Mikrobiyoloji 2016 Final Cevap Anahtarı 1. Mililitresinde 4 bakteri

advertisement
Mikrobiyoloji 2016 Final Cevap Anahtarı
1. Mililitresinde 4 bakteri hücresi bulunduran zengin bir besiyerinde gelişmeye başlayan bir kültürün Lag fazı 1 saat,
generasyon zamanı (yeni hücre oluşturma süresi) 20 dakika ise, bu kültürün 1 Litresinde;
1 L = 1000 ml
mililitrede 4 bakteri, 1 L = 4000 bakteri
a. 1 saat sonra kaç hücre bulunur?
Lag fazı ortama uyum fazıdır. Bakteri üremesi olmaz… 4000 hücre devam ediyor
b. 2 saat sonra kaç hücre olur?
Generasyon zamanı 20 dk ise 1 saat = 60 dk, 1 saatte 3 bölünme geçirir.
1 saat Lag fazı olduğu için bölünme olmaz.. Sadece 2. Saatte bölünme olur. O da 3 bölünmedir.
Başlangıçta 4000…..1. bölünme…… 8000…2. Bölünme…. 16000…3. bölünme…. 32000 bakteri olur
c. Eğer başlangıçtaki 4 hücreden 1 tanesi hemen ölürse, 2 saat sonra kaç hücre olur?
1 bakteri ölünce 3 bakteri kalır. 1L de 3000 bakteri. 1. Saat Lag fazı üreme olmaz.. 2. Saat 3 kez
bölünme olur..
3000 …1. Bölünme.. 6000 …2. Bölünme.. 12000…. 3. Bölünme…24000 bakteri olur
(Lütfen yaptığınız sayısal hesaplamaları anlaşılır şekilde ve muhakkak yazınız. Sayısal hesaplamaları göstermeyen öğrenciler puan alamaz!)
2. a. Genel bir bakteri şekli çizerek bütün yapılarını ok işaretleriyle göstererek isimlerini yazınız.
b. Gram boyama ile tanımlamak istediğiniz bir bakteriyi laboratuvar şartlarında nasıl ve hangi yapılarının hangi
özelliğinin farklı olmasından dolayı Gram negatif ve Gram pozitif olarak isimlendirirsiniz?
Bakteri sürüntüsü lam üzerine konur. Alevden geçirilerek sabitlenir. Kristal viyole boyası damlatılır (20 sn
beklenir), Lugol çözeltisi damlatılır. Sonra alkol damlatılarak yıkama yapılır. Gram Pozitif olanlar mor, Gram negatif
olanlar renksiz görünür. Sulu fuksin (Kırmızı boya) damlatılır (1 dk beklenir). Alkolle tekrar yıkama yapılır. Gram
negatif olanlar Kırmızı-pembe görünür.
Hücre duvarı yapısında bulunan Peptidoglikan tabakanın kalınlığı etkilidir. Gram pozitiflerde kalın, Gram
negatiflerde ise incedir.
3. a. Bakterilerin üreyip gelişebilmeleri için hazırlanan besiyerlerinden “Görevsel Kültür Ortamı” çeşitlerinin
isimlerini yazarak açıklayınız.
( 8. HAFTA 30…. SLAYTLAR)
Destekleyici : Çoğu mikroorganizmanın üremesini destekler. Genel kullanım amaçlıdır
Zenginleştirilmiş : Genel kullanım amaçlı besiyerine kan veya bazı diğer özel besinlerin eklenmesiyle elde edilir
Seçici : Bazı mikroorganizmalar için ideal ortam oluştururken bazılarının üremesini engeller
Ayrıştırıcı: Farklı mikroorganizma gruplarını biyolojik özelliklerine göre tanımlamak için kullanılır
b. Bakteri saflaştırma yöntemlerinden “Sürme Plak” ve Dökme Plak” yöntemlerini açıklayınız.
SÜRME PLAK YÖNTEMİ: Hücre karışımını agar yüzeyine yayarak hücrelerin birbirinden iyice ayrılması sağlanır
Bir öze yardımıyla yapılır, Her bir hücre ayrı bir koloni olarak gelişir.
DÖKME PLAK YÖNTEMİ: Örnek dilüsyon yöntemiyle seyreltilir, Seyreltilmiş örnek sıvı agarla karıştırılır, Hücre
karıştırılmış sıvı besiyeri petri kabına dökülür.
4. Mikrobiyal Üremenin Kontrolü için uygulanan Metotlardan;
a. Fiziksel Kontrol metotlarının isimlerini yazarak açıklayınız
ISI
(a.Kuru hava, b. Nemli hava.. Otoklav..gibi)
RADYASYON
(a.İyonize …X ray.. b. Naniyonize …UV)
b. Kimyasal kontrol metotlarının isimlerini yazarak açıklayınız
GAZLAR
Isıya duyarlı maddelerin sterilizasyonunda kullanılır
SIVILAR
Dezenfektanlar, Antiseptikler, Kemoterapütik ajanlar
c. Mekanik kontrol metotlarının isimlerini yazarak açıklayınız
FİLTRASYON
a. Hava filtrasyonu
b. Sıvı Filtrasyonu
5.
Gıda Bozulmalarının Kontrolü ile ilgili uygulanan a)Mekanik, b)Fiziksel ve c)Kimyasal yöntemleri anlatınız.
a. Filtrasyon.. Daha çok sıvı besinlerden mikroorganizma uzaklaştırmak için yapılır.
b. Düşük sıcaklık: Raf ömrünü uzatır
Yüksek sıcaklık (konserve, pastörizasyon): Mikroorganizmaların çoğu ölür, tamamı değil
Su giderimi(dehidrasyon): Kurutma.
c. pH düzenlemesi,
UV: Direk gıdalara değil, kullanılacak malzemeye uygulanır
Radappertizasyon: Gidalara uygulanır. İyonize radyasyon kullanılır. Gıdaların raf ömrünü uzatmak
için veya etleri, deniz ürünlerini, sebze ve meyveleri steril etmek için kullanılır
Download