Slayt 1

advertisement
MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
GİRİŞ

Kolorektal kanserler Türkiye’de görülme
sıklığı açısından kadınlarda 3’üncü
erkeklerde 4’üncü sırada yer almaktadır.

Erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde
tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Kolorektal kanser’de erken teşhis, morbidite
ve mortalite azalmasının yanında;tedavi
maliyetlerini de düşürmektedir.
GİRİŞ

Kolorektal kanser tanısı hastaların sadece
% 40’ında erken evrede konulmaktadır.

Kaliteli ve etkili tarama programları ile
Premalign adenomatöz polipleri ve erken
evre kolorektal kanserleri yakalamak
mümkündür.
GİRİŞ
Ülkemiz altyapısı ve olanakları göz
önüne alınarak hazırlanan ulusal
kolorektal kanser tarama programında
 iki yılda bir gaitada gizli kan testi
 10 yılda bir yapılacak kolonoskopi
ideal yöntem olarak belirlenmiştir.
YALOVA -YÜRÜYEN KÖŞK
MATERYAL VE METOD

Kolorektal kanser taraması Ağustos 2013Aralık 2014 tarihleri arasında (17 ayda)
yapılacak şekilde planlanmıştır.

Taramaya tüm aile hekimleri katılmıştır.

Gaitada gizli kan testi olarak
immünokimyasal test kullanılmıştır.
MATERYAL VE METOD

Gaitada gizli kan testi pozitif çıkan kişiler
kolonoskopi taramalarının yapılması için
genel cerrahiye sevk edilmiştir.

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.
YALOVA TERMAL
BULGULAR
Bu çalışmada Ağustos-Aralık 2013
tarihleri arasındaki tarama verileri
sunulmaktadır.
Çalışmada 11692 kişiye GGK testi verilmesi planlanmış olup ancak
6311 kişiye verilmiştir (Grafik 1).
6311 kişiye verilen GGK testinden sadece 4345’i değerlendirme için geri
getirmiştir (Grafik 2).
Geri getirilen testlerin değerlendirilmesi sonucunda GGK testi 4100
kişide negatif, 245 kişide de pozitif olarak bulunmuştur (Grafik 3).
245 pozitif kişinin 139’ü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bölgesinde
bulunmakta olup bunların genel cerrahiye sevk sonrasına göre
sonuçlarının dağılımı grafik 4’de gösterilmiştir.
YALOVA
SONUÇ

Kolorektal kanser öyküsü olanlar başta olmak
üzere, tüm toplum semptomsuz dönemde
tarama testlerini yaptırmak konusunda
bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
SONUÇ

Ülkemizde şu anda kolorektal taramaların
kapsama oranı %20-30 arasındadır ve
teşhis edilen olguların yarısından çoğu ise
ileri evrededir.
SONUÇ

Kolorektal taramaların olumlu sonuçlarına
ulaşmak için en az %70 oranında bir
kapsama oranına ulaşılması gerekmektedir.
SONUÇ

Bu çalışmada gaitada gizli kan testi
tarama programının Aile Hekimlerinin
Toplum Sağlığı Merkezlerine entegre
edilmesi ile yüksek kapsama oranlarının
yakalanabileceği gösterilmektedir.

Başarılı bir tarama programı için aile
hekimlerinin motive ve teşvik edilmeleri
önem arz etmektedir.
TEŞEKKÜRLER
Download