İletişimin Önündeki Engeller Korku

advertisement
İLETİŞİM
UFUK FİDANLI
Eğitim Öğretim Planlamacısı
İletişim
Duygu, düşünce ya da
bilgilerin akla gelebilecek
her türlü yolla muhataba
aktarılmasıdır.
İletişim bir
kişiden(kaynak) diğer kişi
veya kişilere(alıcı) bilgi
aktarım sürecidir.
İletişimin Temel Kavramları
Kaynak; mesajları yaratan
kişi, küme, örgüt ya da
aygıttır.
Alıcı; iletişim sürecinde
göndericinin karşısında yer
alan ve iletilen mesajın
ulaşması amaçlanan
kategoridir.
Mesaj; iletişim sürecinde
iletilen öğedir.
İletişimin Temel Kavramları
Kanal; sinyallerin aktarıldığı
fiziksel araçlardır.
Araç; iletiyi kanal aracılığıyla
aktarılabilecek bir sinyale
dönüştüren teknik ya da
fiziksel bir nesnedir.
Hedef; iletişin sürecinde
mesajın ulaşması
amaçlanan kişi, küme ya da
kitledir.
İletişimin Temel Kavramları
Sinyal; mesaja iletilmesi
amacıyla verilen fiziksel
biçimdir.
Geribildirim; bir göndericinin
iletişimine alıcı tarafından
gösterilen tepkidir.
Kod; insanların anlamlı
mesajları değiş tokuş etmeleri
için sistemle aşina olmalarına
olanak verecek şekilde bir
göstergeler sistemidir.
İletişimin Temel Kavramları
Kod Açımı; mesajların doğasını
yorumlama, çözümleme ve
anlama sürecidir.
Kod Açıcı; herhangibir
biçimdeki bir mesajı alan ve
onun anlamını formüle
edebileceği bir başka biçime
çeviren şeydir.
Kodlama; bir mesajın iletişim
kanalının özelliklerine uygun
olacak biçimde fiziksel olarak
iletilebilecek bir biçime
çevrilmesidir.
İletişimin Temel Kavramları
Kaynak: İletişimi başlatan
Mesaj: İletilecek bilgiler
Kanal: İletim yolu
Hedef: İletilecek kişi
Geri Bildirim: Hedefin
cevabı
Niçin İletişim Kurarız?

Var olmak

Haberleşmek

Paylaşmak

Etkilemek ve
yönlendirmek

Eğlenmek ve mutlu
olmak
İletişimin Temel Özellikleri






Bilinçli yada bilinçsiz olarak gerçekleşebilir.
Kullanılan sembollere, alıcı ve kaynak farklı anlamlar
verebilir.
Sözcüklerle ve beden diliyle gerçekleşir.
Sözel olmayan iletişim duyu organlarıyla
algılanabilir.
Geri bildirime gereksinim duyan çift yönlü eylemdir.
Meydana geldiği ortamdan etkilenir.
İletişimin Temel Fonksiyonları








Enformasyon
Sosyalizasyon
Motivasyon
Tartışma
Eğlence
Entegrasyon
Eğitim
Kültürel Gelişme
İletişim Türleri
İç iletişim; bireyin kendi kendisi
ile kurduğu iletişimdir.
Bir insanın düşünmesini,
duygulanmasını, kişisel
ihtiyaçlarının farkına varmasını
iç gözlem yapmasını rüya
görerek kendi içinden mesaj
almasını ya da kendine sorular
sorarak bunlara cevaplar
üretmesini, iç iletişime örnek
verebiliriz. Bireyin kendisi ile
iletişim kurması,duygularını,
düşüncelerini gözden
geçirmesidir. Aslında tüm
iletişimler burada başlar.
İletişim Türleri
Kişiler arası iletişim; kaynağını ve hedefini insanların
oluşturduğu iletişime denir.
Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi, sembol üreterek
bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi
sürdürürler
İletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için 3 şart aranır.
1-Yüz yüze olması
2-Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması
3-Söz Konusu iletişimin sözlü veya sözsüz nitelikte
olmasıdır.
İletişim Türleri
Kişiler
Arası
iletişim
Sözlü
İletişim
Dil
Dil
ötesi
Sözsüz
İletişim
Yüz ve Bedensel Mekan
Araçlar
kullanımı
temas
Beden
İletişim Türleri
Örgüt içi iletişim; örgütün hedeflerine ulaşmak için gereken
üretim ve yönetim süreci içinde, planlama, eşgüdümü
sağlama, denetim, karar alma gibi belli kurallar içinde
gerçekleşen, örgüt içinde ve örgüt dışında sürdürülen bilgi
alışverişidir.
Örgüt üyelerinin bir takım işlere kendi rolleri içinde algılayıp
algılamamaları ya da sahip oldukları rolleri kendilerine
uygun bulup bulmadıkları da yine örgüt içi iletişimlerinde
belirleyici olabilir.
İletişim Türleri
Örgüt İçi İletişimin Fonksiyonları
Bilgi sağlama işlevi
İkna etme ve etkileme işlevi
Emredici ve öğretici iletişim
Birleştirme işlevi
İletişim Türleri
Kitle iletişimi; bir takım
bilgilerin, sembollerin, bir takım
hedefler tarafından üretilmesi
geniş insan topluluklarına
iletilmesi ve bu insanlar
tarafından yorumlanması
sürecidir.
Kitle iletişim sürecinde kaynak,
iletiyi aktarmak için belirli
formlarda biçimlendirilen tek
bir kişi değil, biçimsel bir örgüt
ya da profesyonel
iletişimcilerdir. Kaynak ile hedef
kitle (alıcı) arasındaki ilişki
çoğunlukla tek yönlüdür.
Yansıma gecikmeli ve nadiren
olur.
İletişimin Önündeki Engeller
Korku (Fobi, Sosyal Fobi);
utanç verici bir duruma
düşmekten,
onaylanmayacak bir
davranışta bulunmaktan,
alay edilmekten, rezil
olmaktan, eleştirilmekten,
reddedilmekten,
beğenilmemekten,
olumsuz olarak
değerlendirilmekten
duyulan korkudur.
İletişimin Önündeki Engeller
Önkabul (Zan); yerleşmiş
fikir ve inançlardır.
Bireyin ya da toplumun
sahip olduğu genellikle
olumsuz düşüncelerdir.
Bunlardan bazıları;
 Şimdiye kadar hep
başarısız oldu
 Yine mi problem
 Yapılması mümkün
değil
 Ben bu işi yapamam
 Bu çocukça bir şey
İletişimin Önündeki Engeller
Duyarsızlık; başkalarının
duygu ve düşüncelerini
dikkate almayı bir fazlalık
olarak görmektir. Özellikle
hayatın akışı içerisinde
yoğun bir tempo
içerisinde koşturmaları
nedeniyle insanların
sadece kendi işlerine
odaklanmalarından dolayı
oluşur.
İletişimin Önündeki Engeller
Alınganlık; alıngan kişi sürekli olarak, iletişim kurduğu
kişi tarafından kendisine yönelik bir olumsuzluk arar
ve bulduğunu düşünür. Böylece kendisi ve diğer
insanlarla iletişim ağının arasına duvar örer, bunun
sonucu olarak da sağlıklı iletişim kuramaz.
İletişimin Önündeki Engeller
Bencillik; her konuda kendini
öne çıkarma, sürekli kendinden
bahsetme, hep kendisi hakkında
konuşma ve öteki insanlardan
daha önemli ve değerli
olduğunu ön plana çıkarma
halidir. Ben merkezci biriyle
iletişim sürecinde birey çok kısa
bir süre sonra kendini önemsiz,
değersiz ve varlığının dikkate
alınmadığını hissetmeye
başlayacaktır. Sağlıklı bir
iletişimde her iki tarafında eşit
ve dengeli bir biçimde yer
almaları gerekmektedir.
İletişimin Önündeki Engeller
Kararsızlık;
Kişiler, karşılarındaki insana kendilerini ifade
edebilmek için öncelikle kendilerinden emin
olmalıdırlar. Kendisinden emin olmayan kişi
düşüncelerini ifade etmekte zorlanır ve anlatmak
istediklerini de anlatamaz. Bu da doğal olarak sağlıklı
iletişimi engeller.
İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Tüm araştırmalar göstermiştir
ki, günümüzde iş hayatındaki
başarının % 85’i iletişime
(haberleşmeye)
dayanmaktadır.
Buna ilaveten incelemeler
göstermektedir ki, iş
hayatındaki hataların % 70’i
de gene kusurlu iletişimden
kaynaklanmaktadır.
İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Ayrıca iş hayatındaki
kayıpların % 80’i kötü iletişime
dayanmaktadır.
İletişim esnasında çalışanlar
zamanlarının % 45’ini
dinlemekle , % 30’unu
konuşmakla, % 10’unu
okumakla ve nihayet % 9’unu
yazmakla geçirmektedirler.
İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Gönderilen mesajlarda
algılanan anlamın
yalnızca % 7’si
kelimelerle, anlamın %
38’i ses tonundan ve %
55’i konuşma dışı olan
mimik ve hareketlerden
anlaşılmaktadır.
İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Yöneticiden emir hattını takiben alt
kademedeki çalışanlara filtre edilerek ininceye
kadar bir mesajın % 80’i yolda ya kaybolmakta
veya tamamen şekil değiştirmektedir.
İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Tekrar hatırlayabilmek üzere
herhangi bir vasıtaya
müracaat edilmedikçe sözlü
bir mesajın % 50’si alındıktan
20 dakika içinde
unutulmaktadır. Diğer ilave
% 20’si ise takip eden 8 saat
içerisinde ve % 10 ve daha
fazlası da ertesi güne kadar
unutulmaktadır. Diğer bir
ifade ile bir mesajın % 80’i
24 saat içerisinde
unutulmaktadır.
Teşekkürler…
Download