Arap Dili Belagati

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
Arap Dili ve Belağatı
201806
VIII
2 +0
2
2
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ahmet GÜL
Dersin Yardımcıları
Araş. Gör. Emin CENGİZ
Dersin Amacı
Farklı alanlara ait metinler işlemek suretiyle öğrencinin çeviri tekniklerini
kazanmaları ve daha önce öğrendikleri gramer kurallarını metinler üzerinde
uygulayabilmelerini sağlama
Bu dersin sonunda, öğrenciler retorik araçlarla Kuran’ın edebi boyutları
hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu ders Klasik Arapça bulunan mecaz,
kinaye gibi dilbilgisel vasıtalarla Kur'an'ın dil ve üslubunda mübhem
birtakım noktaları çözme yeteneğini kazanır. Ayrıca Kur'an dilbilgisi,
sözdizimi, stil ve söz sanatları ile ilgili klasik Arapça yazılı kavrama için
temel becerileri ile sağlamaktadır.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bir sözün mecaz, istiare ve kinaye gibi farklı söyleyiş biçimleriyle ele
Dersin İçeriği
alınması ve kelamın hem lafzına hem de anlamına yönelik cinas, seci vs.
süslü ifadelerle dillendirilmesi hususu teferruatlı bir biçimde işlenmektedir.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Fesahat ve Belağat
2
Kelimenin fesahati
3
Ğarabetü lafz
4
Kelamın fesahati
5
Ta’kidu lafzi
6
Mütekellimin fesahati
7
Teşbih
Ön Hazırlık
8
Mecaz
9
Kinaye
10
İstiare
11
Mecazü’l-mürsel
12
Hakikat ve mecaz
13
Teşbih çeşitleri
14
Mecaz çeşitleri
KAYNAKLAR
Ana Kaynaklar
[1] Ali el-Cârim-Mustafa Emîn, el-Belâğatü’l-vâdıha, İstanbul 1996
[1] Nusreddin Bolelli, Belâgat, İstanbul 2000, Hatib el-Kazvini, Telhis, Beyrut
Diğer Kaynaklar 208
[2] Sekkaki, Telhisü’l-Miftah
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
0
0
Ödev
1
15
Toplam
100
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir
Temel Mesleki Dersler
X
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Âdab ve usulüne göre Kur’ân-ı Kerim’i okuyabilir ve okuduğu metinleri usulüne uygun olarak
yorumlayabilir.
2
Kendi alanıyla alâkalı temel ve klasik metinlerin yanında çağdaş metinleri anlayabilecek, onları yazılı
ve sözlü olarak aktarabilecek bir seviyede Arapça seviyesine ulaşır.
3
Allah Resulü’nün, kavlî, fiili ve takriri sünnetini kavrar, onun Kur’ân’a dayalı güzel ahlâkını tanır; hadis
ilminin tarihî süreç içindeki geçirdiği safhaları, hadis metodolojisinin oluşumunu, Kur’ân-Sünnet x
bütünlüğünü, Sünnetin dindeki yerini, hadisin temel problemlerini ve farklı algıları tanır.
4
Klasik ve modern kaynaklara dayalı olarak İslâm hukukunun mevzularına vâkıf olur; hukuk tarihi
çerçevesinde İslâm hukukunun yerini kavrar; onun diğer hukuk sistemleri ile kıyaslamasını yapabilir,
aralarındaki farklı ve benzer yönleri bilir.
5
İslâm dininin itakadî esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde tanır, kelamın problemlerine ve bunların
çözüm yollarına dair ilmî usullere göre bilgi ve fikir sahibi olur.
6
Tarih içinde dinî ve siyasî sebepler ve amaçlar sonucu oluşan klasik ve modern akımları, bunların
temel özelliklerini ve yapılarını bilir.
7
Tasavvuf tarihi, zühd hareketleri, tasavvufi terimler, tasavvuf müesseseleri hakkında bilgi sahibi olur;
meşhur mutasavvıfları, temel düşüncelerini ve temel özelliklerini tanır.
8
Eğitim tarihi içinde din eğitiminin yerini, klasik ve modern eğitim metotlarını tanır;
mukayesesini yapabilir, eğitim vasıta ve metotlarını kavrayarak kendine öz güven kazanır.
9
Felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarının verilerini ve metotlarını kullanarak düşünme sistemi
içinde sağlam bir alt yapı edinir; Batılı ve Doğulu meşhur filozoflarla bunların felsefeleri, tarihî
süreçleri, doğuşları ve tesirleri hakkında malumat sahibi olur.
x
x
bunların
Yaşayan dinleri ve tarihin bir döneminde var olup müntesipleri kalmayan dinlerin temel esaslarını ve
10 özelliklerini tanır.
İslâm tarihinin ve medeniyetinin evrelerini tanır; büyük medeniyetleri, medeniyetler arası
11 münasebetleri bilir; İslam medeniyetini ve İslâmî bilimleri analiz ve sentez yöntemleri ile
değerlendirebilir, tenkit usulleri çerçevesinde bunların zaaf ve eksikliklerini görüp müzakere edebilir.
Türk İslam Edebiyatı’nın türlerine ve bunların belli başlı örneklerine vâkıf olur,
Müzikle ilgili teorik bilgilere sahip olur; temel usul ve makamları icra edebilir. İslâm mimarisinin temel
12 özelliklerini tanıyıp onu diğer mimari yapılardan ayıran farkları kavrar, ayrıca tezyin sanatları ve
tarihçesi ile bunların önemli örneklerini bilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Ders Süresi
14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Ödevler
1
5
5
Sunum / Seminer Hazırlama
0
0
0
Arasınavlar
1
5
5
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
2
Toplam
İş Yükü
(Saat)
28
62
2.06
Dersin AKTS Kredisi
2
Download