onaylı - OnkoResult

advertisement
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
Kanser:
Dünya çapında ölüme yol açan nedenler arasında ikinci sıradadır.
Gün geçtikçe artan insidansı ile önemli bir sağlık sorunudur.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı
Raporu’na göre; 2013 yılında 72.8 milyon USD satış hacmi ve %10 pazar payı ile
dünya ilaç pazarında 1. sırada yer alan onkolojik ilaç satışlarının; 2020 yılında
153.1 milyon USD satış hacmi ve %14.4 pazar payı ile yine 1. sırada yer
alacağı tahmin edilmektedir. Yapılan tahminler, onkolojik ilaç satışlarında yılda
ortalama %11.2 oranında büyüme yaşanacağını göstermektedir.1
2030 yılında, dünya çapında 21 milyon kanser hastası olacağı tahmin edilmektedir.
Kanserin erken tanısı ve tedavisi, sağkalımı artırır ve tıbbi maliyetleri azaltır.
Kanser hastalarında gelişebilecek nükslerin erken tanısı da, gerekli tedavinin zaman
kaybetmeden uygulanmasına olanak sağlar.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kanserle ilgili yükü azaltmak
için önerdiği stratejiler:
Hastalığın önlenmesi ve tedavisi konusundaki
bilgi yaygınlaştırılmalıdır.
Kanserin önlenmesine yönelik stratejiler
benimsenmelidir.
Kanserin erken tanı ve tedavisi sağlanmalıdır.
Kansere erken tanı konduğunda ve
erken tedavi edildiğinde, tedavi maliyetleri
ve ölüm oranları azalacaktır.
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
Kanserde erken tanı hayat kurtarır:
Erken tanı; en yaygın üçüncü kanser tipi olan kolorektal kanserde ve daha
birçok kanser tipinde sağkalımı önemli ölçüde uzatır.
Evresine göre kolorektal kanserde 5 yıllık sağkalım oranları
Evre 0
>%92
%80-95
Evre 1
%55-80
Evre 2
%33-55
Evre 3
<%15
Evre 4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kanser tanısında ve takibinde kullanılan testler önemli
sınırlamalara sahiptir:
Günümüzde kullanılan tüm tümör belirteçleri kanser tanısına spesifik
değildir ve çoğunluğu sadece bazı kanser türlerinin tanısı için fayda sağlar:
AFP: Alfa-fetoprotein karaciğer kanseri tanısında kullanılır ve
hepatokarsinomalı hastaların sadece %60’ında AFP seviyeleri artmıştır.
CEA: Kolon, rektum, pankreas, meme, over ve akciğer kanserlerinin
tanısında kullanılan karsinoembriyonik antijenin spesifikliği ve
sensitivitesi, endikasyona ve diğer bir belirteçle kombine kullanımına
göre değişmektedir.
TPA: Akciğer, mesane, meme ve diğer bazı kanser tiplerinin tanısında
kullanılan doku polipeptid antijeninin evre IV meme kanserindeki
sensitivitesi %70-90 ve akciğer kanserindeki sensitivitesi %70’tir.
CA-125: Kanser antijen -125 düzeyi yükselen
kadınların sadece %3’ünde over kanseri
gözlenirken, kadın kanser hastalarının
%20’sinde CA-125 düzeyleri artmamaktadır.
CA 15-3: Kanser antijen 15-3, erken evre
meme kanserli hastaların %10'dan daha azında
ve ileri evre meme kanserli hastaların sadece
yaklaşık %70’inde artmaktadır.
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
Kanser ile koagülasyon ve trombolitik sistemler arasındaki ilişki:
Kanser ve tromboz arasındaki ilişki, 100 yıldan beri bilinmektedir.
Kadavra çalışmalarında, kanserli hastaların yaklaşık yarısında
tromboembolizm saptanmıştır.
Kanserli hastalarda, organizma kanserin yayılmasını önlemek için bir fibrin
ağı oluşturarak kanserli dokuyu sınırlamaya çalışırken; aynı zamanda bu
fibrin ağı sürekli olarak yıkıma uğrar. Yani, kanserde hem koagülasyon
sistemi hem de trombolitik sistem aktive olur. Dolayısıyla, kanserin erken
tanısı için hem fibrin hem de fibrin yıkım ürünlerinin saptanması gerekir.
Tümör hücresi çevresinde sürekli fibrin oluşumu ve yıkımı
Damarlar
Fibrinle çevrili
tümör hücreleri
Günümüzde, koagülasyon sistemini ve trombolitik sistemi ayrı
ayrı değerlendiren testler kullanılmaktadır:
Bazı kanser vakalarında, trombolitik sistem fibrin oluşumu gözlenmeden
de uyarılabildiği için bu sistemlerden sadece birisinin değerlendirilmesi
tanı için yeterli olmayabilir.
D-dimer testi, sadece koagülasyon sistemini değerlendirmekte, ancak
trombolitik sistemin uyarılmasıyla ilgili veri sunamamaktadır.
Bu nedenle kanser tanısı için yeterli değildir ve bu testin kanser
takibinde FDA onayı yoktur.
Sadece yıkım ürünlerinin (fibrin ve fibrinojen) değerlendirilmesi tanı için
yeterli olmadığından kesin tanı için koagülasyon sisteminin de
incelenmesi gerekmektedir. Sadece yıkım ürünlerini değerlendiren
testlerin de kanser takibinde FDA onayı yoktur.
Kanser hücresinin koagülasyon sistemini aktive etmesini
ve trombolitik sistem tarafından oluşturulan
yıkım ürünlerini değerlendiren testler
Kanser hücresi
on
sy
va
ti
ak
Fibrojen
Fibrin/fibrinojen
yıkım ürünleri
tiv
ak
yo
as
D-dimer
n
Fibrin
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
OnkoSure® DR-70;
bir tümör belirteci olarak poliklonal antikor (DR-70) kullanarak
kanserin erken evrelerinde dahi kanda bulunan fibrin ve
fibrinojen yıkım ürünlerini ölçen, yüksek spesifikliğe ve
sensitiviteye sahip ELISA bazlı bir laboratuvar testidir.
Non-invazif bir yöntem olarak, invazif ve yüksek maliyetli
yöntemlere kıyasla kanserli hastalara erken evrede ve düşük
maliyetle tanı konmasını sağlar.
Kanser tanısında ve takibinde OnkoSure® DR-70’in avantajları:
Kolay uygulanır,
Non-invaziv bir kan testidir,
Yüksek spesifikliğe ve sensitiviteye sahiptir,
Diğer testlerin ancak ayrı ayrı değerlendirebildiği, hem koagülasyon
sisteminin hem de trombolitik sistemin kanserin erken evresinde aktive
olan yıkım ürünlerinin tek uygulama ile ve tek seferde saptanabilmesine
olanak sağlar,
Standart ELISA formatında bir uygulama ile, kanda serbestçe dolaşan
ve kanser ilerledikçe 38 kata kadar artabilen özel ve eşsiz bir tümör
belirteci olan IPDP’yi (Initial Plasmin Degradation Product) saptar,
Hem kanser tanısında hem de nükslerin izlemesinde kullanılmasıyla
maliyet avantajı sağlar,
Çeşitli kanser tipleri üzerinde yapılan birçok klinik çalışmayla kanıtlanan
erken tanı avantajı sunar.
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
Kanserin erken tanısında ve takibinde OnkoSure® DR-70
OnkoSure® DR-70 hem koagülasyon sisteminin hem de trombolitik
sistemin, kanserin erken evresinde aktive olan yıkım ürünlerini (IPDP)
değerlendirir.
OnkoSure® DR-70, koagülasyon sistemini ve trombolitik sistemi ayrı ayrı
değerlendiren testlerin yaptığı ölçümü, tek seferde ve tek başına yapar.
OnkoSure® DR-70’in etki mekanizması2
+
Kanser
Hücresi
Kanser Hücresi Aktivatörler
ürünleri
Aktive olmamış
enzimler
+
Aktive olmuş
enzimler
Fibrin/fibrinojen
yıkım ürünleri
D
FDP
F
Fibrin/
fibrinojen
D-dimer
+
+
Y
+
IPDP
OnkoSure® DR-70’in çeşitli kanser tiplerinin tanısında
kullanılmasıyla ilgili araştırmalar:
OnkoSure® DR-70, birçok kanser tipine tanı konması amacıyla araştırılmış
ve pozitif sonuçlar elde edilmiştir.
OnkoSure® DR-70’in tanıda kullanıldığı kanser tipleri
•Kolorektal
•Akciğer
•Meme
•Mide
•Karaciğer
•Pankreas
•Özofagus
•Beyin
•Uterus
•Serviks
•Over
•Prostat
•Kan
•Lenf
•Mesane
•Tiroid
OnkoSure® DR-70’in kanser tanısındaki yüksek spesifikliği ve
sensitivitesi:
OnkoSure® DR-70, çeşitli kanser tiplerinin tanısında yüksek spesifikliğe ve
sensitiviteye sahiptir.
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
OnkoSure® DR-70’in çeşitli kanser tiplerindeki
spesifiklik ve sensitivite oranları3
Kanser tipi
Spesifiklik
Sensitivite
Kolorektal
%95
%80
Akciğer
%95
%87.8
Meme
%96
%84
Mide
%95
%92.6
Karaciğer
%77.1
%81.6
Over
%100
%83.6
Pankreas
%95
%80
OnkoSure® DR-70’in çeşitli kanser tiplerindeki
sensitivite oranları (%95 oranındaki spesifiklikte)3
100
80
%92.6
%87.8
%66.7
%65.2
60
40
20
0
Rektum
Akciğer
Meme
Mide
*Klinik çalışma, 13 farklı kanser tipine sahip 136 hasta ve 277
sağlıklı insan üzerinde yapılmıştır.
OnkoSure® DR-70’in gastrointestinal kanser tanısındaki yüksek
spesifikliği ve sensitivitesi:
OnkoSure® DR-70’in çeşitli tiplerde gastrointestinal kanseri olan hastaların
tanısındaki etkinliğini değerlendiren klinik çalışmalar, yüksek spesifikliğe
ve sensitiviteye sahip olduğunu kanıtlamıştır.
OnkoSure® DR-70’in çeşitli gastrointestinal kanser
tiplerindeki ortalama tanısal değeri4
100
%93
%91
80
60
40
20
0
Spesifiklik
Sensitivite
*Klinik çalışma; 19 hepatosellüler karsinom, 10 kolanjiosellüler karsinom, 30 kolorektal kanser,
13 pankreas kanseri, 10 mide kanseri, 3 özofagus kanseri olmak üzere toplam 85 GI kanserli hasta
ve 100 sağlıklı insan üzerinde yapılmıştır.
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
OnkoSure® DR-70’in çeşitli gastrointestinal kanser
tiplerindeki ortalama tanısal değeri5
100
%95.2
%97
%95.1
%97
%96.1
Spesifiklik
Sensitivite
Pozitif
prediktif
değer
Negatif
prediktif
değer
Uygunluk
80
60
40
20
0
OnkoSure® DR-70, gastrointestinal sistem kanserlerinin tanısında ve takibinde yaygın
olarak kullanılan CEA ve CA 19-9 testlerine kıyasla daha yüksek sensitiviteye sahiptir.
Testlerin tanısal sensitivitesi5
100
%97
80
%66.3
60
40
%52.5
%38.6
20
0
OnkoSure®
CEA
CA 19-9 CEA + CA 19-9
DR-70
*Poster sunumu; kolon kanseri, rektum kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, özofagus kanseri ve
kolanjiosellüler karsinom olmak üzere toplam 101 GI kanserli hasta ve 105 sağlıklı insan üzerinde
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır.
OnkoSure® DR-70 sonuçlarının değerlendirilmesi:
OnkoSure® DR-70 sonuçlarına göre risk kategorileri ve
önerilen yaklaşım biçimleri
0.8 µg/ml
1.3 µg/ml
Düşük risk
Orta risk
Yüksek risk
Organizmada
kanser hücresinin
bulunmadığına
işaret eder.
Organizmada
kanser hücresinin
bulunmadığına
işaret etmekle
birlikte, hastanın
yakın takibe alınması
gerektiğini gösterir.
Organizmada
kanser hücresi
varlığı konusunda
yüksek risk
bulunduğunu
işaret eder.
Yılda 1 kere
kontrol ve testin
tekrarı önerilir.
3 ayda 1 kere
kontrol ve testin
tekrarı önerilir.
Hastanın kanser
açısından
değerlendirilmesi,
yakın takibe alınması
ve ileri tetkiklerin
yapılması gerekliliğini
gösterir.
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı’nın
“kolorektal kanser taramaları” konulu değerlendirme raporuna göre:6
Kolorektal kanser önemli bir halk sağlığı sorunudur ve tüm dünyada normal
populasyonda ve risk gruplarında kolorektal kanser tarama yöntemleri
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Kolorektal kanserin önlenmesinde ve tedavisinde erken teşhis önemli olup,
tarama programlarının kolorektal kanser morbidite ve mortalitesine olumlu
katkısı olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bu nedenle asemptomatik
hastalar hangi risk düzeyinde olursa olsun kolorektal kanser yönünden
taranmalıdır.
Toplum, tarama testlerinin erken teşhise olanak sağladığı konusunda
bilgilendirilmelidir. Ailesinde kolorektal kanser öyküsü olanlar başta olmak
üzere, tüm toplum semptomsuz dönemde tarama testlerini yaptırmak
konusunda teşvik edilmelidir. Taramanın tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi
ve talep oluşturulabilmesi için yazılı ve görsel basın başta olmak üzere
kampanyalar düzenlenmelidir.
İki yılda bir uygulanacak Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) ve 10 yılda bir yapılacak
kolonoskopi yöntemleri ile yapılacak olan kolorektal kanser tarama
programının dahi yıllık maliyeti ve 5 yıllık tarama projeksiyonu
incelendiğinde, programın üçüncü yıldan itibaren kanser harcamalarında
pozitif denge oluşturduğu ve bu şekilde maliyet avantajı sağladığı
görülmektedir.
OnkoSure® DR-70, kolorektal kanser takibinde karsinoembriyonik
antijene (CEA) kıyasla önemli avantajlar sağlar:
CEA, kolorektal kanserli hastaların tedavi sonrası takibinde yaygın olarak
kullanılmaktadır.
CEA, bir adezyon molekülü olduğu için kanser hücrelerine yapışır ve kanda
daha düşük düzeylerde bulunur. Bu nedenle; CEA, erken evredeki
kanserlerin %68-97’sinde yanlış negatif sonuçlar vermektedir.
Tedavi sonrası takipte, kolorektal kanserli hastalardaki nükslerin
saptanmasında OnkoSure® DR-70 ile CEA’ya kıyasla ≥%15’lik bir artış
sağlanmıştır.
OnkoSure® DR-70, özellikle CEA düzeyleri düşük olan kolorektal kanserli
hastaların takibinde ekstra faydalar sağlar.
OnkoSure® DR-70, CEA’dan %12-100 oranında daha yüksek bir “pozitif
uyumluluk oranına” sahiptir.
Kolorektal kanserli hastaların yaklaşık % 50'sinin düşük CEA değerlerine
(<30 ng/ml) sahip olduğu göz önüne alındığında, bu farkın önemi daha da
iyi anlaşılmaktadır.
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
OnkoSure® DR-70, kolorektal kanserli hastalarda, CEA’ya kıyasla
nükslerin daha yüksek oranda saptanmasını sağlar.
CEA değerlerine göre sınıflandırılan kolorektal
kanserli hastalarda, CEA ve OnkoSure® DR-70 ile
olumlu sonuç uyumluluğunun karşılaştırılması7
Pozitif uyumluluk oranı (%)
100
OnkoSure® DR-70
90
80
70
Yüksek pozitif
sonuç
doğruluk
oranı
60
50
40
30
CEA
20
10
0
1
Düşük CEA
10
100
Yüksek CEA
CEA seviyelerine göre vakalar (ng/ml)
*Klinik çalışma; retrospektif olarak değerlendirilebilen
112 kolorektal kanserli hasta verisi ile yapılmıştır.
1000
OnkoSure® DR-70’in kolorektal kanserin tanısında ve takibinde kullanılması FDA onaylıdır.
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
OnkoSure® DR-70, klinik pratikte kullanılan tümör belirteçleri arasında
FDA’dan en yakın tarihte onay alan fibrin ve fibrinojen yıkım ürünlerini ölçer.8
ONAYLI
kanser tanı
ve takip testi
OnkoSure® DR-70’in dünya çapında kanser tanısında ve takibinde
kullanımı ile ilgili sertifikasyonlar:
1998, Kanada Sağlık Bakanlığı: Akciğer kanserinin tanısı, tedavi
sonuçlarının değerlendirilmesi ve nükslerinin takibinde kullanımı onaylandı.
2008, A.B.D. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA): Kolorektal kanserin tedavi
sonuçlarının değerlendirilmesi ve nükslerinin takibinde kullanımı onaylandı.
Son 25 yıldır kolorektal kanser takibinde A.B.D.’de onaylanan tek testtir.
2011, Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Güvenliği Komitesi: Akciğer, meme, mide,
karaciğer, kolon, pankreas, over ve lenf kanserlerinin tanısında kullanımı
onaylandı.
2012, Türkiye: OnkoSure® DR-70 ülkemizde tıbbın hizmetine sunuldu.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde OnkoSure® DR-70’in kanser
tanısında ve takibindeki yüksek etkinliği ile ilgili birçok klinik çalışma yapıldı.
OnkoSure® DR-70; Hindistan, Tayvan, Kore, Vietnam ve Şili'de de kanser
tanısı, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi ve nükslerinin takibinde
kullanılmaktadır.
Referanslar:
1. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu. 27-28 Haziran 2014
(www.tuba.gov.tr/upload/files/tubayla_ilgili/Kanser%20Çalıştayı%20Raporu_compressed.pdf)
2. Redient pharmaceuticals corporation.
3. Wu D et al. Clinical performance of the AMDL DR-70 immunoassay kit for cancer detection. J Immunoassay. 1998 Feb; 19(1): 63-72.
4. Kerber A et al. The new DR-70 immunoassay detects cancer of the gastrointestinal tract: a validation study. Aliment Pharmacol
Ther 2004; 20: 983-987.
5. Yeşil A et al. Turkish Association of Gastroenterology, 29th National Gastroenterology Week, November 20th-25th 2012, poster presentation.
6. http://kanser.gov.tr/Dosya/tarama/kolorektal_kanser_tarama_programi.pdf
7. Small-Howard AL & Harris H. Advantages of the AMDL-ELISA DR-70 (FDP) assay over carcinoembryonic antigen (CEA) for
monitoring colorectal cancer patients. J Immunoassay Immunochem. 2010; 31(2): 131-147.
8. Füzéry AK et al. Translation of proteomic biomarkers into FDA approved cancer diagnostics: issues and challenges. Clinical Proteomics. 2013; 10:13
Download