enfeksiyon kontrol komitesi çalışma talimatı

advertisement
Yenice İlçe Devlet
Hastanesi
Uyg. Tarihi
26.01.2012
ENFEKSİYON KONTROL PROSEDÜRÜ
Kod
EN.PR.04
Rev. Tarihi
23.03.2016
Rev. No:
01
Sayfa No:
1/3
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI
1. AMAÇ:(EKK’nin Tanımı) Hastanede nazokomiyal infeksiyonlar ile ilgili sorunları tespit etmek, bu
sorunların çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek yada hastane düzeyinde alınması gerekli
kararları hastane idaresine iletmektir.
2. KAPSAM
Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) başkanı, enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon kontrol hemşiresini ve
EKK üyelerini kapsar.
 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumluları:
EKK ‘nin çalışma alanları
1. Hasta bakımı ile ilgili enfeksiyon kontrol politikalarını oluşturmak ve bunları uygulama
içinde izlemek
2. Yeni politika ve prosedürler konusunda hemşire ve hekim grubu ile ilişkiyi sağlamak
3. Hastane enfeksiyonu sürveyans çalışmalarının sürekliliğini sağlamak
4. Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları ortaya koyarak çözüm önerileri üretmek
5. Verileri, sorunları ve çözüm önerilerini hastanenin ilgili birimlerine duyurmak
6. Hastane çalışanlarının enfeksiyon kontrol programı çerçevesinde sürekli hizmet içi
eğitimini sağlamak
7. Personel sağlığı bölümü ile işbirliği içinde personelin sağlık durumunu izlemek
8. Antibiyotiklerin kullanımı ile ilgili politikalar belirlemek(kontrollü antibiyotik kullanımı ve bunların
uygulanmasını ilgili kurullarla birlikte izlemek
9. Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili ilkeleri belirlemek, dezenfektanların seçimi ve kullanımı,
temizliğin ne sıklıkta yapıldığını kontrol etmek
10. Enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasıyla harcamalarda tasarruf uygulanmasını sağlamak ve
bunu hasta bakımını iyileştirmeye yönlendirmek
3. UYGULAMA
3.1. Sürveyans Faaliyeti
1. Sürveyans çalışması, hastaya dayalı, aktif-prospektif olmalı ve tüm kliniklere yapılmalıdır.
2. CDC tarafından oluşturulan hastane enfeksiyonu izlem politikasına uygun davranılmalıdır.
3.2. Sürveyans Verilerinin Kaydı
1. Hastane enfeksiyonu riskini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapılarak ve standartlar oluşturularak
uygulanması takip edilmelidir.
2. Bilgiler sürveyans formuna kaydedilmelidir. Tüm sürveyans çalışmaları aylık olarak toplanıp
saklanmalıdır.
Yenice İlçe Devlet
Hastanesi
Uyg. Tarihi
26.01.2012
Kod
ENFEKSİYON KONTROL PROSEDÜRÜ
EN.PR.04
Rev. Tarihi
23.03.2016
Rev. No:
01
Sayfa No:
2/3
3. Hastane enfeksiyon oranları aylık, üç aylık ve yıllık olarak belirlenmeli ve kaydı tutulmalıdır.
4. Hastane enfeksiyon etkenlerinin direnç durumları, antibiyotik direnç tablosu oluşturulmalıdır.
3.3. Eğitim Faaliyeti
1. Hastane personeli ( hemşire, temizlik çalışanı vb) için sürekli hizmet içi eğitim programı uygulanması ve
programın devamlılığı sağlanmalıdır.
2. Hastane Enfeksiyonları ile ilgili bilgi ve talimatların dökümante edilerek gerekli yerlere dağıtımı ve
görünür yerlere asılması sağlanmalıdır.
3. Hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim planlanmalıdır.
4. Hastanenin diğer çalışanları için eğitim programı hazırlanmalıdır.
(2011 yılı içinSağlık personeli için el hijyeni ,Temizlik personeli için Hastane Temizliği ve Atık
yönetimiyle ilgili eğitimler planlanmıştır.)
3.4. Atıkların Kontrolü
1. Tıbbi atıklarda Çevre Bakanlığı’nın belirlediği kriterler uygulanmalıdır.
2. Atıkların imhası konusunda talimatlar yerine getirilmeli ve eksikler yönetime bildirilerek giderilmesi
sağlanmalıdır.
3. Enfeksiyon riski taşıyan diğer konularda gerekli danışmanlık hizmeti yapılmalıdır.
3.5. Geri Bildirim
1. Her ay enfeksiyon risklerine, hastane enfeksiyonu oranlarına, antibiyotik direnç durumlarına ilişkin
raporlar hazırlanmalı, bunların değerlendirilmesi sonucunda geri bildirimlerle ilgili birimler uyarılmalı ve
alınması gereken önlemler takip edilmelidir.
2. Gerektiğinde izlem sonuçları ilgili birimlere ve kişilere sözel olarak da iletilmeli ve uyarılmalıdır.
3. Enfeksiyon kontrol uygulamasından sorumlu olan Enfeksiyon Kontrol Komitesi belirlenmiş plan
çerçevesinde yılda en üç kez düzenli olarak toplanarak faaliyetlerini sürdürmelidir. Bu toplantı, EKK tüm
üyeleri ile bir araya gelinerek yapılmalıdır.
3.6. Salgın Araştırması ve Önleme Faaliyeti
1. Günlük olarak gerçekleştirilen sürveyans çalışmaları ile hastane enfeksiyonları sıklığı yakından takip
edilmelidir.
2. VRE, MRSA gibi etkenlerle ortaya çıkabilecek hastane enfeksiyonu salgınlarının kontrolü ve
önlenmesine yönelik olarak talimatlar hazırlanmalıdır. (Bkz. VRE, MRSA Talimatı).
3.7. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kontrolü
1. Hastanemizde mevcut olan sterilizasyon ünitesi, sorumluları tarafından devamlı kontrol edilmelidir.
Yenice İlçe Devlet
Hastanesi
Uyg. Tarihi
26.01.2012
Kod
ENFEKSİYON KONTROL PROSEDÜRÜ
EN.PR.04
Rev. Tarihi
23.03.2016
Rev. No:
01
Sayfa No:
3/3
2. Ayrıca EKK enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik olarak sterilizasyon ünitesi sorumluları ile sıkı işbirliği
içerisinde olmalı, uygulamaların talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlamalı ve denetlenmelidir. (Bkz.
Sterilizasyon Talimatı).
3. Hastanede kullanılacak olan dezenfektan maddelerin alımında EKK tarafından bilimsel veriler
doğrultusunda uygun dezenfektan alımı yapılması sağlanmalıdır.
4. Hastane genelinin ve riskli bölgelerin temizliğinin prosedüre uygun olarak yapılması ve denetlenmesi
hastane idaresi işbirliğiyle sağlanmalıdır.(Bkz. Hastane temizliği Talimatı)
3.8. Sağlık Çalışanlarının Sağlığının Korunması
1. Sağlık çalışanlarının görev sırasında enfekte materyallerle olan yaralanmalarına ilişkin kayıtları tutulmalı,
tedavi ve takipleri yapılmalıdır.
2. Hastaneye yeni başlayan personelin Hepatit B serolojisi değerlendirilerek Hepatit B bağışıklığı
olmayanlarda %100 bağışıklama oranına ulaşılması için gerekli aşılama çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
HAZIRLAYAN:
Türkan TEKİN
Kal. Yön. Direktörü
KONTROL:
Türkan TEKİN
Kal. Yön. Direktörü
ONAY:
Uzm.Dr. Hasan ÖZKAN
Baştabip
Download