ULUSLARARASI İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULAR Yurt içinde

advertisement
ULUSLARARASI İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULAR
Yurt içinde üretilmeyen bir malın ithalatına uygulanan vergilere ne
ad verilir? (KPSS 2012)
A) Engelleyici tarife
B) Spesifik tarife
C) Koruyucu tarife
D) Hasılat tarifesi
E) Bileşik tarife
1.
Aşağıdakilerden hangisi, serbest bölgelerin kuruluş amaçlarından
biri değildir?(KPSS 2012)
A) Yabancı sermaye girişlerine uygun ortam hazırlamak
B) Gümrük gelirlerini artırmak
C) İhracatı artırmak
D) Ticari ve sınai faaliyetleri teşvik etmek
E) Transit malların diğer ülkelere satışını kolaylaştırmak
2.
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre, bir ülkenin belirli bir
malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu durumda, o malla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?(KPSS 2012)
A) Emek / Sermaye oranının değişken olduğu bir maldır.
B) Emek mobilitesinin göreli olarak düşük olduğu bir maldır.
C) Emek mobilitesinin göreli olarak yüksek olduğu bir maldır.
D) Emek verimliliğinin göreli olarak düşük olduğu bir maldır.
E) Emek verimliliğinin göreli olarak yüksek olduğu bir maldır
3.
Doğal kaynakların dünya fiyatının artmasının, bu doğal kaynakların
üretimini yapan ülkelerde geleneksel sanayi üretiminin azalmasına
neden olması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? (KPSS 2012)
A) Hollanda Hastalığı
B) Linder Hipotezi
C) Aşamalı Gelişme Teorisi
D) Lokomotif Teorisi
E) Metzler Paradoks
4.
Aşağıdakilerden hangisi iki ülke ve iki maldan oluşan Teklif Eğrileri
modelinin geçerli olduğu dış ticaret koşullarında ticaret hadlerinde
bir değişikliğe yol açar? (KPSS 2011)
A) Ülkelerden birince ithalat ve ihracat miktarlarının birbirine eşit
olmaması
B) Küçük ülke avantajının ortaya çıkması
C) Leontieff paradoksunun ortaya çıkması
D) Ülkelerden birinde halkın zevk ve tercihlerinin değişmesi
E) Toplam uluslararası ihracat arzı ile toplam uluslararası ithalat
talebinin birbirine eşit olması
5.
6.
A)
B)
C)
D)
E)
7.
Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru değişimlerini açıklarken bir
malın farklı ülkelerde de olsa tek bir fiyatı olduğu ilkesine dayanır?
(KPSS 2011)
Portföy Teorisi
Mundell-Fleming Modeli
Miktar Teorisi
Stolper – Samuelson Yaklaşımı
Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı
7. İki ülkenin döviz kurları aşırı veya eksik değerlenmiş değilse
serbest ticaret iki ülke için aşağıdakilerden hangisine neden olur?
(KPSS 2010)
A) Her iki ülkenin de mutlak üstünlüğe sahip oldukları sektörlerde
uzmanlaşmasına
B) Her iki ülkede de kaynakların ülkenin mutlak üstünlüğe sahip
olduğu sektörlere doğru yönelmesine
C) İki ülke arasında uzmanlaşmanın gerçekleşmemesine
D) Her iki ülkede de kaynakların ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe
sahip olduğu sektörlere doğru yönelmesine
E) Her iki ülkede de kaynakların ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe
sahip olmadığı sektörlere doğru yönelmesine
8.
8. A ülkesi tekstil üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe, oyuncak
üretiminde ise mutlak üstünlüğe; B ülkesi oyuncak üretiminde
karşılaştırmalı üstünlüğe, tekstil üretiminde ise mutlak üstünlüğe
sahiptir.
Buna göre, bu iki ülkenin karşılıklı ticaret koşulları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2009)
A) B ülkesi hem oyuncak hem de tekstil ürünü ihraç etmelidir.
B) A ülkesi hem oyuncak hem de tekstil ürünü ithal etmelidir.
C) A ülkesi tekstil ürünü ihraç ederken oyuncak ithal etmelidir.
D) B ülkesi tekstil ürünü ihraç ederken oyuncak ithal etmelidir.
E) A ülkesi hem oyuncak hem de tekstil ürünü ihraç etmelidir.
9. Devalüasyonun yarattığı etki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur? (KPSS 2009)
A) Fiyatlar genellikle hemen etkilenir, ihraç ve ithal edilen miktarlar
da fiyatlardaki değişmelere hemen yanıt verir.
B) Fiyatlar genellikle gecikmeli etkilenir, ihraç ve ithal edilen
miktarlar fiyatlardaki değişmelere gecikmeli yanıt verir.
C) Fiyatlar genellikle gecikmeli etkilenir, ihraç ve ithal edilen
miktarlar fiyatlardaki değişmelere hemen yanıt verir.
D) Fiyatlar genellikle hemen etkilenir, ihraç ve ithal edilen miktarlar
fiyat değişmelerine gecikmeli yanıt verir.
E) Fiyatlar üzerindeki etkisi önemsizdir, ihraç ve ithal edilen
miktarlar da etkilenmez.
10.
A
ülkesinin
devalüasyon
yapması
sonucunda
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? (mali hizmet)
A) Dış rekabeti azalır.
B) İthalatı artar.
C) Uzun dönemde dış ticareti artar.
D) İhracatı artar.
E) İhracatı azalır.
11. Bir ülkenin sermaye hesabındaki açık neyi gösterir? (MALİ
HİZMET)
A) Ülkenin ihraç ettiği malların parasal değerinin, ithal ettiği
malların parasal değerinden yüksek olduğunu
B) Ülkenin başka ülkelerdeki yatırımlarının parasal değerinin ülke
içindeki yabancı yatırımlarının değerinden daha az olduğunu
C) Ülkeden çıkan sermayenin ülkeye giren sermayeden daha yüksek
olduğunu
D) Ülkenin ihraç ettiği malların parasal değerinin, ithal ettiği
malların parasal değerinden düşük olduğunu
E) Ülke vatandaşlarının yabancılara yönelik bağış ve hibelerinin
parasal değerinin, ülke vatandaşlarının yabancılardan elde ettiği tek
taraflı transferlerden daha yüksek olduğunu
12. Aşağıdakilerden hangisi, döviz kurunu serbestçe dalgalanan
döviz kuru sisteminde oluşacak orandan daha düşük bir
seviyede sabit tutabilmek için uygulanabilecek politikalardan
biridir? (MALİ HİZMET)
A) Ülke vatandaşlarının dış seyahatlerini teşvik etmek
B) Diğer ülkelere yapılan yardımları artırmak
C) İthalatı kısıtlamak
D) İhraç mallarına vergi uygulamak
E) Dış ticareti bütünüyle sınırlamak
13. Uzmanlaşmaya yönelen ve buna göre ticaret yapan bir ülke
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? (MALİ HİZMET)
A) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim olanakları eğrisinin üzerinde
gerçekleşir.
B) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim olanakları eğrisinin alt
yanında gerçekleşir.
C) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim olanakları eğrisinin üst
yanında gerçekleşir.
D) Ülkenin tüketimi üretim olanakları eğrisinin üzerinde, üretimi ise
üst yanında gerçekleşir.
E) Ülkenin üretimi üretim olanakları eğrisinin üzerinde, tüketimi ise
üst yanında gerçekleşir.
14. A ülkesi buğdayda B ülkesine göre daha yüksek bir fırsat
maliyetine sahipse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(MALİ HİZMET)
A) B ülkesi buğday üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.
B) B ülkesi buğday üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
C) A ülkesi buğday üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.
D) A ülkesi buğday üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
E) Hem A ülkesi hem de B ülkesi buğday üretiminde mutlak
üstünlüğe sahiptir.
15. Bir ekonomide hükûmetin, ihracatın artırılması amacıyla
yurt içi üretim artışı sağlayacak uygulamalarına
ne ad verilir? (MALİ HİZMET)
A) Tarife
B) Kota
C) Damping
D) İthal ikamesi
E) Sübvansiyon
16. Uluslararası ticaret ile ilgili tartışmalar için bir forum
niteliği taşıyan ve ülkeler arasındaki ticaretin kurallarının
geliştirildiği
uluslararası
organizasyon
aşağıdakilerden
hangisidir? (MALİ HİZMET)
A) Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
B) Dünya Bankası (WB)
C) Uluslararası Para Fonu (IMF)
D) Birleşmiş Milletler (UN)
E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
17. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonunun (IMF)
tarihsel olarak temel görevidir? (MALİ HİZMET)
A) Fakirliğin önlenmesi
B) Uzun dönemli iktisadi kalkınmanın sağlanması
C) Uluslararası kuruluşlara fon temin edilmesi
D) Kısa dönemli ödemeler dengesi problemlerinin finansmanı
E) Merkez bankalarının faaliyetlerinin koordinasyonu
18. Dünya Bankasının (WB) günümüzdeki temel görevi
aşağıdakilerden hangisidir? (MALİ HİZMET)
A) Farklı ülkelerdeki firmalara sermaye temin etmek
B) Az gelişmiş ülkelere kalkınma amaçlı sermaye temin etmek
C) Farklı ülkelerde yaşayan insanların birikimlerini yatırabileceği
güvenli bir banka olmak
D) Ülkelere döviz kurlarını yönetmede yardımcı olmak
E) Ülkelere para arzı ve faiz oranları düzeylerini belirlemede
yardımcı olmak
19. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi ülkelerarası dış ticareti,
ülkelerin farklı faktör yoğunluklarına
sahip olmaları ile açıklamıştır? (SAYIŞTAY)
A) Mill
B) Smith
C) Keynes
D) Ricardo
E) Heckscher-Ohlin
20. Millî paranın yabancı paralar karşısında düşmüş olan
değerinin devletçe resmen kabul edilip kambiyo
fiyatlarının yeniden ve düşük kıymete göre düzenlenmesi
işlemine ne ad verilir? (SAYIŞTAY)
A) Revalüasyon
B) Enflasyon
C) Deflasyon
D) Devalüasyon
E) Stagflasyon
21. Esnek döviz kuru sisteminde, ülkenin ihracatının azalması
sonucunda aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir? (SAYIŞTAY)
A) Ülke parasının değerinde bir azalış
B) Ülke parasının değerinde bir artış
C) İthalatta azalış
D) Ödemeler dengesi fazlası
E) Cari işlemler dengesi fazlası
22. Mundell-Fleming modeline göre dalgalı kur rejimi altındaki
dışa açık küçük bir ekonomide kamu
harcamalarındaki bir artış döviz kurunu ve gelir düzeyini nasıl
etkiler?(KPSS 2006)
Döviz kuru Gelir düzeyi
A)
Artar
Artar
B)
Artar
Değişmez
C)
Değişmez
Artar
D)
Değişmez
Değişmez
E)
Değişmez
Azalır
23. Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz kuru rejiminde
gerçekleşmez?(KPSS 2006)
A) Para ikamesi
B) Finansal kriz
C) Bağımsız para politikası
D) Cari işlemler açığı
E) Para talebi istikrarsızlığı
24. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler
dengesi içinde yer almaz? (KPSS 2006)
A) İthalat
B) Transit ticaret
C) Dış borç faiz ödemeleri
D) Dış borç ana para geri ödemeleri
E) İşçi gelirleri
25. Mundell-Fleming modelinde, döviz kurunun denge döviz
kurundan daha düşük olduğu ve merkez
bankasının kuru bu düzeyde sabitlemek istediği varsayıldığında
aşağıdakilerden hangisi meydana
gelir? (KPSS 2006)
A) IS ve LM eğrilerinde bir kayma olmaz.
B) IS eğrisi sola doğru kayar.
C) IS eğrisi sağa doğru kayar.
D) LM eğrisi sağa doğru kayar.
E) LM eğrisi sola doğru kayar.
26. İki ülke ve ticarete konu olabilecek iki malın bulunduğu bir
durumda uzmanlaşma ve uluslararası ticaretin avantajları
aşağıdakilerin hangisinde en fazla olur?
A) Ülkelerden birisi bir malda teknolojik üstünlüğe sahipken öteki
ülke diğer malda teknolojik üstünlüğe sahip olduğunda
B) Ülkelerden birisi bir malda mutlak üstünlüğe sahipken, öteki ülke
diğer malda mutlak üstün-lüğe sahip olmadığında
C) Her iki ülke de kendi ürettikleri mallarda mutlak üstünlüğe sahip
olduklarında
D) Ülkelerden birisi bir malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahipken
öteki ülkenin diğer malda karşılaştırmalı üstünlüğü bulunmadığında
E) Ülkelerden biri bir malda teknolojik üstünlüğe sahipken öteki
ülke diğer malda mutlak üstün-lüğe sahip olmadığında
27. Uygulamada sadece ithal edilecek mal hacminin belirlendiği
kota türüne ne ad verilir? (KİK)
A) Ağırlıklı kota
B) A ülkesinin merkez bankası döviz satın almak zorunda kalır.
C) A ülkesinin merkez bankası döviz satmak zorunda kalır.
D) A ülkesinin parasının değeri azalır.
E) B ülkesinde para arzının artırılması A ülkesinin ekonomisini
etkilemez.
B) Tahsisli kota
C) Gümrük tarifeleri kotası
D) Açık kota
E) Global kota
28. Devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisinin büyük
olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) İthal malları talep eğrisinin daha yatık olmasına
B) İthal malları talep eğrisinin daha dik olmasına
C) Yabancıların talebinin azaltılmasına
D) Yabancıların talep esnekliğinin düşük olmasına
E) Yabancıların talep esnekliğinin sabit olmasına
29. İthal edilen ayakkabıya uygulanacak bir gümrük tarifesinin
yurt içindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ayakkabının fiyatları artarken üretimi azalır.
B) Ayakkabının fiyatları azalırken üretimi artar.
C) Ayakkabının hem fiyatları hem de üretimi artar.
D) Ayakkabının hem fiyatları hem de üretimi azalır.
E) Yalnızca ayakkabı üretimi azalır.
30. Bir malın ithalatına getirilen kotanın; yurt içindeki
tüketiciler, üreticiler ve devlet üzerindeki refah
etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tüketiciler, üreticiler ve devlet refah kaybına uğrar.
B) Tüketiciler, üreticiler ve devlet kazançlı çıkar.
C) Tüketiciler refah kaybına uğrarken, üreticiler kazançlı çıkar;
devletin herhangi bir kaybı olmaz.
D) Tüketiciler ve üreticiler refah kaybına uğrarken, devlet kazançlı
çıkar.
E) Tüketiciler ve üreticiler kazançlı çıkarken, devlet refah kaybına
uğrar.
31. İki ülkenin bulunduğu bir modelde A ülkesindeki ücretler B
ülkesindeki ücretlere göre önemli ölçüde
düşükse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KİK)
A) B ülkesi, sermaye yoğun malları A ülkesine ihraç edebilir.
B) B ülkesi A ülkesinden ithalat yapabilir, fakat bu ülkeye ihracat
yapamaz.
C) B ülkesi A ülkesinden ithal ettiği mallara gümrük tarifesi
uyguladığı taktirde kazançlı çıkar.
D) A ülkesi ihraç endüstrilerini sübvanse etmek zorunda kalır.
E) A ülkesinde emek yoğun endüstrilerin korunması gerekir.
32. Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler kaleminde yer almaz?
(KİK)
A) Hizmet ihracatı
B) Ülkedeki yabancı özel varlıklardaki değişme
C) Net yatırım geliri
D) Net transfer ödemeleri
E) Mal ithalatı
33. Bir bilgisayarın üretim maliyeti 300 YTL iken bu malın yurt
dışına 225 YTL fiyatla satılmasına ne
ad verilir? (KİK)
A) Negatif tarife
B) Pozitif tarife
C) Dış ticaret açığının azaltılması
D) Damping
E) İhracatın teşviki
34. İki ülkenin bulunduğu bir modelde, A ülkesinde sabit döviz
kuru sistemi geçerliyken B ülkesi para
arzını artırıyorsa A ülkesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur? (KİK)
A) A ülkesinin parasının değeri artar.
1.
2.
ÜLKE
ÜLKE
DEMİR
500
200
BUĞDAY
500
200
35. Yukarıdaki tabloda iki ülkenin demir ve buğday üretim düzeyleri
verilmiştir.
Sabit maliyetler varsayımı altında karşılaştırmalı üstünlükler
teorisine göre, bu iki ülkenin birbiriyle
ticaret yapıp yapmayacağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? (KİK)
A) Ticaret yaparlar, ikinci ülke hem demir hem de buğday
üretiminde uzmanlaşır.
B) Ticaret yaparlar; birinci ülke demir, ikinci ülke buğday
üretiminde uzmanlaşır.
C) Ticaret yapmazlar, her iki ülkedeki fırsat maliyetleri eşittir.
D) Ticaret yapmazlar, ikinci ülke her iki malda da karşılaştırmalı
üstünlüğe sahip olduğundan ticarete girmesi için bir neden yoktur.
E) Ticaret yapmazlar, her iki ülkenin de demir üretiminde
karşılaştırmalı üstünlüğü bulunur.
36. Bir ülkede ithal mallarının yurt içi talep esnekliğinin düşük
olması durumunda, yurt içi endüstrileri korumak amacıyla
alınan aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkilidir? (KİK)
A) Yüksek gümrük tarifeleri
B) Düşük gümrük tarifeleri
C) Damping soruşturması
D) İthalat kotaları
E) İhracat vergisi
37. Uluslararası iktisatta, faktör yoğunluğunun tersine dönmesi
teoremine ne ad verilir? (KİK)
A) Heckscher-Ohlin Teoremi
B) Leontief Paradoksu
C) Stolper-Samuelson Teoremi
D) Rybczynski Teoremi
E) Ricardocu Eşdeğerlik Teoremi
38. Üyeleri arasında ticareti serbestleştirip üçüncü ülkelere
karşı ortak tarife uygulanmasını sağlayan, ayrıca emek ve
sermaye gibi üretim faktörlerinin üye ülkeler arasında serbest
dolaşımını
gerektiren
ekonomik
bütünleşme
türü
aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2013)
A)Tercihli ticaret anlaşması
B)Serbest ticaret bölgesi
C)Gümrük birliği
D)Ortak pazar
E)İkili serbest ticaret anlaşması
43. A ve B ülkesinde X ve Y malının bir iş gününde üretilebilen
miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
ARZ
P
E
P1
A
F
TALEP
B
C
D
Q
39. Bir ülke P1 dünya fiyatından serbest ithalat yapmakta iken
ithalatın tümüyle yasaklandığı bir durumda bu yasağın neden
olacağı dara kaybı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2013)
A) A+B+C+D+E+F
B) A+B+C+D+E
C) F+C+D
D) E+F
E) F
40. İki mal ve iki üretim faktörlü bir modelde; tam istihdam
koşulları altında, tek bir üretim faktörünün arzı arttığında o
üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı malın üretiminin
artacağını, diğer malın üretiminin ise azalacağını ortaya koyan
teorem aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2013)
A)Rybczynski
B)Stolper-Samuelson
C)Leontief
D)Singer-Prebisch
E)Monopolcü rekabet
41. A ve B mallarının üretimi için sadece emeğe ihtiyaç
duyulmaktadır. X ve Y ülkelerinde bu mallardan bir birim
üretebilmek için gerekli emek miktarı saat cinsinden aşağıdaki
tabloda verilmiştir:
A
B
X ÜLKESİ
4 SAAT
3 SAAT
Y ÜLKESİ
1 SAAT
2 SAAT
X malı
Y malı
A ülkesi
80
40
B ülkesi
10
20
Bu tabloya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(KPSS 2015)
A) A ülkesi her iki malda da üstünlüğe sahip olduğu için bu ülkeler
ticaret yapamaz
B) A ülkesi her iki malda da mutlak üstünlüğe sahiptir
C) A ülkesi X malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir
D) A ülkesinde X malı göreli olarak daha ucuzdur
E) B ülkesi Y malı üretiminde uzmanlaşmalıdır
44. Bir malın fiyatı P TL olduğunda arzını QS=2P ve talebini QD=48-P
fonksiyonları göstermekte ve bu mal yurt dışından 10 TL’ye ithal
edilmektedir. Buna göre, malın ithalatına 6 birimlik kota uygulanırsa
fiyatı kaç TL olur? (KPSS 2015)
A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
E) 16
I. Enflasyon
II. GSYH seviyesinde değişme
III. Petrol fiyatlarındaki artış
45. Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ödemeler bilançosu
açıklarını oluşturabilecek unsurlar arasında yer alabilir?
(KPSS 2015)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2013)
A)Y ülkesi, A malı üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.
B)Y ülkesi, B malı üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.
C)Y ülkesi, A malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
D)Y ülkesi, B malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
E)Y ülkesinde üretilebilecek B malı miktarı, A malı miktarından
daha çoktur.
I. Tarifeler
II. İthalat kotaları
III. Kambiyo denetimi
IV. Gönüllü ihracat kısıtlamaları
42. Yukarıdakilerden hangileri, dış ticarete müdahale için
kullanılan araçlardandır? (KPSS 2013)
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Ahmet GÜLMEZ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards