şehrin içinde
fakat gürültüden,
tozdan mahfuz,
ferah gazinoların, yaz bahçelerinin
hasretini duymaktadır. Son günlerde
Gençlik Parkında yapılan ufak te­
fek değişiklikler, halkın bu ihtiyacı­
nı kısmen olsun karşılaması bakımın­
dan gayet mühimdir.
Pırıl
pırıl semaverler içinde masa­
lara gelen demli çaylar, havuzdan
kıyıya esen hafif bir rüzgâr, kenar­
daki ağaçların hışırtısı
Ankarayı
âdeta İstanbulun Emirgânına götür­
mektedir. Hele gece, ışıklar içinde pı­
rıl pırıl yanan park, bir tarafta caz
ve biraz ötede, Luna Parkın eğlenceleriyle, âdeta renkli bir filmi hatır­
latmaktadır. Ankara kalesinden aşa­
ğıya doğru inerken bu manzara cid­
den görülmeğe değer.
Ev kadım sıcak bir yaz günü ço­
cuklarım alıp kenardaki gazinolar­
dan birinde sabah kahvesi içmeğe gi­
debilir. Elindeki işi işlerken, çocuk­
lar sandalda dolaşır veya dönme do­
laplarda eğlenebilirler. Parkın giriş
kapısının iki yanına açılan dükkân­
lar da parka bir canlılık vermekte­
dir. İnsanın en çok hoşuna giden şey
denizden ve tabiatın bazı iltifatların­
dan mahrum addedilen Ankarada in­
san gücünün başardığı güzel şeyler­
dir.
Eğitim
Tembelliğin tedavisi
çocuğunuzun iştihası yoksa
Ş ayet
onu, yemeğini yemesi için dövmek
pe
cy
a
Bugün parkın içinde havuzun or­
tasında küçük bir tepecikte ve Luna
Park'a giden köprünün iki ucunda
açılan gazinolar, günün birçok sa­
atlerinde, halkı cezbedecek bir hoşluk
arzetmektedir. Havuz "deniz hasreti"
duyan Ankaralıları avutmakta, ço­
luk çocuğa sandala binip kürek çek­
mek imkanları vermektedir. Vakıa
bu havuz kaç senedir mevcuttur ama
bu yaz, kenarlarda açılan gazinolar,
kaliteyi derhal yükseltmiş ve herke­
sin çoluk çocuğu ile, Gençlik Par­
kına gidip ferahlamasını mümkün
kılmıştır.
Emirgân bahçesi mi?
aklınıza gelmez. İşte tembellik de,
hayat karşısında duyulan bir iştihasızlıktan başka bir şey değildir. Tem­
bel çocuğu, dolu tabağının karşısına
geçip bekleyen iştihasız çocuğa ben­
zetebiliriz.
Meme emmeyen çocuk
Bütün
anneler bilirler ki alâkasızlık bazan kundaktaki bebekle-
İki sevimli y a v r u
Oyun tembelliği yener
rin bile istinasını kapamaktadır. Son
günlerde Amerikada en modern bir
kreşte vuku bulan bazı hadiseler psi­
kologların ve ruh doktorlarının bu
mevzuda tamamiyle gözünü açmıştır. Bu kreşte, en son hıfzıssıhha ka­
idelerine riayet edilmekte ve çocuk­
lara dakikası dakikasına en son metodlarla bakılmakta idi. Bir hemşi­
re geliyor, onların altım değiştiriyor,
derken birisi gelip bahçeye çıkarıyor­
du, bir diğeri vitaminlerini veriyor,
bir başkası banyolarım yapıyordu.
Buna rağmen çocuklar, günden gü­
ne sararmaya, zayıflamaya ve bibe­
ronlarını almamaya başladılar. Ade­
ta yaşama arzularım kaybetmişlerdi..
Çünkü annesizlik, alâkasızlık onların
büyüme arzularına set çekmiş, on­
ları sessiz bir bedbinliğe sürüklemiş­
ti. Çocukların bakıcıları değişti, hep­
sine ayrı ayrı hemşireler tahsis edildi. Bunlar çocuğu sabahtan alıyor,
akşama kadar meşgul oluyorlardı.
Çocuklar derhal canlandılar.
Tembel çocuklar her şeyden ev­
vel, bedbaht çocuklardır. Her şeyden
evvel, onları anlamaya çalışmak, on­
ları sevmek, onlara yardım etmek lâ­
zımdır.
Fizik sebepler
Tembelliğe
sebebiyet verecek bazı
vücut arızaları vardır ki göz ve ku
lak, burun arızalarını, bademcikleri
bunların arasında saymak mümkün­
dür. Tembel çocuk evvelâ bir dokto­
ra götürülüp dikkatli bir muayene­
den geçirilmelidir.
Terbiye sebepleri
alışmak için zorla odaya kapatı­
lan, hakaret gören, veya aksine,
sözde modern terbiye sistemine uyu­
larak tamamiyle
serbest bırakılan
başıboş çocuk, kolayca tembellik yo­
luna girer. Baba akşam eve gelince
yalnız rahatım düşünüyor ve çocu­
ğun çalışması ile hiçbir surette ala­
kadar olmuyorsa, anne lakayt ise,
çocuk muayyen bir saatti masa ba-
Ç
G e n ç l i k Parkından b i r g ö r ü n ü ş
Ankaralıların Emirgânı
24
AKİS 16 HAZİRAN 1956
KADIN
Jale CANDAN
Henüz çocuk denilecek yaşta idim. Bize daima her hadiseden
bir ibret dersi çıkararak nasihat eden bir hocamız vardı. Onun nasi­
hatlerine canımız sıkılmazdı. Çün­
kü çok tatlı konuşurdu. Fakat na­
sihati sevecek yaşta değildik, söy­
ledikleri bir kulağımızdan girer,
bir kulağımızdan çıkardı. Zeki ve
tecrübeli idi. Sözlerine ehemmiyet
vermediğimizi hissederdi. Fakat
kızmak adeti değildi. Güler ve:
"— Biliyorum çocuklar, derdi.
Beni dinlemiyorsunuz. Fakat ne
kadar dinlemezseniz, dinlemeyiniz
gene de, söylediklerimin bir mik­
tarı aklınızda kalacaktır ve bazan
mühim bir hadise karşısında, ha­
yatınızın bir dönüm noktasını teş­
kil edecek bir kararı verirken, bel­
ki birdenbire benim söylediğim ba­
zı sözleri hatırlıyacaksınız. Çünkü
ben kendi hocamı hep böyle hatır­
larım."
Hocam şimdi çok uzak memle­
ketlerdedir. Fakat gün geçmez ki
onu, hatırlamayayım. O, talebelerine
fazileti ve vazife aşkım, insanlık
sevgisini gayet cazip bir şekilde
anlatır, saadeti bu yolda aramayı
onlarda bir itiyat haline getirme­
ye çalışırdı. Bu rahat yürünen, in­
sanın ayağına batmayan, dümdüz
güzel bir yoldu. İnsan, bu yolda
yürürse kendinden emin olur, hiç­
bir şeyin sarsamıyacağı bir kuv­
vet kazanırdı.
pe
cy
Ruhi sebepler
Meşhur Diderot şu sözü boşu bo­
şuna söylememiştir:
"Ona ne öğretmemi istiyorsunuz,
o beni sevmiyor ki!"
Hakikaten meselenin düğüm nok­
tası budur. Ekseri çocuklar okula
başlar başlamaz, birdenbire tembel
oluverirler. Bunlar yabancı muhite
İntibak edemiyen ve muvaffakiyetsizlik kompleksine kapılan çocuklar­
dır.
Bazı çocuklar da, kendi kendile­
rinden kurtulup etrafları ile alâka­
dar olamadıkları içindir ki, tembel
olurlar. Bunların vaziyeti daha da
vahimdir. İlk çocukluk hislerinden
bir türlü kurtulamıyan ve kaybet­
mek üzere oldukları mesuliyetsiz,
gayretsiz devreyi terketmemekte inad eden bu çocuklar muhakkak ki,
ruhi bir buhran geçirmektedirler. Ta­
pılacak şey, cezadan sakınmaktır.
Ceza ve tehdit daima tabiata aykırı­
dır. Mütemadiyen tenkid edilen çocuk
inkişafım yapamaz. Bu gibi vaziyet­
lerde yapılacak ilk şey, aile muhitim
kontrol etmektir. Ailede huzurlu, ra­
hat ve mesut bir hava var mıdır? Evine neş'e ile dönen çocuk, nasıl kar­
şılanmaktadır?
Çocuklarımız
a
şına geçip çalışmayı adet edinmemişse tembellik doğrudan doğruya
bir terbiye hatası, bir disiplin ve
program eksikliği neticesidir.
Çareler
Tembelliğin sebebini anladıktan
sonra tedaviye geçmek lâzımdır.
Yapılacak birkaç şey vardır:
Tembel bir çocuk hayatta herhan­
gi bir şeye alâka gösterir göstermez
kurtuldu demektir. Onun alâka gös­
terdiği şey, oyun da olsa derhal bu
hissinden istifade edip onu inkişaf
ettirmek, meselâ onunla top oynıyarak arkadaşlık tesis etmek, ona yak­
laşmak, ona harcettigi gayretler ne-
Mahzun çocuk
Alâkasızlık tembelleştirir
AKİS
16
HAZİRAN
1956
*
Henüz
iyice kavrıyamadığımız
ve derinliklerine nüfuz edeme­
den işimize gelen bazı harici şe­
killerini kabullendiğimiz "modern
ticesi elde ettiği bir şeyin zevkini aşı­
lamak lâzımdır. Bu arada meselâ ço­
cuğun izzetinefsine dokunmak veya
gururunu kırmak gayet tehlikelidir.
Gururunu okşamak da aynı derece­
de menfi neticeler doğurabilir. Me­
selâ çocuğa bir vazife verirken: "Bu­
nu sen yap, çünkü zekisin muhakkak
yaparsın" demek tehlikelidir. Çocuk
o vazifeyi yaparsa lüzumsuz bir gu­
rur duyar, yapamazsa mahcup olur.
Halbuki aynı iş için çocuğa şu şe­
kilde hitab etmek doğru olur:
"— Bunu yapmaya gayret et, bi­
raz güç fakat çalışırsan herhalde
yapabilirsin."
Çalışmak çocuğa sıkıntılı bir va­
zife olarak gösterilmemelidir. Tem­
bel çocuğa ceza olarak yeniden baş­
ka başka vazifeler vermek, çalışma­
yı ona bir ceza, bir sıkıntılı iş olarak
takdim etmek demektir. Bu gibi ce­
zalar çocuğu çalışmaktan büsbütün
nefret ettirir.
Zaten tembel çocukların çabuk
yoruldukları bir numara değil, bir
çocuk terbiyesi" bu yarım mânası
ile, bize yarın için kurmayı tahay­
yül ettiğimiz mükemmel cemiyeti
veremiyecektir. Tazyiksiz bir di­
siplin ve serbest bir gelişme, ba­
şıboş, prensipsiz, inançsız, idealsiz
bir terbiye demek değildir. Bugün
çocuk, ayağında "blucin", ağzında
ciklet, dilinde tuhaf espriler dola­
şırsa ve bazen hareketleri hattâ
sözleri ile bizi şaşırtırsa, onun bu
harici şekillerinden, hallerinden lü­
zumundan fazla endişe duymıyalım. Düşünelim, ilk ıslığı çaldığı­
mız, ilk deniz şortunu veya "karyoka" denilen ilk tahta takunya-'
ları, paçaları bol pijamaları giydi­
ğimiz zaman uyandırdığımız tep­
kileri düşünelim ve anlayalım. Fa­
kat eğer bugünün çocuğu hiçbir
prensibe bağlanmadan, hiçbir fazi­
let kaidesi tanımadan, idealsiz
büyüyorsa, işte o zaman yarın icin ne kadar endişe duysak yeri­
dir. "Ne yapalım, zaman böyle!"
demiyelim. Zaman böyle değildir
ve bugünkü maddi dünya belki
dünden de daha idealist bir dünya
olmak azmindedir. Anne, baba ve
öğretmen olarak derhal harekete
geçelim, çocuklarımızda kuvvetli
bir manevî taraf yaratmaya gay­
ret edelim. Onlarda doğru muha­
keme etmeyi, prensip yolundan
yürümeyi, insan haklarına hür­
meti birer itiyat haline sokmaya
çalışalım. Pek canı' gönülden din­
lemiyorlarsa gene de üzülmiyelim.
Dinlemeseler de duyarlar. Duyduk­
ları her şey onların körpe hafıza­
larına yerleşir. Zamanında hatır­
larlar ve yarının manevi cephesini
kurarlar..
hakikattir. İnsan sevmediği işleri ya­
parken cidden yorulur. Tembel çocuk
çalışmanın verdiği zevki mükâfat
şeklinde hissettiği zaman, çalışmaya
ısınacaktır. Daima bu yoldan yürü­
mek, ufak gayretleri teşvik etmek
lâzımdır. Yoksa "Senin yasında iken
ben sınıfımın birincisi idim!", "Sen
adam olamıyacaksın!", "Komşunun
çocuğuna baksana, nasıl çalışıyor!"
gibi sözlerle çocuğun üstüne varmak
iyi neticeler vermez. Bu menfi kıyas­
lamalar tembel çocuğa, zaten aradığı
lâkaydiyi verecektir. Ümitsizlik için­
de, kendisini tam bir tembelliğe terkedecektir.
Çocuğun kendisine ait rahat bir
çalışma köşesi, masası, sandalyesi,
lambası olmalıdır. O çalışırken evde
sükûnet hüküm sürmeli, onun alâka­
sını başka tarafa çekecek şeyler ya­
pılmamalıdır.
Bu arada çocuğa iyi bir çalışma
metodu Öğretmek ve onu ufak tefek
ezberlere alıştırmak lâzımdır. Çünkü
bu ezberler hafıza için mükemmel
25
KADIN
birer egzersizdir. Çocuğu çalışmaya
alıştırmak bakımından da, gayet mü­
himdir.
Hocalariyle sık sık konuşarak ço­
cuğun durumu gözden geçirilmelidir.
Aile ve hoca bu hususta birbirinin
yardımcısıdır. Halbuki bazı aileler
çocuğun yanında hocayı tenkid et­
mekten çekinmezler. Çocuk sınıfta
tembel ise, fena notlar alıyorsa, bü­
tün gayretinize rağmen onun sınıfta­
ki durumu düzelmiyorsa onu hiç ol­
mazsa mektep dışında, bazı sahalara muvaffakiyet kazanmaya, komp­
lekslerini silkip atmaya teşvik edi­
niz. Hem de unutmayınız ki bazan
fena bir talebe mükemmel bir hayat
adamı olabilir, mükemmel bir tale­
be de hayatta hiç muvaffak olmıyaÇocuğun kabiliyet ve istidatlarım
bulup o yolda yürümesine gayret ediniz. Çocuk yardıma ve anlayışa
muhtaçtır. Ona kollarınızı açınız.!
Moda
Yazın her kadın şıktır
Çan eteklik
M u h t e l i f bluzlarla giyilen eteklik­
ler yaz kış, kadının en çok işe
yarıyan, en rahat giyilebilen kıyafe­
tidir. Yaz etekliklerinin gayet bol ve
zengin olması tabiî şarttır. Fakat
daire kloşlar bu sene eskisi gibi mo­
da değildir ve yeni eteklikler yaptı­
racak olan kadınların bu hususu göz
önünde bulundurmaları lâzımdır. Eteklerin bolluğu bu sene, ya belden
itibaren başlayan büzgülerle, ya da
pli kaşelerle, ütüsüz plilerle veril­
mektedir. Dikkat edilecek nokta ku­
maşın verev olarak değil daima düz
olarak kesilmesidir. Modellerde zen­
ginlikleri ile nazarı dikkati celbe­
den ve aşağıya doğru açılarak giden
bir çok eteklik doğrudan doğruya
verev olarak değil, gene düz hat ku­
maş üzerine çan biçimi, eteğe doğru
açılarak kesilen, yanyana getirilen
birkaç parçadan yapılmıştır. Bele oturtmak için yapılan pensler gayet
derindir ve belden bir hayli aşağıya
indikten sonra, serbest bırakılarak
etekliğe icap eden bolluğu vermek­
tedir.
pe
cy
a
Muhakkak ki, yaz mevsimi kadınlara giyim hususunda bir çok
kolaylıklar sağlıyan, onlara fantezi
yapmak ve az para ile sık olmak im­
kanım veren bir mevsimdir.
Bir kaç gün evvel Ankarada, Atatürk Bulvarında şıklığı ile bütün
bakışları üstüne çeken bir genç kız
dolaşıyordu. Üzerinde yeşil beyaz
çubuklu bir entari vardı: Bel dikiş-
sizdi ve takriben bel hizasından 90
santim aşağıya kadar, elbise vücuda
yapışık olarak, çubuklar uzunlama­
sına getirilerek hazırlanmıştı. Bun­
dan sonra eteğe takılan gayet bol
büzgülü parçada çizgiler enine kul­
lanılmıştı. Herkesin alâkasını uyan­
dıran bu elbise, Sümerbank satış ma­
ğazasından metresi 150 kuruşa alı­
nan basmadan yapılmıştı. Hele insan
biraz becerikliyse, biraz da geniş ha­
yale sahipse, yazın, cidden bedava­
dan giyinebilirdi.
Kadife tasmalar
Zengin eteklikler üzerine giyilen
çok açık yakalı bluzların sadeliği
boyna takılan kadife kurdelelerle gi­
derilmiştir. Bu kadife kurdeleler ba­
zan ufak bir fiyonkla kapanmakta­
dır, bazan küçük bir çiçekle, bazan
da kiraz gibi bir demet meyve ile.
Fakat bu kadife tasmalar daha ziya­
de gene kızlar içindir ve boyun hattını kestiği için biraz şişman ve yaş­
lı olanlar tarafından katiyen kulla­
nılmamalıdır.
Müstakbel annenin kıyafeti
Bol etek modası
Fakat bluzlar dar
26
Müstakbel
anne bütün medeni
memleketlerde, daima en çok
saygı gören bir insandır. O yürürken
herkes ona yol verir, bir taşıt vası­
tasında o ayakta ise derhal herkes
ona yerim terketmeğe hazırdır. Müs­
takbel anne daima, her yerde yar­
dım görür, anlayış ve sempati ile
karşılanır. Onun rahat etmesi ve ha­
milelik gibi güç bir devreyi mesut
geçirebilmesi için tabib ve psikolog­
lar elele çalışırlar, onun ıstıraplarım
dindirmeğe uğraşır ve onun hayat
arkadaşım aydınlatmak için konfe­
ranslar tertip eder, yazılar yazarlar.
Müstakbel anne vücudundaki de­
ğişiklikler neticesi birtakım komp­
leksler duyabilir, rahatsızlıklar his­
seder, endişeli ve zayıftır. Her ne
kadar itiraf etmese de, içinde daima
Boyna takılan süsler
Elbiseyi zenginleştiriyor
korku vardır. Bütün bu zaafları ve
sinir bozukluklarım yenebilmek için
onun maneviyatının kuvvetli olması,
her an takviye edilmesi lazımdır. İş­
te bu noktaya gelince, şunu hatırla­
mak doğru olur: insan saçlarım ta­
ramadan ve taradıktan sonra, hayatı
derhal değişik gözlerle görmeye baş­
lamaktadır. Şu halde müstakbel an­
nenin, her şeyden evvel, kendisine
eskisi kadar ve eskisinden daha çok
itina göstermesi, tuvaletini ve giyi­
mini ihmal etmemesi, çirkinleşmek
kompleksine karşı mücadele etmesi
ve daha ilk günden, bu mücadeleye
başlaması lâzımdır. Medeni memle
ketlerde piyasada nasıl yem doğacak
çocuklar için takımlar mevcutsa, ay­
nı şekilde müstakbel anneler için
pratik, rahat ve aynı zamanda zarif,
süslü hamilelik kıyafetleri mevcut­
tur. Hele yaz günü hususi kıyafet­
ler temin etmedikçe, hamileliği ra­
hat geçirmek adeta imkânsızdır.
Kanguru etek
Hamile bir kadının, her şeyden ev­
vel "kanguru" ismim alan bir etekliğe sahip olması şarttır. Bu etek­
liği, müstakbel anne, ilk aylardan
son aylara kadar kullanabilecektir;
Çünkü ketenden veya çok ince yün­
lüden yapılacak olan bu etekliğin
tam karin üstünde, karnı tamamiyle
serbest bırakan bir "kanguru ceb."
yani boşluğu vardır. Bu boşluğu, ih­
tiyaca göre kullanabilen, krep dö şin
bir parça ile kapamak da mümkünAKİS, 16 HAZİRAN 1956
dür. Bu parçayı büzerek lâstiğe ge­
çirmek ve lastiğin iki ucunu belde
kavuşturmak kafidir. Etekliğin umumi görünüşü dardır ve üzerine gi­
yilen bol ceketler ve bluzlarla hamilelik şişmanlığını en güzel şekilde
gizler.
Bluzlar
İKTİSADİ VE MALİ SAHADA
Ucuz basmalardan, kareli zefirler­
den açık yakalı, kolsuz, robalı çok
şirin bol bluzlar yapıp, bunları değiş­
tirerek çeşit çeşit giyinmek müstak­
bel anneye daima şık ve güzel, iti­
nalı görünmek imkânını verecektir.
Sokak için
Etekliğin
kumaşından yapılacak
bol ve hafif bir ceket, müstakbel
anneye son aylarına kadar rahatça
her yere gidebilmek imkânım vere­
cektir. Bu takıma uygun bir "şapka,
eldiven de kullanılırsa, hamile ka­
dın aynı zamanda şık da olabilecek­
tir.
Bir manto şarttır
Geçen haftanın sonunda, Ekonomi
ve Ticaret Bakam Ankara Gaze­
teciler Cemiyetinde bir basın toplan­
tısı yaptı. Yeni bakanın iktisadî me­
selelerimiz hakkındaki düşüncelerini
açıklaması hiç şüphe yok ki, faydalı
oldu. Esasen bazı memleket mesele­
lerinin - ne kadar dikenli olurlarsa
olsunlar - selâhiyetliler tarafından ifade edilmesi, ötedenberi duyulan bir
ihtiyaçtı. İktisadî hayatın mesuliyet
ve emeğinin tamamen bakanın omuz­
larına yüklü bulunduğu ne kadar açık bir hakikatse, bu güçlüklerin ağırlığını gündelik hayatımızda hepi­
mizin taşımakta olduğu da o kadar
aşikârdır. Bu bakımdan bu çeşit ko­
nuşma ve açıklamaların faydaları
daha da artmaktadır.
Bir basın toplantısı
a
Ekmek fiyatları
Ekonomi ve Ticaret Bakam ekmek
meselesini bütün açıklığiyle an­
lattı. Fırıncılar, maliyetin artması
karşısında bugünkü fiatlarla imalâ­
ta devam edemiyeceklerini bildirmiş­
lerdi. Fırıncıları bu taleplerinde hak­
sız görmek imkânsızdı. Bu sebeple
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bir
tedbir alıyordu: Ekmek fiatları değiştirilmiyecek, fakat bir ekmeğin ağırlığı 900 gramdan 800 grama indi­
rilecekti. Bu suretle fiat sabit tu­
tulmakla beraber, ekmeğe % 11 nisbetinde - 3,37 kuruşluk - bir zam
yapılmış olacaktı. Fırıncılar için lü­
zumlu zam, gramajın indirilmesi su­
retiyle tahakkuk ettiriliyordu. Fiat
artırma zarureti kendini gösterdik­
ten sonra bunun herhangi bir şekil­
de ifade edilmesi gayet tabiiydi. Şaşı­
lacak olan nokta "zam" kelimesinin
kullanılmasından
kaçınılmasıydı.
Zam, ekmek meselesinde olduğu gi­
bi bir zaruret olarak karşımıza çı­
kabilirdi. Ekmeğin vezni azaltılarak
fiilen tahakkuk ettirilen zamdan ce­
saretle bahsetmemek için ortada bir
sebep yoktu.
Bu zam sadece fırıncılar mesele­
sini halletmekteydi. Fakat hububat
fiatlarının yüksekliği ve Toprak
Mahsulleri Ofisinin zararlarıyla il­
gili olan ekmek meselesi daha başka
tedbirlere de lüzum göstermekteydi.
Ticaret Bakam toplantıda bu ikinci
kategori tedbirlere de temas etti:
filerde ekmek fiatları serbest bı­
rakılacaktı. Bu suretle ekmeğin fiatı Ofisin maliyet altındaki satış fiatlarına göre değil, serbest piyasa fiatlarına göre ayarlanacaktı. Bu ted­
bir ekmek, fiatlarında hissedilir bir
yükselmeyi ifade ettiğinden, dar ge­
lirlilere, bu artışın neticelerini bir de­
receye kadar hafifletmek maksadiyle nakden yardım edilecekti.
Toprak Mahsulleri Ofisinin ek­
mek fiatlarını bugünkü seviyede tutmak için katlandığı zararlar, bu ted­
bire başvurulmasını zaruri kılmış ol­
malıydı, Ofis, maliyet fiatları altın­
pe
cy
Ö ğ l e d e n sonra veya gece giymek
için, müstakbel anne tamamiyle
modaya uygun olarak bol bir yazlık
manto yaptırmalıdır. Bu manto, ar­
ka ortadan dikişli olursa, daha çok
zenginlik ve bolluk kazanacaktır.
Önden aşağı kadar düğmeli olup ka­
tın kısmım tamamiyle gizlemesi lâ­
zımdır. Bu düğmeler, meselâ kenarı
plili bir pat üzerine dikilebilir.
"Trois-quarto" kolları da aynı şe­
kilde sıkı bir band ve plili bir kenar­
la bitebilir.. Süslü bir teferruat, ha­
milelik mantosuna şık bir manto
manzarası verecektir. Zaten bu man­
toyu hamilelikten sonra da kullan­
mak pek âlâ mümkün olacaktır. Onu yıkanabilen beyaz pikeden, kalın
poplinden veya fay ve grogren ku­
maşlardan yapmak mümkündür. Ay­
nı kumaştan yapılmış küçük bir kanotye şapka ve yaka kısmına takı­
lacak küçük bir zarif eşarp, müstak­
bel anneye, herzamanki kadar şık olabileceğini her an hatırlatacaktır.
Ticaret
A n n e namzedinin kıyafeti
Daima zarif kalınabilir
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
da satış yapma yüzünden 1954 de 29
milyon lira zarar etmişti. Bu mik­
tarın 1955 de biraz daha artmış ol­
ması da mümkündü. Buğday alım fi­
atlarının 35 kuruşa çıkarılması halin­
de, bugünkü üç şehir sisteminin da­
ha büyük zararlara katlanmadan yü­
rütülmesi mümkün olmıyacaktı. Fi­
atları serbest bırakmak, takip edi­
len ekmek politikasında külli bir de­
ğişikliği ifade ediyordu. Toprak Mah­
sulleri Ofisi, kurulduğu günden beri,
"müstehliki koruma" fonksiyonunu
bilhassa bu sahada tahakkuk ettir­
mişti. Emeklilerin, memurların ve iş­
çilerin tekasüf ettiği üc büyük şehir­
de - Ankara, İstanbul, İzmir - ve ha­
yat şartlarının çetin olduğu Karade­
niz şehir ve kasabalarında ve diğer
başlıca şehirlerde Ofis, buğdayı de­
rece derece maliyetin aşağısındaki
fiyatlarla satarak, ekmeğin mümkün
mertebe ucuz olmasını sağlıyordu.
Bu, m a l i zararları tereddütsüzce ka­
bul edilen bir ekmek politikasıydı.
Gittikçe kabaran fiat seviyesine za­
ruri olarak buğdayın da uyması, bu
politikanın terkedilmesi lüzumunu
ortaya çıkarmıştı.
Şimdiye kadar buğdayı koruma
politikası Ofis kanaliyle, devlet büt­
çesinden finanse ediliyordu. Ekmek
fiatlarının serbest bırakılması bil­
hassa bu noktada ehemmiyetli bir
değişikliğin ifadesiydi. Fiatları ser­
best bırakma yoluna gidildiği takdir-,
de 30 veya 40 kuruşluk himaye poli­
tikasının finansmanı doğrudan doğ­
ruya müstehlike terettüp edecekti.
Ekmek fiatları serbest bırakılın­
ca, şüphe yok ki bugünkü fiatlarda
esaslı yükselmeler olacaktır. Bugün
28-30 kuruşa satılan Ofis buğdayı­
nın ekmeği 30 kuruş olduğuna göre,
İstanbul Borsasının 39-40 kuruşluk
buğdayının ekmeği 40-45 kuruşa sa­
tılacaktır. Eğer buğday himaye fiatı
40 kuruşa yükseltilirse, ekmek fiat­
larının daha da yükselmesi beklene­
bilir. Bu suretle Ofis zararları me­
selesi halledilirken geriye bazı ikti­
sadî ve içtimai meseleler kalacaktır.
Bakan bunların içtimai olanları hak­
kındaki düşüncesini ifade etmiştir:
Ofis zararlarından yapılacak tasar­
rufa mukabil, dar gelirli vatandaş­
lara nakden yardım edilecektir. Dar
gelirliler tabiri, belediye anlayışıyla
yardıma muhtaç sayılan mahdut bir
kategoriyi ifade etmektedir. Değiş­
mez gelirliler tabakası, serbest fiatlı ekmek müşterileri arasında bırakı­
lacaktır. Ucuz ekmek politikasının,
şümulü içinde bulunan memur, emek­
li ve isçilerin de nakdi yardımlardan
faydalanmalarına pratik İmkân yok­
tur. Bu sebeple serbest ekmek fiat­
ları karşısında değişmez gelirlilerin
durumu bir mesele olarak ortaya çı­
kacaktır.
Umumi fiat artışlarını bir nokta­
da durdurmak mümkün olmadıkça
ekmek fiatlarında olduğu gibi, fiatların birbirini kovalamasının nasıl önüne geçileceğini kestirmek mümkün
değildir. Bu sebeple "1950 den beri
27
İKTİSADİ VE MALİ SAHADA
devam edegelen hummalı bir iktisadi
kalkınma faaliyetinin normal nefes
alma devresi isinde" bulunduğumuz
hususunda. Ekonomi ve Ticaret Ba­
kanıyla bir mutabakata varmak ko­
lay değildir.
pe
cy
a
İhracat
Ekonomi ve Ticaret Bakanı, dış ti­
caret mevzuuna "ihracat" tan gir­
meyi tercin etti. Bu şekilde hareket
etmekte cidden haklıydı. Zira bütün
sıkıntılarımızın giderilmesi için tek
ümit ve döviz kaynağı ihracattır, İh­
racatı artırmak, devamlı bir politika
ve gayret mevzuu olmaya lâyıktır. İh­
racatımızı zorlaştıran manileri orta­
dan kaldırmak da elbette en acele iş­
lerimizden biri olmalıdır.
İhracatımızı zorlaştıran sebepler­
den biri ambalaj maddesi noksanlı­
ğıdır. Bakanın bu meseleye el koy­
muş, olması ancak memnuniyet uyan­
dırır. Fakat şimdiki halde bakanın
bu mevzudaki beyanatı tatmin edici
olmaktan uzaktır. Bu ihtiyaçların
karşılanması için "gereken dövizi
vereceğim" demek dururken bakanın, "tahsis ve transfer muameleleri
süratlendirilmiştir" formülünü ter­
cih etmesi, bu maddelerin sıkıntısı­
nı çekenlere ferahlık verecek mani"
yette bir beyan' sayılamaz. Bakanın
bu şekilde konuşması vaad hususun­
da ölçülü davranma arzusundan ileri
geliyorsa, kendisinden takdirlerimizi
esirgemememiz icap eder.
Çuval, çelik çember, çivi ve saire
gibi ambalaj maddelerinin ihracatı­
mız için taşıdığı ehemmiyeti bilmeyen yoktur. Bunlar altın yumurtla­
yan tavuğun ihtiyaçlarıdır. Bunlar
olmadan, ihracat da olmaz. Binaena­
leyh er veya geç bu maddelere döviz
ödemek zorundayız. Ambalaj madde­
leri için de parayı zamanında öde­
mek - akaryakıtta olduğu gibi - ih­
racatımızı güçleştiren manialardan
birisi bertaraf etmek imkânını yara­
tacaktır.
28
Fiat muvazenesi meselesi
Ekonomi
ve Ticaret Bakanı yeni
fiat muvazenesi ihtiyacından bah­
sederken ekonomik bir izah çerçeve­
si içinde lirik bir üslûbu tercih etti:
"Üzerinde yaşadığımız memleketin
mal sahibi olarak umranında bizlere
düsen manevi mesuliyet, evlat ve ayalimize daha mamur bir şekilde intikalini temin hususundaki vazifeleri­
mizi, nefislerimizin ufak tefek fera­
gati pahasına da olsa, jenerasyonu­
mun şerefle deruhte etmesi lâzım
geldiğinde hiç bir memleket çocuğu­
nun şüphesi olduğunu zannetmiyo­
rum" derken bakanın herkesle ittifak
halinde olduğu şüphe götürmez. Ha­
kikaten "Türk cemiyeti inkişaf ha­
lindedir. Her geçen gün, bu cemiyeti
yeni icaplarla karşı karşıya bırakmaktadır." Ancak bakanın sıkıntıla­
rımızı "aşağı seviyede bir istikrarın
bozulması" seklindeki izahı diğer
sözleriyle aynı kıymeti taşımamak­
tadır. 30 senelik hayatımızın, son beş
senesine de bir inkişaf payı isabet et­
tiği muhakkaktır.-Gene muhakkak olan bir başka husus da bu son beş
seneye bazı iktisadi politika hataları­
nın da sığmış olmasıdır. Mamafih Ekonomi ve Ticaret Bakam alınan
tasarruf tedbirlerinden bahsederken
"eskisi kadar geniş çapta envestismanlara girmemek" kararım da açıklayarak realitelerden ayrılmak ni­
yetinde olmadığını ifade etmiştir.
Dış ticaret
Beyanatta ithalât sıkıntıları için
âcil bir devadan bahis yoktur. Esasen bugünkü durumda, bir Ekono­
mi ve Ticaret Bakanından mucize
beklemeye de kimsenin hakkı olma­
sa gerektir. Ancak bugünkü durum­
dan hangi "tedbirler manzumesi" ile
ve kaç yıl sürecek bir gayretle çıka­
bileceğimizi öğrenmek ihtiyacı haklı
olarak tatmin beklemektedir.
Toplantıda
açıklandığına göre
maden cevheri ihracatçılarının tesis
ve yedek ihtiyaçlarını karşılamak için ihracat bedellerinin yüzde bir
miktarının bu ihtiyaçlarda kullanıl­
mak üzere ihracatçı emrine terkedilmesi kararlaştırılmıştır. Aynı za­
manda ihracatçı olmak imtiyazı ma­
dencileri bir nisbet dairesinde kur­
tarmış bulunuyor. Bütün bunların
palyatiflerden ibaret olduğunu anla­
mak zor değildir. Yedek parça ve
ham madde kıtlığı çeken sanayiimi­
zin daha az alâka görmesi için ihra­
catçı olmadığı mı ileri sürülecektir ?
İhracatçı ile ithalatı azaltan arasın­
da döviz tasarrufu temin bakımından
fark var mıdır?
Bu ay içinde yeni dış ticaret reji­
minin ilân edileceği Bakanın bildir­
dikleri arasındadır. Bu rejimin yeni
olarak ne getireceği belli değildir.
Bütün mesele döviz getirip getirmiyeceğindedir.
Hiç olmazsa herkese müsavi su­
rette tatbik edilecek usullerin kon­
ması, bu usullere titizlikle riayet edilmesi bile büyük faydalar sağlıya­
caktır.
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
T
I B
Hastalıklar
landığı sıralarda da sevilmiş, alkış­
lanmış, uğrunda göz yaşı dökülmüş
bahtiyarlardandı.
pe
cy
a
Tekrar hastalanıyor
Yıldırım
yüksek ağaçlara düşer.
Meyvalı ağaç taşlanır. Eisenho­
­er bütün iyi dileklere, dualara, te­
mennilere rağmen yine hastalandı.
Geçen eylül ayında geçirdiği enfarktüsde heyecan, hiddet, şiddet, tees­
sür, yorgunluk, sürmenaj rol oyna­
mış olabilir. Bu yeni hastalıkta bun­
ların . pek tesiri olacağım sanmıyo­
ruz.
AP Ajansının 9.6.956 tarihli bül­
teninde şöyle bir haber vardı: "Bir­
leşik Amerika Devlet Reisi Eisenho­
­er bu sabah müstacel bir ameliyat
geçirmiştir. Mütehassıs hekimler cer­
rahî müdahaleyi icap ettiren rahat­
sızlığın kanserle bîr ilgisi olmadığım
söylemektedirler. Bağırsak tıkanıklı­
ğının sebebi bir ince bağırsak hastalı­
ğıdır. Şafaktan az önce yapılan ame­
liyatı, müteakip yayınlanan tebliğde,
bu tıkanıklığın habis olmayan ileitis
adlı rahatsızlıktan mütevellid olduğu
ve ameliyatla giderildiği kaydedil­
miştir. Bir saat elli üç dakika süren
ameliyat normal ve başarılı olmuş­
tur. Geçen yıl eylülde bir kalb krizi
geçiren 65 yaşındaki devlet reisinin
kalbi halen memnunluk vericidir.
Başkanın sıhhati gittikçe düzelmek­
tedir." "Yine AP Ajansının 11. Hazi­
ran 1956 tarihli bülteninde de şunlar
Başkan Eisenhower
Herkes "İke"yi seviyor
İke'nin hastalığı
Eisenhower gecen yıl bir enfarktüs
krizi geçirmişti. Derhal hastahaneye kaldırılmış, sıkı bir tedaviye alınmıştı. Hekimlerin gayretine bütün
dünyanın iyi dilek ve duaları da ek­
lenmiş, sağır kubbede bu yürekten
temenniler akisler uyandırmaktan
geri kalmamıştı. Hakikaten Başkan
yavaş yavaş şifaya kavuşmuştu.
Hastahaneyi terketmiş ve bir çiftlik­
te istirahate çekilmişti. Nihayet ye­
niden siyasi hayata dönmüş, milyon­
ların arasına karışmıştı. Başkan için
bu ağır hastalık artık bir hatıradan
ibaretti. Şunu da öğrenmiş oluyordu:
Memleket kendisim seviyordu. Düş­
manı olmıyan adamdı. Muvafıkı, mu­
halifi, demirperde ilerisi, demirperde
gerisi, sağlığı ile yakından ilgilen­
miş, bütün dünya sanki onun göğ­
sünde bir kalb gibi serpmişti. En­
farktüs hep birden geçiriliyor gibiy­
di Amerika ve bütün dünya saadette,
ıztırapta, elemde onunla beraberdi.
Dünyada bundan büyük bahtiyarlık
olamazdı. Nekahatten sonra büyük
Başkan bu mesud atmosfer içinde,
kendimi hasta eden ağır yükü tekrar
yüklenmek kudretini ve cesaretini
kendinde bulabilmişti. Eisenhower,
iş başında olduğu zaman da, hastaAKİS, 16 HAZİRAN 1956
yanlıdır: "Başkan Eisenhower dün,
ameliyattan 36 saat sonra ayağa
kalkmış, etrafındakilerin yardımı ile
biraz yürümüş, yatağından 4-5 met­
re ilerideki bir koltukta bir müddet
dinlenmiş, 10 dakika sonra tekrar
yatağına dönmüştür. Nekahat ihti­
latsız ve normal geçmektedir. Walter Reed asker hastahanesinin ya­
yınladığı bültene göre başkanın du­
rumu fevkaladedir. Ameliyattan son­
ra herhangi bir arıza olmamıştır.
Başkanın resmi işlerle meşgul olma­
sına henüz müsaade edilmemiştir. Zi­
yaret yasağı' da devam etmektedir.
Yalnız oğlu ve gelini dün, dokuzun­
cu evlenme yılları olduğu için kısa
bir ziyarette bulunmuşlardır. Hasta­
haneyi terkederken John Eisenho­
­er babasının durumunun iyi oldu­
ğunu söylemiştir."
İleitis ne demektir?
bağırsağın
İ nce
kalın bağırsağa
son kısımlarında,
birleştiği hizalar­
da, lokalize olan, müzmin gidişli,
nekroz yapan ve o kısım bağırsağı
daraltan bir hastalığa ileitis terminalis, ileitis regionalis ismi verilmek­
tedir. Hastalık önce Crohn tarafın­
dan tarif edildiğinden Crohn hastalı
ğı diye de anılır. Hastalığın tüberkü­
loz, sifiliz ve kanserle bir ilgisi yoktur. Çok sık raslanan bir hastalık
değildir. Yahudilerde çok görüldüğü
yazılmışsa da sonradan her ırkta
kadınlarda olduğu kadar erkeklerde
de rastlanmıştır. En çok 20-30 yaş
lar arasındaki insanlar bu hastalığa
tutulur. Hastalık apandisite çok ben
zer. Ekseriya hekimleri yanıltır. Ameliyata gönderilen hastanın bu mü-
kasıklara, bele, böbrek civarına uzanan fistüller de vardır. Hatta fistüllerin anal, perianal, rektal ve rekto-vajinal olanları da vardır. Hastalarda zamanla kansızlık, baslar. İle­
ri derecede zayıflarlar.
Teşhis için bağırsaklara yapılan
röntgen muayenesinin önemi büyük­
tür, ince bağırsağın son kısımları
daralmış olduğundan bu kısımlara
kadar ulaşan kontrast madde ince
bir ip gibi geçmeğe başlar. Hattâ
bazan kesif madde buralarda tama­
men takılır kalır, ileriye geçemez.
İleitis'in anatomo-patolojik görü­
nüşü non spesifik bir granülom do­
kusundan ibarettir. Yani iltihaplı kı­
sım bir tek hücre kümesinden müte­
şekkil değildir, içinde her çeşid hüc­
re vardır. Fakat ekseriyeti lenfosit­
ler teşkil eder. Dev hücreler de bu­
lunur. İnce bağırsağın son kısımla­
rındaki iltahap bölgesi, ince bağırsak
boyunca 50-100 santimetreye kadar
pe
cy
a
dahaleden sonra ileitise yakalanmış
okluğu anlaşılır. Hastanın karnının
sağ tarafında ağrı vardır. Hattâ tümöral bir kitle ele gelir. Bu yüzden
kanser veya periton tüberkülozu sa­
nılır. Ateş yükselmesi, ishal, şiddetli
zayıflama, kusma, umumi durumda
bozulma vardır. Kanın akyuvarları apandisitte olduğu gibi biraz artmıştır. Tümör şeklini aldığı zaman bu
kitlenin içinde iltihaplı olan ince bağırsağm son kısımları, civardaki
sağlam bağırsak büklümleri ve mezanter bulunur. Hastalığın dört klinik şekli vardır: 1) Apandisiti andıran şekil, 2) Diyarelerle sürüp giden
anterit - bağırsak iltihabı şekli -, 3)
Bağırsak tıkanması yapanlar. 4) Fistüllerle kendini gösteren ileitisler..
Bu sonuncu şekilde fistüller iç organlara, komşu bağırsak boğumlarına,
kolonlara, sigmoid ve çekuma, kadınlarda rahme, mesaneye açılabildiği
gibi dışarıya, meselâ karın duvarına.
uzanır. Bu kısım bağırsağın kenarı
çok kalınlaşmış, sertleşmiştir. Kalın­
laşma içeriye doğru olduğundan ba­
ğırsağın lümiyeri daralmış bazı yar­
lerde de tıkanmıştır. Bağırsağın et­
rafındaki mezanter ve fibrin kitleleri
o kısmı dışardan da boğmuştur. Ci­
vardaki lenfa bezeleri büyümüş ve iltahaplanmıştır. Bu iltahap kitlesinin
içinde, eğer apandisit daha önceden
çıkarılmamışsa o da mahpus kalmış­
tır. Bu civarda yukarda söylediğimiz
çeşitli fistüller de teşekkül etmiştir.
Böylelikle hasta bağırsak civarı; ap­
seler, tümörler, fistüllerle tanınmaz
ve anatomik durumu seçilemez bir
hale gelmiştir.
İleitis terminalis'in neden, niçin,
nasıl teşekkül ettiği henüz bilinme
mektedir. Bu hususta ileri sürülen
bir çok fikirler vardır. Bir kısmı
hastalığı tüberküloza bağlamak is­
temiştir. Fakat anatomo-patolojik
bakımdan tüberküloza ait hususiyet­
ler görülemediği gibi, basil de bulu­
namamış, hayvan tecrübeleri dalma
menfi kalmıştır. İleitis'in, apandisitten sonra meydana çıktığını söyle­
yenler varsa da bu, kabul edilebile­
cek bir kanaat değildir. Çünkü has­
talık apandisiti çıkarılmış olan kim­
selerde de ortaya çıkmaktadır. Trav­
maları, lenfa sistemi hastalıklarını,
basilli dizanteriyi, bünye ve ailevi is­
tidadı sebep gösterenler de vardır.
Bütün bu fikirlere hastalığın teşek­
külünde bir pay ayırmakla beraber
gerçek etiyolojinin henüz karanlık
olduğunu kabul etmek lâzımdır.
Tedavi
Hastalığın özel bir tedavisi yoktur.
Had safhada ameliyat yapılmam
mahzurludur. Bu dönemi antibiyotik­
lerle geçiştirmeğe çalışmak lâzım­
dır. Hangi antibiyotiğin daha fayda­
lı olduğuna dair de bir bilgimiz mev­
cut değildir. Sülfamidler, penicillin,
streptomicin ve bunların karması
preparatlar, aureomycin, terramycin,
chloromycetin ve benzerleri kullanı­
labilir. Hastada ishaller bulunduğun­
dan bunu kesmeğe ve özel bir rejim
tatbik etmeğe çalışmalıdır. Vitamin­
lerden de şüphesiz faydalanılacaktır.
Bunların bazılarının bağırsaklardaki
tahribatı söndürücü ve geçiştirici özellikleri vardır. Bağırsaklardaki leziyonlar geniş olduğu zaman da konservatif tedavi şarttır.
Müzmin safhada en iyi çare ame­
liyattır. Bu suretle hasta olan bağır­
sak parçası çıkarılır. İnce bağırsa­
ğın sağlam Ucu kalın bağırsağa di­
kilir, İltahaplı kısımlar dolayısiyle
hasta bağırsak kısmı çıkarılamaz ve­
ya leziyonlar geniş olduğundan bu­
na imkân bulunamazsa, o zaman sa­
dece ince bağırsakla kalın bağırsa­
ğın transvers kısmı arasında yeni bir
birleşme ve yol yapılarak ince bağır­
sağın çıkarılmasından vaz geçilir.
Ameliyata rağmen de hastanın iyi olmadığı, hastalığın tekrarladığı
görülmüştür. O hakle hastayı tamamen şifalandırmak için bugün tatbik
edilen ameliyatlar da kâfi değildir.
Dr. E.E.
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
Z A B I T A
Fransa
Cinayet
1954 de bir sonbahar günü Rennes'de bir apartmanda oturan güzel
Denise Labbe, altı aylık kızı Catherine'i aşağı atmak üzere pencereden
dışarı uzattı. Komşular sokaktan Denise'i gözetliyorlardı. Denise çocuğu­
nu atmaktan vazgeçti. Aradan beş
gün geçmişti. Denise, kızını yakında­
ki kanallardan birine attı. Bu defa
da bir balıkçı çocuğun imdadına ye­
tişmişti. Bir ay sonra Orge nehri ke­
narından geçen bir yolcu boğulmak
üzere olan küçük bir çocuğu ölümden
kurtardı. Bu da Denise Labbe'nin kı­
zı Catherine'den başkası değildi. Ni­
hayet 8 kasım 1954 günü Denise kız
kardeşinin Vendome'deki evinde Catherine'le yalnız kalmıştı. Ana çocu­
ğunun başım bir çamaşır kovasına
soktu ve boğuluncaya kadar öylece
tuttu.
pe
cy
a
Duruşma
Geçen hafta Fransa'da Blois ağır
ceza mahkemesi salonu hıncahınç
doluydu. Gök gürlüyor, şimşekler ça­
kıyor, salonun ışıkları yanıp sönü­
yordu. Salonda bulunan batıl itikatlı
kimseler, bu olayları Allahın gazaba
gelmesine atfediyorlardı. Burada 30
yaşındaki Denise Labbe ile sevgilisi
28 yaşında Jacques Algarron cinayet
suçu ile muhakeme ediliyorlardı. De­
nise ağlıyordu. Çocuğunu sevgilisi
Algarronun ısrarı ile aşkım ispat için
öldürdüğünü itiraf etmişti. Halk, on­
ları bir yıl önce tevkif edildiklerinden
beri "büyülü" insanlar diye tanıyor­
du. Algarron siyahlar giymiş suçlu
sandalyesinde gayet sakin oturuyor­
du. Denise, fakir bir postacının kı­
zıydı. 13 yaşında yetim kalmış, ken­
di kendine okumuştu. Bir dairede ka­
tibeydi. Algarron ise evlilik dışında
doğmuş, annesi ile babası sonradan
evlenmişlerdi. Saint Cyr'i bitirerek
topçu teğmeni çıkan Algarron, fel­
sefeye çok meraklıydı. İkisi de, Marquis de Sade'dan Jean Paul Sartre'a
kadar,
Fransız entellektüalizmine
kendilerini vermişlerdi. Hele Denise,
hepsini mükemmel biliyordu. Talebe­
lerle hiç çekinmeden düşüp kalkıyor­
du. Günün birinde babasını tanıma­
dığı bir çocuğa sahip oluverdi. Jacques ise Denise'le tanıştığı zaman
iki gayrı meşru çocuğun babasıydı.
Kadınlara karşı davranışında daima
bayram olduğu yazarların tavrım
takınırdı. Meselâ mahcup bir genç
kıza, Gide'in kitaplarında okudukla­
rım hatırlıyarak "ateşli bir aşk" tek­
lif ederdi. Denise'le mektuplaşmaya
başlayınca, ona inandığı ekzistansiyalist üstadların tavsiyesine uyarak
"düşüncelerin hareket haline gelme­
si" prensibine göre hareket etmesini
telkin ediyordu. Denise'in sadece "se­
ni seviyorum" demesi kâfi değildi.
Bunu ispat etmeliydi. Jacques, "be­
nim aşkıma lâyık olabilmek için ıs­
tırap çekmelisin" diyordu. Bir mek­
tubunda da D'Annunzio'dan bir par­
ça yazmıştı. Kıskanç bir kocanın ka­
rısının başka bir erkekten olan çocu­
ğunu öldürüşünü ve sonra "şimdi
daha güzel olmadı mı" deyişini anla­
tıyordu. Denise kabul etmişti. Fakat
"böyle bir şey yapmağa hakkım yok"
diyordu. Jacques ise "yerden göğe
kadar hakkın var" diye aksini iddia
ediyordu. Nihayet Denise Jacques'ın
sözlerine kanmıştı.
Jacques, Denise'den telgrafı aldı­
ğı zaman bir yakın dostuna hayran­
lıkla "bir ananın çocuğunu öldüre-
Avukat R. Floriot ve M. Garçon
Belagat yarışı
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
Denise Labbe
Filozof katil
bilmesi için çok cesur olması lâzım
geldiğini" izaha çalışıyordu.
Fransızlar böyle aşk cinayetleriyle çok ilgilenirlerdi. Hele bu davada
Fransanın en meşhur iki avukatının
karşı karşıya gelmesi halkın alâkası­
nı bir kat daha arttırıyordu. Tatlı
sesli, müstehzi Maurice Garçon Fran­
sız Akademisi üyesiydi. Bir davada
karşı tarafın avukatı jüri ile müna­
kaşa ederken o gayet sakin sulu bo­
ya ile resim yapmıştı. Bu defa De­
nise'i müdafaa edecekti. Müthiş bir
hatip ve kuvvetli bir aktör olan Re­
ne Floriot da Algarron'u kurtarma­
ya çalışacaktı. Algarron'un hiç bir
suçu olmadığını, bütün iddiaların
Denise'in muhayyilesinden çıktığını
söylüyordu. Bunu ispat için Algar­
ron'un eski metreslerinden birini şahit
olarak dinletmeğe getirmişti. Şahit,
Algarron'un kimseyi büyüliyemiyeceğini, bununla beraber kuvvetli bir
erkek olduğunu söyledi.
Fakat Algarron'un karışık ruhlu
bir genç olduğu anlaşılmıştı. Nietzsche'nin bir hayranı olarak, "doğru
ve yanlış mefhumlarının ötesinde üs­
tün bir hayata" inandığını itiraf et­
mişti. Sevgilisinin çocuğunu öldürmesinden bir hayranlık duyduğunu
gizlememişti. "Bu hayranlık, muaz­
zam bir olay karşısında duyulan bir
hayranlık" tı.
Mahkeme, Denise'i müebbet hap­
se, Algarron'u yirmi seneye mah­
kûm etmişti. Jacques'ın dudakların­
da hâlâ gururlu bir tebessüm vardı.
"Gerçek canavarlar mukaddestirler" diyordu. "Çünkü onlarda ekseriya
bir evliyanın vasıflarım
bulmak
mümkündür.'' Jacques, salondan çı­
karılırken bu fikri kendisine Georges
Bernanos'un ilham ettiğini söylü­
yordu.
31
Olaylar hakkında
Milletvekillerini
. seçen ve bu
mevkie getiren halk. istediklerini yapmayan milletvekillerini dâ­
va edecek olurlarsa kime şikayette
bulunacaklardır?.
Böylelerine "yapmayın, etmeyin"
dense bile arkaları halka çevrik ol­
duğu, kulakları bir seste bulundu­
ğu için bir fayda sağlanmıyacaktır kanaatindeyim..
Kimi kime şikâyet edelim?
Orhan Kükrekel - Ankara
*
Mecmua hakkında
Sizin
de bildiğiniz gibi, ... . mecmuası çıktığında 60 kuruştu.
Fazla dayanamıyarak 75 kuruş ol­
du. Yeni çıkan - - - - da 75 kuru?.
Üstelik bunların hiç biri AKİS ayarında değil. O halde neden AKİSin fiyatı 60 kuruş? Siz de bir ayar­
lama yapıp fiatı 75 e çıkarmalısı­
nız. Bundan başka Kadın, Spo-,
Tıb v.s. sayfalarına fazla yer veri­
yorsunuz. Bunları kısaltıp ic poli­
tikaya daha geniş yer ayıramaz mı­
s ı n ı z ? ' B i r de AKİS'i his almazsa
haftada iki defa çıkarmayı hiç dü­
ğündünüz mü?
Hasan Kabil - İstanbul
ürkiyede çıkan mecmualar uT
mumiyetle uzun ömürlü olmu­
yor. Bunun sebebi, her halde cid­
Opera
Televizyonda opera
Vasat
Amerikalı, çok çalışan, çok
yorulan bir insandır. Yıpratıcı bir
iş gününden sonra evine döndüğünde
soluğu televizyonun başında alır. Bu
e kadar rahat, o derece eğlenceli
- hem de ucuz v bir vakit geçirme va­
sıtasıdır ki biraz gayret isteyen meş­
guliyetler - meselâ kitap okumak me­
sela plâk dinlemek - hiç rağbet görmez. Başlangıçta televizyonun sine­
maya, hattâ "eğlence" endüstrisinin
diğer dallarına, tiyatroya, konsere,
operaya, öldürücü darbeler indirece­
ği sanılmış, ortalığı bir telâş almış­
tı. Çok şükür bu tahakkuk etmedi.
Fakat gene de Amerikalıların çoğu
- belki biraz mübalâğa ile - işleri ve
televizyonları arasında ömür geçiren
fânilerdir. Neyse ki televizyon kum­
panyaları, çeşitli, canlı ve eğlendiri­
ci programları arasında kültür ya­
yınlarına da geniş yer vermekte, böy
leee medeni bir insanın manevi ihti­
yaçlarım karşılamakta, bu gibi bir
ihtiyacı olmayanlara da onu hisset­
tirmektedirler. Televizyon perdesinin
kargısına oturana kadar operaya,
konsere, tiyatroya canlı bir ilgi duymamış olanlar, evinin içine kadar,
gelen hayallerin hakikisini görmek
arzusuna kapılmakta, böylece ope­
raların ve konser salonlarının müş-
pe
cy
diyetlerini muhafaza edememeleri­
dir. AKİS'in son sayılarında ilân­
lara fazla yer verildiğini re klişe­
lerin iyi çıkmadığım görerek üzü­
lüyorum. Hânların çokluğunu tica­
rî bir zaruret olarak kabul etsek
bile, o klişeler doğrusu AKİS'e hiç
yakışmıyor.
M. Taban - Cönek
MUSİKİ
a
Okuyucu mektupları
mektupları ' sütununda
O kuyucu
zaman zaman, AKİS'in '"sistem­
li şahsî neşriyat yaptığı" iddiasına
rastlıyorum. Kanaatimce, bu iddia­
lar yersizdir. AKİS, bir aktüalite
mecmuası olmak vasfına uygun neş­
riyat yapmaktadır. Bu sebeple ka­
pağınıza De Sica, Gina ve Sophianın resmini koymanızı da, bunu
tenkid eden bir okuyucunuzun dü­
şüncesi hilâfına, doğru buldum. He­
le günlük gazetelerdeki modern
pin-up'lara gına getirdiğimiz do
düşünülürse,.
Feridun Mentes - İzmir
terisi artmaktadır.
Amerikanın, musiki âleminin dev
isimleri sık sık televizyon perdesin­
de halkın huzuruna çıkmaktadırlar.
Geçenlerde NBC'nin tertiplediği ve
meşhur emprezaryo S. Hurok tara­
fından desteklenen
"Prodüktörler
Gösterisi" adlı musiki programlarına
on üç büyük sanatkârın iştirak et­
mesi, iyi musikinin yayılması bakı­
mından müsbet bir iş olmuştur. Bir
bucuk saat süren bir programda pi­
yanist Artur Ruıbinstein. viyolonist I-
saze Stern, cellist Piatigorsky, sop­
rano Renata Tebaldi, kontralto Marian Anderson gibi ünlü sanatkârlar,
itina ile seçilmiş eserleri ve opera
sahnelerim halka sunmuşlardır.
Bale sanatı da sık sık televizyon­
da kendine yer bulmaktadır, Ameri­
kan bale teşekküllerinden başka, zi­
yaretçi gruplar da televizyon idare­
leri tarafından, angaje edilmektedir­
ler. Bu ara İngiliz Sadler's Wells top­
luluğunun Çaykovski'nin "Uyuyan
Güzel" ini renkli televizyonda temeli
etmesi, bir taraftan Margot Fonteyn,
Frederick Ashton, Michael Somes gi­
bi ünlü dansçıların sanatını milyon­
larca insana tanıtmış, diğer taraftan
da hitap ettiği saha, zaruri olarak
bir temsil salonunun dar hudutlarına
münhasır kalan bir sanatı geniş halk
kütlelerine bütün gerçeğiyle takdim
etmek gibi mutlu bir netice hasıl et­
miştir.
Amerikada televizyon idarelerinin
bilhassa programlı ve sistemli ola­
rak üstünde durduğu sanat dalı ope­
radır. Bundan yedi yıl kadar önce ku
rulan NBC-TV opera kumpanyası, o
zamandan beri, opera tarihinde en
çok sayıda dinleyiciye bitap etme du­
rumuna gelen bir teşekkül olmuştur.
Burada "dinleyici" kelimesiyle ifade
edilmek istenen, bir operayı hem gö­
ren ve hem de dinleyenlerdir. Halkın,
televizyon perdesinde seyrettiği ope­
ralardan hoşlandığı, NBC nin bunca
yıldır teşebbüsünü devam ettirebil­
mesinden, bütçesini genişletmesinden
ve faaliyetini şümullendirmesinden
anlaşılmaktadır. Operanın televizyon
vasıtasiyle halka yakınlaştırılması
neticesinde canlı opera temsillerine
ilginin artacağı iddiası da, NBC-TV
opera grubunun şimdi canlı temsil­
ler vermek üzere Amerika içi bir.
turneye çıkmayı kararlaştırmasın­
dan anlaşılmaktadır. Geçen Kasım
ayında verilen bir "Madame Butterfly" temsili sırasında bu karar hal­
ka ilân edilmiş ve gazetelerin birinci
*
Din hakkında
Mecmüanızda
Orgeneral Aknozun resmi altına "Kaderi 7 ha­
ziranda" yazmışsınız. Daha evvelki
bir yazınızda "kader" in imanın
şartlarından biri olarak öğretilme­
sine takılmıştınız. Bu iki yazı ara­
sında tenakuz yok mu? Münevver­
lere hitap ettiği şüphesiz olan mec­
muanızda, dinin temel şartlarını da­
hi bilmeyen ve öğrenmek zahmetl­
i n e , katlanmayan birine bu mevzuda
yazı yazdırılmasını "kötü kader" e
mi yoksa, bu mevzudaki kifayet­
sizliğe mi atfedeceksiniz?
A. Özgül - Ankara
32
'Sihirli Flüt" televizyon programlarında
TV Amerikalıları operaya alıştırıyor
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
MUSİKİ
a
Mozart Televizyonda
Mozart'ın "Sihirli Flüt" ünü temsil etmekle, Salzburg'lu üstadı
200 üncü doğum' yılında televizyon
da andı: Hem renkli ve hem de siyah-beyaz olarak yapılan iki saat­
lik yayında, Mozart'ın son şaheserle­
rinden biri olan bu nefis opera, yüzbinlerce kişi tarafından seyredildi.
NBC kumpanyası, bu temsil için mu­
azzam para harcamış, en yetkili sa­
yılan şahısları angaje etmiş, yani İn­
gilizce metnin hazırlanmasını iki ün­
lü yazara, W. H. Auden ile Chester
Kallman'a vermiş, mizansen ve koregrafi işleri için de büyük dans üsta­
dı George Balanchine'i vazifelendirmişti. Netice gerçi, harcanan gay­
ret, zaman ve para ile mütenasip de­
ğildi. Bununla beraber eseri çok ya­
kından tanımayanlar, NBC-TV nin
"Sihirli Flüt" ünü zevkle seyrettiler.
Diğerleri, Schikaneder'in livresi umumiyetle pek saçma sayılmakla be­
pe
cy
sayfasında yer alabilecek mahiyette
bir haber değeri kazanmıştı. Tasav­
vura göre NBC Operası ismini taşı­
yan ve malt bakımdan RCA kumpanyasınca da desteklenen trup, önü­
müzdeki sonbaharda en az sekiz haf­
ta sürecek seyahatine başlıyacaktır.
Repertuarda şimdilik iki opera var­
dır: Puccini'nin ünlü operası "Madame Butterfly" ve Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü".. Gelecek yıl turne
repertuarına iki opera daha eklene­
cek ve her yıl bu sayı artacaktır.
Tercüme opera meselesi
Televizyon operasının gördüğü rağ­
beti, eserlerin İngilizce olarak
temsil edilmesinde arayanlar çoktur.
Amerikanın başlıca
kumpanyaları,
operaları çok defa asıl dillerinde oy­
narlar. Meselâ Wagner Almanca,
Verdi İtalyanca, Debussy Fransızca
temsil edilir. Operanın, oynandığı
memleketin dilinde mi, yoksa yazıl­
dığı dilde mi temsil edilmesinin daha
doğru olacağı hususu henüz bir mü­
nakaşa mevzuudur. İki tarafın da
kuvvetli taraftarları vardır ve tatbi-,
katta her iki fikir de tatbik sahası
bulabilmektedirler. Mamafih televiz­
yon, tercümesi itina ile, halk. diline
uyarak yapılmış operaların çok bü­
yük rağbet gördüğünü isbat etmiş­
tir. Milyonlarca Amerikalı, her mem­
leket halkı için olduğu gibi, anlaya­
cakları bir ifade tarzı ile, açıkça se­
çilen kelimelerle teganni edilen, kendi kültür istikametlerine uygun bir
şekilde sunulan operaları büyük bir
zevkle dinlemektedirler. NBC-TV'nin
yedi yıllık çalışması, bu gerçeği or­
taya koymuştur. Televizyonun, opera
yayınlarım idare edenler, tabiî ve ra­
hat bir konuşma diliyle hazırlanmış
tercümelerin ve müzikal icra güzelli­
ğinin yanında, göze hitap eden ve
gerçeklik duygusu veren mizansenle­
ri, bugünün seyircileri tarafından yadırganmıyacak çağdaş oyun tarzını,
bundan başka televizyon kamerası­
nın imkân verdiği hareketten ve efektlerden faydalanmayı ihmal et­
memektedirler.
NBC-TV nin repertuar politikası,
hele birçok opera kumpanyasının
kurtulamadığı kuru gelenekçiliğe kı­
yasla, son derece canlı ve tazedir.
Diğer kumpanyalar, rağbet görmez
zannıyla alışılanların dışında opera
oynamakta büyük cesaretsizlik gös­
terdikleri halde televizyon, modern
operayı bile hem de sık sık - halka
sunmakta tereddüt göstermemiş, hat­
tâ birçok bestekâra opera siparişleri
yapmıştır. Şüphesiz ki, herkesin bil­
diği ve sevdiği operalar ihmal edil­
memiştir. Fakat bunların yânında
Verdi'nin "Macbeth", Çaykovski'nin
"Maça Kızı", Puccini'nin üçüz ope­
raları gibi nisbeten gölgede kalmış
eserler, Lukas Foss'un "Griffelkin",
Menotti'nin'" Amahl ve Gece Ziyaret­
çileri", Martinu'nun "Evlenme" si
gibi çağdaş, operalar da repertuara
alınmıştır. İlerde, gittikçe artan sa­
yıda yeni veya tanınmamış operanın
televizyon perdesine çıkarılması ta­
savvur dahilindedir.
AKİS, 19 HAZİRAN 1956
raber, Auden ve Kallman'ın yaptığı
değişiklikleri uygunsuz
buldular.
Çünkü eninde sonunda Mozart'ın, mu­
siki yapısı bozulmuş oluyordu. İkinci perdede aryaların ve toplulukla­
rının sırasının değiştirilmiş olması
Mozart'a hürmetsizlikti. Hele uver­
türün bitişte temsilde rol alanların
isimleri perdede gösterilirken - çalın­
ması herkesi hayrette bıraktı. Or­
kestra şefi Peter Herman Adler'in idaresi, gerçi muntazam, fakat çok
hareketsizdi. Başrollerde Leontyne
Price (Pamina), William Lewis (Tamino), Yi-Kwei-Sze (Sarastro), Laurel Hurley (Gece Kraliçesi) ve John
Reardon (Papagena) gibi usta ses
sanatkârları, kendilerinden beklenen
teganninin acak asgarisini verdiler.
Fakat bu gibi kifayetsizlikler gene
de Mozart hayranlarının sayısını art­
tırmaktan geri kalmadı. Televizyo­
nun daha iyi Mozart temsillerine ze­
min hazırlandı.
S P O R
Kırkpınar
pe
cy
Geçen hafta yapılan Kırkpınar güreşleri, geçen senelere nazaran
daha az alaka gördü. Bunda şüphe
yok ki, geçenlerde İstanbulda yapılan serbest ve grekoromen stildeki
dünya güreş şampiyonasının tesiri
olmuştu. Kırkpınar güreşlerinin he­
men Dünya Kupası karşılaşmalarını
takip etmesi cidden talihsizlikti.
Bir hafta geceli gündüzlü devam
eden Kırkpınar güreşleri, bu yıl da
ananesine uygun bir şekilde geçti ve
meraklılara zevkli, heyecanlı anlar
yaşattı.
Ananeye, başpehlivan güreşlerine
başlanırken bir anlaşmazlığın çıkarıl­
ması hususunda da riayet edildi. Adil ve İrfan Atan kardeşler, ilk tur­
da İbrahim Karabacakla güreşmek
arzusunu gösterdiler. Hakem heyeti
bu talebi uygun görmiyerek Atan
kardeşleri 'başka pehlivanlarla eş tut­
turunca, bu iki pehlivan Kırkpınarı
terkettiler. Hadise üzüntü yarattı.
Hakem heyeti kendisine karşı gelen
bu iki pehlivanı üç sene müddetle
Kırkpınar güreşlerine katılmaktan
menederek cezalandırmıştır.
Üç gün süren başpehlivanlık
karşılaşmalarında İbrahim Karaba­
cak bütün rakiplerini yenerek bu se­
nenin başpehlivanı ünvanını kazan­
mıştır.
kem, nihayet sahayı terketti. Herkes
birbirine "Şimdi ne olacak?" diye
soruyordu. Talimatnameye vâkıf o­
lanların söylediklerine göre, yan ha­
kemin, orta hakemin kararlarına mü­
dahale etmeye, ona müessir olmaya
hakkı yoktu. Orta hakemin karar­
ları nihai ve kat'i idi. Hele müsaba­
ka talimatnamesinin 31 inci maddesi
çok açıktı: Bir takıma mensup oyun­
cuların hakemin kararına, toplu ola­
rak beş dakikadan fazla bir müddet­
le itirazlarda bulunmaları takımları­
nın hükmen mağlûp sayılmasına yol
açardı. Kasımpaşalıların hareketi talimatnamenin bu maddesine uyuyor­
du. Bu görüşte olanlar, fikirlerini
büsbütün kuvvetlendirmek için İngiltereden misaller de veriyorlardı:
1036 senesinde Kral Kupası maçla­
rında bir takım, avuta çıkan bir to­
pun rakip oyuncu tarafından tekrar
sahaya sokulması neticesinde bir gol
a
Güreş
Futbol
Lig maçları
İstanbul gecen cumartesi günü sıcaktan cayır cayır yanıyordu. Ha­
raret gölgede 33 dereceye kadar yük­
selmişti. Halk sıcağın tesirinden kur­
tulmak için akın akın plajların, me­
sire yerlerinin yolunu tutmuştu. Fa­
kat gene de Mithatpaşa Stadının tri­
bünleri boş kalmadı. Futbolde heye­
can arayanlar, mevsim sonunda bir
şeyler görebilmek ümidiyle Galata­
saray - Kasımpaşa karşılaşmasını
kaçırmamışlardı. Sahada 64 üncü da­
kikaya kadar futbol oynandı. Bu da­
kikadan sonrası dokunaklı bir dram­
dı. Sahada bir köşeye çekilip ağla­
yanlar, başım yerden yere vuranlar
ve hakemin etrafım saranlar tribündekilere üzücü bir temsil seyrettirdi­
ler. Hadise oyun 2-2 berabere devam
ederken Güngörün soldan yaptığı
bir ortayı Metinin bir voleyle K. Paşa
ağlarına yollaması üzerine çıkmıştı.
Top daha ağları bulmadan önce yan
hakem uzun uzun bayrak sallayarak
hakemin dikkatini çekmek istemişti.
Bu yüzden Kasımpaşa müdafileri Me­
tinin sütuna müdahale etmemişlerdi.
Hakem düdüğünü öttürüp gol kararı
verince birden ortalık karıştı. Saha­
da hiç de hoşa gitmiyecek el şakaları
başladı.
Çıkan karışıklıkta kimseye BOZ
geçirmeye muvaffak olamayan ha-
34
Kırkpınar güreşleri
Er meydanı
yiyerek
şampiyonluktan olmuştu.
Durum filmle do tesbit edildiği halde
hakemin verdiği karar değiştirilme­
mişti. Bu vak'ayı hikâye edenler, ha­
diseye sebep olan hakemin derhal is­
tifa ederek hayatında bir daha maç
idare etmediğini de ilâve etmeyi unutmuyorlardı.
Maçın hakemi Osman Yeşeren ver­
diği raporda golün nizami olduğunu,
Kasımpaşalı futbolcular tarafından
tartaklandığım, oyundan çıkardığı
Seracettinin sahayı terketmemekte
ısrar ederek kendisine itaatsizlik et­
tiğini belirtiyordu. Tertip komitesi
de, hakemin raporuna istinat ederek,
Galatasarayın hükmen galibiyetine
karar vermişti.
Kasımpaşalı idareciler de hakem­
den şikâyetçiydiler. Merkez hakem
komitesi, Önümüzdeki günlerde fe­
derasyon tarafından kendisine hava­
le edilecek olan dosyayı tetkik ede­
cek ve beynelmilel hakem Osman Ye­
şeren hakkında bir karara varacak­
tır.
Diğer karşılaşmalar
Adalet, hafta içinde İstanbulsporlulara 7-2 gibi bir neticeyle mağ­
lûp olduktan sonra, pazar günü lig
dördüncülüğünü tayin edecek olan
Beykoz maçında daha derli toplu bir
oyun çıkararak 2-2 berabere kalma­
ğa muvaffak oldu. Adaletin, Beykoz
maçına kadrosuna B. Erol, Cahit ve
Selâhattin gibi şöhretli futbolcuları
almadan çıkması bu futbolcuların idarecilerle anlaşmazlık halinde ve
yakında başka kulüplere geçmek ta­
savvurunda olduklarına dair söylen­
tilere kuvvet verdi. İdarecilerin bu
haberlerin bir esasa istinad etmedi­
ğini söylemelerine rağmen, çıkan du­
mandan bir yerlerde ateş yandığı an­
laşılmaktadır.
Galatasaray şampiyon
Muhtelif
sebeplerle tehir üzerine
tehir edilen lig maçları bir türlü
sona erememektedir. Buna rağmen,
halkın liglere alâkam bir nebze olsun
sönmemekte, maç günleri Mithatpa­
şa Stadı ağzına kadar dolmaktadır.
Yalnız çarşamba günü oynanan Ga­
latasaray - İstanbulspor maçından
sonra ligler cazibesinden çok şey
kaybetti: Galatasaray, bir hafta ev­
vel Adalet gibi kuvvetli bir takımı
7-2 mağlûp eden bu kuvvetli rakiple
2-2 berabere kalarak sahadan şam­
piyonluğunu garantileyip çıktı. İs­
tanbulspor karşısında bir mağlûbiye­
te uğramak sarı-kırmızılılara şam­
piyonluk yolunun kapısını tamamen
kapamıyacaktı, fakat ne de olsa li­
mitleri zayıflatacaktı. Bu mühim
maniyi sadece bir puvan kaybı ile
atlatmak Galatasaraylılara rahat bir
nefes aldırdı.
Fenerbahçe Rusyada
Yetmiş beş bini aşan bir meraklı
kütlesi maçın başlama saatinden
çok evvel Moskovadaki Dinamo sta­
dının tribünlerini doldurmuştu. Yir­
mi seneden beri ilk defa bir Türk ta­
kımı Moskovayı ziyaret ediyordu.
Son günlerde Sovyetlerin Batıya kar­
şı güler yüzlü davranmaları ve şi­
rin görünme gayretlerine rağmen
halk gene de hayretim gizliyemedi.
Biraz Moskova sokaklarına asılan
"Fenerbahçe geliyor" y a z ı l ı cazip afişler ve biraz da tecessüs saikiyle
Sarı-Lâcivertliler daima halkın alâ­
kasını gördüler. Doğrusunu söylemek
icap ederse saha ve seyirci avantaj­
ları ile birlikte Dinamo takımının
kuvvetini bilenler,
Fenerbahçenin
çok farklı bir şekilde mağlûp olaca­
ğını düşünüyorlardı. Fakat hadise­
ler biç de umulduğu gibi olmadı. Fe­
nerbahçe güzel bir oyun çıkardı. Sa­
hadan 3-1 mağlûp ayrılması bile Fe­
nerbahçenin başarısını gölgeliyemedi.
Çarşamba günü Leningrad'da Zenith
takımı karşısında kısa paslı ve bol
deplasmanlı bir oyun çıkaran sarı-lacivertliler Rusyadaki ikinci maçla­
rını 2-1 galip olarak bitirdiler.
AKİS, 16 HAZİRAN 1956
a
pe
cy
a
pe
cy
Download