1 Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

advertisement
Erzurum Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Adı
Dersin Kodu
Öğretim Dili
Dersin Verildiği Düzey
Kamu Maliyesi
IKT209
Türkçe
Lisans ☒
Yüksek Lisans ☐
Doktora ☐
Öğretim Türü
Örgün Öğretim (yüz yüze) ☒
Uzaktan Öğretim ☐
Diğer ☐
Dersin Türü
Zorunlu ☒
Seçmeli ☐
Ortak Zorunlu ☐
Teorik
Uygulama Laboratuvar
Toplam (Saat)
Yarıyılı
Kredi
AKTS Kredisi
3
0
0
3
III
3
4
Dersin Amacı
Temel düzeyde mali kavramları öğretme özelliğinin yanı sıra, mali olay ve
kurumların ne olduğunu ve ayrıca maliye ilminin temel konularından olan kamu
hizmetleri, kamu harcamaları teorisi ve özellikle başta vergiler olmak üzere
devletin finansman teknikleri ve Türk Bütçe Sistemi gibi kamu maliyesine ilişkin
temel konuları ayrıntılı bir şekilde ele alıp maliye nosyonunu temel düzeyde
öğretmektir.
Dersin Özet İçeriği
Kamu maliyesinin konusu; devletin ekonomik fonksiyonları, kamusal mal ve
hizmetler; dışsallıklar, kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergiler; devlet borçları;
devlet bütçesi; yerel yönetimler maliyesi; maliye politikası konuları ele alınacaktır.
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci,
1. Kamu maliyesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme.
2. Devletin tanımlanmış̧ temel fonksiyonları çerçevesinde kamu mali
kesimini tanımlayarak mali araçları sınıflandırabilme ve milli ekonomide
kamu kesiminin yerini örneklerle açıklayabilme.
3. Kamu kesimi faaliyetlerinin ekonomik, mali ve sosyal etkilerini analiz
edebilme.
4. Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilme ve
ekonomik ve sosyal açıdan etkilerini öngörebilme.
5. Devlet bütçesi uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebilme.
6. Kamu maliyesinin temel konularını neden-sonuç ilişkisini kurarak tespit
ederek yorumlayabilme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
☒ Sözel Anlatım
☒ Tartışma
☒ Problem Çözme
☐ Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
☐ Doğrudan Dönüşüm Sistemi
-Yrd. Doç. Dr. Serap Bedir
-Arş. Gör. Harun CAN
Öğretim Yöntemleri
☐ Örnek Olay
☐ Bilgisayar Destekli Uygulamalar
☐ Laboratuvar
☐ Drama
☒ Tekrar Uygulaması
☐ Buluş Yoluyla
☐ Proje
☒ Flipped Classroom
1. Pehlivan, O., Kamu Maliyesi, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2013
2. Maliye, Oktaylar, H.C., KPSS-A Maliye, Yargı Yayınları, 2013-10-03
KPSS Maltepe Yayınları
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
☒ Öğretim Üyesi Takdiri
1
☐ Bağıl Değerlendirme
Erzurum Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Dersin Alt Limit Değeri
Araçlar
40
Kısa Sınav(lar)
Ölçme ve Değerlendirme
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer (…)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
Sayı
Vizeden önce ve sonra
en az 2’şer
1
1
% Oran
Vize ve finale doğrudan
en çok 20 puan katkı
40
60
% 100
Haftalara Göre Ders İçerikleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
Konular
Ön Hazırlık
Kamu Maliyesinin Konusu ve Diğer Bilim Dalları İçindeki Yeri
Kamu Ekonomik Faaliyetleri, Nedenleri, Amaçları ve Kamu Ekonomik Faaliyetleri
Hakkındaki Çeşitli Görüşler
Kamu Harcamalarının Tanımı, Gelişimi ve Ekonomi Üzerindeki Genel Etkileri
Kamu Gelirleri Türleri ve Genel Vergi Teorisi
Genel Vergi Teorisi
Vergilerin Tasnifi
Vergileme İlkelerinin Tanımı, Amacı ve Tasnifi
Vergi Yükü, Vergi Harcaması ve Vergi Yansıması
Devletin Borçlanma Nedenleri, Borçların Sınıflandırılması ve Devlet Borçlarının
Yönetimi
Bütçe Kavramı, Tarihi Gelişimi, Bütçenin Fonksiyonları, Bütçe Teorileri ve Bütçe
Sistemleri
Türk Bütçe Sisteminde Yer Alan Bütçe Çeşitleri, Bütçe Süreci
Türk Bütçe Süreci (devam)
Maliye Politikasının Ortaya Çıkısı ve Gelişimi
Maliye Politikasının Amaçları Arasındaki Çatışmalar
-
Program Çıktıları/Yeterlilikleri
İktisat alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç
ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen
ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
İktisat alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
İktisat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet
alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
İktisat alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır
veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
İktisat alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İktisat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İktisat alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm
önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
İktisat alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri
ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
İktisat alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
Bir yabancı dili kullanarak iktisat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve
uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
İktisat alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
2
Erzurum Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
PÇ15
PÇ16
İktisat alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
İktisat alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
İktisat alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel
mirasa sahip çıkar.
İktisat alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
PÇ17
PÇ18
PÇ19
*1:
Ço
k
Dü
şü
k
*2:
Dü
şü
k
*3:
Or
ta
*4:
Yü
ks
ek
Dersin Öğrenme
Çıktıları*
Ö.Ç.-1
Ö.Ç.-2
Ö.Ç.-3
Ö.Ç.-4
Ö.Ç.-5
Ö.Ç.-6
*5:
Ço
k
Yü
ks
ek
Program Çıktıları/Yeterlilikleri
PÇ
1
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
4
PÇ
5
PÇ
6
PÇ
7
PÇ
8
3
5
5
5
3
4
PÇ
9
PÇ
10
PÇ
11
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
PÇ
12
PÇ
13
PÇ
14
PÇ
15
PÇ
16
PÇ
17
PÇ
18
PÇ
19
4
4
5
5
3
4
4
Dersin öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Ön Hazırlık Süresi
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Teorik Ders
14
3
3
84
Uygulamalı Ders
Ödev(ler) / Seminer(ler)
3
3
2
15
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
20
0.1
2
Kısa Sınav(lar)
4
0.1
0.4
Ara Sınav(lar)
1
5
1
6
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
2
12
Toplam İş Yükü (Saat)
119.4
Yuvarla [Toplam İş Yükü (Saat) / Haftalık İş Yükü (30 saat)] = Dersin AKTS Kredisi
3.98
3
Download