Mikrobiyal ekoloji - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

advertisement
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ABD
Bahar Yarıyılı Seçmeli Dersi
E-posta: [email protected]
Telefon: 0(312) 2126720 / 1095

Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Ed. İ. Turhan,
(Industrial Microbiology: An Introduction, Waites, M.J.
Morgan N.L., Rockey, J.S., Higton G. (2015). John Wiley
and Sons Limited, UK) Palme Yayıncılık, Ankara, 2015.
(Bölüm 4: Endüstriyel Mikroorganizmalar)


Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ed. C. Çökmüş,
(Brock Biology of Microorganisms, Madigan, M.T.,
Martinko, J.M. (2006) 11th edition. Prentice Hall, USA) ,
Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
Brock Biology of Microorganisms, Madigan, M.T.,
Martinko, J.M. (2012) 13th edition. Prentice Hall, USA.














Atık su arıtımı ve arıtım tesisleri
Atık suların mikrobiyal yolla arıtımı
Endüstriyel mikroorganizmaların özellikleri ve onların primer ve
sekonder metabolitleri
Endüstriyel boyutta fermentasyon ve scale-up
Antibiyotiklerin izolasyon ve karakterizasyonları (Penisilin ve
Tetrasiklin)
Vitamin, amino asit ve enzimlerin endüstriyel boyutta üretimi ile
biyodönüşüm
Vinegar (Sirke), Sitrik Asit ve diğer organik asitlerin endüstriyel boyutta
üretimi
Mayalar ve endüstriyel yönden önemleri
Alkolve alkollü içeceklerin üretimi: Şarap, bira ve distillenmiş içecekler
Şapkalı mantar üretimi
Genetik mühendisliğinde kullanılan rekombinant DNA temelli yöntemler
Vektör sistemleri ve konaklar
Gen klonlama basamaklar
Genetik mühendisliğinin pratik uygulamaları

Biyoteknoloji: Endüstriyel uygulamalarda kullanmak amacıyla GDO’lu organizmaların belrli
kimyasal işlemleri yürütmek için kullanılmasıdır.

Moleküler Biyoloji: Prokaryotik ve Ökaryotik canlı hücrelerindeki olayları, hücre yapısı ile işlevini
ve hücreler arasındaki etkileşimi moleküler seviyede laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya
çıkaran bir bilim dalıdır.

Genetik Mühendisliği: Gen gruplarının veya tek tek genlerin, seçici olarak genomdan çıkarılması,
genoma dahil edilmesi veya özelliklerinin değiştirilmesi yoluyla, bireylerin ya da hücrelerin genetik
yapılanmalarının değiştirildiği tekniklerdir.

Endüstriyel Mikrobiyoloji: Ticari önemi olan ürünleri üretmek için mikroorganizmaların büyük
ölçekli kullanımıdır.

Mikrobiyal Biyoteknoloji: Mikroorganizmalar tarafından pek çoğu doğal olarak üretilmeyen yeni
mikrobiyal ürünlerin üretimi için gen manipülasyon yöntemlerini kullanır.
Biyoteknoloji: Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yani
canlıların, ya da onların hücre yapılarının veya
ürünlerinin; üretim, dönüşüm veya hizmet amacıyla (sağlık,
gıda, tarım sektörleri vs.) kullanılmasıdır.
Tıp
Eczacılık
Enerji ve çevre
Kozmetik
Tarım
Hayvancılık
Gıda
A- ATIKSU ARITIMI VE SU
SAFLAŞTIRMASI





Atık su: Arıtılmamış halde göllere veya nehirlere deşarj
edilemeyen evsel kanalizasyon suyundan veya
endüstriyel kaynaklardan gelen sudur.
Arıtılmamış (ham) su: Hiçbir arıtım işlemine tabi
tutulmamış yüzey veya yer altı suları
Arıtılmış su: Bir atıksu arıtım tesisinde işlenerek
mumamele görmüş su
İçilebilir su: İnsan tüketimi için güvenli içilebilen su
İçme suyu: Arıtıldıktan sonra dağıtım sistemine verilen
içilebilir su




BOİ = Biyokimyasal Oksijen İhiyacı’nın azalması,
arıtımda etkinliğin belirtecidir.
Atıksuda mikroorganizmalarca okside edilebilen
daha yüksek organik ve inorganik materyaller
bulunduğundan, BOİ’si yani çözünmüş oksijen
miktarı yüksektir.
Örn: Kanalizasyon ve evsel atık sular 200 BOİ
Fabrikalar gibi endüstriyel atık sular 15000 BOİ
•Koliformlar EMS testi ile
belirlenir.
•Su kaynaklı hastalıklar ve
su saflaştırma süreci ile
ilişkisi
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards