Dış Ticaret - Selçuk Üniversitesi

advertisement
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET PROGRAMI
2013-2014 DERS İÇERİKLERİ
I.DÖNEM
5114161-5120161 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-I (2+1)
Dış Ticarette Temel Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Geçmişten Günümüze Dış
Ticaretin Gelişimi, Dış Ticareti Yerel Ticaretten Ayıran Yönler, Dış Ticarette Kullanılan
Teslim Şekilleri; Incoterms 2000, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler (Ticari Belgeler, Resmi
Belgeler, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri, Finansman Belgeleri) ve Kullanılma Amaçları.
5114162-5120162 İLETİŞİM (2+0)
İnsan davranışını ortaya çıkaran temel etkenler, iletişimin sonuçları, iletişimle ilgili
temel ilkelerin işletme ölçeğinde örneklenmesi amaçlanmaktadır. İçerik; Genel Tanım ve
Kavramlar, Sosyal Gruplar, Sosyal Yapı ve Normlar, Toplumun Temel Özellikleri, Sosyal
Yapı ve Sosyal İlişkiler, Davranış Düzlemi, Sosyal Statü ve Rol, Sosyal Kurum Kavramı,
Tanımı Özellikleri ve Fonksiyonları, Kültür Kavramı ve Tanımı Unsurları ve Özellikleri,
Kültür Çeşitleri, Bireysel İletişim Kavramı ve Tanımı, Temel Özellikleri, Örgütsel İletişim,
Beden Dili, Sosyal Etki ve Uyma, Tutumlar, Önyargılar, Güdülenme Çatışma, Algılama,
Liderlik, Öğrenme, Duygusal Zekâ, Uyum Sorunları ve Savunma mekanizmaları, Stres,
Davranış Bozukluklarıdır
5114163-5120163 GENEL EKONOMİ-I (3+0)
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat
Oluşumu, Tüketim ve Tüketim Teorisi, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizi Faktör
Fiyatları ve Genel Denge
5114164-5120164 GENEL MUHASEBE (4+0)
Bu dersin amacı; öğrencilere muhasebe fonksiyonu ile ilgili bir bakış açısı
kazandırmaktır. Bu ders ayrıca muhasebe dalında uzmanlaşma amacında olmayan
öğrencilerin temel muhasebe işlemlerini kavramasını sağlayacaktır. Bu dersin içeriği,
öğrencilere işletmedeki muhasebe bilgilerinin pratik kullanımına bir başlangıç sağlamakla
beraber, onlara dönem sonu muhasebe işlemleriyle ilgili süreçleri anlamalarını sağlamak
üzere tasarlanmıştır. Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin temel kavramları ile Tek Düzen
Hesap Planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının
yapılması ve bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini
kapsamaktadır.
5114165-5120165 GENEL İŞLETME (3+0)
Temel işletmecilik kavramları. İşletmenin tanımı ve fonksiyonları. İşletmenin tarihsel
gelişimi ve diğer disiplinlerle ilişkisi. İşletmenin amaçları ve sınıflandırılması. İşletmelerin
büyüme şekilleri ve işletmeler arası anlaşmalar ve birlikler. İşletmenin kuruluşu. İşletmenin
maliyetleri. İşletmenin gelirleri. İşletmenin performansı. İşletmenin fonksiyonları.
5114166-5120166 TEMEL HUKUK (2+0)
Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı,
hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku
dalları(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku,
Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet
Hukuku), Karma hukuk dalları(Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)
5114170-5120170YABANCI DİL- I (İNG) (4+0)
Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma anlama, yazma, dinleme ve
anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin İçeriği; Elementary (başlangıç)
düzeyi gramer konuları olarak günlük temel cümleler, selamlaşmalar, kendini tanıtma, emir
cümleleri, sosyal yaşam, restoran havaalanı gibi yerlerde sipariş verme, renkler, saatler,
Be(am,is,are),sıfatlar,sorukalıpları(who,which,where,why),sayılar,bağlaçlar,edatlar(in,on,at),
geniş zaman,şimdiki zaman,artikeller(a-an.the).
5114171-5120171 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ- I (2+0)
Devlet
yapımız
ve
inkılâp
kavramlarının
anlatılması.
Atatürk
İlkelerinin
yorumlanması. Türkiye ve Türk dünyası, Fransız İhtilali, Osmanlı Islahat hareketleri,
Tanzimat, meşrutiyetler, fikir akımları, Trablusgarp, Balkan Muharebeleri, Birinci Dünya
Savaşı, Osmanlı’nın paylaşılmasıyla ilgili anlaşmalar, Mütareke ve Milli Mücadele dönemine
Giriş
5114172-5120172 TÜRK DİLİ- I (2+0)
Bu dersin amacı; Dilin tanımını yapmak, dil kültür ilişkisini kurabilmek, dilin millet
hayatındaki önemini ayrıca dünya dilleri arasındaki yeri ve önemini, Türk dilinin gelişmesi ve
tarihi ve devrelerini öğretmek, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanlarını göstermek,
Türkçede sesler ve sınıflandırılması, ses bilgisi ile ilgili kuralları, ses özelliklerini, ses
olaylarını, hece yapısını, vurgusunu, yapım eklerini ve cümlenin yapısını öğretmektir. Dersin
İçeriği; Dil nedir?, Yeryüzündeki diller, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk
Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler, Seslerin sınıflanılması, Ses
Bilgisi ile ilgili kurallar, Ses özellikleri ve ses olayları), Türkçenin hece yapısı, Vurgu, Yapım
ekleri, Çekim ekleri, Türkçede cümledir.
II DÖNEM
ZORUNLU DERSLER
5114261-5120261 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ- II (2+1)
İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak
işlemlerin nasıl yapılacağı, dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgelerin nasıl
düzenlendiği, ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin, Gümrük ile ilgili
mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve gümrük vergilerinin hesaplanmasının, gümrük
kıymetinin belirlenmesi ve kontrolünün nasıl olduğu, dış ticaretle ilgili ticari, resmi
belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ile ilgili belgelerin nasıl
düzenleneceği, ihracat ve ithalat işlemlerinde başvurulan kurum ve kuruluşlar ile ilgili
ilişkilerin nasıl olacağı ile ilgili gözlem ve raporlama.
5114262-5120262 PAZARLAMA İLKELERİ (2+0)
Dersin amacı; modern pazarlama kavramını, misyonunu, stratejilerini kavratmak.
Modern pazarlama yönetimi içinde yer alan pazarlama karması unsurlarının stratejileri, nasıl
uygulanacağı, rekabet stratejileri ile müşteri ilişkileri yönetimine ait temel bilgiler ve bu
bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı ile ilgili ders ve piyasa araştırmalarıdır. Dersin
içeriği; modern pazarlama anlayışı, pazarlama yönetimi, stratejik pazarlama ve pazarlama
planlaması, pazarlama kararlarını etkileyen çevresel faktörler, pazarlama bilgi sistemi ve
pazarlama araştırması, tüketici pazarının özellikleri, örgütsel pazarların özellikleri, uluslar
arası pazarların özellikleri, Pazar bölümlendirme ve hedef Pazar seçimi, mal kararları, fiyat
kararları, dağıtım kararları, tutundurma kararları, hizmet pazarlaması ve pazarlamada
örgütleme ve denetimdir.
5114263-5120263 TİCARET HUKUKU (2+0)
Ticari işletme hukuku kapsamında tacir ve ticari iş konuları incelenmektedir.Bu kapsamda
gerçek ve tüzel kişilerin tacir sıfatını kazanıp kaybetmeleri ticari işletmenin temel unsurları ve
bir işin ticari sayılmasının sonuçları üzerinde durulmaktadır.Bunun dışında ticaret ünvanı
işletme adı,marka,haksız rekabet,ticaret sicili ve ticari defterler konuları incelenmektedir.
Şirketler hukuku kapsamında kolektif şirket, anonim şirket,limited şirket,komandit şirket ve
kooperatiflerle ilgili bilgi verilmektedir
5114270-5120270 YABANCI DİL- II (İNG) (4+0)
Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma anlama, yazma, dinleme ve
anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin İçeriği; Simple Past Tense, Past
Cont.Tense,Simple Past Tense of Be (was-were), When-while,modals (can-must-have
to),Adjectives,Comparatives,superlatives,Present perfect,future tenses (will-be going to)
5114271-5120271 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ- II (2+0)
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a geçmesi ve Türk Milletinin inisiyatifi eline alması,
Kongreler, Kuva-yi Milliye ve Düzenli Orduların kurulması, askeri harekâtlar, Saltanatın
kaldırılması, Lozan Antlaşması Cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin lağvı. İnkılâplar, Atatürk
ilkeleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki iç siyasî ve ekonomik gelişmeler,
Dış politik
gelişmeler.
5114272-5120272 TÜRK DİLİ-II (2+0)
Amaç, İmla kurallarını, kompozisyonla ilgili genel kuralları, anlatım türlerini, anlatım
bozukluklarını, cümle bozukluklarını, iyi bir anlatımın niteliklerini, yazılı kompozisyon
türlerini öğretmektir. İçerik; İmla kuralları, Noktalama İşaretleri, Kompozisyonla ilgili genel
bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan, Genel anlatım Bozuklukları, Cümle
bozuklukları, İyi bir anlatımın nitelikleri, Anlatım ve çeşitli anlatım bozuklukları, Yazılı
kompozisyon türleri (Dilekçe, tutanak, mektup, fıkra, makale, nutuk)
5114280-5120280 EDÖ (Endüstriye Dayalı Öğretim-Staj- 30 işgünü)
SEÇMELİ DERSLER
5114275-5120275 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1)
Kelime işlem programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, tablolar, şablonlar
ve ana hat kullanımı; hesap tablolama programları ile hesap fonksiyonları, grafik ve çoklu
dosya kullanımı. İnternetin tanımı, internette kullanılan terimler, web sayfası hazırlama,
internet ve kariyer, e-posta gönderimindeki hususlar, Outlook programı kullanılarak e-posta
yönetimi, arama motorlarının kullanılması, arama yaparken kullanılan teknikler, sunu
teknikleri, slayt ve sunularla çalışma.
5114276-5120276 DEPOLAMA YÖNETİM SİSTEMLERİ
Geleceğin lojistik sektörü çalışanlarının depo yönetimi ile ilgili temel ve güncel
bilgilere sahip olmasını sağlamak, depo yönetimi ile ilgili temel süreçleri yürütmekle ilgili
yeterliliklerin kazandırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslar arası sektörlerdeki uygulamaları
tanımak; Depo yönetimine giriş, depo operasyon yönetimi, depo fiziki yapısı, raf sistemleri,
depolamada kullanılan araç ve ekipmanlar, depo emniyeti, depo yönetiminde maliyet ve
performans, antrepo ve antrepo türleri, sektörel depolama uygulamaları, stok ve envanter
yönetimi ile ilgili tanım ve hesaplamalar ders içeriğini kapsamaktadır.
5114277-5120277 KOMBİNE TAŞIMACILIK
Kombine taşımacılık dersinin amacı, tüm taşıma türleri arasında operasyonel ve
hukuki entegrasyonun sağlanmasına yönelik uygulamalarının aktarılmasıdır. Bu kapsamda;
Kombine Taşımacılıkta Temel Kavramlar, Dünya ve Türkiye?deki Gelişmeler, Demiryolu
Eşya Taşımacılığının Yapısı ve İşletim Türleri, Lojistik İşletmesi ve Demiryolu Bölümü,
Demiryolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası Belgeler, Uluslararası
Eşya Taşımalarında Fiyatlandırma ve Navlun Ödemeleri, Vagon Türleri, Temel Özellikleri ve
İşaretleme, Eşya Türleri ve Yükleme Prensipleri, Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı
Projeleri, Türkiye Demiryolu Eşya Taşımacılığı Projeleri ve Entegrasyon Problemleri,
Denizyolu ve Demiryolu Entegrasyonu, Limanlarımızın Kombine Taşımacılığa Entegre
Edilebilmesine Yönelik Projeler ve Uygulamalar.
Download