Ta1396TR(0617)1 Einkaufsbedingungen_a

advertisement
Satın alma koşulları
1. Siparişler
Sadece bizim sipariş formlarımız ile yazılı ve imzalı olarak yapılan siparişler veya sistem tarafından oluşturulan ve "Sipariş sistem tarafından
oluşturulmuştur, imza olmadan da geçerlidir" ibaresi yer alan siparişler
geçerlidir. Sözlü veya telefonla yapılan siparişler yazılı onay gerektirir;
aynı husus siparişlerde yapılan değişiklik ve eklemeler için de
geçerlidir. Sipariş onayı yazılı olarak yapılmalı ve tarafımıza uygun
şekilde imzalanmış olarak sipariş tarihinden en fazla 2 iş günü sonra
elimize ulaşmalıdır. Bu mühlete uyulmaması durumunda siparişi geri
çekme hakkımızı saklı tutarız. Siparişimizin kabulü ve gerçekleştirilmesi
her durumda sipariş şartlarımızın, tarafımızca belirlenmiş olan DIN/ISO
9000 ve devamı dokümanlar ile VDA'da belirlenen Tedarikçilerin kalite
şartlarını yerine getirme yeterliliği kapsamındaki KY şartlarımız dahil
olmak üzere kabul edildiği anlamına gelir.
2. Fiyatlar
Siparişte belgelerinde belirtilmiş olan fiyat geçerlidir. Siparişimizde fiyat
belirtilmemişse daha önceki teslimatlarda uygulanan fiyat kabul edilmiş
sayılır. Fiyat artışları kati olarak tarafımızca yazılı olarak onaylanmalıdır.
Sonradan ek fatura kesimi kati surette geçersizdir. Çerçeve sözleşmeleri
kapsamında yapılan kısmi taleplerde sözleşme ile belirlenmiş fiyatlar
veya - fiyat sözleşmesinin olmaması durumunda - son teslimatın fiyatı
siparişin bütünü için geçerlidir. Tüm fiyatlar KDV hariç olarak belirlenir.
KDV ayrıca belirtilmelidir.
3. Faturanın düzenlenmesi
Faturalar malın bize tesliminden hemen sonra çift nüsha olarak
tarafımıza gönderilmelidir. Faturalar mal beraberinde gönderilemez.
Fatura ve irsaliyelerde sipariş numarası, tedarikçi numarası, bizim mal
kodumuz ve teslimat tarihi veya teslim alınma tarihi yer almalıdır.
4. Teslimat ve ambalaj
Üzerinde anlaşma sağlanan teslimat tarihlerine uyulmalıdır. Bunlara
uyulmaması durumunda tedarikçinin gecikme nedeniyle ortaya çıkan
zararı yasal düzenlemeler kapsamında karşılaması gerekir. Adet, ağırlık,
metre vs. bilgiler için malın tesliminde işletmemizde tarafımızca
uygulanan giriş kontrolünde tespit edilen değerler ve miktarlar geçerlidir.
Teslim edilecek mallar uygun, amaca göre ve özenle paketlenmeli ve
bizim ambalajlama talimatlarımız uyarınca açık bir şekilde tanımlanmalı
ve işaretlenmelidir. Yetersiz ambalajlama neticesinde malda oluşan
hasarlar tedarikçi tarafından karşılanır. Bu husus, teslimatın kabulünden
sonra ortaya çıkan hasarlar için de geçerlidir. Aksi yazılı olarak belirlenmediyse nakliye masrafları, ambalajlama ve tüm yan giderler dahil olmak
üzere tedarikçi tarafından karşılanır. Bu husus, tedarikçiden kaynaklanan
nedenlerden dolayı daha hızlı bir nakliye gerekliliği nedeniyle ortaya
çıkan ilave masraflar için de geçerlidir. Tüm yasal giderler, ör. damga
vergisi, vergi, gümrük, vs. tedarikçi tarafından karşılanır.
5. Ödeme
Ödeme şekli tarafımızca seçilir, farklı bir mutabakat sağlanmadıysa
teslimatı takip eden ayın 15'inde %3 iskonto uygulanarak veya teslimatı
takip eden ayın son gününde kasada nakit olarak veya Geçiş Yasasının 1.
maddesinde belirlenen baz faiz oranları dikkate alınarak 3 aylık senetler
veya müşteri senetleriyle gerçekleşir. Tedarikçi nezdimizde bulunan
alacaklarını üçüncü şahıslara ciro etmemeyi veya başka şekilde devretmemeyi kabul eder.
L
6. Hatalı teslimat - Tekeffül
Görülebilir veya gizli hatalar nedeniyle şikayette bulunma, değiştirme
veya indirim talep etme ve tazminat talep etme haklarımız belirli mühletlere uyma zorunluluğuna bağlı değildir. Gizli hatalar, kullanılan malzeme
ve işçilik ücretlerini talep etme hakkını doğurur. Uygun şekilde teslim
edilmemiş, hasarlı veya hatalı malları alacak kaydı amacıyla tedarikçiye
iade etme hakkımız bulunmaktadır. İade edilen malların yerine yenilerinin
gönderilmesi ancak tarafımızca yazılı olarak talep edilmesi durumunda
gerçekleşebilir. Mal bedelinin hatalar belirlenmeden önce tarafımızca
ödenmesi, malın kabul edildiği anlamına gelmez.
7. Üretim araçları
Tarafımızca tedarikçiye sunulan veya talimatımız uyarınca tedarikçi
tarafından hazırlanan teknik resim, şirket standardı belgeleri, modeller,
matrisler, kalıplar, takımlar vs. bizim onayımız olmaksızın üçüncü
kişilere satılamaz, rehin verilemez veya başka şekilde devredilemez
veya üçüncü kişiler için kullanılamaz. Aynı husus bu üretim araçları
yardımıyla üretilen eşyalar için de geçerlidir; bunların başka şekilde
kullanımına kati şekilde onay vermediğimiz sürece sadece tarafımıza
teslim edilebilir. Siparişlerimizin tamamlanmasından sonra bu üretim
araçları özel bir talep gerekmeksizin tarafımıza iade edilmelidir.
8. Ticari sır, Koruma hakları
Tedarikçi bizim siparişlerimizi ve bununla bağlantılı olarak tüm ticari
ve teknik detayları ticari sır olarak ele almakla yükümlüdür. Tedarikçi,
kendisi tarafından tedarik edilmiş olan malların kullanımı neticesinde
doğrudan veya dolaylı olarak ulusal ve uluslararası koruma haklarının
veya yasal olarak özel bir korumayı gerektirmeyen başka hakların ihlal
edilmesinden sorumludur. Tedarikçi ayrıca bu tür hakların ihlalinden
dolayı bizim için ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarardan
sorumludur. Tedarikçi, yukarıda belirtilen kapsamda yer alan
haklardan dolayı üçüncü kişilerin maddi, mali ve şahsi zararlarının
sorumluluğundan muaf tutar. Hukuk davalarının masrafları tümüyle
tedarikçi tarafından karşılanır.
9. İfa yer, mahkeme yeri ve uygulanacak hukuk
a) Bu sözleşmeden doğan tüm haklar ve yükümlülükler için teslimat,
hizmet ve ödemelerde ifa yeri Osnabrück'tür.
b) Bu sözleşme kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan
tüm anlaşmazlıklarda (senet, çek ve başka evrak davaları da dahil
olmak üzere) mahkeme yeri Osnabrück'tür.
c) Bizimle tedarikçi arasındaki sözleşme hukuku ve tüm diğer hukuki
konularda Alman Hukuku uygulanır. Birleşmiş Milletlerin 11 Nisan
1980 tarihli Uluslararası Mal Satışına Uygulanan Kanunun uygulanması söz konusu değildir.
d) Siparişimizin kabulü ile satın alma şartlarımız ve ödeme koşullarımız
kabul edilmiştir. Satış şartlarına itiraz etmemiş olsak da bizim kesin
yazılı onayımız olmaksızın başka şartlar geçerli değildir.
Osnabrück, 28 Haziran 2007
Ta1396TR(0617)1
Download