credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 11-12-13 Nisan 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 172 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli ve 271 gün
vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 368 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
1.200.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 30.10.2015
tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 22.01.2016, 19.02.2016, 11.03.2016 ve 08.04.2016
tarihlerinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 08.04.2016 tarihinde ortaklığımızın
www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr
adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır.
Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi
konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 358.327.067.-TL olarak gerçekleşen, 172 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
172 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 357.877.067.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 450.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 358.327.067.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,87, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,13, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 280.544.127.-TL olarak gerçekleşen 271 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
271 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 280.344.127.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 200.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 280.544.127.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,93, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,07, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 61.075.261.-TL olarak gerçekleşen 368 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
368 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 61.025.261.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 50.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna
ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 61.075.261.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %99,92, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,08, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise
%0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 172 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,71 olarak belirlenmiş (%9,96 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95625 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 271 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,97 olarak belirlenmiş (%10,10 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93108 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 368 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,12 olarak belirlenmiş (%10,12
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,90741 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
172 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
357.877.067
6.957
357.877.067
6.957
450.000
5
450.000
5
0
0
0
0
358.327.067
6.962
358.327.067
6.962
271 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
280.344.127
4.247
280.344.127
4.247
200.000
1
200.000
1
0
0
0
0
280.544.127
4.248
280.544.127
4.248
368 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
61.025.261
1.273
61.025.261
1.273
50.000
1
50.000
1
0
0
0
0
61.075.261
1.274
61.075.261
1.274
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
bulunmamaktadır.
Download