1-7 ünite vize değ. soruları - UZEM | Recep Tayyip Erdoğan

advertisement
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi darbenin özelliklerinden biridir? A) Demokratik bir haktır. B) Darbe sonrası anayasal düzen değiştirilir. C) Devletin resmi bir kurumu tarafından yapılır. D) Beraberinde siyasi, sosyal ve ekonomik alanda köklü değişiklikler getirir. E) Hukuksal bir zeminde anayasaya uygun olarak yapılır. 2. Aşağıdakilerden hangisi “İnkılap”ın özelliklerinden biri değildir? A) Pek çok alanda köklü değişiklikler meydana getirir. B) Kurumlarda meydana gelen değişim kendiliğinden olacağı için, uzun bir zamana ihtiyaç vardır. C) Yenilikler konusunda halkın olgunlaşma düzeyi beklenmez. D) Uygulanmasında halka yönelik zor kullanım gerektirebilir. E) İlk aşamasında devlet yönetimindeki bozukluklara karşı muhalif fikirlerden oluşur. 3. İnkılabı ihtilâlden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk tarafından yapılması B) Aksiyon safhasında hukuk dışı yollara başvurulması C) Siyasal değişim meydana getirmesi D) Sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler içermesi E) Hükümet üyelerinin görevden alınması 4. Halkın, devlet yönetimine seçtiği vekiller aracılığı ile katılması demokrasinin hangi türüdür? A) Çoğulcu Demokrasi B) Mutlak Demokrasi C) Doğrudan Demokrasi D) Yarı Doğrudan Demokrasi E) Temsili Demokrasi 5. Monarkın yetkilerini bir kurulla paylaştığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Meşruti Monarşi B) Mutlak Monarşi C) Oligarşi D) Demokrasi E) Aristokrasi 6. Devlet yönetiminin bir gruba ait olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? A) Monarşi B) Demokrasi C) Meşruti Monarşi D) Oligarşi E) Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 8 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları 7. Cumhuriyet döneminde Türkiye’de yapılan yenilikler aşağıdakilerden hangisi vasıtasıyla yapılmıştır? A) Demokratik B) Devrim C) Evrim D) İsyan E) Uzlaşma 8. Devlet yönetimini halkın tamamının üstlenmesi demokrasinin hangi türüdür? A) Doğrudan Demokrasi B) Yarı Doğrudan Demokrasi C) Temsili Demokrasi D) Nispi Demokrasi E) Cumhuriyet 9. Halkın kendi kendini yönetmesine ne ad verilir? A) Monarşi B) Demokrasi C) Oligarşi D) Meşrutiyet E) Meşruti Monarşi 10. Devletin bir kurumu tarafından yönetimin zorla ele geçirilmesine ne ad verilir? A)
B)
C)
D)
E)
Devrim İnkılap İhtilâl İsyan Darbe CEVAPLAR: 1‐C, 2‐B, 3‐D, 4‐E, 5‐A, 6‐D, 7‐B, 8‐A, 9‐B, 10‐E
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 9 Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenlerinden biri değildir?
A) Büyük devletlerin Osmanlı’ya olan düşmanlıkları
B) Coğrafi Keşifler
C) Kapitülasyonlar
D) Büyük devletlerin yardımları
E) Ordunun bozulması
2. Osmanlı Devleti hangi özelliği ile Fransız İhtilali’nden olumsuz yönde daha çok etkilenmiştir?
A) Eğitimde dinsel anlayış
B) Tarım ekonomisine sahip olması
C) Çok uluslu bir yapıya sahip olması
D) Ordunun bozulması
E) Adalet ve hoşgörü anlayışı
3. Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılın ilk yıllarında bazı Avrupa devletleriyle yaptığı savaşların genel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak ele geçirme sevdası
B) Ulusçu ayaklanmaların başlaması
C) Savaş ganimeti elde etmek istemesi
D) İngiltere’nin desteğini sağlamak istemesi
E) Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin duraklamasının ekonomik nedenlerinden biri değildir?
A) Saray masraflarının artması
B) Ordu ve donanmanın bozulması
C) Paranın ayarının düşürülmesi
D) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
E) Altın ve gümüş sıkıntısının yaşanması
5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilememiştir?
A) Rönesans hareketleri
D) Coğrafi keşifler
B) Fransız İhtilali
C) Reform hareketleri
E) Mali darboğaz
6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet yönetiminin bozulması ile ilgili değildir?
A) Rüşvetin artması
B) Şehzadelerin sancağa gönderilmesi
C) Saray giderlerinin artması
D) Kadınların devlet yönetimine karışması
E) Askerlerin isyan etmeleri
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
16
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları
7. Osmanlı Devleti 1856 Paris Antlaşması’yla Batı’ya karşı güçsüzlüğünü kabul etmiştir.
Paris Antlaşmasının hangi koşulu buna örnek olarak gösterilebilir?
A) Toprak bütünlüğü Avrupa’nın garantisi altında olacaktır
B) Karadeniz tarafsız bir deniz olacaktır
C) Rusya Balkanlardaki hakimiyetini kaybedecektir
D) Azınlıklara ek ayrıcalıklar verilecektir.
E) Savaşta İngilizlere asker verecektir.
8. Osmanlı toprak bütünlüğünü korumayı genel bir siyaset haline getirmiş olan İngiltere, Mısır’ı ve Kıbrıs’ı
işgal etmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A) İngiltere’nin görüşlerinin değiştiğinin
B) Akdeniz’in güvenliğini korumak istemelerinin
C) İngiltere ve Fransa arasında rekabetin artmasının
D) Bölge halklarının Osmanlı’yı istememelerinin
E) İngiltere ile Almanya’nın karşı karşıya kalmasının
9. Berlin-Bağdat Demiryolu Projesi ile Almanya özellikle neyi amaçlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Osmanlıya yardım etmeyi
Akdeniz’e inmeyi
İngiltere’nin çıkarlarını baltalamayı
Fransa ile ortak hareket etmeyi
Yer altı kaynaklarından yararlanmayı
10. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde padişahların güçlü bir yönetim tarzı sergileyemedikleri
görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayıca çok fazla olmalarından
B) Devlet yönetimi ile ilgili iyi yetişmemelerinden
C) Savaşlara ordunun başında gitmemelerinden
D) Aralarında kardeş kavgaları vermelerinden
E) Padişah annelerinin hırslı tutumlarından
CEVAPLAR: 1-D, 2-C, 3-E, 4-B, 5-C, 6-B, 7-A, 8-D, 9-C, 10-B
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
17
Osmanlı Yenileşmesinde Dönüm Noktası III. Selim ve Nizâm-ı Cedid
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Avrupa’ya gönderilen ilk daimi elçimiz kimdir ve nereye gönderilmiştir?
A) Yusuf Agah Efendi- Paris
B) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi- Londra
C) Yusuf Agah Efendi- Londra
D) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi- Paris
E) Seyid Ali Efendi-Viyana
2. I. İlk daimi elçilikler açıldı
II. İlk devlet matbaası kuruldu
III. Müsadere (mala el koyma) sistemi kaldırıldı
IV. Memurlara fes giyme zorunluluğu getirildi
V. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi
Yukarıdaki yapılan ıslahatlardan hangisi yada hangileri III. Selim Dönemi’ne aittir?
A) Yalnız I
B) I-II
C) I-III-V
D) II-IV-V
E) I-II-III-IV-V
3. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde yapılan ıslahatlar arasında gösterilemez?
A) Avrupa’dan uzmanlar getirildi
B) Nizam-ı Cedid Ordusu kuruldu
C) Yerli malı kullanımı özendirildi
D) İlk geçici elçilikler açıldı
E) İlk devlet matbaasının kuruldu
4. Mühendishane-i Berr-i Hümayun hangi Osmanlı padişahı zamanında açılmıştır ?
A) II. Mahmut
B) III. Mustafa
C) III. Selim
D) II. Abdülhamit
E) I. Mahmut
5. İlk devlet matbaası olan Matbaa-i Amire hangi Osmanlı padişahı tarafından kurulmuştur?
A) III. Selim
B) IV.Murat
C) III.Ahmet
D) II. Mahmut
6. Aşağıdaki olaylardan hangisi III. Selim dönemine ait değildir?
A) Eşkinci Ocağı
B) Mısır'ın işgal edilmesi
C) Ziştovi Antlaşması’nın imzalanması
D) Yaş Antlaşması
E) Irad-ı Cedid hazinesinin kurulması
7. III. Selim dönemine son veren olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alemdar Mustafa Paşa İsyanı
B) Şahkulu İsyanı
C) Kabakçı Mustafa Paşa İsyanı
D) Celali İsyanları
E) Eyalet İsyanları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
14
E) III. Mustafa
Osmanlı Yenileşmesinde Dönüm Noktası III. Selim ve Nizâm-ı Cedid
8. Karadeniz bir Türk gölü olma özelliğini kesin olarak hangi Osmanlı Padişahı döneminde kaybetmiştir?
A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) I. Mahmut
D) I.Abdülhamit
E) II. Abdülhamit
9. Nizam-ı Cedid ordusu ilk askeri başarısını hangi devlete karşı kazanmıştır?
A) Rusya
B) İngiltere
C)Fransa
D)Avusturya
E) ) Prusya
10. Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılması amacıyla Rusya ile Avusturya’nın hazırlamış
olduğu plan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nizam-ı Alem
B) Frenk
C) Gap
D) Grek
E) Kırım
CEVAPLAR: 1-C, 2-B, 3-D, 4-C, 5-A, 6-A, 7-C, 8-E, 9-C, 10-D
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
15
Türkiye’de Reform Arayışları
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Gayrimüslimlere Müslümanlara verilen haklardan daha fazlası aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?
A) Tanzimat Fermanı
D) Sened-i İttifak
B) Kanun-ı Esasi
E) Paris Antlaşması
C) Islahat Fermanı
2. Osmanlı Devleti’nde halkın yapılan ıslahatlara karşı ilgisiz kalması aşağıdakilerden hangi duruma
neden olmuştur?
A) Askeri otoritenin gücünü kaybetmesine
B) Yabancıların içişlerine müdahalesinin azalmasına
C) Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına
D) Yeniliklerin kısa ömürlü olmasına
E) Ayaklanmaların azalmasına
3. Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde yapılan ıslahatlardan birisi değildir?
A) Nüfus sayımının yapılması
B) Yeni bir ordu kurulması
C) Resmi Gazete’nin yayımlanması
D) İlköğretimin zorunlu olması
E) Anayasal düzene geçilmesi
4. Osmanlı Devleti XVIII.yy’dan itibaren;
I. Tarım
II. Askerlik
III.Teknik
IV.Yönetim
alanlarının hangilerinde Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmiş ve bu alanda Avrupalılardan yararlanmaya
başlamıştır?
A) I ve IIB) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) II ve IV
5. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın ilan edilme nedenlerinden birisi değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önleme düşüncesi
B) Ayanların padişah üzerindeki baskısı
C) Tanzimat Fermanı’nda istenilen yararın sağlanamamış olması
D) Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasına engel olunmak istenmesi
E) Islahatların yapılması konusunda Avrupa’nın baskısı
6. Osmanlı Devleti’nde eğitim, hukuk ve ordu gibi kurumlarda geleneksel yapının devam etmesiyle
birlikte batı tarzında yenilik uygulamalarının da yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
31
Türkiye’de Reform Arayışları
A) Toplumda çatışmaların artmasına
B) Siyasal yapının güçlenmesine
C) Devletin sınırlarının genişlemesine
D) Vergilerin arttırılmasına
E) Azınlıkların devlete daha bağlı hale gelmesine
7. Osmanlı Devletinde bütün halka eşit hukuk ilkesi ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle birlikte getirilmiştir?
A) Sened-i İttifak
D) II. Meşrutiyet
B) I. Meşrutiyet
E) Tanzimat Fermanı
C) Lale Devri
CEVAPLAR: 1-C, 2-D, 3-E, 4-C, 5-B, 6-A, 7-E
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
32
Anayasalı Yönetim Denemesi: I.Meşrutiyet, 1876 Kanun-İ Esasi ve II. Meşrutiyet
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Sevr Antlaşması
B) 31 Mart Vakası
C) Islahat Fermanı
D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
E) Tanzimat Fermanı
2. II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde en etkili faktör aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Ermenilerin ayaklanması
B) Yunanlıların baskısı
C) Avrupalı Devletlerin kışkırtması
D) İttihatçıların çalışması
E) Miting ve protestoların artması
3. II. Meşrutiyetin ilanıyla aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi etkisini arttırmıştır?
A) Batıcılık
B) Türkçülük
C) Osmanlıcılık
D) İslamcılık
E) Adem-i Merkeziyetçilik
4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki 1856 Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet’in İlanı’nın temel
amaçlarından biri değildir?
A) Yeniçeri ayaklanmalarını önleme
B) Osmanlı Devleti’ni Avrupa devletlerinin seviyesine çıkartma düşüncesi
C) Avrupalı devletlerin Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ne yardımını sağlama
D) Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasına engel olma
E) Padişahların keyfi yönetimini sona erdirme
5. II. Meşrutiyet'in İlanı’nı hızlandıran dış gelişme aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i alması
B) Bulgarların Osmanlılardan ayrılarak Bulgaristan Krallığını kurması
C) Reval Görüşmeleri'nde alınan kararların Osmanlı egemenliğindeki toprakların bütünlüğünü tehdit
etmesi
D) Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
E) Siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya'nın sömürge yarışına katılması
6. I. Meşrutiyet’in ilanında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Yeniçeriler
B) Genç Osmanlılar
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Ulema
E) Ayanlar
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
14
Anayasalı Yönetim Denemesi: I.Meşrutiyet, 1876 Kanun-İ Esasi ve II. Meşrutiyet
7. I. Meşrutiyet aşağıdaki hangi devlet adamı tarafından ilan ettirilmiştir?
A) Mustafa Reşit Paşa
B) Enver Paşa
C) Ali Paşa
D) Talat Paşa
E) Mithat Paşa
8. Osmanlı Devleti'nde halk yönetimde ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde söz sahibi olmuştur?
A) Tanzimat
B) II. Meşrutiyet
C) l. Meşrutiyet
D) Yükselme Dönemi
E) Lale Devri
9. Osmanlı Devleti’nde son döneminde -Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık- adı altında farklı
fikir akımları etkili olmaya başlamıştır. Bu fikir akımlarından hangisi devletin ilk uyguladığı politikadır?
A) Osmanlıcılık
B) Türkçülük
C) Batıcılık
D) İslamcılık
E) Turancılık
10. II. Meşrutiyet'in ilanında en etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ermenilerin tutumu
B) Genç Osmanlıların çalışması
C) Avrupalı Devletlerin kışkırtmaları
D) İttihatçıların çalışması
E) Miting ve protestoların artması
CEVAPLAR: 1-B, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C, 6-B, 7-E, 8-C, 9-A, 10-D
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
15
II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen fikir akımlarından değildir?
A) Osmanlıcılık
B) Ümmetçilik
D) Halkçılık
E) İslamcılık
C) Turancılık
2. 1909 da Kanun-i Esâsi’de yapılan 24 madde değişikliğinin esas amacı nedir?
A) Padişah otoritesini kuvvetlendirmek
B) Millet egemenliğini kuvvetlendirmek
C) Teokratik yönetim tarzını kuvvetlendirmek
D) Sürgün ve sansür yetkilerini artırmak
E) Meclisin etkinliğini azaltmak
3. Selanik’ten gelerek 31 Mart İsyanı’nı bastıran ordunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Ordusu
B) Nizam-ı Cedid Ordusu
C) Subaylar Ordusu
D) Kuvvet Ordusu
E) Hareket Ordusu
4. Osmanlı Devleti l. Balkan Savaşı’nda Rumeli ve Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir. I.Balkan Savaşı
sonunda kaybedilen şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Edirne
B) Selanik
C) Yanya
D) Sofya
E) Kırklareli
5. I. Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan edip, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olan son
Balkan devleti hangisidir?
A) Arnavutluk
B) Romanya
C) Bulgaristan
D) Yunanistan
E) Sırbistan
6. I. Balkan Savaşı sonrasında yapılan hangi antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda toprağı
kalmamıştır?
A) Ankara Antlaşması
B) Paris Antlaşması
D) Uşi Antlaşması
C) Balkan Antlaşması
E) Londra Antlaşması
7. 31 Mart Olayı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hareket Ordusu tarafından bastırıldı.
B) II. Abdülhamit tahttan indirildi.
C) V. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı.
D) İsyancıların bir kısmı asıldı.
E) İtalya Trablusgarp'a saldırdı.
15
II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri
8. II. Meşrutiyetle birlikte Kanun-u Esasi yeniden yürürlüğe konuldu. II. Meşrutiyet’le ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Padişahın yetkileri arttırıldı.
B) Meclis-i Mebusan üstünlük kazandı.
C) Devletin dinsel niteliği değişmedi.
D) Parti kurma hakkı tanındı.
E) 1876 Anayasası’nda değişiklikler yapıldı.
9. Osmanlı Devleti’nde anayasacılık hareketlerinin başlaması ve meşruti yönetime geçilmesi ilk olarak
aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin sonucudur?
A) Osmanlıcılık
B) Ümmetçilik
C) İslamcılık
D) Milliyetçilik
E) Türkçülük
10. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi (1908–1918) dış siyasal olaylarından biri değildir?
A) Bab-ı Ali baskınının gerçekleşmesi
B) Bulgaristan'ın tam bağımsızlığını kazanması
C) Balkan Savaşları'nın yapılması
D) Trablusgarp’ın İtalyanlarca işgal edilmesi
E) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-E, 4-D, 5-A, 6-E, 7-E, 8- A, 9-A, 10-A
16
Avrupa ve Türkiye (1838-1914)
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A) Gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacı artmıştır.
B) Gelişmiş ülkelerin pazar ihtiyacı artmıştır.
C) Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere demokrasi götürme isteği artmıştır.
D) Uluslararası ilişkilerin temelini ticari ilişkiler oluşturmuştur
E) Sömürgecilik faaliyetleri büyük oranda artmıştır.
2. Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Almanya ile ortak pazar kurulmuştur.
B) Dünya ticaretinin geçiş yolları değişmiştir.
C) Akdeniz ve Karadeniz’in ekonomik payı düşmüştür.
D) Osmanlı bol para basmıştır.
E) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gelişmesi zora girmiştir.
3. İngiltere’nin 19. yüzyılda Osmanlı topraklarını savunması aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?
A) Osmanlı ile tarihi bağlarının olması.
B) Osmanlı kültürünü tanımak istemesi
C) Boğazlarda Osmanlı’nın hakkı olduğunu ispat etmek istemesi
D) Kendi çıkarlarının tehlikeye düşmesi
E) İngiltere’nin kendini yalnız hissetmesi
4. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda beraber hareket ettiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Rusya
E) İtalya
5.
I- Romanya
II- Slovakya
III- Almanya
IV- Fransa
V- Avusturya-Macaristan
Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile beraber hareket etmiştir?
A) I ve II
B) I, III ve V
C) Yalnızca III
D) III ve V
E) II, III ve IV
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
12
Avrupa ve Türkiye (1838-1914)
6. Coğrafi keşifler sonunda ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti. Zenginleşen burjuva sınıfı
soyluların topraklarını alarak büyük güç kazandılar.
Bu durumun aşağıdakilerden hangilerine neden olduğu savunulabilir?
I. Sınıflar arası mücadelenin yaşanmasına
II. Burjuvanın büyük güç kazanmasına
III. Soyluların siyasi oyunlara alet olmasına
A) I, II ve III
B. I ve II
C) Yalnız I
D) II ve III
E) I ve III
7. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa devletleri yeni sömürge yolları buldu.
B) Akdeniz ticareti değer kaybetti.
C) Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı zenginleşti.
D) Akdeniz ticareti büyük oranda gelişti.
E) Amerika’nın değeri arttı.
8. Aşağıdakilerden hangisi duraklamanın iç nedenleriyle ilgili değildir?
A) Toprak siteminin bozulması
B) Taşra yönetimindeki bozulma
C) Merkezî idarenin güçlenmesi
D) Adalet sistemin bozulması
E) Ekonomik yapının bozulması
9. Aşağıdakilerden hangisi milli bilincin artmasına ve milliyetçiliğin bir akım olarak gelişmesine ortam
hazırlamıştır?
A) Avrupa’da sınırların değişmesi
B) Amerikan Bağımsızlık Savaşı
C) Fransız İhtilali
D) 30 Yıl Savaşları
E) 50 Yıl Savaşları
10. Sanayi İnkılâbı ile elle üretimden makineli üretime geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin
sonuçlarından biri değildir?
A) Uluslararası ekonomik rekabetin artması
B) Pazar bulma ihtiyacının artması
C) İşçi sınıfının önem kazanması
D) Mutlak monarşilerin güçlenmesi
E) Ham madde gereksiniminin artması
CEVAPLAR: 1-C, 2-E, 3-D, 4-A, 5-D, 6-B, 7-D, 8-C, 9-C, 10-D
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
13
Download