deprem - files.eba.gov.tr

advertisement
DEPREM
Deprem anında yer sallanır çünkü ani bir enerji boşalması
gerçekleşmektedir. Yeraltındaki kayalarda bazen o kadar büyük
bir gerilme birikir ki, kayalar bu büyük kuvveti artık tutamazlar,
kırılırlar ve deprem meydana gelir. Örnek olarak,
bir fay hattında (yerkabuğunda oluşan kırıklara fay denir), iki
farklı kaya bloğu birbirlerinin tersi yönlerde kayarsa deprem
olur. Deprem bilimine sismoloji denir. "Sismik" kelimesi
Yunanca'dan gelir ve anlamı sallanmadır.
Sel
• Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen
veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz
su akıntılarına verilen isimdir. Bir
akarsu veya deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman
fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak
yatağından çıkar ve "sel" adı verilen bir doğal
felakete neden olur.
• İnsanlar tarih öncesi çağlardan beri yaşamak için hep
nehir kıyılarını ve deniz kenarlarını tercih etmiştirler,
çünkü suya yakın olmak demek aynı zamanda kolay
ulaşım, daha yumuşak bir iklim ve daha verimli
topraklar demektir. Bazı insanlar taşabilecek bu sulara
yakın olmasalardı sel bir afet olarak sayılmayacaktı.
Neden Erzurum ?
Heyalan
•
•
•
Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden
oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı
ve dışa doğru hareketidir.
Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi
altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine heyelan denir. Bazı heyelanlar
büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler.
Heyelanlar yer yüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi
çeşididir. Aşınmada önemli rol oynarlar. Büyük heyelanlar aynı
zamanda topoğrafyada derin izler bırakırlar. Türkiye'de en fazla görülen
yerler Karadeniz Bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz şerididir.
Eğimlerin fazla olduğu sahalarda heyelan riski artmaktadır. Bazı
sahalarda fay yamaçları dik eğimlerin oluşmasına neden olarak heyelanları
kolaylaştırırlar. Yine insanlar kanallar ve yollar açarak ya da yol ve maden
kazılarından çıkan toprakları denge açısına erişmiş bulunan yamaçlar üzerine atarak
heyelan oluşumuna neden olan koşulları hazırlarlar. Gevşek unsurların denge
açısını herhangi bir nedenle aştığı durumlarda heyelan oluşur. Toprağın çökmesidir.
Yağışın ve eğimin fazla, toprağın üstten geçirimli alttan geçirimsiz olduğu
yerlerde toprak parçasının blok halinde kayması ile meydana gelen (bilgi
yelpazesi.net) oluşuma heyelan denir.
Yukarıdaki tabloda yağış değerleri verilen bölgelerden hangisinde heyelan
görülme olasılığı en fazla-dır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Orman Yanıgını
• Orman yangını, doğal ya da insani
sebeplerden ortaya çıkan yangınların
ormanları kısmen veya tamamen
yakmasıdır.Yıldırım düşmesi,yanardağ patlama
sı ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan
yangınlar ve sigara, tarımsal ürünler nedenli
çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır.
Ormanların yanması ekolojik olarak birçok
zarara sebep olur.İklim
değişikliği ve kuraklık başlıca sonuçlardır.
Çığ
• Çığ, farklı seslerden dolayı dağdan aşağıya
doğru kayan büyük kar kütleleridir. Kar çok
yağdığında meydana gelir.Bol kar yağdığında
taze kar tabakasının alttaki eski tabakayla iyi
kaynaşmaması sonucu, rüzgarın kaldırdığı
büyük bir kar kitlesinin aşağı inerek alttaki kar
tabakası üzerinde kayması sonucu, bir hayvan
veya kayakçının oynak kar tabakasını
çiğneyerek harekete geçirmesi sonucu çığ
oluşabilir.
Download