devamlı işletme sermayesi

advertisement
İşletmenin bir faaliyet (hesap) dönemi içerisinde
en az bir kere nakde çevrilebilir dönen varlıklardır.
İşletme sermayesini oluşturan değerler sürekli olarak
kendi içerisinde bir nitelik değişimi içerisinde bulunduğu
için bu hesaplar dönen varlıklar ya da işletmenin
faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan varlıklar
olduğu için işletme sermayesi adını almaktadır.
Çalışma Sermayesi
Dönen Sermaye
Dönen Varlıklar
Dönen Değerler
Cari Aktifler
Mütedavil Kıymetler
olarak ta isimlendirilir.
Bir endüstri işletmesinde nakit olarak bulunan mevcut
üretim için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin
satın alınması ile ilk madde ve malzeme stoğuna
dönüşür.
Daha sonra üretim aşamasında çeşitli giderler
yapılarak mamul hale gelir ve mamul stoğunu
oluşturur.
Mamul müşterilere peşin ve /veya vadeli satılarak nakit
ya da alacağa dönüşür.
Elde edilen nakit ile yapılan giderler ya da borçlanılan
tutarlar ödenir.
Tekrar nakit karşılığı ya da borçlanarak üretim için
gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin satın alınır
üretim süreci ve satış süreci tekrarlanır.
Alacaklar vadesinde tahsil edilerek nakde, menkul
kıymetlere, stoklara dönüşür ya da borçların
ödenmesinde kullanılır.
Bir ticaret işletmesinde de nakit olarak bulunan mevcut
satılmak üzere ticari malların satın alınması ile ticari
mallar stoğuna dönüşür.
Daha sonra bu mallar müşterilere peşin ve /veya vadeli
satılarak nakit ya da alacağa dönüşür.
Elde edilen nakit ile yapılan giderler ya da borçlanılan
tutarlar ödenir.
Tekrar nakit karşılığı ya da borçlanarak ticari mallar
satın alınır ve satış süreci tekrarlanır.
Alacaklar vadesinde tahsil edilerek nakde, menkul
kıymetlere, stoklara dönüşür ya da borçların
ödenmesinde kullanılır.
Bir hizmet işletmesinde de işletme sermayesinin dönüşümü
aynı akışı gösterir.
KAPSAMI
İşletmenin bilançosunun aktifinde yer alan dönen
varlıkları oluşturan ; Hazır Değerler, Menkul Kıymetler,
Alacaklar (Ticari ve Diğer) , Stoklar ve Gelecek Aylara
Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap kalemlerinden
oluşur. Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre
hazırlanan Tekdüzen Bilançolar’ da “1” hesap sınıfını
oluşturan hesaplar dönen varlıkların toplamını verir.
Bu toplam işletmenin “ Brüt İşletme Sermayesi” ni
gösterir.
Brüt işletme sermayesinden kısa vadeli yabancı
kaynakların çıkarılmasından sonra kalan değer
“ Net İşletme Sermayesi” ni belirtir.
KAPSAMI
Net İşletme Sermayesi
işletmenin devamlı sermayesi (uzun vadeli yabancı
kaynaklar ve öz kaynaklar) ile finanse ettiği dönen
varlıklar tutarıdır. İşletmenin emniyet marjını gösterir
bu tutarı değerlendirebilmek için cari oranın dikkate
alınması gerekir.
Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile net işletme
sermayesi artırılamaz ancak işletme faaliyetleri için
gerekli fonlar sağlanmış olur.
ÖNEMİ
İşletme sermayesi, işletmenin tam
kapasite ile çalışabilmesi, üretimini
sürekli olarak yerine getirebilmesi, iş
hacmini genişletebilmesi,
yükümlülüklerini yerine getirememe
riskini azaltabilmesi, kredi değerliliğini
artırabilmesi, olağanüstü durumlarda
mali yönden zorlanmaması, faaliyetlerini
karlı ve verimli bir biçimde yerine
getirebilmesi için son derece önemlidir.
ÖNEMİ
İzlenen hatalı her bir işletme sermayesi politikasının
işletme üzerinde doğuracağı farklı sakıncalar ortaya
çıkar.
Yetersiz veya aşırı işletme sermayesi işletmenin
karlılığı ve verimliliği üzerinde olumsuz etkiler yapar.
Dönen varlıklara yapılan harcamaların bir maliyeti
bulunur.
Bu maliyet finansman kaynakları açısından ele
alındığında; aşırı işletme sermayesi yabancı kaynaklar
ile finanse ediliyorsa ek finansman maliyeti , öz
kaynaklar ile finanse ediliyorsa alternatif
kullanımlardan elde edilecek gelir kaybına
uğranılmasına neden olur.
ÖNEMİ
İşletme sermayesi yabancı kaynaklar ile finanse
ediliyorsa özellikle enflasyonist ortamlarda izlenen sıkı
para politikalarına bağlı olarak banka kredilerinin
kısılması ve faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle kısa
vadeli banka kredileriyle finanse edilmesine neden
olduğu için işletmeyi zor duruma sokar.
Eksik ya da fazla işletme sermayesi ister
yabancı kaynak ile isterse öz kaynak ile
finanse edilsin işletmenin karlılığı üzerinde
olumsuz etkisi olacaktır.
Çalışma Sermayesinin Önemi
 Finansal yönetici zamanının büyük bir kısmını, işletmenin
çalışma sermayesinin yönetimine ve günlük faaliyetlere
ayırmak zorundadır.
 Toplam aktiflerin genel olarak yarıdan fazla cari aktifle
ayrılmaktadır.
 Satışların büyümesi için cari aktiflerin artırılması
gerekmektedir.
 Duran varlıklara yapılan yatırımlar bu aktifleri kiralamakla
azaltabildiği gibi, stoklardaki ve alacaklardaki yatırım bu
şekilde azaltılamaz.
Hazır değerlerde;
nakit yetersizliği,
likidite riski artışı, nakit
yetersizliği,
yükümlülükleri
yerine
getirememe
ve
menkul kıymet satış zararı.
•
Alacaklarda; alacaklarda azalış, satış
hacminde daralma, iskontolu tahsilatlarda
artış, alacaklarda azalış ve alacak devir hızı
artışı.
•
Stoklarda; yüksek stok devir hızı,
düşük kaliteli stok alımı, yüksek tedarik
maliyeti ve karşılanamayan talepler.
•
•
Mamul ve hizmet satışlarında; satış
hasılatında düşüş, mamul satış veya hizmet
sunum fırsatlarının kaçırılması, düşük kaliteli
hizmet ve mamul satışı, prestij kaybı, yetersiz
satış hacmi, piyasa payı azalması,
yüksek
maliyet ve faaliyetlere son verme.
•
Firma değerinde; düşük cari oran,
kazanç oranının düşmesi, işletme sermayesi
devir hızının yükselmesi ve kısa vadeli
yabancı kaynak kullanımında yetersizlik
•
Hazır değerlerde; menkul kıymetlerde artış,
atıl fonlar ve aşırı nakit birikimi.
•
Alacaklarda;
düşük
alacak
devir
hızı,
şüpheli
alacaklarda artış, ortalama tahsilat süresinin uzanması,
tahsilatlarda gecikme ve tahsil edilemeyen alacaklar.
•
Stoklarda ; düşük stok devir hızı, niteliği bozulmuş
stoklar,
talep
azalışı,satış
hacmi
daralması,
mamul
(hizmet) maliyetlerinde artış, stok bulundurma maliyeti
artışı ve düşük satış hacmi.
•
Kaynaklarda; aşırı borçlanma, finansman maliyeti
artışı, finansman riski artışı, kaldıraç dengesinin bozulması,
fırsat maliyetlerinin değerlendirilmemesi,kaynak etkinliğinin
sağlanmaması ve aşırı finansman giderleri.
•
Firma değerinde; cari oranın yükselmesi, kazanç
oranının düşmesi, işletme sermayesi devir hızının düşmesi,
kar payı düşmesi ve yabancı kaynak kullanım oranının
değişmesi
1. Optimum işletme sermayesi büyüklüğü
ne olmalıdır?
2. Optimum işletme sermayesi finansmanı
ne olmalıdır?
3.Optimum işletme sermayesi yapısı
ne olmalıdır?
İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan en
düşük dönen varlık tutarı “devamlı işletme sermayesi” ni
mevsimlik değişimlere göre değişiklik gösteren ek dönen
varlık tutarı da “dalgalı işletme sermayesi” ni belirtir.
Bir işletmede optimum işletme sermayesi yapısı ve
büyüklüğünü oluştururken etkili olan faktörleri “ işletme içi
faktörler” ve“ işletme dışı faktörler” olmak üzere iki grup
altında toplama olanağı bulunur.
ETKİLEYEN
İÇ FAKTÖRLER
Üretilen malın ya da sunulan
hizmetin niteliği,
•
•
Üretim kapasitesi ve süresi,
•
Varlıkların birleşimi,
•
Teknolojik yeniliklere uyum,
•
Finansman maliyeti,
•
•
•
•
Birim maliyet,
Satış koşulları ve hacmi,
Satış hasılatı,
Kazanç tutarı
• Kazanç oranı,
Kaynakların yapısı,
• İşletme sermayesinin
finansmanı,
• Net işletme sermayesi tutarı,
• Toplam kalite yönetimi
uygulaması,
• İşletme sermayesi
performansının denetimi.
•
ETKİLEYEN
DIŞ FAKTÖRLER









Rekabet koşulları,
Teknolojik yenilikler ve donanımlar,
Tüketici bilinci ve tüketiciyi koruma yasları,
Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler,
Konjoktürel hareketler,
Para politikaları,
Girdi tedarik koşulları,
Sektördeki işletmelerin kalite anlayışları
Diğer makro politikalar.
* Dönen varlıklara yapılan harcamalar, işletmenin
faaliyette bulunduğu sektörün özelliğine bağlı olarak
duran varlıklara yapılan yatırım harcamalarından daha
az tutarlarda olabilir.
*Dönen varlıklar, daha çok bölümlenebilir olması (hazır
değerler, menkul kıymetler,alacaklar, stoklar v.b.)
esnek
finansman politikalarının izlenmesine olanak sağlar
*Dönen varlıklara yapılan harcamalar kısa vadeli
olduğu için kısa süreli tahminlerin yapılmasını ve
birkaç aylık sürelerde revize edilebilme olanağı
bulunur.
* Dönen varlıklara yapılan harcamalarda likidite büyük
önem taşır. Yeterli işletme sermayesi bulunması
durumunda kısa sürede değer ve nitelik kaybına
uğramadan paraya çevrilme olasılığı yüksektir.
* Dönen varlıklara yapılan harcamalara ait firma riski
sınırlıdır.
* Dönen varlıklara yapılan harcamalardan sağlanacak
faydalar bir faaliyet dönemi içerisinde görülür.
* Duran varlık yatırımlarından beklenen faydanın
sağlanabilmesi, üretim birimlerinin tam kapasite ile
çalışabilmesi için işletme sermayesi harcamalarının
planlanması ve bu harcamaların yapılması gerekir.
* İşletmenin borçlarının zamanında ödenmesi olanağını
sağlayarak
işletmenin kredibilitesini artırarak yeni
kredi sağlama olanakları yaratır.
* Yeterli işletme işletmenin sermaye piyasasında ki
menkul kıymetlerine ( hisse senedi, tahvil v.b) yatırım
yapacak potansiyel yatırımcılara güven unsuru olur.
* Olağanüstü durumlarda ( doğal afetler ve izlenen
siyasi politikalar) mali güçlüklere düşmesi önlenmiş
olur.
* Yeterli stok bulundurulması durumda müşteri
talepleri zamanında karşılanabileceği gibi elverişli
kredili satışlar ile satış hacmi genişletilir.
** İşletmenin cari faaliyetleri (dönem net
karı+ ayrılan amortismanlar, itfa ve tükenme
payları),
** Mali yatırımların ve maddi olan ve olmayan
duran varlıkların satışı,
** İşletmeye yapılan vergi v.b iadeler,
** Uzun vadeli yabancı kaynak sağlanması,
**Sermaye
artırılması
(dışarıdan
değer
getirilmesi).
** Normal faaliyet dönemi veya olağanüstü
durumlar sonucunda elde edilen zararlar,
** Uzun vadeli yabancı kaynakların
ödenmesi,
** Sermayenin itfası,
** İhraç edilen menkul kıymetlerin itfası,
karşılıklar ve kardan ayrılan fonlar,
** Yeni mali yatırımların yapılması, maddi
olmayan ve olan duran varlıkların satın alınması
Dönen varlıkların finansmanında kısa ve uzun
vadeli çok çeşitli finansman seçenekleri arasında
bir seçim yapılması gerekir. İşletme sermayesi
bölünebilir olduğu için, işletme sermayesine
yapılacak
olan
harcamalar
işletmenin
gereksinimlerine göre esnek bir yapı değişikliği
gösterir. İşletme sermayesine özgü bu esnekliğe
paralel olarak
finansmanında kullanılabilecek
finansman kaynakları da çeşitlilik gösterir.
Brüt işletme sermayesi ve net işletme sermayesi
dikkate alınarak işletmenin yaralanabileceği kaynaklar
“ kısa vadeli yabancı kaynaklar” ve “devamlı sermaye”
olmak üzere iki grup altında toplanabilir.
Kısa vadeli yabancı kaynaklar; banka kredileri, ticari ve
diğer borçlar, alınan avanslar, ödenecek vergi ve fonlar,
borç ve gider karşılıkları, diğer karşılıklar, gelecek aylara
ait gelirler ve gider tahakkuklarından oluşur.
Devamlı sermaye ise; uzun vadeli yabancı
kaynaklar (banka kredileri, ticari ve diğer
borçlar, alınan avanslar, ödenecek vergi ve
fonlar, borç ve gider karşılıkları, diğer
karşılıklar, gelecek yıllara ait gelirler ve gider
tahakkukları) ile
öz kaynaklardan ( ödenmiş
sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri,
dağıtılmamış karlar, dönem net karı -geçmiş
yılar zararları ve dönem net zararı
hariç)
oluşur.
İşletme dönen varlıklarının finansmanında
kullandığı finansman kaynağı seçeneklerine göre
işletmenin;
likidite ve faaliyet rasyoları,
finansal riski
ve
karlılığı üzerinde farklı etkileri olur.
Bu etkiler kısa vadeli yabancı kaynak ve devamlı
sermaye ile farklı finansman seçeneklerine göre
analiz yapılabilir.
Çalışma Sermayesi-Risk ve Karlılık
İlişkisi
Oran
Orandaki
Değişme
Karlılık Üzerinde Risk Üzerinde
Etkisi
Etkisi
Cari Aktif
Toplam Aktif
Artarsa
Karlılık Azalır
Risk Azalır
Azalırsa
Karlılık Artar
Risk Artar
Cari Borçlar
Toplam Borçlar
Artarsa
Karlılık Artar
Risk Artar
Azalırsa
Karlılık Azalır
Risk Azalır
Örnek 1
 Örnek A.Ş.
 İhtiyatlı Politika: Hiç cari pasif bulundurmamakta
bunun yerine uzun vadeli borç aldığı cari aktiflerini de
yüksek tuttuğu farz edilmektedir.
 Normal Politika: Cari pasif, uzun vadeli borç ve cari
aktif dengeli seviyede tutulmaktadır
 Riskli Politika: Cari pasiflerini yüksek seviyeye
çıkarmasına karşılık, uzun vadeli borcun hiç olmadığı
cari aktiflerin azaltılmış bulunduğu farzedilmektedir
Örnek A.Ş. Bilançosu
Karlılık ve Risk Arasındaki
İlişkiler
İhtiyatlı
Normal
Riskli
Dönen Varlıklar
61.000
50.000
38.000
Duran Aktifler
50.000
50.000
50.000
111.000
100.000
88.000
25.000
44.000
Aktif Toplamı
Cari Borçlar %6
Uzun Vadeli Borçlar
%8
Toplam Borçlar
Öz Sermaye
Toplam Pasif
55.500
25.000
55.500
50.000
44.000
55.500
50.000
44.000
111.000
100.000
88.000
Örnek AŞ. Gelir Tablosu ve
Oranları
Satışlar
100.000
100.000
100.000
15.000
15.000
15.000
4.440
3.500
2.640
10.560
11.500
12.360
Vergi (%50)
5.280
5.750
6.180
Net Kar
5.280
5.750
6.180
0
2
0,86364
0,095135
0,115
0,14046
0,5
0,5
0,5
Faiz ve Vergi Öncesi
Kar
Faiz
Vergi Öncesi Kar
Cari Oran
Öz Sermayenin Karlılığı
Yabacı
Kaynaklar/Toplam
Aktif
SEÇENEK
1:
Devamlı
işletme
sermayesi
ve
duran
varlıkların
finansmanı devamlı sermaye
ile
dalgalı işletme sermayesi ise kısa
vadeli yabancı kaynaklar ile finanse
edilmektedir.
SEÇENEK 2: Duran varlıklar ile
dalgalı işletme sermayesinin devamlı
sermaye
ile
devamlı
işletme
sermayesi ise kısa vadeli yabancı
kaynaklar ile finanse edilmektedir.
SEÇENEK 3: Duran varlıkların tümü devamlı
sermaye ile dönen varlıkların tümü kısa vadeli
yabancı kaynaklar ile finanse edilmektedir.
SEÇENEK 4: Duran varlıkların tamamı dönen
varlıkların yarısı devamlı sermaye ile dönen
varlıkların geri kalan kısmı kısa vadeli yabancı
kaynaklarla finanse edilmektedir.
SEÇENEK 5: Duran varlıkların ile dönen
varlıkların tümü devamlı sermaye ile finanse
edilmektedir.
S1
200
Dönen Varlıklar
Devamlı İşletme Sermayesi 160
160
Dalgalı İşletme Sermayesi 40
40
Duran Varlıklar
100
AKTİF TOPLAMI
300
Kısa Vadeli Yab.Kay.
40
Uzun Vadeli Yab.Kay.
185
Öz Kaynaklar
75
PASİF TOPLAMI
300
S2
200
S3
200
160
40
100
300
160
65
75
300
S4
200
160
40
100
300
200
25
75
300
S5
200
160
40
100
300
100
125
75
300
100
300
225
75
300
Net Satışlar
Faaliyet Giderleri
FVÖK
Finansman Giderleri
KVYK Faiz oranı
UVYK Faiz oranı
VÖK
Vergi
Vergi oranı
Net Kar
S1
S1
500
60
440
86
0,3
0,4
S2
S2
500
60
440
74
0,3
0,4
354
106
0,3
0,3
0,4
366
110
0,3
248
S3
S3
500
60
440
70
0,3
0,4
370
111
0,3
256
S4
S4
500
60
440
80
0,3
0,4
360
108
0,3
259
S5
S5
500
60
440
90
350
105
0,3
252
245
S1
Cari Oran
Net Kar / Özkaynaklar
Net Satışlar / NİS
Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı
S2
S3
S4
S5
5
1,25
1
2
3,30 3,42 3,45 3,36 3,27
3,125 12,5
5
2,5
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
NAKİT TUTMANIN EN ÖNEMLİ NEDENİ NAKİDİN LİKİDİTE
SAĞLAMASIDIR.
NAKDİN İYİ YÖNETİLMESİ İŞLETMEYE ;
FAİZ GELİRİ - EK FONLAR – KARLILIK ARTIŞI
SAĞLAR.
ESKİDEN YÖNETİCİLER FAZLA NAKİT BULUNDURMA
AMAÇLARINI;
•
YATIRIM FIRSATLARINDAN YARARLANMAK,
•
BEKLENMEYEN OLAYLARA KARŞI TEDBİRLİ OLMAK,
•
PRESTİJ SAĞLAMAK
OLARAK BELİRTİRKEN
GÜNÜMÜZDE NAKİT BULUNDURMA AMAÇLARI ;
• NAKİT VE BENZERLERİNİ ETKİN KULLANMAK,
• SATIŞLARI ARTIRMAK İÇİN EK FONLAR YARATMAK,
• FAİZ V.B. GELİRLER SAĞLAMAK
OLARAK BELİRTİLMEKTEDİR.
NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ BELİRLENMELİDİR.
NDS = (SGS +ATS) – BÖS
ORTALAMA STOKLAR
STOKTA GEÇEN SÜRE (SGS) =
(YILLIK SATIŞ MALİYETİ/365)
ORTALAMA TİCARİ ALACAKLAR
ALACAKLARIN TAHSİL SÜRE (ATS) =
(YILLIK NET SATIŞLAR /365)
ORTALAMA TİCARİ BORÇLAR
BORÇLARI ÖDEME SÜRESİ (BÖS) =
(YILLIK SATIŞ MALİYETİ/365)
NAKİT BULUNDURMANIN
FAYDALARI
 Günlük ödemelerin eksiksiz
NAKİT BULUNDURMAMANIN
SAKINCALARI
 Kredi sağlama olanağının ortadan
yapmak,
kalkması nedeniyle ödemelerde peşin
ödeme durumunda kalmak,
 Vergi,karpayı v.b. ödemelerin
zamanında yapmak,
 Riskin yüksek olmasından dolayı
kredi maliyetlerinin artması,
 Beklenmeyen durumlarda tedbirli
bulunmak,
 Satıcıların kredili satış yapmaktan
kaçınmaları,
 Alımlarda nakit iskontosundan
yararlanmak,
 Alımlardan nakit iskontosundan
 Yatırım fırsatlarını değerlendirmek, yararlanamamak,
 Finans kurumlarına fon sağlamak,  Para ve sermaye piyasasından daha
uygun koşullarda fon sağlayamamak,
 Borçların zamanında ödenememesi
nedeniyle ek maliyetlerin
yüklenilmesi,
 Borçların ödenmesi için işletmenin
varlığının tehlikeye girmesi
NAKİT BULUNDURMANIN
NEDENLERİ
İşlem nedeniyle
Tedbir nedeniyle
Spekülatif nedeniyle
EN AZ NAKİT GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİNDEKİ
FAKTÖRLER
 İşletmenin Nakit Giriş ve Çıkışları Arasındaki Zaman Uyumu
Zaman uyumu yoksa ve mevsimlik değişmeler varsa daha fazla nakit
bulundurulmalıdır.
 İşletmenin Alış ve Satış Koşulları
Alışlar vadeli,satışlar peşin ,alacak ve stok devir hızı yüksekse nakit
gereksinimi azalır.
 İşletmenin Kredi Sağlama Kapasitesi
Nakit gereksinimi olduğunda kullanılabilecek kredilerin mevcut olması
maliyeti de düşük olacaktır.
 İşletmenin Nakit Giriş ve Çıkışlarında Gerçekleşme Olasılığı
Nakit girişlerin gerçekleşme olasılığı düşük,nakit çıkışların gerçekleşme
olasılığı yüksek ve mevsimsel dalgalanmalar v.b. Mevcutsa daha fazla
nakit gereksinimi olur.
Download