HAFTA3 Kaynak

advertisement
DERS3
ToprakveToprakOluşumu
Erozyondatoprakneden
önemlidir?
ErozyonveToprakKorunması
•  Su,hernekadarcanlıyaşamınıntemelmaddesiolarakbilinse
de,topraksızbircanlıyaşamıdüşünmekmümkündeğildir.
•  Kayaçveminerallerinbinlerce,hattamilyonlarcayılda,doğal
yollarlaayrışmasıvedeğişimeuğramasısonucuoluşanvecanlı
yaşamınınvazgeçilmezbirunsuruolantopraklar,yeryüzünün
korunmasımutlakgereklidoğalvarlıklarıdır.
•  Bukıymetlidoğalvarlıklar,
-  sahipolduklarımorfolojik,
-  Eiziksel,
-  kimyasal,
-  mineralojikve
-  biyolojiközellikleridoğrultusunda,
yanioluşumlarısırasındakazandıklarıyetenekleriölçüsünde
doğayavecanlılaraçeşitlihizmetlersunmaktadırlar.
ErozyonveToprakKorunması
•  Toprak,kayalarınveorganikmaddelerin,
iklim,organizmalarvetopografyanınçok
uzunsürelietkilerialtında,çeşitli
derecelerdekiEizikselparçalanma,kimyasal
vebiyolojikayrışmaürünlerindenmeydana
gelen,içindegenişbircanlılartopluluğu
barındıran,bitkileredurakyerivebesin
kaynağıgöreviyapan,belliorandasuve
havaiçeren,farklıözelliktekatmanlardan
kurulu,aktif,dinamik,üçboyutludoğalbir
maddedir.
ErozyonveToprakKorunması
TOPRAKVETOPRAKOLUŞUMU
ToprakFazları
Toprakesasitibarıyle4farklıyapımaddesindenmeydana
gelmiştir.
•  Dahaçokinorganikveazmiktardadaorganik
maddelerdenibaretkatıkısımgeneltoprak
hacmininyaklaşıkyarısınıoluşturur.
•  KatıFaz%50
–  İnorganikMaddeler:%45
–  OrganikMaddeler:%5
•  Geriyekalankısım,birbirlerinekarşıdeğişen
oranlardasuvehavaiçerengözenekboşluklarıdır.
•  Gözenekboşlukları:%50
–  SıvıFaz:%25(SıvıFaz)
–  HavaFaz:%25(GazFaz)
ErozyonveToprakKorunması
•  Toprağıngenelkompozisyonunda;
– Tekstür(Bünye),
– Strüktürönemlidir.
ErozyonveToprakKorunması
ToprağıOluşturanFaktörler
(1) AnaMateryal
(2) Organizmalar(Canlılar)
(3) İklim
(4) Topografya
(5) Zaman
ErozyonveToprakKorunması
Topraklarınmorfolojik,Rizikselve
kimyasalözellikleri
ErozyonveToprakKorunması
Download