Anamnez - ATUDER

advertisement
Acil Göz Hastalıkları
 TRAVMA en sık
Acil Göz Hastalıkları
Dr. Semra Acer
 KIRMIZI GÖZ ile
birlikte olanlar
 Kapak,gözyaşı yolları
enfeksiyonları vb..
 Santral retinal arter
tıkanıklığı
 Temporal arterit
Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D.
Anamnez
Travma
 Başlangıç şekli, akut, yavaş yavaş?




Görme keskinliği
Ağrı
Travma
Sistemik hastalık
 Kontakt lens
•Künt,delici?
•Yabancı cisim var mı?
•Kimyasal yaralanma?
Künt Travma
 Görme azlığı, ön
kamarada bulanıklık,
seviye veren veya ön
kamarayı dolduran
hemoraji
 Pupilla sıklıkla
düzensiz ve ışık
reaksiyonu bozulmuş
Penetran Travma
Blow-out fraktürü
 Orbita basıncında ani
artış sonucu orbita
tabanında
 Yukarı bakış kısıtlılığıdiplopi,enoftalmus
 Penetran bir göz
yaralanmasında en doğru
ilk yardım göz ve kapaklara
bası yapılmamasıdır (gözün
hassas yarı sıvı yapıları yara
ağzından dışarı kaçabilir)
 Kanama olsa bile gözü
silmeyin ve
bastırmayın,hastanın
gözünü silmesine izin
vermeyin ve mümkünse bir
kapakla göz kapatın
Travma
 Yabancı cisim şüphesi
varsa grafi, USG veya
BT
 Göze herhangi bir ilaç (
damla, merhem vs)
uygulanmaz!!!
 Tetanoz profilaksisi
 Genel anestezi hazırlık
Kimyasal Yaralanma
 Kuvvetli bir kimyasal
madde ile temas sonucu
korneanın saydamlığı hızla
bozulur
 Korneada oluşabilecek skar
kalıcı körlük ile
sonuçlanabilir
 Acil ilk yardım gelecekte
yapılabilecek herhangi bir
tedaviden çok daha
önemlidir
Kimyasal yaralanma tedavi
 Hiç bir şey için
beklemeden gözü
hemen yıkayın ve
kimyasal maddeyi
uzaklaştırın (Kimyasal
maddenin antidotuda göze zarar
verebilir)
 Göz kapaklarını
tutarak bastırmadan
açın ve nazik bir akıntı
halinde yıkayın
Kimyasal yaralanma tedavi
 Kapakları çevirerek
altlarını kontrol edin
 Kuvvetli bir alkali söz
konusu ise gözü en az
15 dakika yıkamalısınız
 Yüzey iyileşinceye
kadar topikal Ab
Kırmızı Göz
Hafif
 Subkonjonktival
hemoraji
 Konjonktivit
 Korneal abrasyon
 YC
Konjonktivit
 Sekresyon varlığı;
Ağır
 Glokom
 uveit
 Sklerit
 Ulser
Konjonktivit
Tedavi
 Fusidik asit ; Fucithalmic®
 Aminoglikozidler; tobramisin,
gentamisin,netilmisin vb.
(tobrex®, tobsin®, gentagut®, netira®)
 Polimiksin B; oftalmotrim ®
 Florokinolonlar; oflaksasin, ciprofloksasin,
Lomefloksasin , gatifloksasin,moksifloksasin.
(exocin®, ciloxan®, okasin® , vigamoks®, zymar® )
Pürülan; bakteriyal
Seröz; viral
 Keratit
 Bulaş
 Yc
Yabancı cisim
 En önemlisi gözün içine birşey
kaçınca ovuşturulmamalı;
yabancı cisim ( yc ) korneayı
çizebilir ( irrite gözün sulanması ve
kırpma refleksi cismin uzaklaşmasını
sağlar)
 Kornea içine gömülmüş ise
dokunmamalı, Göz hekimine
başvurulmalı
 Konjonktiva daha dayanıklı, Yer
çekimiyle yc çoğu gözün alt
yarısına yerleşir.
Üveit
Yabancı cisim
 Topikal anestezik
 Bir sponç veya pamuk ile
hasta yc olduğu bölgenin
ters tarafına baktılırak
kolayca alınabilir
 Kapak altları mutlaka
kontrol edilmeli
 Küçük metal parçaları gözü
delerek içeri girebilir,giriş
deliği görülmeyebilir
 Topikal Ab damla
 Koruyucu gözlük takılması
söylenmeli
 Görmede azalma
 Gözde ağrı
 Silier ejeksiyon,hipopion,
keratik presipitat
 Sistemik araştırma,
etyolojiye göre tdv
Akut Glokom krizi
Tedavi
 Göziçi basınç yüks
 Hiperosmolar ajanlar
 Göz ve baş ağrısı
 Bulantı kusma
(oral gliserol ve
izosorbid, iv mannitol
1-2 mg/kg)
 Oral ve topikal GİB
düşüren ilaçlar
 Laser iridotomi
 Görmede azalma
 Işık rxn bozulma
 Kalıcı görme kaybı
Preseptal
sellülit
 Enfeksiyon orbital
septumun önünde
 Göz hareketleri ağrısız
 Ödem daha az
Orbital
sellülit
 En sık neden sinusit
 Enfeksiyon orbital
septumun arkasında
 Göz hareketlerinde
kısıtlılık ve ağrı
 Periorbital ödem ve ısı
artışı
Preseptal
sellülit
tedavi
 Oral
amoksisillin/klavulanat,
1.jenerasyon
sefalosporin,
İM seftriakson
 48-72 saatte yanıt
alınamazsa intravenöz
antibiyotikler
(sefuroksim,
seftriakson…)
Orbital
sellülit
tedavi
 Hospitalizasyon
(İV Ab çocuklarda;
ampisillin,
erişkinlerde; 3. ve 4.
kuşak sefalosporinler+
metranidazol
 Optik sinir
fonksiyonlarının takibi
 Gerekli konsültasyon
ve BT görüntüleme
Kontakt Lens Sorunları
 Kapakların altına kaçan KL
mevcut suni gözyaşları
damlatılarak zemin
kayganlaştırılır
genellikle üst kapağın altında
 Konjonktivit, keratit
mevcut kontakt lens, lens kabı,
temizleme solüsyonu bir daha
kullanılmaz, topikal Ab tedavisi ve
mutlaka göz kons.
Temporal Arterit
 Tek taraflı ani ağır görme






kaybı
Öncesinde geçici göz
kararmaları
İleri yaş
Göz etrafında ağrı,
başağrısı
Temporal arter nabzının
alınamaması
Sedim. CRP yüks.
ACİL göz kons, tedavi (
diğer gözü korur )
TEŞEKKÜRLER
Santral Retinal Arter
Tıkanıklığı
 Gözün en acil durumlarından biri!!!




Retinanın hipoksiye dayanma süresi
yak. 6 saat
Ani ağrısız tek taraflı görme kaybı
Öncesinde geçici görme kayıpları
olabilir
RAPD+
Acil göz konst ve tedavi ( göze masaj,
parasentez, hiperbarik oks tdv )
KISA MESAJLAR
 Lütfen hiçbir hastaya öz. korneal yabancı
cisimlere topikal anestezik reçete etme!!!!!
 Görme kaybı söz konusu ise mutlaka göz
hekimine yönlendir
Download