İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com BATI CEPHESİ 1. Yunanlılar

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM BATI CEPHESİ
6. Düzenli ordunun kazandığı ilk başarıaşağıdakilerden hangisidir?
1. Yunanlılar aşağıdaki olayların hangisinden sonra İzmir’i işgal ettiler?
A) Büyük Taarruz
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) I.İnönü Savaşı
B) Paris Barış Konferansı
C) II.İnönü Savaşı
C) Londra Konferansı
D) Sakarya Meydan Savaşı
D) Sevr Antlaşması
7. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanan
gelişmelerden biri olamaz?
2. Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli
antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te
A) İstiklal Marşının kabulü B) Güney Cephesinin kapanması
Yunanistan’a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl
nedeniaşağıdakilerden hangisidir?
C) Moskova Antlaşmasının imzalanması D) Londra Konferansı’nın toplanması
A) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri
B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri
8. Aşağıdakilerden hangisi ulusal kurtuluş mücadelesinin hazırlık dönemi
gelişmelerinden birideğildir?
C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri
D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstüm başarıları
A) 1.İnönü savaşı
3. Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından
B) Kongrelerin toplanması
işgal edilmesine izin verilmesiaşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz
C) Genelgelerin yayınlanması
etkilemiştir?
D) Misak-ı Milli’nin kabulü
A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Rusya
9. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı
4. Paris Konferansının toplanmasının asıl
kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:
amacıaşağıdakilerden hangisidir?
-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi
A) İtalya’ya daha fazla yer vermek
-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi
B) Antalya ve Konya’yı Fransızlara vermek
-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması
C) Doğu Anadoluyu İngilizlere vermek
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdakiyargılardan hangisine
D) Batı Anadoluyu Yunanlılara vermek ulaşılabilir?
5. Kuvayı Milliye birliklerinin Yunanlılara karşı başarısız olması
A)Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.
sonucunda TBMM tarafındanaşağıdakilerin hangisinin oluşturulmasına hız
B) Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.
verilmiştir?
C)Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.
A) TBMM’yi taşıma
D) Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.
B) Geri çekilme
C) Düzenli ordunun kurulmasına
D) Kurtuluş Savaşının başlatılmasına
www.testimiz.com İNTERAKTİF EĞİTİM 10. Aşağıdaki olayların hangisi itilaf devletleri arasındaki görüş
15. Ordunun ihtiyaçlarını gidermek için Sakarya Savaşından önce
çıkarılan kanun aşağıdakilerdenhangisidir?
ayrılıklarını artırmış ve Londra Konferansının toplanmasına neden
olmuştur?
A) Hıyaneti Vataniye
B) Kanuni Esasi
A) Büyük Taarruz
C) Tevhidi Tedrisat
B) Sakarya Meydan Savaşı
D) Tekalif-i Milliye
C) II.İnönü Zaferi
D) I.İnönü Zaferi
16. Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi hangi savaştan önce
11. Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansından TBMM’nin
verilmiştir?
beklentilerinden birisi değildir?
A) I. İnönü
A) Yunanlıları oyalamak zaman kazanmak
B) II. İnönü
B) Misakı Milliyi dünyaya duyurmak
C) Büyük Taarruz
C) TBMM’yi kabul ettirmek
D) Sakarya Meydan Savaşı
17. Hangi başarıdan sonra Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılmıştır?
D) Türkler barış istemiyor propagandasını çürütmek.
12. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinin Londra Konferansından
A) II.İnönü Savaşı
beklentilerinden birisi değildir?
B) Sakarya Meydan Savaşı
A) Kapitülasyonları devam ettirmek
C) Büyük Taarruz
B) Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak
D) I.İnönü Savaşı
C) Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığını devam ettirmek.
18. Kurtuluş Savaşının kazanılmasını kesin zaferi sağladığımız
D) Yunanlılara toprak kazandırmak.
savaş aşağıdakilerden hangisidir?
13.Aşağıdakilerden hangisi II.İnönü Savaşının sebeplerinden birisi
A) I.İnönü
B) II.İnönü
olamaz?
C) Büyük Taarruz
D) Sakarya Meydan Savaşı.
A) Sevr Anlaşmasını kabul ettirmek
19. Batı Cephesini sonuçlandıran antlaşmaaşağıdakilerden hangisidir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) TBMM’yi dağıtmak
B) Ankara Antlaşması
C) Türkleri barışa zorlamak
D) Batı Anadolu’da Yunanlıların kalıcılığını sağlamak.
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
14. Sevr Antlaşmasına göre Anadolu’yu aralarında paylaşan İtilaf D) Moskova Antlaşması
20. Türk Milletinin Haklı davasını bütün dünyanın kabul ettiğini gösteren
Devletlerinden hangisi II. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri
boşaltma kararı almıştır?
antlaşma aşağıdakilerdenhangisidir?
A ) Rusya A) Mondros Antlaşması
B ) Fransa B) Lozan Barış Antlaşması
C ) İngiltere C) Sevr Antlaşması
D ) İtalya
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
www.testimiz.com İNTERAKTİF EĞİTİM CEVAP ANAHTARI
1. B 2. A 3. C 4. D 5. C 6. B 7. B 8. A 9. B 10. D 11. A 12. C 13. C 14. B 15. D 16. D 17. B 18. C 19. C 20. B NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen internet paylaşımıdır.
Cevap anahtarı yanlış olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen kontrol
ediniz.
www.testimiz.com 
Download