şehzadelik dönemi

advertisement
SALTANATI
1421-1444 (23 YIL)
2.SALTANATI
PADİŞAHLIK SIRASI
DOĞUM TARİHİ
ÖLÜM TARİHİ
ÖNCE
SONRA
SOYU
BABASI
ANNESİ
DİNİ
1446-1451 (5 YIL)
6
1404 AMASYA
3 ŞUBAT 1451
I.MEHMED
II.MEHMED
OSMANLI HANEDANI
I.MEHMED
EMİNE HATUN
İSLAM
ŞEHZADELİK DÖNEMİ





İlk çocukluk yılları Amasya'da geçti.
1410'da babasıyla Bursa'ya gelerek orada saray eğitimi
aldı.
1415'de lalası Yörgüç Paşa gözetimi altında altında Rum
ve Danışmendiye eyaleti valisi olarak görevlendirildi.
1416'da bölgesi askeri başında Börklüce
Mustafa'nın İzmir ve Saruhan tarafında çıkardığı
ayaklanmaların bastırılmasında görev aldı.
1418'de sonraki lalası Hamza Bey
ile Candaroğullarından Samsun'u aldı.
ŞEHZADELİK DÖNEMİ

Babası I. Mehmet Edirne'de bir av kazası sonunda ağır
yaralanınca ölüm yatağında devletin idaresinin biran evvel oğlu
Murat'a devrini vasiyete etti ve Murat Amasya'dan tahta geçme
töreni yapılacak Bursa'ya gelinceye kadar devlet adamları
babasının ölümünü sakladılar. Murat 25 Haziran 1421'de Bursa'da
gelip culûs ve biat törenleri yapılıp devletin ileri gelenleri
ve yeniçerilerin desteğiyle 17 yaşındayken tahta çıktı.

Sultan II. Murad, soyunun Kayı
boyuna mensubiyetini göstermek
için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir
yaydan müteşekkil damgayı
koydurmuştur.Sonraki padişahların bastırdıkları
sikkelerde görülmeyen Kayı damgası, Kanunî’ye
kadar çeşitli eşya ve silâhlar üzerine konulmasına
devam edilmiştir.




II. Murat'ın saltanatının ilk yılları amcası ile taht mücadeleleriyle geçti. Bizans
İmparatoru Manüel, Limni Adası'nda tutulan Şehzade Mustafa'nın
Rumeli'ye gelmesine yardım etti.
Mustafa Çelebi Edirne'ye gelerek burada hükümdarlığını ilan etti.
Bizans'ın amacı Osmanlı topraklarında taht kavgalarına neden olarak
zayıflamalarına sebebiyet vermekti. Bazı Anadolu Beyleri de Mustafa Çelebi'yi
desteklemekteydi.
Ulubat yakınlarında Mustafa ile II. Murat'ın ordusu karşılaştı. Mustafa
Çelebi'nin yenilmesiyle sonuçlanan savaşın ardından Edirne'ye kaçan çelebi
yakalanarak idam edildi. Tarihte "Düzmece Mustafa Olayı" olarak yer alan
bu olayda Bizans'ın yardımları büyüktü.

Bizans’ın Mustafa Çelebiye yardımları
nedeniyle II. Murat 10 Haziran'da İstanbul
kuşattı.6 Eylül'e kadar süren kuşatma
başarısız oldu.



Daha sonra Anadolu'ya geçen 2. Murat, şehzade Küçük
Mustafa'nın isyanıyla karşılaştı. Tahta geçmek isteyen
Küçük Mustafa, Lalası Şaraptar İlyas tarafından 2.
Murat’a teslim edildi.
Küçük Mustafa boğularak idam edildi.
Küçük Mustafa'yı destekleyen Candaroğulları üzerine
1423 yılında yürüyen 2. Murat, bu beyliğin topraklarının
önemli bir kısmını ve Safranbolu şehrini Osmanlılara
kattı.


Karaman oğulların başına 2. Mehmet
beyin geçmesine yardımcı olduğu için,
Göller Bölgesini Osmanlılara geri
kazandırdı.
Eflak Voyvodasının saldırını püskürttü.

Venedik hükümetinin Çanakkale Boğazını
ablukaya alması sebebiyle, İstanbul'un Venedik
hakimiyetine geçmemesi için, Bizanslılarla 22
Şubat 1424 yılında imzalanan anlaşmayla,
Bizans Osmanlılara Ege ve Karadeniz kıyılarını
ve yılda otuz bin düka altın vermeyi kabul etti.

1425 yılında Venediklilerin Selanik'i ele
geçirmesi ve Osmanlılara karşı Macarlarla
ittifak kurması sebebiyle, Osmanlı
donanması 1426 yılında Venediklilerin
elinde bulunan Modon, Eğriboz ve
Koron'a sefer düzenlemesine sebep oldu.



1425 ve 1430 yılları arasında devam eden
savaşta, Selanik fethedilmiştir.
Venediklilerle savaşa son veren Lapseki
antlaşması imzalanmıştır.
Antlaşmaya göre, Venedikliler yıllık
vergiye bağlanmış, Selanik, Teselya,
Makedonya ve Yanya Osmanlıların eline
geçmiştir.



Ayaklanma çıkaran Eflak Beyliği üzerine
giderek, Burayı Osmanlılara
kazandırmıştır.
Sırp kralının 1439 yılındaki başarısız
Semendira saldırısı, Macaristan kralı 2.
Albert‘den yardım istemesine sebep
olmuştur.
Semendira'ya saldırı düzenleyen 2.
Albert'ta yenilgiye uğratılmıştır.


Bosna'ya giren Erdel beyi Hünyani Yanoş,
Balkan devletlerinin ve Anadolu
beyliklerinin Osmanlılara karşı
birleşmesine sebep olmuştur.
Balkanlardaki bu karışıklıkta uğraşan 2.
Murat'a karşı Karamanoğullarının
saldırısı gündeme geldi.


2. Murat Konya, Akşehir ve Beyşehir'i
alırken, Haçlı ordusu da 1443 yılında Niş
ve Sofya'yı ele geçirdi.
1444 yılında haçlılar Yalvaç savaşında geri
püskürtüldü.

12 Temmuz 1444 yılında Macarlarla
imzalanan on yıl süreli Edirne-Segedin
Anlaşmasıyla, Eflak ve Sırp despotluğu
vergiye bağlanmış, Bulgaristan'da Osmanlı
egemenliği tanınmıştır.


Edirne-Segedin antlaşmasının ardından,
Balkanlar ve Anadolu'daki güvenlik
sağlamıştır.
Tahtı 12 yaşında olan oğlu 2. Mehmed'e
bırakmıştır.


Haçlı tehdidinin yeniden ortaya çıkması
üzerine tahta yeniden geçen 2. Murat, 10
Kasım 1444 yılında Leh, Papalık ve Macar
ordularıyla Varna Savaşına katılmıştır.
Bu savaşın sonunda Bulgaristan ve Mora
Osmanlılara katılmıştır.



17 Ekim 1448 yılında Hünyani Yanoş'un
tekrar saldırıya geçmesi 2. Kosova
Savaşının yapılmasına neden olmuştur.
Osmanlıların galibiyetiyle biten savaşta,
Balkanların Türk yurdu olduğu kesinlik
kazanmıştır.
Haçlıların saldırısına son verilmiştir.
Osmanlı-Venedik Savaşı (1425-1430)
 Ankara Savaşı'nı fırsat bilen Bizanslılar, Eflaklar,
Arnavutlar ve Sırplar, Osmanlı aleyhine harekete
geçmişti.
 Osmanlı Devleti'nin Adriyatik ve Ege'nin Batı
kıyılarına sarkması, Venediklilerin işine gelmiyordu.
 Osmanlı Devleti de Balkanlar'da daha güvenli
ilerleyebilmek için Venediklilerin elinden Selanik'i
geri almak istiyordu.
 1425-1430 yılları arasında meydan gelen savaşta
Osmanlı Devleti Selanik, Yanya ve Serez'i ele geçirdi.
 Orta ve Güney Arnavutluk'ta Osmanlı egemenliği
sağlanmış oldu.
SAVAŞIN NEDENLERİ:


Avrupalı Devletlerin Osmanlı tahtına küçük bir
çocuğun geçmesini fırsat bilmeleri Edirne Segedin anlaşmasını bozarak harekete
geçmeleri.
Papanın da çağrısıyla hazırlanan haçlı ordusuna
Macar, Leh, Eflak, Hırvat, Alman ve Venedik
kuvvetleri katılmıştır.
SAVAŞ (1444)
 II.Mehmet’in çağrısıyla II.Murat tekrar ve
Osmanlı tahtına ve ordusunun başına
geçmiş ve haçlıları Varna’da yenilgiye
uğratmıştır.
SAVAŞIN SONUÇLARI:
 Haçlıların İstanbul’u kurtarmak için yaptıkları
son sefer olmuştur.
 Önceki başarısızlıkların izleri silinmiştir.
 Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma girişimleri
bir kez daha sonuçsuz kalmıştır.



Balkanlarda Türk egemenliği yeniden
sağlanmıştır.
II.Murat bir kez daha tahttan çekilmişse
de daha sonra yine tahta geçecektir.
Mora egemenlik altına alınmış ve Arnavutluk
seferine çıkılmıştır.


Not-1 : Niğbolu’dan sonra toplanan ilk haçlı
ordusudur.
Not-2 : Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlılar’ın
eski gücüne ulaştığını gösteren ilk olaydır.
SAVAŞIN NEDENLERİ
 Bizans’ın ve papanın kışkırtması,
 Türkler’i Balkanlar’dan atma düşüncesi,
 Varna Savaşı’nın intikamını almak istemeleri,
 Hünyadi Yanoş ve Arnavut beyi İskender Bey’in
gayretleriyle yeni bir haçlı ordusu toplanması
SAVAŞIN SINUÇLARI:
 Osmanlılar büyük bir galibiyet elde etmişlerdir.
 Bir dönüm noktası özelliğindedir. Haçlılar’ın son
taarruzu, Osmanlılar’ın son savunmasıdır.
 Bizans’ın İstanbul’u kurtarmak için Haçlılar’dan
yardım alma ümidi sona ermiştir.
 Balkanlar’ın kesin bir Türk yurdu olduğu ve
Türkler’in Balkanlardan atılamayacağı
anlaşılmıştır.





1450 yılında Arnavutluk seferini
tamamlayamayan 2. Murat, 3 Şubat 1451
yılında Edirne'de vefat etmiştir.
Bursa şehrindeki Muradiye yakınlarındaki
türbesine gömülmüştür.
2. Murat ilmi seven, ince ruhlu, adil bir devlet
adamı olarak bilinirdi.
İyi bir askeri eğitim alarak, devletin başına
geçmiştir.
Alimleri korumayı ve himaye etmeyi severdi.


Öldükten sonra yerine 2. Mehmed yani
Fatih Sultan Mehmed geçmiştir.
Savaşlar içinde geçen saltanatına rağmen,
çok sayıda eserin yapılmasını sağlamıştır.

Edirne ve Bursa'daki Muradiye camileri
Edirne Gazi Mihal Cami ve Üç Şerefeli Cami
Amasya Yörgüç Paşa Cami
Filibe Şehabettin Paşa Camii
Edirne Şah Melek Camii
Ergene nehrindeki 170 ayaklı Uzun Köprü

Edirne Karaca Bey ve Beylerbeyi Camii





Download