Harita ve İmar Uygulamaları

advertisement
netcadkampüs
Sertifikalı
Eğitim
Programı
Harita ve İmar Uygulamaları
Harita Mühendisliği
Eğitimin Tanımı;
‘Harita ve İmar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, harita, imar ve kadastro
projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS(Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun
olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içeren
eğitim programıdır.
Hedef Grup;
Bu eğitim programı, imar ve kadastro ile ilgili haritacılığa ilişkin tüm sektörler, belediye harita ve imar müdürlükleri, kadastro
müdürlükleri, serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.
Hedefler;
Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,
• Harita, Kadastro ve İmar Uygulamaları, Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi(TAKBİS) konularında ve projelerin sahip olması gereken
standartlar konusunda bilgi sahibi olacak,
• Mimar modülü ile iş akışları tasarlayabilecek, farklı projelerde
tekrarlanan veya birkaç adımdan oluşan işlemler için iş akış
modellerini kullanabilecek
• ‘İmar Uygulaması’, ‘Dağıtım’ ve ‘Parselasyon’ işlemlerini
yapabilecek,
• Sayısallaştırma işlemlerini TAKBİS’ e uygun yapıda veri tabanı
bağlantılı olarak gerçekleştirebilecek,
• ‘Kadastro’, ‘İmar Kayıt Nakli’, ‘İmar Uygulama Kontrolü’ ve ’DOP’
işlemlerini gerçekleştirebilecek,
• Grafik ve sözel yapıda tüm ilişkisel sorgu, analiz, veri girişi,
düzenleme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilecek,
• Tescile konu ‘Ayırma’, ‘Birleştirme’, ‘Cins Değişikliği’, ‘Yola Terk’,
‘Yoldan İhdas’ uygulamalarını yapabilecek,
• Parsele ilişkin, dengeleme, ayarlama, düzenleme, geçmiş
görüntüleme ve rapor alma işlemlerini gerçekleştirebilecek,
• Harita, İmar ve Kadastro Projeleri kapsamında, raster ve
vektör altlık verileri uygun standartlarda üretebilecek ve
düzenleyebilecek,
• Mevzuata uygun belge ve raporlar oluşturup çıktılarını
alabilecek,
• Oluşturduğu projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.
• ‘Online Haritalar’ üzerinden ‘Google Maps’, ‘Bing Maps’ ve ‘WMS’
adreslerine bağlanabilecek, sunucular üzerinden gelen uydu
görüntülerini projelerinde altlık olarak kullanabilecek,
www.netcad.com.tr
[email protected]
facebook.com/NetcadKampus
twitter.com/NetcadKampus
netcadkampüs
Sertifikalı
Eğitim
Programı
Harita ve İmar Uygulamaları
Harita Mühendisliği
nk009a/HRT - Harita ve İmar Uygulamaları Eğitim Programı
Bölüm 1.
Bölüm 4.
Bölüm 8.
GENEL KAVRAMLAR ve PROJEKSİYON
İŞLEMLERİ
İLİŞKİLENDİRİLMİŞ VERİLER ve MALİK
KAYITLARI OLUŞTURMA
• Harita, kadastro, imar uygulamaları ve
tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS)
temel kavramlar
• Projeksiyon bilgisi
• Proje projeksiyon tanımlama işlemleri
• Veri tabanı ve veri giriş işlemleri
• Parsel editörü kullanımı ve parsel bilgi
girişleri
Bölüm 5.
TESCİLE KONU İŞLEMLER
•
•
•
•
•
Bölüm 2.
PROJE OLUŞTURMA ve ALTLIK VERİLERİN
DÜZENLENMESİ
•
•
•
•
•
Netmap projesi oluşturma
Raster altlıkların düzenlenmesi
Online haritalar ve kullanımı
Vektör altlıkların düzenlenmesi
Mimar modülü ile iş akışlarının
tanımlanması
Dengeleme işlemlerinin yapılması
Parsel düzenleme işlemleri
Parsel geçmişi oluşturma & sorgulama
Rapor alma işlemleri
• Kadastro katmanlarının sayısallaştırması
»Mahalle/Ada/Parsel/Yapı/Yer Kontrol
Noktası /Parsel Köşe Noktası/İrtifak
•
•
•
•
Alan kontrolleri
Nokta kontrolleri
Öznitelik kontrolleri
Tabaka kontrolleri
Bölüm 10.
BELGE ve RAPORLAR
• Tescile konu işlemlere ait çıktılar
• Tescile konu olmayan parsellere ait
çıktılar
• Röleve krokilerinin oluşturulması
Bölüm 7.
SAYISALLAŞTIRMA İŞLEMLERİ
Kadastro kayıtlarının nakli
İmar kayıtlarının nakli
OKA ve tespitlerin girilmesi
DOP (düzenleme ortaklık payı) hesabı
Dağıtım işlemleri
Projeye veri nakli
İmar uygulamasının kontrolü
VERİ KONTROL İŞLEMLERİ
PARSEL ve DENGELEME İŞLEMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bölüm 9.
Bölüm 6.
Bölüm 3.
www.netcad.com.tr
Ayırma işlemi
Birleştirme işlemi
Cins değişikliği işlemi
Yola terk işlemi
Yoldan ihdas işlemi
DAĞITIM İŞLEMLERİ
İMAR UYGULAMASI
• İmar uygulaması işlemleri
• Parselasyon işlemleri
[email protected]
facebook.com/NetcadKampus
twitter.com/NetcadKampus
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards