sürveyansın enfeksiyon kontrolündeki rolü

advertisement
11
SÜRVEYANSIN ENFEKSİYON
KONTROLÜNDEKİ ROLÜ
HAZIRLAYAN
Emine GÜNGÖR
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
22
İçerik
Hastane Enfeksiyonu Tanımları
Hastane Enfeksiyonu Tarihcesi
Sürveyans
Hastane Enfeksiyonu Maliyeti
Vaka Örnekleri
3
Hastane İnfeksiyonları Tanımlar
İnfeksiyon
Hastane Enfeksiyonu
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Sürveyans
44
Tarihçe
•1840
Dr. Ignaz Semmelweis, Viyana'daki doğum
kliniğinde lohusalık hummasından ölen kadınların
sayısındaki fazlalık.
•1950
Stafilokoksik infeksiyonların artması ile ABD
'de CDC sürveyans çalışmalarına başladı.
•1970
Rutin infeksiyon sürveyansının etkinliği ve
maliyet-yararlılığı gündeme geldi
55
Tarihçe
•1980
Türkiye de hastane infeksiyonlarıyla sistemli
olarak mücadeleye başlanılmıştır.
•1992
I.Türkiye Hastane İnfeksiyonları Kongresi
•1996
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
tarafından Nosonlıne isimli hastane infeksiyonlarını izlem
projesi yürütülmeye başlanmıştır.
•2005
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
6
Ülkemizde Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin Kuruluş Hızının Yıllara Göre
Gelişimi
(Kümülatif)
•
T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetim Raporu (2007):”Hastane Enfeksiyonları ile Mücadele”
7
Hastanelerde EKK ne zaman kuruldu ?
•
T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetim Raporu (2007):”Hastane Enfeksiyonları ile Mücadele”
8
Hastane İnfeksiyonları Tanımlar
“Centers for Disease Control” (CDC) tarafından
belirlenen hastane infeksiyonu tanımları:
– 1988
– 1992 yılında cerrahi yara infeksiyonları ile ilgili revizyon
– 2002 yılında nozokomiyal pnömoni revizyon
•
Horan TC, Gaynes RP. Surveillance of nosocomial infections. In:Hospital Epidemiology and
Control, 3rd ed., Mayhall CG,editor. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2004:1659-1702.
Infection
9
Hastane İnfeksiyonları Tanımlar
“Centers for Disease Control” (CDC) tarafından
belirlenen hastane infeksiyonu tanımları:
– 2008
• Cerrahi Alan Enfeksiyonları,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Primer Kan Dolaşımı Enfeksiyonları,
Kemik ve Eklem Enfeksiyonu,
Kardiyovasküler Sistem Enfeksiyonu,
Göz,Kulak,Burun,Boğaz ve Ağız Enfeksiyonları,
Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonu,
Alt Solunum Yolları Enfeksiyonu,
Genital Sistem Enfeksiyonları,
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu,
Sistemik Enfeksiyonlarında revizyon yapılmıştır.
•
CDC /NHSN surveillance definition of healtcare-associated infection and criteria for specific types of infections in
the acute care setting. Am J Infect Control 2008;36:309-32
10
Sürveyans,
Belirli bir amaca yönelik olarak veri toplanması,
Toplanan verilerin bir araya getirilerek yorumlanması
Ve
Sonuçların ilgililere bildirilmesinden oluşan
dinamik bir süreçtir.
•
Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel
Tıp Kitabevleri,s:554-557.
11
Sürveyans,
Hasta profilini
Hastane florasını oluşturan mikroorganizmaları
Direnç paternlerini
Bölümlerdeki hastane enfeksiyonu dağılımını ve sıklığını
bilmesi
Doğru stratejilerin geliştirilmesini sağlar.
12
CDC'nin etkili bir sürveyans programı için önerileri
şunlardır;
İnfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından düzenli olarak
yürütülen kesintisiz prospektif (ileriye dönük) sürveyans
İnfeksiyon hızlarının temel epidemiyolojik tekniklerle
analizi,
Verilerin periyodik olarak kullanılması,
İnfeksiyon kontrol hemşireleri ve tıbbi personele hastane
idaresi arasında köprü olabilecek, etkili bir hastane
epidemiyoloğunun görevlendirilmesi.
Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
13
Sürveyansın Amaçları
•
•
•
•
•
•
Hastane infeksiyonlarını azaltmak
Endemik hastane infeksiyon hızlarını saptamak
Salgınları belirlemek
İnfeksiyon kontrol önlemlerini değerlendirmek
Hastane infeksiyonu hızlarını karşılaştırmak
Hastane çalışanlarına önerilerde bulunmak
14
Bir sürveyans programının
planlanması
•
Hangi veriler, hangi kaynaklardan toplanacak?
•
Veriler hangi yöntemle toplanacak?
•
Toplanan veriler nasıl analiz edilecek?
•
Sonuçları kimlere iletilecek?
15
Veri toplanması
• Sürveyansın amacına göre değişir.
• Temel ilke, yanlızca irdelenecek ve sonuçları kullanılacak
verilerin toplanmasıdır.
•İzlem formuna eklenecek her veri, hem toplama hem de
analiz aşamasında ek zaman ve emek harcanması anlamına
gelecektir.
Toplanan bilgiler bir izlem formuna kaydedilir.
• İnfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından günlük olarak
bilgisayara girilir.
16
VERİ TOPLAMADA KULLANILAN FORMLAR
• http://www.rshm.gov.tr/
17
Veri kaynakları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hasta dosyası
Hemşire notları
Ateş ve ilaç tabelaları
Mikrobiyoloji laboratuvarının sonuçları
Radyolojik inceleme sonuçları
Ameliyathane kayıtları
Hastayı izleyen hekim ve hemşire
Hastane arşivi
Mediko-sosyal merkezi kayıtları
(sağlık çalışanlarındaki hastane infeksiyonları için)
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp
Kitabevleri,s:554-557.
18
Veri toplamada izlenecek yöntem
•
1. Pasif/aktif yöntemlerden hangisi kullanılacak?
•
2. Hastayı mı yoksa laboratuvarımı temel alarak
belirlenecek?
•
3.Geriye dönük (retrospektif) mü yoksa ileriye dönük
(prospektif) mü saptanacak?
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel
Tıp Kitabevleri,s:554-557.
19
Aktif sürveyans
Rutin raporların beklenmesi değil verilerin çeşitli yöntemlerle
düzenli olarak toplanması
Avantajları
•
•
•
•
•
•
Doğrudan ulaşım
Sağlık kurumları bildirim konusunda
duyarlı
Bireysel çalışanların sisteme dahil
edilmesi
Kısa dönemli hastalık kontrol
aktivitelerinde ya da influenza gibi
mevsimsel salgınlarda daha yaygın
kullanım
Veriler daha güvenlidir
Tercih edilen yöntemdir.
Dezavantajları
•
•
– Pahalı
– Personel ihtiyacı fazla
• Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165193.
• Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel
20
Pasif sürveyans
Hastane enfeksiyonu tanısına enfeksiyon kontrol hemşireleri
dışındaki kişiler koyar.
Hastayı izleyen doktor, hemşire veya diğer tıbbi personel hastane
enfeksiyonu bildirim formu doldurarak enfeksiyon kontrol ekibine
iletir.
•
Avantajı
•
Zaman Kazancı ..?
•
En önemli dezavantajı
•
Enfeksiyon kontrol
ekibinin pasif durumda
kalması
•
Tanı koyan kişilerin
yorumları farklı olabilir
•
Formların doldurulması
unutulabilir.
• Güvenilir ve tercih edilen bir yöntem değildir.
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
21
Hastaya dayalı sürveyans
•
•
•
•
Servis ziyaretleri edilerek hastaya ilişkin risk faktörleri
değerlendirilir,
Hastaya uygulanan işlemler ve bunların enfeksiyon
kontrol ilkelerine uygunluğunu kontrol eder,
Yüksek duyarlılık ve seçicililik,
Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin servis çalışanlarını
etkileme şansını arttırır,
•
En önemli dezavantajı fazla zaman
gerektirmesidir.
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel
Tıp Kitabevleri,s:554-557.
22
Laboratuvara dayalı sürveyans
•Hastane enfeksiyonu tanısı laboratuvar sonuçlarına göre
konur.
•Sepsis ve kültür alınmamış enfeksiyonlar gözden kaçabilir.
•Kolonizasyon gösteren üremeler yanlışlıkla enfeksiyon
olarak adlandırılabilir.
•Mikroorganizmaların antibiyotik direnç paternlerindeki
değişiklikleri izlemek için etkili bir yöntemdir.
•En önemli avantajı,
•Enfeksiyon kontrol hemşirelerine diğer aktiviteler
için daha çok zaman bırakmasıdır.
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
23
Prospektif sürveyans
•
Veriler hasta hastanede yatmakta iken toplanır.
•
En önemli avantajı
•
Verilerin zamanında incelenmesi ve
sonuçların kliniklere bildirilmesidir.
•
Enfeksiyon kontrol hemşireleri daha sık
görünür ve etkinlikleri artar.
•
Dezavantajı
•
Pahalı bir yöntemdir.
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
24
Retrospektif sürveyans
Geriye dönük sürveyanstır.
•
Hasta kayıtları taburculuk sonrasında enfeksiyon
kontrol hemşiresi tarafından incelenir.
•
Hasta kayıtlarının kalitesi ile yakından ilişkili
– Duyarlılık özgüllük vs.
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel
Tıp Kitabevleri,s:554-557.
25
NEREDE SÜRVEYANS YAPILMALI?
•Hastane genelinde sürveyans
• Periyodik sürveyans
• Prevalans çalısması
• Hedefe yönelik sürveyans
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
26
Hastane genelinde sürveyans
•
Hastane enfeksiyonu hızları (genel,servise özel, vb.) aylık
olarak hesaplanır
•
Enfeksiyon tipleri hakkında ayrıntılı veri toplanır
•
Salgınları erken dönemde fark etmek mümkün olur ve
EKH servislerde daha sık görünür
•
Hastane genelinde sürveyans çok zaman alıcı ve pahalı
bir yöntemdir
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
27
Periyodik sürveyans
•
Periyodik sürveyans farklı şekillerde yürütülebilir.
– yılın sadece belirli aylarında
– yılın belirli bir döneminde
Rotasyona tabi tutularak yürütülen sürveyans sayesinde bir
yıl içinde hastane genelindeki tüm bölümleri takip
etmek mümkün olur.
Periyodik sürveyans sadece sürveyansın yapıldığı
dönemlere ait veri sağlar.
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
28
Prevalans çalışması
•Belirli bir zaman diliminde mevcut olan aktif enfeksiyonlar
sayılır.
•Aktif enfeksiyon, belirlenen zaman diliminde yeni tanı alan
ve tedavi edilmekte olan enfeksiyonlar olarak tanımlanır.
•Hem yeni, hemde varolan enfeksiyonlar sayıldığı için
prevalans çalışmalarından elde edilen rakamlar insidans
hızlarından genellikle daha yüksektir.
•Yine bu çalışmalar dirençli mikroorganizmalarla kolonize
veya enfekte hastaların izlenmesi açısından da yararlıdır.
•Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
•Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi,
İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
29
Hedefe yönelik sürveyans
•Bu yöntemde enfeksiyon kontrol ekibi hastane
enfeksiyonları yönünden öncelikli bölümleri veya hastaları
belirler.
•Sürveyans çalışması öncelikli bölümler ya da
hastalar üzerinde yürütülür.
•Bu tür sürveyansın en güzel örneği invaziv araç kullanımı ile
ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansıdır.
•
•
Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
Çetinkaya Şardan Y.,Topçu A.Söyletir G.Doğanay M.(Ed.)(2008),Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyolojisi,İstanbul,Nobel Tıp Kitabevleri,s:554-557.
Hasta Ziyareti
30
Hasta Konsültasyonu (EK Hemşiresi)
HAYIR
HE şüphesi
Kültür Alınmış mı?
HAYIR
•Kültür
Alınması
Kültür Sonucunun Laboratuvardan takibi
Değerlendirme (EK Hekimi)
•Temizlik ve
izolasyon
önlemleri
Sonuç HE mi?
EVET
Sürveyans Formu
HAYIR
•Tedavi
•(Antibiyotik)
Sürveyans Veri Girişi (Bilgisayar)
İstatistiksel Hesaplamalar (Tablolaştırmalar)
Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
Raporlama ve Bildirim
Kontrol ve Önleme Tedbirleri
Uygulamaların Denetimi
•Başhekimlik
•İlgili Klinik
•Sağlık
Bakanlığı
31
Veri girişi ve analizi
6.Ara.2009
•Hierholzer, veri kalitesinin önemini belirtmek için bir
benzetme yapmış, veriyi kuma benzetmiştir.
• Bir gözlük camı üreticisi kumu alır,arıtır, içine gerekli katkı
maddelerini koyar, uzun ve zahmetli bir işlem sürecinden sonra
dünyayı daha berrak görmemizi sağlayacak olan camı oluşturur.
• Epidemiyolog da veriyi alır, arıtır, üzerinde çalışılan
konunun berrak bir resmini oluşturuna kadar veriler
üzerinde uğraşır.
• Eğer kum kirli ise veya saf değilse, epidemiyoloğun durumu
yorumlanmasıda puslu ve çarpık olacaktır.
•
Töreci K.,Yalçın N.,Karabey S.(2003),Hastane İnfeksiyonları,Ankara,Bilimsel Tıp Yayınevi,s:17-33,125-134,165-193.
32
Sürveyans Yapılma Oranı
•
T.C.,Sayıştay Başkanlığı Performans Denetim Raporu (2007),”Hastane Enfeksiyonları İle Mücadele”.
• 613 Sağlık Bakanlığına bağlı hastanenin 347 tanesinde (yaklaşık %57) ve 17 üniversite hastanesinden 1
tanesinde (%6) sürveyans yapılmadığı görülmektedir.
33
Ulusal Hastane Enfeksiyonları Süveyans Verileri Analizi,
2007
Sürveyans Yapılma Oranı
•
T.C.,Sayıştay Başkanlığı Performans Denetim Raporu (2007),”Hastane Enfeksiyonları İle Mücadele”.
34
SÜRVEYANSIN
ENFEKSİYON KONTROLÜNDEKİ ROLÜ
•Doğru veri elde edilmediği için hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri
ile ilgili sağlıklı sonuçlar alınamaz.
Epidemi ve/veya pandemi hakkında önceden veri elde etmemize engel
olur.
Hastane enfeksiyon hızları ortaya çıkmadığı için gerekli ENFEKSİYON
KONTROL ÖNLEMLERİ zamanında alınamaz.
35
36
SÜRVEYANSIN ENFEKSİYON KONTROLÜNDEKİ
ROLÜ
• Hasta bakım kalitesi düşer.
•Hastanede yatış süresinin uzaması,
• İş gücü kaybı,
• İlaç kulanımı,
• İzolasyon ihtiyacı,
• Ekonomik yük artar.
• Morbidite /mortalite (hastane enfeksiyonuna bağlı ?) oranları
belirlenemez.
37
Hastane enfeksiyonlarının ekonomik maliyeti
•ABD ‘n de yılda 2 milyon HE ‘nin geliştiği (500.000 yoğun bakım
ünitesi) – 90.000 kişinin kaybedildiği-2002 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 6.7
milyar dolar maliyet getirdiği,
•Birleşik Krallık'ta ise yaklaşık 1.7 milyar dolar,
•Norveç (4 milyon nüfus) HE' nin 132 milyon dolar,
Ek maliyet getirdiği belirtilmektedir.
•Ülkemizde konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar giderek
artmaktadır.
•Yalçın N.,Hastane Enfeksiyonları Korunma veKontrol Sempozyum Dizisi (2008),”Hastane Enfeksiyonları Türkiye
Verileri”, no;60,s:15-22.
38
Hastane enfeksiyonlarının getirdiği mortalite
•
HE' nin getirdiği ek mortalite oranları %4 ile %33 arasında
değişmektedir.
•
•
Değişik çalışmalarda en yüksek mortalite oranlarının özellikle
nozokomiyal pnömoniler sonrası ortaya çıktığı bildirilmektedir.
Yalçın N.,Hastane Enfeksiyonları Korunma veKontrol Sempozyum Dizisi (2008),”Hastane Enfeksiyonları Türkiye
Verileri”, no;60,s:15-22.
39
WHO -2000 TÜRKİYE-ALMANYA MORBİDİTE KARŞILAŞTIRMASI
Annual estimated proportions of death by cause
for neonates
Annual estimated proportions of death by cause
for neonates
Deaths
Turkey,2000
Regional
average
Germany, 2000
0
0
Causes
(%)
(%)
Total neonatal deaths
100
100
2
1
19
18
23
18
Diarrhoeal diseases
1
1
Congenital anomalies
Preterm birth
9
19
39
38
7
6
Neonatal tetanus
Severe infection
0
a
Birth asphyxia
Others
b
a. Includes deaths from pneumonia, meningitis, sepsis/septicaemia and
other infections during the neonatal period.
b. Includes only deaths directly attributed to prematurity and to specific
complications of preterm birth such as surfactant deficiency, but not all
deaths in preterm infants. c. Sum of individual proportions may not equal
100% due to rounding.
•
Regional
average
Deaths
http://www.who.int/countries/en/
Causes
(%)
(%)
Total neonatal deaths
100
100
0
1
4
18
Birth asphyxia
7
18
Diarrhoeal diseases
0
1
34
19
46
38
9
6
Neonatal tetanus
Severe infection
a
Congenital anomalies
Preterm birth
Others
b
0
a. Includes deaths from pneumonia, meningitis, sepsis/septicaemia and
other infections during the neonatal period.
b. Includes only deaths directly attributed to prematurity and to specific
complications of preterm birth such as surfactant deficiency, but not all
deaths in preterm infants. c. Sum of individual proportions may not equal
100% due to rounding.
40
•
•
ÖRNEK HASTANE
Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) Hızının
Azaltılması
Hacettepe üniversitesi Erişkin Hastanesi yoğun bakımünitesinde;
• VİP hızlarının NNIS rakanlarına göre 90. persentilin en az iki kat
üzerinde olması sebebiyle iyileştirme çalışmalarına başlanılmıştır.
•
5 Kasım 2005'de çalışmalara başlanılmış,
•
2007 yılı hızları 2004-2005 yıllarına ait VİP hızları ile
karşılaştırıldığına
• Anestezi, Anestezi Sonrası, Beyin Cerrahisi ve Genel Cerrahi
YBÜ'lerde %50'nin üzerinde, Kalp-Damar Cerrahisi,
Nöroloji ve İç Hastalıkları YBÜ'lerde ise %22-45 arasında
azalma sağlandığı görülmüştür.
Aydınoğlu B.,Hastane Enfeksiyonları Kongresi(2008),”Hastane Enfeksiyonları Dergisi”,cilt;12,sayı;1,s:138
41
ÖRNEK HASTANE
Nokta Prevalans Sonuçları
•
• Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastaya ve laboratuvara dayalı aktif sürveyans ve nokta
prevalans (yılda 3 kez) çalışmaları yapılmaktadır.
•
2006 ve 2007 yılları Aralık ayında hastanenin tüm klinkleri ziyaret
edilerek, hastane enfeksiyonları ve etkenleri belirlenmiştir.
•
Hastanenin 2007 yılı Aralık ayında nokta prevalans yöntemi ile
saptanan HI hızında bir önceki yılın aynı dönemine göre artış
(%3.68'den- %4.52'ye); YBÜ' de belirlenen HI hızında artış
(%28.5'ten %30.4'e ), Beyin Cerrahisi Kliniği HI hızında ise azalma
(%12.1'den %9.3 'e) saptanmıştır.
•
Erdem İ.,Hastane Enfeksiyonları Kongresi(2008),”Hastane Enfeksiyonları Dergisi”,cilt;12,sayı;1,s:148
42
ÖRNEK HASTANE
Enterekok Salgını ile Mücadele Deneyimi
•
•
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Vankomisin Dirençli Enterekok (VRE) 2006 yılı başında ilgili birimde
VRE pozitif olgular saptanmış, bilgilendirme, el yıkama, izolasyon
çalışmaları yeterli sonuç vermemiştir. Salgın önlenememiş ve ilgili
birime AKTİF SÜRVEYANS başlatılmıştır.
•
2006 yılında 1628 hastanın 318'i yatışta kontrol esnasında, 502 'si
yatarken toplam 820 kültür çalışılmıştır. 31 VRE olgusundan 18 'i
serviste kazanılmıştır.
•
2007 yılında ise toplam 1634 hastada; 529 yeni yatışta 388 tar ama
amaçlı toplam 917 örnek çalışılmış ve tümü yatış sırasında alınan
örneklerde olmak üzere toplam 17 VRE kolonizasyonu saptanmıştır.
•
Tayran N.,Hastane Enfeksiyonları Kongresi(2008),”Hastane Enfeksiyonları Dergisi”,cilt;12,sayı;1,s:140
43
ENFEKSİYON KONTROLÜ
SÜRVEYANS
44
Koruyucu sağlık hizmetlerinin
tedavi edici sağlık hizmetlerinden
daha önemli
olduğu bir kez daha ortaya çıkmış olur.
45
TEŞEKKÜRLER...
Download