adnan menderes üniversitesi maliye ve vergi uygulamaları

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
MALİYE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
MALİYE VE VERGİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Bütçe Teorisi ve Politikası
Ders Kodu
MHY504
AKTS Kredi
5
İş Yükü
Ders Düzeyi
125 (Saat)
2.11.2017
Yüksek Lisans
Teori
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Devlet bütçesine ilişkin teorik bilgilerin verilmesi ve Kamu bütçesi ve bütçe türlerini, geliştirilen bütçe
sınıflandırma ve sistemlerini kamusal karar alma sürecine uygun olarak incelemektir. Buna ilave olarak
bütçe dengesi ve bütçe politikalarının makroekonomik göstergeler üzerindeki muhtemel etkileri de
değerlendirilecektir.
Özet İçeriği
Devlet bütçesi tanımı, özellikleri, fonksiyonu, bütçeleme ilkeleri, bütçe sistemleri, Türkiye'de uygulanan
bütçe sistemi, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi, güncel bilgiler ve Devlet bütçesinin
işlevleri, ilkeleri, bütçe torileri ve Türk bütçe sistemi ve bütçe denetimi ile ilgili temel bilgileri içerir.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Bireysel Çalışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Prof. Dr. Recep TEKELİ
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Mutluer, M. Kamil, Erdoğan Öner ve Ahmet Kesik (2011); “Bütçe Hukuku,” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
2
Tüğen, Kamil (2012); “Devlet Bütçesi,” Bassaray Matbaası, İzmir
3
Edizdoğan, Nihat ve Özhan Çetinkaya (2010); “Kamu Bütçesi,” Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Bütçe Kavramı ve Özellikleri (Tanımı, gelişimi, temel öğeleri, niteliği ve işlevi), Bütçe İlkeleri
2
Teorik
Bütçe Sistemleri
3
Teorik
Çok Yıllı Bütçeleme Anlayışı, Kamu Kesimi ve Kamu Mali Yönetimi
4
Teorik
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetimindeki Gelişmeler
5
Teorik
Türkiye'de Kamu İdare Bütçeleri, Bütçe İle İlgili Kurumlar
6
Teorik
Türkiye ’de Bütçenin Hazırlanması ve TBMM ’de Görüşülmesi, Türkiye ’de Bütçenin Uygulanması
7
Teorik
Merkezi Yönetim Bütçeleri Dışında Kalan Bütçeler
8
Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9
Teorik
Bütçenin Denetimi, Türkiye ’de Güncel Bütçe Gelişmeleri
10
Teorik
Bütçe sistemleri; girdi odaklı bütçeleme anlayışı
11
Teorik
Bütçe sistemleri; çıktı odaklı bütçe sistemleri
12
Teorik
Bütçe sistemleri; sonuç odaklı bütçe sistemleri
13
Teorik
Bütçe politikası uygulamaları, amaçları ve sonuçları
14
Teorik
Maliye politikası aracı olarak bütçe politikalarının etkileri
15
Teorik
Türkiye'de son yıllarda uygulanan bütçe politikaları, nedenleri, amaçları ve sonuçları
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final sınavı
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
4
3
98
Ödev
2
2
2
8
Ara Sınav
1
8
1
9
Etkinlik
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 2.11.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dönem Sonu Sınavı
1
8
2
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
10
125
5
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Kamu ekonomisi ile ilgili kavramların açıklayabilme
2
Türkiye ’deki kamu harcamalarının analiz edebilme
3
Refahı çeşitli yaklaşımlar ile ölçebilme
Program Çıktıları (Maliye ve Vergi Uygulamaları Yüksek Lisans)
1
İktisat ve maliye teorilerinde yer alan temel kavramları öğrenme, temel iktisadi sorunlar ile teorik bağlantıları kurarak
muhakeme edebilme
2
Kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi teorisi ve uygulamalarına ilişkin temel bilgilere sahip olabilme
3
Kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlanmasının politika uygulamaları içindeki kullanımı ile ilgili olarak yorum yapabilme
ve değerlendirebilme
4
Maliye politikasının kullanımına ilişkin olarak verilen ekonomik verileri değerlendirebilme ve analiz yapabilme
5
Başta kamu sektöründeki mesleki uzmanlık alanları olmak üzere, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin iktisat,
maliye, hukuk, muhasebe, vergi, işletme bilgi ve beceri düzeyini temel düzeyde sağlayabilme
6
Maliye alanına ilişkin pratik ve teorik yenilikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip edebilme
7
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme
8
Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme
9
Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
PÇ1
5
5
4
PÇ2
4
5
4
PÇ3
5
4
4
PÇ4
5
4
4
PÇ5
5
5
5
PÇ6
5
5
5
PÇ7
4
5
5
PÇ8
4
4
3
PÇ9
5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 2.11.2017
2/2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards