Satın Alma Karar Süreci

advertisement
II.BÖLÜM
TÜKETİCİ DAVRANIŞ
MODELLERİ
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Prof.Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU
Prof.Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Beta Basım A.Ş.
Model
• Gerçeğin görünümüdür.
• Bir olayın ortaya çıkış sürecini ya da
olaylar arasındaki ilişkileri mantık olarak
gösteren düşünce yoludur.
• Nesneler, algılanmış fikir ve düşünceler,
olgu ve olaylar arasındaki ilişkilerin
kopyası, taklidi ya da temsilidir.
• Amacı, bir olayın oluş biçimini tüm
çıplaklığı ile ortaya koymaktır.
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Modellerin Faydaları
• Tüketici davranışlarına daha bütüncül bir bakış
açısından bakılabilmesine imkan tanır.
• Pazarlama kararlarının alınabilmesi için gerekli
olan enformasyon veya bilgi ihtiyacının
belirlenmesine yardımcı olur.
• Tüketici davranışını şekillendiren değişkenler
arasındaki ilişkinin belirlenmesine ve önerilen
modellerin test edilmesine imkan tanır.
• Pazarlama yönetiminin temel fonksiyonlarından
olan pazar bölümlendirmesine yol gösterir.
• Pazarlama stratejilerinin şekillenmesinde ve
geliştirilmesinde yönlendirici rol
oynamaktadırlar.
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
İhtiyaç Duyulma Nedenleri
a. Düzenleme ya da
örgütleme
b. Yeni yöntem ve
teknikler bulma
c. Ölçme
d. Tahminde bulunma
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Kara Kutu (Uyarıcı-Tepki) Modeli
UYARICI
(Etki)
KARA
KUTU
TEPKİ
Davranış = f(kişisel etkiler, çevre faktörleri)
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Klasik (Açıklayıcı) Modeller
• Tüketici davranışlarını güdüler aracılığı
ile açıklayan ve bir ürün ya da markanın
ötekilere niçin tercih edildiğini güdülere
dayanarak açıklayan modellerdir.
– Güdü, bireyin eylemlerinin yönünü, gücünü
ve öncelik sırasını belirleyen ve kişiyi
harekete geçiren güçtür.
İHTİYAÇ
GÜDÜ
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
AMAÇ
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
KENDİNİ KANITLAMA
SAYGI GÖRME
SOSYAL AİDİYET
GÜVENLİK
FİZYOLOJİK İHTİYAÇLAR
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
İHTİYAÇ
DÜRTÜ
GÜDÜ
DAVRANIŞ
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Evinizin Yeni Bir Halıya İhtiyacı
Var. Bu Eski halılarla mı
dostlarınızı ağırlayacaksınız?
Çok Kısa Bir Süre İçin Bir Halı
Alana + Bir Halı BİZDEN
kampanyası
Halı Alana Bir Çeyrek Altın Hediye
(Altınınızı ve Halınızı ŞİMDİ alın
taksitleri 6 ay sonra ödemeye
başlayın.
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Hasan ayakkabısını niçin boyadı?
Arkasında yatan neden= GÜDÜ
Ayakkabısının ömrünü
uzatmak için
Ayakkabısının temiz
görünmesi için
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
• 1kg Balık mı?
• 1 kg Et mi?
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Ekonomik Model
“Satın alma kararları rasyonel ve ekonomik
hesaplara dayanır.”
Et
T
Farksızlık Eğrisi
t
O
Bütçe Doğrusu
b
B
Tüketici Dengesi
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Balık
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Freud’un Benlik Modeli
• İlkel benlik
Çocukluk döneminden beri tatmin edilmemiş duygular ve en
doğal güdüler. Rüyalarda, resimlerin yorumlanmasında, dil
sürçmelerinde v.b.
• Benlik
Organizmanın gerçek nesnel dünyayla alışverişe geçme
ihtiyacından varlık bulur. Açlığın giderilmesi için aç insanın
yiyeceği arayıp, bulup yemesi gerekir.
• Üst benlik
Ülke ve vicdan gibi üst değerler taşır.
• Örneğin
Üst benliği gelişmiş olan bir kişi, kızgınlık vb. duygularını ender
ifade eder. İlkel benliği baskın olan birey ise istek ve arzularının
tatmin edilmesinin dışında başka hiçbir şeyi göz önüne almaz,
yaşamda sürekli toplumla sürtüşme içinde olur.
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Pavlov’un “Şartlandırılmış Öğrenme”
Modeli
Tepkinin
Tekrarı
Satın alma
davranışı
Reklam
Uyarıcı
İstek
Güçlü
Pekiştirme
Tepki
Zayıf
Pekiştirme
Öğrenmenin
Pekiştirilmesi
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Veblen’in Toplumsal Modeli
• Tüketicinin ait olduğu grupta önder olmak,
ünlenmek veya kendi grubunu aşarak referans
aldığı grubun değerlerine, standartlarına
ulaşmak için satın alma davranışı göstermesidir.
• Örneğin işinde terfi alan veya ekonomik
anlamda ciddi değişim kaydeden insanların
giyimlerinde, ikamet yerlerinde, yaşam
tarzlarında ve eğlence alışkanlıklarında belirgin
değişikler yaşanır.
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Modern (Tanımlayıcı) Modeller
• Tüketici satın alma karar süreci bir problem
çözme sürecidir.
• Tüketici satın alma karar sürecinin iç ve dış
faktörlerden etkilendiği varsayılır.
• Her satın alma karar süreci aynı ölçüde önemli
bir problem çözme süreci olarak görülmezler.
• Satın almadaki tercihlerin nelerden
kaynaklandığını değil, nasıl yapıldığını
açıklamaya çalışırlar.
• Bu modellerde tükecinin satın alma kararı belirli
faaliyetlerden oluşan bir süreç olarak ele alınır.
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Alışkanlık Halinde
Karar Verme
Karmaşık Karar
Verme
Assael Modeline Göre
Değişik Satın Alma Karar Türleri
Yüksek İlgi
Seviyesi
Düşük İlgi
Seviyesi
KARMAŞIK
KARAR ALMA
ÇEŞİTLİLİK
ARAMA
•Otomobil
•Takım elbise
•Kahve
•İçecekler
Yoğun bilgi toplama,
inceleme, değerlendirme
Marka veya model
değişikliği isteme
MARKA
SADAKATİ
SÜREGELEN
ALIŞVERİŞLER
•Sigara
•Parfüm
Alışılmış marka
tercihi
•Kağıt mendil
•Havlu
Tüketicinin değişiklik
isteği
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
ÇIKTI
SÜREÇ
GİRDİ
Tanımlayıcı Karar Verme Modeli
Dışsal Faktörler
Pazarlama
Çabaları
Sosyo-Kültürel
Faktörler
Tüketici Karar Süreci
Tüketim Deneyimi
Durumsal
Faktörler
İçsel Faktörler
•Psikolojik
•Kişisel
Satınalma Sonrası Davranış
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Karmaşık Karar Verme Süreci
• İhtiyacın uyarılması ve kabulü
• Satın alma öncesi bilgi edinme
süreci
• Alternatiflerin değerlendirilmesi
• Satın alma ve satın alma sonrası
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
İhtiyacın Uyarılması ve Kabulü
Algısal Güdü
Sembolik Çağrışım
Komşunun gözüne kaz gibi gözüken tavuk…
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Sorunun Farkına Varma
Tasarlanan Yaşam Tarzı
Mevcut Durum
Tüketicinin belirli bir yeni
duruma gelmek istemesi
Tüketicinin içinde
bulunduğu durum
Zıtlığın Özellikleri
Tüketicinin mevcut durum ile tasarlamış ve algılamış olduğu
durumlar arasında farklar
Fark yok
Tasarladığı durum
mevcut durumdan
üstün
Mevcut durum
tasarladığı
durumdan üstün
Sorun Yok
Sorun Var
Sorun Yok
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Satınalma Öncesi Bilgi Edinme
Tüketicinin bilgi ihtiyacının değerlendirilmesi
Hangi
değerlendirme
kriterlerine
gerek vardır?
Mevcut
çözümler
nelerdir?
Her çözümün
değerlendirme
kriterlerine
göre
performansı
nedir?
Karar
vermek
mümkün
mü?
EVET
Bilgi
araştırmasına
gerek yok
HAYIR
Araştırmayı
sürdür
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Bilgi Edinme Üzerinde Etkili Olan
Faktörler
• Pazarlama Çevresi
– Alternatiflerin sayısı
– Alternatiflerin karmaşıklığı
– Pazarlama bileşenlerinin
karmaşıklığı
• Durumsal Faktörler
–
–
–
–
–
Zamanın baskısı
Sosyal grupların baskısı
Parasal baskı
Fiziksel ve zihinsel durum
Bilgi kaynağına ulaşabilme
• Ürün
–
–
–
–
Fiyat
Sosyal uyumluluğu
Algılanan risk
Alternatifler
• Bilgi ve Denetimler
– Zihindeki birikmiş bilgi
– Ürünün kullanım sıklığı
• Bireysel Farklılıklar
–
–
–
–
–
Yetenekler
Sorun çözme yaklaşımları
Satın almaya duyulan ilgi
Demografik özellikler
Yaşam tarzı
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Alternatif Bilgilendirme Stratejileri
Karar Durumları
Marka
Bilinirliği
Alışkanlık
halinde karar
verme
Sınırlı sorun
çözme
Karmaşık karar
verme
Marka tercih
listesinde VAR
Koruyucu
strateji
Ele geçirme
stratejisi
Tercih stratejisi
Marka tercih
listesinde YOK
Engelleme
stratejisi
Yol kesme
stratejisi
Kabul etme
stratejisi
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Alternatifleri Değerlendirme
Değerlendirme
Ölçütleri
Ölçütlerin
Görece Önemi
Her bir kritere
göre
alternatifleri
değerlendirme
Kararın İlkeleri
Alternatifin
Seçimi
Dikkate Alınan
Alternatifler
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Satın Alma ve Satın Alma Sonrası
SEÇİCİLİK
Girdi
Değişkenleri
Tüketicinin
Psikolojik
Seti
Güdülere
Maruz
Kalma
Güdülerin
Algılanması
Tüketicinin
Psikolojik
Setinde
Değişme
Beklenen
Tatminler
İhtiyaçla
İlişkilenme
GERİLİM
İhtiyacın
Teşhisi
Satın Alma
Sonrası
Değerlendirme
Satın Alma
Satın Almaya
Niyet
DIŞ KISITLAR
Satın
Almamama
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Alışkanlık Halinde Karar Verme
• Marka bağlılığı teorileri
– Edimsel koşullandırma
– Kavramsal öğrenme
• Davranışsal açıdan marka bağlılığı
–
–
–
–
Yüksek ulusal markaya bağlılık
Ulusal markaya bağlılık
Özel markaya bağlılık
Tüketicinin, duyularını başka markaya
kapatması
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Engel-Kollat-Blackwell Modeli
•
•
•
•
•
Problemin ortaya çıkışı
Problemi tanımlama
Araştırma
Alternatifleri belirleme
Alternatifler arasından
seçim yapma
• Sonuçları
değerlendirme
Tüketici Davranışı
31
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Howard-Sheth Modeli
• Her satın alma davranışı aynı
derecede önemli değildir.
Buna göre üç tür satın alma
davranışı vardır:
– Otomatik satın alma davranışı
– Sınırlı sorun çözme davranışı
– Sınırsız sorun çözme davranışı
• Dört temel değişkeni:
– Girdi değişkenleri
– Algısal ve öğrenme
değişkenleri
– Çıktı değişkenleri
– Çevresel değişkenler
Tüketici Davranışı
32
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Tüketicinin Sorun Çözme Davranışları Dizisi
Rutin (Otomatik) Sorun
Çözme Davranışı
Düşük fiyatlı ürünler
Sık satın alına ürünler
Sınırlı Sorun Çözme
Davranışı
Yoğun Sorun Çözme
Davranışı
Yüksek fiyatlı ürünler
Seyrek satın alınan ürünler
Düşük ilgilenim
Tanınan ürün ve markalar
Az zaman harcama gerektiren ürünler
Kolayda ürünler
Tüketici Davranışı
Yüksek ilgilenim
Tanınmayan ürün ve markalar
Fazla zaman harcama gerektiren ürünler
Özelliği olan (lüks) ürünler
33
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Tüketici davranışı genel modeli
Öncekilerin birleştirilmiş hali
Tüketici Davranışı
34
içsel
Tüketici Davranışı
Kişisel Faktörler
Demografik Faktörler,
Durumsal Faktörler, Tecrübe
Psikolojik Faktörler
Motivasyon , Algılama, Öğrenme,
Tutumlar, Kişilik
Dışsal
Sosyal Faktörler
Kültür ve Alt-kültür, Sosyal Sınıf,
Referans Grupları, Roller, Aile
Ekonomik Faktörler
Gelir, Satın Alma Gücü, Dış Etmenler
Pazarlama Çabaları
Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma
Tüketici Davranışı
Satın Alma Karar Süreci
Bir ihtiyacın duyulması
Alternatiflerin belirlenmesi
Alternatiflerin
değerlendirilmesi
Satın alma kararının
verilmesi
Satın alma sonrası duygular
Memnuniyet/sizlik
35
A.H. İslamoğlu
R. Altunışık
Download