2014-2015 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları İNDİR

advertisement
Adı:
Soyadı:
Sınıf :7/G
…………………….. ORTA OKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7/G SINIFI I. DÖNEM II. SINAVI
No:
NOT: Her soru 4 puandır.
21.sorunun her şıkkı 1 puandır.
1)Doğru iletişim kurmak için aşağıdakilerden hangisine
öncelikli olarak dikkat etmeliyiz?
A) Karşımızdaki kişinin fikirlerini eleştirmeliyiz.
22. sorunun her şıkkı 2 puandır.
PUANI:
NOTU:
Süre 40 dak. BAŞARILAR DİLERİM.
8)Ülkemizde kırdan kente yapılan göçün en önemli nedeni,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim ihtiyaçlarını karşılanması.
B) İletişim araçlarını kullanmalıyız.
B) Ulaşım olanaklarının iyi olması.
C) Karşımızdaki kişiyi dinlemeliyiz.
C) İklim şartlarının daha iyi olması.
D) Önce kendi düşüncelerimizi söylemeliyiz.
D) İş imkânlarının olması.
2)Sorunlarımızı çözerken kullandığımız yöntemlerden
hangisi etkili değildir?
9)Aşağıdakilerden hangisi, nüfusumuzun dünyanın
A) Etkili dinleme
dikkatini çeken en önemli özelliğidir?
B) Empati kurma
C) Kendimizi doğru şekilde ifade etme
A) Nüfus artış hızının giderek azalması.
D) Bize uymasa da her şeyi kabul etme
B) Kent nüfusumuzun kır nüfusumuzdan fazla olması.
3) İnsanların düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel basın yoluyla
C) Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olması.
dile getirmeleri hangi özgürlük
D) Ülkemizin genç nüfusa sahip olması.
kapsamı alanındadır?
A) Doğru bilgi verme özgürlüğü
B) Kitle iletişim özgürlüğü
C) Düşünce ve ifade özgürlüğü
D) Haberleşme özgürlüğü
4 )Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in kurduğu
iletişim kuruluşlarından değildir?
10)Aşağıdakilerden hangisi geçici göçlerden biridir?
A) İç göç
B) Dış göç
C) Mevsimlik göç
D) İkamet etme
A) Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu
11)Aşağıdaki göçün neden olduğu sonuçlardan hangisi
B) İradey-imilliye
devletin gözetim ve denetimi altındadır?
C
A) Konut sıkıntısı
HâkimiyetimilliyeD)
Anadolu Ajansı
B) Eğitim ve
öğretim
C) İşsizlik
5)
D) Çevre kirliliği
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının
bireyden çok topluma yararını gösterir?
A) İnsanları dinlendirmek ve eğlendirmek
B) Kişilerin iletişim eksikliklerini tamamlamak
12.) Ülkemizde, kırsal kesimlerden kentlere olan göçler birçok sorunu
da beraberinde getirmiştir.
C) Toplumun kültürel öğelerini benimsetmek
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimlerden kentlere
olan göçü azaltmaya yönelik uygulamalardan biri olamaz?
D) Ülkeden ve dünyadan haber vermek
A) Göç edenlere yasal engellerin getirilmesi
6) Kitle iletişim araçlarının görevleri arasında aşağıdakilerden
B) Kırsal kesimlere eğitim ve sağlık yatırımlarının artırılması
hangisi yer almaz?
C) Kırsal kalkınma projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesi
A) Yurttaki ve dünyadaki gelişmeleri hızlı bir şekilde bize
D) Kırsal kesimlerdeki tarım alanlarında verim artırıcı
çalışmaların yapılması
ulaştırırlar.
B) Devlet yönetiminde görülen aksaklıkları ortaya koyarlar.
C) Bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlarlar.
D) Devlet yöneticilerini denetlerler.
7) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özellikleri
13.)Aşağıdakilerden hangisi, sürekli dış göçlere bir örnektir?
A) İsparta'da yaşayan Ahmet
Almanya'ya göç etmesi
Bey'in
iş
bulma
amacıyla
arasında gösterilemez?
B) Bingöl'de yaşayan Bayram Bey'in fındık toplama işinde
çalışmak üzere Ordu iline göç etmesi
A) Halk arasında kargaşa çıkmasına neden olur.
C) İzmir'de yaşayan Murat Bey'in yaz tatilinin bir bölümünü
geçirmek için bir aylığına Avrupa turuna çıkması
B) Toplumu bilgilendir.
C) Kamuoyu oluşturur.
D) Bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar.
D) Erzurum'a bağlı bir köyde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla
sağlayan ailenin, ilkbahar ve yaz boyunca hayvanlarını
otlatmak için yaylaya göç etmesi
14)Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen,
Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşa-ğıdakilerden
hangisi yönüyle farklı olmalarının bir sonucudur?
19.) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;
• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,
• Akdeniz limanları gelişmiş,
• Din adamlarına duyulan güven azalmış,
• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.
Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)Yüz ölçümü
A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.
C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.
D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.
B)Nüfus artış hızı
C)Kentsel nüfus oranı
D)Nüfusun eğitim düzeyi
15) I.
Nüfusun eğitim düzeyinin yükselmesi
II.
Kırsal kesimde doğum oranının yüksek olması
III. Çalışma hayatında kadınların sayısının artması
I V .Erkek ve kadın nüfus miktarının birbirine yakın olması
Türkiye'de nüfus artış hızının son yıllarda azalma
göstermesinde, yukarıdakilerden hangilerinin etkisi vardır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV
16)Aşağıdakilerden
hangisi,
Türkiye
İstatistik
Kurumu'nun
görevlerinden biridir?
20. Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;
• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,
• Akdeniz limanları gelişmiş,
• Din adamlarına duyulan güven azalmış,
• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.
Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.
C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.
D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.
21.)Aşağıda verilen bilgileri doğru yada yanlış olarak belirtiniz?
A)-Pasinler savaşı 1048’de Selçuklu Türkleri ile Bizans Devleti
arasında yapılan ilk savaştır.
( )
A)
Genel nüfus sayımı yapmak
B)-1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu
arasında Malazgirt savaşı yapılmış Bizans yenilgiye uğratılmıştır.( )
B)
Milletvekili genel seçimi yapmak
C)-Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınları 6. yy. dan itibaren başladı(
C)
Belediye hizmetlerini denetlemek
D)-Anadoluya yerleşmek amacıyla yapılan akınlar Karahanlı Türkleri
tarafından başlatılmıştır.
( )
D)
Konutların yapılacağı yerlerin zemin etüdünü yapmak
17)Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri göz önüne alındığında,
Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar aşağıdakilerden
hangisinin artış gösterdiği söylenemez?
A) Okuryazar nüfusun
B) Kentsel nüfus oranının
C) Çalışma çağındaki nüfusun
D) Tarım sektöründe çalışan nüfusun oranının
18)
E)-Haçlı seferleri a) siyasi sebepler b) ekonomik sebepler c) dini
sebepler olmak üzere sınıflandırılır.
( )
F)-Müslümanların kontrolündeki İpek ve Baharat yolunu ele geçirme
düşüncesi haçlı seferlerinin dini sebeplerdendir.
( )
G)-Birinci Haçlı Seferi 1096-1099 yılları arasında Anadolu üzerinden
Kudüs’ü almak üzere yapılmış ve Kudüs Haçlılar tarafından ele
geçirilmiştir.
( )
H)-Uzun süren Haçlı Seferleri Türklerin Avrupa’da ilerlemelerini
hızlandırdı.
( )
I)-Hıristiyanlar Müslümanlardan pusula,barut,kağıt ve matbaa gibi
teknik buluşları Haçlı Seferleri sırasında öğrendiler.
( )
İ)-Osmanlı Beyliği’ni kuranlar Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyuna
mensuptur.
( )
22.)Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerdeki
uygun olarak yerleştiriniz..
1-(SEYEHAT) 2-(GÖÇ) 3-(HAÇLI)
Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan yörelerden
hangisi ülkemizdeki seyrek nüfuslu alanlar arasında
gösterilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
)
bırakılan boşluklara
4-(MİRAS) 5-(MALAZGİRT)
A)1071 yılında meydana gelen………………..savaşı’ndan sonra
Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
B)……………Seferlerinin siyasi amaçlarından bir tanesi Türkleri
Anadolu’dan atmaktır.
C)İnsanların yaşadıkları yerleri sürekli veya geçici olarak terk
etmelerine………………..denir.
D)Tarım alanlarının……………………..yoluyla bölünmesi iç göçlerin
nedenlerinden bir tanesidir.
E)İnsanların istedikleri bölgelere yerleşmesine………………..özgürlü
ğü denir.
Download