Document

advertisement
İLİ
AY-YIL
TARİH
KONU
: KARABÜK
: MART-2013
: 29.03.2013
: Düğünlerin Manası ve Düğünde Aşırılık
‫صا ِل ِحينَ ِم ْن ِع َبا ِد ُُك ْم‬
َّ ‫َوأ َ ْن ِك ُحوا األ َ َيا َمى ِم ْن ُك ْم َوال‬
ِِ ِِ ‫ْض‬
ْ َ‫َوإِ َمائِ ُك ْم إِ ْن يَ ُكونُوا فُقَ َرا َء يُ ْغنِ ِه ُم للاُ ِم ْن ف‬
َّ ‫َو‬
.‫اّللُ َوا ِسع َع ِِيم‬
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam, yalnız inanç esaslarından
ibaret değildir. O, ferdi ve sosyal hayatı kuşatan ilahi bir
sistemdir. Bu sebeple Müslümanların sadece inanç
açısından İslam’a uymaları kafi değildir. İşlerimizde,
ticaretimizde,
ilişkilerimizde,
kazancımızda,
harcamamızda, evliliğimizde ve aile hayatımızda da dinin
ölçülerine göre davranmamız gerekir.
Değerli Müminler!
Evlilik hayatımızdaki önemli dönüm noktalarından biridir.
Evlilikle aile, ailelerle toplum oluşur. Bu kadar önemli bir
hususta elbette dinimizin emir ve tavsiyeleri vardır.
Şan-ı yüce olan Allah, Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurur:
“Sizden
bekâr
olanları,
kölelerinizden
ve
cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.
Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla
zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla
bilendir.”(1)
Peygamberimiz(sav) ise, bir hadisi
şeriflerinde şöyle buyururlar. ''Ey gençler topluluğu’
Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen
evlensin. Zira evlilik gözü (haramdan daha çok
uzaklaştırıcı, iffeti de çok daha koruyucudur. Evlilik
külfetine gücü yetmeyenler ise oruç tutsun. Çünkü
oruç, şehveti kıran bir şeydir. ''(2)
Muhterem Müslümanlar!
Evlenme, yeni bir hayatın başlangıcı, yeni bir yuvanın
temelidir. Vakti gelince çocukları evlendirmek, erkek
çocukları sünnet ettirmek de büyüklerin dini görevleri
arasında yer almaktadır. Ancak bu görevlerimizi
yaparken, yani düğün ve sünnet merasimlerinde İslam’ın
adap ve emirleri asla göz ardı edilmemelidir.
Düğünlerde meşru ölçü içerisinde eğlenmek, evlenenlerin
ve düğün sahiplerinin mutluluğunu paylaşmak, düğüne
katılan akraba ve dostlara, fakirlere ziyafet vermek
dinimizin tavsiyeleri arasında yer almaktadır. Düğünler
aynı zamanda hayırlı bir işin ilanıdır. Bu bakımdan, düğün
yapmayı, düğünlerde eğlenmeyi, neşelenmeyi men etmek
sünnete ve fıtrata aykırıdır. Ancak düğün, sünnet ve
benzeri merasimlerde mutlaka mahremiyet ölçülerine
riayet edilmeli, içki ve benzeri haram yiyecekiçeceklerden ve israftan uzak durulmalıdır.
Muhterem Müslümanlar!
Ne yazık ki, günümüzde bu merasimlerde bazen
mahremiyet, helal-haram ve israf boyutlarına riayet
edilmemekte, düğün ve sünnet merasimleri İslam’ın kabul
etmediği davranışlara sahne olmaktadır. Düğün ve
çocukların sünnet ettirilmeleri adından da anlaşıldığı gibi
sünnettir. Ancak haramlar işlenerek bir sünnet icra
edilemez. Allah’ın bizlere nasip ettiği bu mutlu günler
haramlar işlenerek kutlanamaz.
Müslümanların kendi örf ve adetlerini bırakıp, dinimize
uymayan örf ve adetlerini benimsememesi, onları taklit
etmemesi, kendi dini ve milli değerlerine uyması
gerekmektedir.
Hutbemi peygamberimizin şu hadis-i şerifiyle
bitirmek istiyorum ; "Nikâh benim sünnetimdir. Kim
benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir."
………………………………………………….
Yılmaz BAYRAM
5000 Evler Ulu C. Müezzin Kayyımı KARABÜK
Kaynak :
1-Nur,32.
2-Müslim,Hadis N0:2485
3- İbn Mace, Nikah, 1.
Download