Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE
İLK UYGARLIKLAR
Y
 Anadolu’da ortaya çıkan ilk uygarlık Urartular’dır. ……
 Anadolu’ya yazıyı Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler
Y
getirmiştir. ……
 Anadolu uygarlıklarından tarımsal cezalarıyla ünlü olan
D
uygarlık Frigyalılar’dır. ……
 Tarihte bilinen ilk antlaşma olan Kadeş Antlaşması
D
Mısırlılarla Hititler arasında imzalanmıştır. ……
 Tarihte bilinen ilk yazı Mezopotamya toplumlarından
D
Sümerlerin bulduğu Çivi yazısıdır. ………
 Çayönü Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da üretimle ilgili en
D
eski yerleşim yeridir. ……
Y
 Dünyanın ilk merkezi devleti Fenikeliler’dir. ……
 Hititler Asurlulardan öğrendikleri çivi yazısını ve kendile-
rine ait resim yazısı kullanmışlardır. ……
D
 İnsanlık tarihinin bilinen ilk yazılı kanunları Sümerlerde
D
Lağaş Kralı Urgakina tarafından hazırlanmıştır. ……
 İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi Çatalhöyük’tür.
……
D
 Bilinen ilk imparatorluk Akadlar’dır. ……
D
 İlk anayasa kitabını Hammurabi hazırlamıştır. ……
D
Y
 Ticarette ileri giden toplumlarda tarım görülmez. ……
 Özgür düşünce ile bilimsel gelişme arasında doğrudan ilişki
vardır. ……
D
 Roma İmparatorluğu Milano Fermanı’yla Hristiyanlığı resmi
din olarak kabul etmiştir. ………
Y
 Roma İmparatorluğu’nda sırasıyla Krallık, Cumhuriyet ve
D
İmparatorluk dönemleri yaşanmıştır. ……
 Seçme ve seçilme hakkı gibi siyasal hakların yalnız soylulara
D
ait olduğu yönetimlere Aristokratik Cumhuriyet denir. ……
 Mısır’da, tanrının oğlu olduğuna inanılan krallara Firavun adı
D
verilirdi. ……
Y
 Yunanlılar şehir devletlerine site adını vermişlerdir. ……
 Kalkolitik Devir’de eşya yapımında madenler kullanılmaya
D
başlanmıştır. ……
Peter
Marshall
Y
 Asurlular, Mezopotamya uygarlığının kurucusudur. ……
Y
 Tarihte ilk yazıyı kullanan uygarlık Mısırlılar’dır. ……
 Gılgamış, Tufan ve Yaradılış destanları Sümerlere aittir.
……
D
 Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerlerde Lağaş Kralı
Urakagina tarafından yapılmıştır. ……
D
Y
 İlk yazı örneklerine Mezolitik Devirde rastlanmıştır. ……
 Zigguratlar Anadolu Uygarlıklarından Hititlerin çok amaçlı
kullandıkları gözlemevleridir. ……
Y
 Mısır’daki şehir devletlere nom denilir. ……
D
 Mısır’da hukukun gelişememesinde Firavunların sonsuz
D
yetkilere sahip olmaları etkili olmuştur. ……
 Mısırlılar İlkçağda yazı malzemesi olarak Papirüsü
D
kullanmışlardır. ……
D
 Tek tanrı inancı ilk defa İbranilerde görülmüştür. ……
 Coğrafi konumu gereği istilalara fazla uğramadığı için
D
Mısır’da tarihi gelişim sırasıyla yaşanmıştır. ……
 Lidyalıların parayı bulmaları ile ticarette değiş tokuş usulü
D
büyük oranda sona ermiştir. ……
 Hititlerde devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili kişi
tavanna adı verilen kraliçedir. ……
D
 Seramik sanatı, Bakır Çağı’nda başlamıştır. ……
Y
 İlkçağda Anadolu’da tek tanrılı inanç yaygındı. ……
Y
 Frigyalılar, Mezopotamya ile ticaret yaparak kültürel
Y
etkileşimin artmasında etkili olmuşlardır. ……
 Türkiye adı 11. yüzyıldan itibaren Avrupa kaynaklarında
D
Türkiya (Turqia) olarak yer almıştır. ……
 Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra merkezi
İstanbul olan doğu kısmına Bizans İmparatorluğu denmiştir.
D
……

İskender’in Asya Seferi sonunda Doğu ve Batı uygarlıklarının kaynaşmasıyla Helenizm Uygarlığı ortaya çıkmıştır.
D
………

Helenizm Dönemi’nde Anadolu’da Bergama, Efes ve Milet
D
önemli kültür merkezleri haline gelmiştir. ……

Roma İmparatorluğu Büyük İskender’in Asya Seferi’ nin
meydana getirdiği kargaşa ve iç savaşlardan sonra doğu ve
batı olarak parçalanmıştır. ……
Y

Roma İmparatorluğunda patriciler ile plepler arasındaki
çatışmalar 12 Levha Kanunları’nın oluşmasında etkili
D
olmuştur. ………
 İnsanlar yerleşik hayata ilk defa Yontma Taş devrinde
Y
geçmişlerdir. ……
 Topraktan araç- gereç yapımı ilk defa Cilalı Taş devrin-
de başlamıştır. ……
D
Y
 Şehirler ilk defa Cilalı Taş devrinde kurulmuştur. ……
 İlk defa hayvanlar Bakır devrinde evcilleştirilmiştir. ……
Y
 Kalkolitik devir, Taş devrinden Maden devrine geçiş
D
yapılan dönemdir. ……

İnsanlar Paleolitik Devir’de (Eski Taş) tamamen doğaya
D
bağlı bir yaşam sürmüşlerdir. ……

Mezolitik Çağ’da mikrolit adı verilen, çakmak taşından
yapılmış küçük araç- gereçler yapılmıştır. ……
D

Y
Orta Asya’da en gelişmiş kültür merkezi Anav’dır. ……

Ariler, Hindistan’a kast sistemini getirmişlerdir. ……
D

İbraniler Hz. Süleyman ölünce İsrail ve Yuda (Yahudi)
devletleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. ……
D

Lidyalılar, şehir devletleri halinde yaşamıştır. ……
Y

Efes’teki Artemis Tapınağı İyonyalılara aittir. ……
D

Kast sistemi nedeniyle Hindistan’da toplumsal kaynaşma
D
sağlanamamış, Hintliler bir millet olamamışlardır. ……

Fenikeliler şehir devletleri halinde yaşamışlar siyasal
D
birlik oluşturamamışlardır. ……

Babiller dünyanın en yüksek zigguratı olan Babil Kulesini
D
yapmışlardır. ……

Mısır’da toplam 33 hanedan işbaşına gelmiştir. ……
D

Roma’da Hristiyanlık Theodosius zamanında 381 yılında
D
Roma İmparatorluğunun resmi dini olmuştur. ……

Y
Roma’da patriciler soylu sınıftır. ……

Plepler, Roma’ya sonradan gelip yerleşenlerdir. ……
D

Romalılar, M.Ö. V. Yüzyılda Yunan kanunlarından yararD
lanarak 12 Levha Kanunlarını yapmışlardır. ……

Bizans İmparatorluğu’nun en güçlü zamanı Thedor
Y
dönemidir. ……

Bakır Devri’nin sonlarında yazının bulunması ile tarih
öncesi devirler sona ermiştir. ……
Y

D
Mısır yazısı Fenike alfabesine öncülük etmiştir. ……

Dragon, orta sınıfın haklarını geliştirmeye, Solon köleliği
ve doğuştan gelen soyluluğu kaldırmaya, Klestenes ise
halk meclisinin öneminin artırılmasına ve demokrasinin
D
geliştirilmesine yönelik kanunlar yapmıştır. ……

Tarih öncesi dönemlerin başlama ve bitiş zamanları
D
bölgelere göre değişir. ………

Tarihi devirleri bölümlere ayırmada kullanılan araçgereçler, Tarih öncesi devirleri bölümlere ayırmada ise
Y
evrensel olaylar etkili olmuştur. ………

Bütün toplumlar Tarih Öncesi Dönemleri sırasıyla
Y
yaşamışlardır. ………

Maden devrinin bakır- tunç ve demir sırasına göre
D
yaşanmasında dayanıklılık esastır. ………

Tarih Öncesinde sırasıyla taş- maden ve toprak
Y
kullanılmıştır. ……

Yazının bulunmasından önceki dönemlere Tarih Öncesi
Dönemler denir. ……
D

Tarih devirlerini bölümlere ayırmada kullanılan araçY
gereçler etkili olmuştur. ……

Tarih öncesi dönemler dünyanın her yerinde aynı sırayla
Y
yaşanmıştır. ……

Tarih öncesi devirler Taş Çağı ve Maden Çağı olarak
D
ayrılmıştır. ……

Ateşin bulunması, insanların soğuktan korunmalarına,
avlanmalarına, aydınlanmalarına, yiyeceklerini pişirmeD
lerine katkı sağlamıştır. ……

Roma uygarlığına adını veren Roma şehri M.Ö. 753 yılında
D
Romulus tarafından kurulmuştur. ……

Roma’da M.Ö. 27 yılında Oktauyus’a Agustus unvanı
D
verilmesiyle imparatorluk dönemi başlamıştır. ……

Tarih Öncesi Dönemleri aydınlatmada Paleoğrafya ve
Y
Nümizmatik bilimlerinden yararlanılamaz. ………
Download