özgül öğrenme güçlüğü

advertisement
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
Özgül öğrenme güçlüğü, zekâ düzeyi normal veya normalin üstünde olan çocuklarda okuma, yazma,
dinleme, sözel anlatım, yabancı dil öğrenme,düşünme, kendini ifade etme, anlama ve matematik
yeteneklerinden birinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanır.
Öğrenme;algılama,organize etme,depolama ve gerektiğinde bilgiyi göstermeyi içeren bilginin
kazanılması işlevidir.Bu tanıma göre duyu organlarından alınan bilgi önce beyne
ulaşmalı(girdi),sonra organize edilmeli,anlaşılmalı (bütünleme),ardından depolanmalı (bellek) ve
gerektiğinde dışarı verilmeli yani kullanılmalıdır(çıktı).
Öğrenme sürecinde yaşanan bu aşamalardan birinde ya da bir kaçında bir sorun olduğu zaman
Özgül Öğrenme Güçlüğü ortaya çıkar.
DSM-IV’te özgül öğrenme güçlüğü dört alt gruba ayrılmıştır ;
1.Okuma bozukluğu (Disleksi)
2. Matematik/aritmetik bozukluğu (Diskalkuli)
3. Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi)
4. Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozuklukları
Tanı ve eğitsel değerlendirme:
Çocuk nörologları,çocuk psikiyatristi tarafından tanı konulur.
Performansı ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için bu konuda eğitim almış eğitimciler
tarafından testler uygulanarak değerlendirmesi yapılır.
Belirtiler:
Okul öncesi dönem belirtileri :
- Algısal farklılıklar (şekil algısı, yer yön bilgisi, mekan oryantasyonu,duyusal algılama …)
- Dil gelişiminde gecikmeler, konuşma bozukluğu (yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş
gelişmesi...vb.)
- Yetersiz oyun becerileri ve motor gelişim (kurallı oyun oynama, grup oyunlarına katılma, öz bakım
becerilerinde güçlük, sakarlık, çizim becerilerinde sorun )
- Hafıza ve dikkat problemi
Okul dönemine ilişkin belirtiler :
- Düşük akademik başarı
- Okumada harf- hece atlama , ekleme, yer değiştirme, ters okuma
- Okuduğunu- dinlediğini aktarma ve yorumlamada zorlanma.
- Yazmada harf- hece atlama , ekleme, yer değiştirme, ters , okunaklı olmayan yazma
- Aritmetik Beceriler , yavaş ve geç öğrenme
- Problemi çözüme götürecek işleme karar verememe.
- Aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanma, karıştırma.
-Sorumluluk alma ve ödev takibinde zorlanma.
- Organize Olma Becerisi yapılacak olan işlerde organize olmama.
- Oryantasyon (yönetim) becerileri, yön kavramı ,alt-üst, ön-arka kavramlarını , zamana ilişkin
kavramları ,gün ay, yıl, mevsim kavramlarını karıştırma.
- Saati öğrenmekte zorlanma.
- Sıralama, örüntü oluşturma becerisinde zorlanma.
- Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanma.
- Motor Beceriler, Top ,ip, kurallı oyun , grup oyunları ve sistematik oyunlarda zorlanma
- İnce motor becerilere dayalı işlerde zorlanma
-Yoğun dikkat gerektiren çalışmalarda zorlanma.
-Duyusal algıları koordine etmede zorlanma.
- Koordinasyon kurmada zorlanma
- Görsel figür-zemin ayırt etmede güçlük çekme.
- İşitsel algı ve hafıza etkinliklerinde zorlanma
- Uygun sosyal, duygusal davranışlar göstermede zorlanma.
Özgül öğrenme güçlüğü olan birey bu özelliklerin tümünü bir arada taşımayabilir. Bireyin
özelliklerine göre sayısı ve yoğunluğu değişir.
Download