Ölçme-Değerlendirme

advertisement
ÖRNEK-1
DERS PLANI
BÖLÜM I:
Dersin adı
Sınıf
Ünitenin Adı/No
Konu
Önerilen Süre
Sosyal Bilgiler
4
Yurdumuz Türkiye
Doğal afetler
4 ders saati
BÖLÜM II:
Hedef ve Davranışlar
Ünite Kavramları
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Eğitim TeknolojileriAraç, Gereçler ve Kaynakça
*Öğretmen
*Öğrenci
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

Dikkati Çekme

Güdüleme

Gözden Geçirme

Derse Geçiş

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri
(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Grupla Öğrenme Etkinlikleri
(Proje, gezi, gözlem vb.)

Özet
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:
 Bireysel öğrenme
etkinliklerine yönelik
Ölçme-Değerlendirme
 Grupla öğrenme
etkinliklerine yönelik
Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan
öğrenciler ve ileri
düzeyde öğrenme hızında
olan öğrenciler için ek
Ölçme-Değerlendirme
etkinlikleri
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına
İlişkin Açıklamalar
Ders/Sınıf Öğretmeni
1.Doğal afetler ile ilgili belli başlı kavramların anlam bilgisi
2.Doğal afetler ile ilgili belli başlı ilkeler bilgisi,
3.Doğal afetler ile ilgili belli başlı ilkeleri açıklayabilme
4.Doğal afetler ile ilgili belli başlı ilkelerin belirli özelliklerini kestirebilme
Sel, erozyon, deprem, çevre.
Tam öğrenme, proje yöntemi
İlköğretim sosyal bilgiler ders kitabı ünite dergisi, slayt makinesi, asetatlar, levhalar.
Öğretmenin, Türkiye’de sel deprem, çevre kirlenmesini önlemek için yetkili bir kişi
olsaydınız neler yapardınız, neden sorusunu sınıfa sorması.
Öğretmenin bu derste öğrendiklerinizle iyi bir gelecek için temiz bir çevreyi sizler
oluşturacaksınız demesi.
Öğretmenin bu dersin sonunda çevrenin önemini daha iyi anlayacaksınız demesi.
Öğretmenin kirlenmiş bölgelerin resimlerini sınıfa göstererek bu konuda daha objektif
olabilmelerini sağlaması.
Etkinlikler :
1. Öğretmenin herkesin görebileceği bir yere Türkiye’nin fiziki haritasını asarak sel
kavramını,erozyon kavramını, deprem kavramını,ve çevre kirliği kavramını anlatması,
2. Sınıfı altışar kişilik gruplara ayırarak yukarıda belirtilen konuları araştırmaları için proje
çalışması yaptırması daha sonra projelerin sınıfta sunulması,
Sel , erezyon, deprep ve çevre kirliliği tanımlarının yapılması, bu doğal afetlerden korunma
yollarının belirtilmesi ve grup projelerinin kısaca özetlenmesi.
Bireysel değerlendirme :
Türkiye’de deprem, sel, erozyonun zarar vermesinin en önemli nedeni sizce nedir?
Aşağıda verilen kavramları tanımlarla eşleştirin
a) Erozyon
b) Deprem
c) Çevre
d) Hiçbiri
1. Toprak örtüsünün aşınmasıdır
2. Yer kabuğunun çeşitli nedenlerle aşınmasıdır
3. İçinde yaşadığımız ortamdır
4. Halk bilimidir
Grup değerlendirme :
Her grubun hazırladığı projeleri yazıları, resimleri, görüşleri sınıf içerisinde sunarken
a) Diğer grupların projeyi sunan grubu değerlendirmesi
b) Öğretmenin projeyi sunan grubu değerlendirmesi şeklinde ürün değerlendirmesi yapılacaktır.
Türkçe Dersinde Türkiye’de Sel erozyon, deprem ve çevre kirliliği ile ilgili yeni ve ilginç konular okuma
parçası olarak kullanılabilir,
Resim dersinde Türkiye’de sel, erozyon, deprem, çevre kirliliği ile ilgili anlatılan ilginç olayların öğrenciler
tarafından resmedilmesi,
Müzik dersinde bu olguların çözümünde kullanılan ilkeleri içeren şarkılar öğretilebilir.
Konu önerilen 4 ders saatinde işlenmiş ve değerlendirme etkinlikleri de tamamlanarak amacına ulaşmıştır.
Uygundur.../../....
İmza
Adı Soyadı
Okul Müdürü
AÇIKLAMALAR
1. Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde
işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir.
4. Bu ders planı ilköğretim 1-5 sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plan olarak yapılır.
Download
Study collections